นโยบายและแผน

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  คู่มือการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 •  คู่มือการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 •  แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 •  แบบฟอร์ม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม    
 •  แบบฟอร์ม กนผ.01-02-03    
 •  (ร่าง)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)    
 •  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)    
 •  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559-2564    
 •  ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (2560-2579)    
 •  ยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)    
 •  แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2560-2564    
 •  แบบ กนผ.01    
ทั้งหมด 16 ไฟล์