ทุนแผ่นดิน

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุน Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณแบบปกติ)    
 •  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565    
 •  การจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (เอกสารประกอบการบรรยาย กิจกรรมนักวิจัยพบปะแหล่งทุน "การเขียนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของประเทศ" วันที่ 31 สิงหาคม 2563)    
 •  ขั้นตอนการยื่นขอทุนวิจัยปีงบประมาณ 2565 (เอกสารประกอบการบรรยาย กิจกรรมนักวิจัยพบปะแหล่งทุน "การเขียนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของประเทศ" วันที่ 31 สิงหาคม 2563)    
 •  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม/งานบริการวิชาการ จากชุมชน/องค์กรหรือหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
 •  คู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564    
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565    
 •  การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564    
 •  ร่างเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objtives and Key Results: OKR) สำหรับ พ.ศ. 2563-2565    
 •  การจำแนกประเภททุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
 •  Timeline งบประมาณ ด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
 •  แบบฟอร์มเสนอโครงการ 64 _concept.pdf    
ทั้งหมด 48 ไฟล์