ทุนแผ่นดิน

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์    
 •  ขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย/การส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์    
 •  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย (ว – สญ.1) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564    
 •  ขอรับการปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการตีพิมพ์บทความภาษาอังกฤษ    
 •  ED2 PPT ชี้แจงเป้าหมายของกรอบการวิจัย วันที่ 25 ธ.ค. 2563    
 •  วีดิโอ การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564    
 •  เอกสารชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2564    
 •  บันทึกข้อความขอนำส่งทุนวิจัย (ทุนภายใน/ทุนภายนอกอื่น ๆ)    
 •  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565    
 •  การจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (เอกสารประกอบการบรรยาย กิจกรรมนักวิจัยพบปะแหล่งทุน "การเขียนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของประเทศ" วันที่ 31 สิงหาคม 2563)    
 •  ขั้นตอนการยื่นขอทุนวิจัยปีงบประมาณ 2565 (เอกสารประกอบการบรรยาย กิจกรรมนักวิจัยพบปะแหล่งทุน "การเขียนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของประเทศ" วันที่ 31 สิงหาคม 2563)    
 •  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม/งานบริการวิชาการ จากชุมชน/องค์กรหรือหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
ทั้งหมด 55 ไฟล์