บริหารจัดการงานบริการวิชาการ

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  เอกสารที่ 12 แบบฟอร์มสรุปรายตำบล Version 7.1    
 •  ตัวอย่างโครงการที่เสนอขอดำเนินโครงการ 5. ตำบลพลายชุมพล มรภ.พิบูลสงคราม    
 •  ตัวอย่างโครงการที่เสนอขอดำเนินโครงการ 4. ตำบลท่างาม มรภ.พิบูลสงคราม    
 •  ตัวอย่างโครงการที่เสนอขอดำเนินโครงการ 3. ตำบลวังน้ำขาว มรภ.พิบูลสงคราม    
 •  ตัวอย่างโครงการที่เสนอขอดำเนินโครงการ 2. ตำบลตลิ่งชัน มรภ.พิบูลสงคราม    
 •  ตัวอย่างโครงการที่เสนอขอดำเนินโครงการ 1. ตำบลท่าชัย มรภ.พิบูลสงคราม    
 •  ตัวอย่าง โครงการที่เสนอขอดำเนินโครงการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)    
 •  เอกสารที่ 10 งานหลัก16 เป้าหมาย (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)    
 •  เอกสารที่ 9 รายชื่อตำบลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก-สุโขทัย (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)    
 •  เอกสารที่ 8 คู่มือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)    
 •  เอกสารที่ 7 PPT 1 ตำบล 14 ต.ค. 63 (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)    
 •  เอกสารที่ 6 แบบฟอร์มรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
ทั้งหมด 54 ไฟล์