ดาวน์โหลด

 

งานบริหารจัดการงานวิจัย

ชื่อไฟล์ ประเภทเอกสาร
ทุนกองทุน
 •  แบบฟอร์มสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัย จากแหล่งทุนกองทุน ปีงบประมาณ 2561  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษาจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันที่อัพโหลด 
 •  แจ้งรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แหล่งทุนกองทุน  วันที่อัพโหลด 
 •  ปฏิทินการดำเนินงาน การเสนอขอรับทุนจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 update 25-01-2561  วันที่อัพโหลด 
 •  กำหนดการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561  วันที่อัพโหลด 
 •  กำหนดการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบ พ.1 แบบแสดงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ทุนพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบข้อเสนอโครงการทุนสำหรับนักศึกษาและบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วันที่อัพโหลด 
 •  ปฏิทินการดำเนินงานขอรับข้อเสนอกองทุนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วันที่อัพโหลด 
 •  รายละเอียดงบประมาณการวิจัย (ผนวก 6)  วันที่อัพโหลด 
 •  รายละเอียดงบประมาณการวิจัย โครงการต่อเนื่อง (ผนวก 9)  วันที่อัพโหลด 
 •  รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนการวิจัย (กง.2)  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มบทคัดย่อ บทสรุปผู้บริหาร  วันที่อัพโหลด 
 •  นิยามเกี่ยวกับการวิจัย (ผนวก 5)  วันที่อัพโหลด 
 •  จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ (ผนวก 11)  วันที่อัพโหลด 
 •  ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอที่มีการใช้สัตว์ฯ (ผนวก 12)  วันที่อัพโหลด 
 •  ResearchTemplate(ชุดโครงการ)  วันที่อัพโหลด 
 •  ResearchTemplate (โครงการเดี่ยว)  วันที่อัพโหลด 
 •  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบขอรับทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 ภาคผนวก 4  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบขอรับทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 ภาคผนวก 3  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบขอรับทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 ภาคผนวก 2  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบขอรับทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบขอรับทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย-ทุนพัฒนาองค์ความรู้ ปีการศึกษา 2559  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบสรุปย่อการวิจัย  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบสรุปโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าแผนการวิจัย โครงการวิจัย  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มขอขยายเวลาทุน  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย จากแหล่งทุนกองทุน ปีงบประมาณ 2560  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับนักศึกษา กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุนจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบแสดงความต้องการของผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) กองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย  วันที่อัพโหลด 
ทุนแผนดิน
 •  แผน ววน.  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มเสนอแผนงาน ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (docx)  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มเสนอแผนงาน ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (pdf)  วันที่อัพโหลด 
 •  คู่มือการลงทะเบียนและการจัดทำแผนงาน ระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ  วันที่อัพโหลด 
 •  นิยามศัพท์  วันที่อัพโหลด 
 •  เอกสารรายละเอียดประกอบการเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณ พ.ศ.2564  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มจัดทำข้อเสนอโครงการประเภททุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาคภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2562 วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัย  วันที่อัพโหลด 
 •  ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เป้าหมายแนวทางที่ 3 และ4 จากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วันที่อัพโหลด 
 •  เอกสารข้อมูลแนวทางการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบปรมาณ 2563 " (ล่าสุด)  วันที่อัพโหลด 
 •  เอกสารประกอบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วันที่อัพโหลด 
 •  ปฏิทินการดำเนินงานการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แหล่งทุนแผ่นดิน  วันที่อัพโหลด 
 •  คู่มือการใช้งานระบบ NRMS Ongoing & monitoring ในการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วันที่อัพโหลด 
 •  มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (แบบเสนอชุดโครงการวิจัยและแบบเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 )  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันที่อัพโหลด 
 •  หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันที่อัพโหลด 
 •  ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  วันที่อัพโหลด 
 •  เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการ การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  วันที่อัพโหลด 
 •  ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน การเบิกจ่ายทุนวิจัย วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มบทนำวิจัย (เฉพาะชุดโครงการ) รายงานฉบับสมบูรณ์  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มบทคัดย่อ บทสรุปผู้บริหาร ทุนแผ่นดิน รายงานฉบับสมบูรณ์  วันที่อัพโหลด 
 •  ResearchTemplate(ชุดโครงการ) รายงานฉบับสมบูรณ์  วันที่อัพโหลด 
 •  ResearchTemplate (โครงการเดี่ยว) รายงานฉบับสมบูรณ์  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มขอขยายเวลาทุน แผ่นดิน  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าแผนการวิจัย โครงการวิจัย ทุนแผ่นดิน  วันที่อัพโหลด 
 •  ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ปี 2560  วันที่อัพโหลด 
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555-2559  วันที่อัพโหลด 
 •  ประกาศรับข้อเสนอโครงการแผ่นดิน(แบบปกติ) พ.ศ.2560  วันที่อัพโหลด 
 •  การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่อัพโหลด 
ทุน สกอ.
 •  ข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ 2561  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย โครงการวิจัย ของ สกอ.  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มบทคัดย่อ บทสรุปผู้บริหาร สรุปย่อวิจัย สกอ.  วันที่อัพโหลด 
 •  ขอขยายเวลาและกันเงินงบประมาณ-สกอ.  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบรายงานความก้าวหน้า สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่อัพโหลด 
 •  แนวทางการจัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2558  วันที่อัพโหลด 
 •  ประกาศรับข้อเสนอโครงการ สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า สกอ. 2559  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์ม สกอ.2559  วันที่อัพโหลด 
สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
 •  แบบฟอร์มยืนจดลิขสิทธ์  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มยืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  วันที่อัพโหลด 
 •  บันทึกข้อความส่งคำขอรับการจดอนุสิทธิบัตร  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์  วันที่อัพโหลด 
 •  บทสรุปการประดิษฐ์  วันที่อัพโหลด 
 •  ข้อถือสิทธิ  วันที่อัพโหลด 
 •  รายละเอียดการประดิษฐ์  วันที่อัพโหลด 
 •  แนวทางในการดำเนินงานการยื่นขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  วันที่อัพโหลด 
วารสารวิจัย
 •  แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2563  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบขอรับการปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการตีพิมพ์บทความภาษาอังกฤษ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วันที่อัพโหลด 
นโยบายและยุทธศาสตร์วิจัย
 •  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  วันที่อัพโหลด 
 •  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  วันที่อัพโหลด 
 •  แผ่นพับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 แบบ E-Book  วันที่อัพโหลด 
 •  แผ่นพับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 แบบที่2.pdf  วันที่อัพโหลด 
 •  แผ่นพับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 แบบที่1.pdf  วันที่อัพโหลด 
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ภาคภาคใต้  วันที่อัพโหลด 
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ภาคภาคกลาง  วันที่อัพโหลด 
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่อัพโหลด 
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ภาคเหนือ  วันที่อัพโหลด 
 •  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) update 01/08/2555  วันที่อัพโหลด 
 •  ยุทธศาสตร์ สกว. พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวน พ.ศ.2559  วันที่อัพโหลด 
จรรยาบรรณนักวิจัย
 •  แบบตอบรับและกำหนดการอบรม “หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course)”  วันที่อัพโหลด 
 •  คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร  วันที่อัพโหลด 
 •  ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณา  วันที่อัพโหลด 
 •  ขั้นตอนการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  วันที่อัพโหลด 
 •  Protocol Synopsis for Ethical Review สรุปโครงการ  วันที่อัพโหลด 
 •  AF 06-10-1 ICF สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ปกครอง  วันที่อัพโหลด 
 •  AF 05-10-2 Informed Consent Form เด็ก 7-12 ปี  วันที่อัพโหลด 
 •  AF 05-10-1 Informed Consent Form  วันที่อัพโหลด 
 •  AF 04-11 PI Self-assessment Form for Medical Device  วันที่อัพโหลด 
 •  AF 04-10-2 ตัวอย่างข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครเด็ก 7-12 ปี  วันที่อัพโหลด 
 •  AF 04-10-2 ตัวอย่างข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการ  วันที่อัพโหลด 
 •  AF 04-10-1 รายละเอียดข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการ  วันที่อัพโหลด 
 •  AF 03-10-1 Conflict of Interest and Funding Form  วันที่อัพโหลด 
 •  AF 02-10-1 Self-assessment Form for PI  วันที่อัพโหลด 
 •  AF 01-10-1 Submissiom Form for Ethical Review  วันที่อัพโหลด 
 •  ตัวอย่างแบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ [ EX-AF 05-10 Informed Consent Form ]  วันที่อัพโหลด 
 •  ตัวอย่างแบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ [ EX-AF 04-10 Information Sheet ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการ ]  วันที่อัพโหลด 
 •  ตัวอย่างแบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ [ EX-AF 03-10 Conflict of Interest and Funding Form ]  วันที่อัพโหลด 
 •  ตัวอย่างแบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ [ EX-AF 02-10 Self-assessment Form for PI ]  วันที่อัพโหลด 
 •  ตัวอย่างแบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ [ EX-AF 01-10 Submissiom Form for Ethical Review ]  วันที่อัพโหลด 
 •  เกณฑ์ประเมินการทบทวนโครงการวิจัยแบบยกเว้น Thai AF 01-09-1  วันที่อัพโหลด 
 •  เกณฑ์ประเมินการทบทวนโครงการวิจัยแบบยกเว้น Eng.AF 01-09-1  วันที่อัพโหลด 
 •  เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัย.docx AF 01-08-1  วันที่อัพโหลด 
 •  เกณฑ์การประเมินการทบทวนโครงการวิจัยแบบเร่งรัด Thai AF 05-09  วันที่อัพโหลด 
 •  เกณฑ์การประเมินการทบทวนโครงการวิจัยแบบเร่งรัด Eng. AF 05-09  วันที่อัพโหลด 
อื่นๆ
 •  เอกสารการประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1-2 สิงหาคม 2562  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบเสนอชื่อผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562  วันที่อัพโหลด 
 •  การพัฒนาข้อเสนอโครงการให้มีโอกาสได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์  วันที่อัพโหลด 
 •  รายชื่อการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานและผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารคณะ  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบสำรวจรายชื่อเวทีการจัดงานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) โครงการพัมนาศักยภาพนักวิจัย ณ ดอยผาหมี  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบตอบรับการเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  วันที่อัพโหลด 
 •  โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  วันที่อัพโหลด 
 •  โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  วันที่อัพโหลด 
 •  แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มผู้เสนอขอเข้ารับการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยเพี่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบชี้แจงการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิชาการรับใช้สังคม  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริการวิชาการ  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ  วันที่อัพโหลด 
 •  กรอบทิศทางสนับสนุนงบประมาณ อุดหนุนการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  วันที่อัพโหลด 

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.