บริหารจัดการงานบริการวิชาการ

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 •  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม/งานบริการวิชาการ จากชุมชน/องค์กรหรือหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
 •  แบบฟอร์มข้อมูลองค์ความรู้จากการให้บริการวิชาการแก่สังคม    
 •  งานบริการวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม    
 •  แบบฟอร์มสำหรับเบิกจ่ายในงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 •  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว    
 •  การชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
 •  แบบสำรวจความต้องการในการเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน    
 •  งานวิชาการเพื่อสังคม หลักการและวิธิการ    
 •  ตัวอย่างเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ ด้านการรับใช้สังคม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร    
 •  แบบฟอร์มสำหรับเบิกจ่ายในงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563    
 •  รายงานผลการประสานข้อมูลนโยบายแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม    
 •  รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562    
ทั้งหมด 37 ไฟล์