ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  หนังสือขออนุญาตออกนอกสถานที่ในเวลาราชการ    
 •  หนังสือขออนุญาตยกเลิกวันลา    
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์-ชำนาญการพิเศษ (กพ.)    
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร๋-ชำนาญการ (กพ.)    
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งวิชาการศึกษา-ชำนาญการพิเศษ (กพ.)    
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งวิชาการศึกษา-ชำนาญการ (กพ.)    
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งบริหารงานทั่วไป-ชำนาญการพิเศษ (กพ.)    
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งบริหารงานทั่วไป-ชำนาญการ (กพ.)    
 •  แบบประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ    
 •  แบบประเมินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น    
 •  แบบกรอกประวัติ ผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น    
 •  หนังสือขออนุญาตลาพักผ่อน    
ทั้งหมด 15 ไฟล์