การเงินและพัสดุ

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  คู่มือขั้นตอนการเบิกจ่ายระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)    
 •  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
 •  แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง    
 •  แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงิน    
 •  แบบฟอร์มยืมพัสดุ ครุภัณฑ์    
 •  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน วิทยากร    
 •  แบบฟอร์ใบสำคัญรับเงิน    
 •  แบบรายงานการไปราชการเพื่อ ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน    
 •  แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน    
 •  ขออนุมัติไปราชการ สวจ. ใช้ใกรณีบุคลากรในหน่วยงานไปราชการ    
 •  ขออนุมัติไปราชการ สวจ. ใช้ในกรณีมีบุคลากรภายนอกไปราชการด้วย    
ทั้งหมด 11 ไฟล์