ดาวน์โหลด

 

งานบริหารทั่วไป

ชื่อไฟล์ ประเภทเอกสาร
งานนโยบายและแผน
 •  คู่มือการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันที่อัพโหลด 
 •  คู่มือการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันที่อัพโหลด 
 •  แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์ม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์ม กนผ.01-02-03  วันที่อัพโหลด 
 •  (ร่าง)ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  วันที่อัพโหลด 
 •  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  วันที่อัพโหลด 
 •  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559-2564  วันที่อัพโหลด 
 •  ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (2560-2579)  วันที่อัพโหลด 
 •  ยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  วันที่อัพโหลด 
 •  แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2560-2564  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบ กนผ.01  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ(กนผ.01)  วันที่อัพโหลด 
 •  บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ  วันที่อัพโหลด 
 •  กนผ.03 (โครงการตามแผนปฏิบัติการที่อยู่ระกว่างดำเนินการ)  วันที่อัพโหลด 
 •  กนผ.02 (โครงการตามแผนปฏิบัติการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)  วันที่อัพโหลด 
งานประกันคุณภาพ
งานบุคคล
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์-ชำนาญการพิเศษ (กพ.)  วันที่อัพโหลด 
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร๋-ชำนาญการ (กพ.)  วันที่อัพโหลด 
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งวิชาการศึกษา-ชำนาญการพิเศษ (กพ.)  วันที่อัพโหลด 
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งวิชาการศึกษา-ชำนาญการ (กพ.)  วันที่อัพโหลด 
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งบริหารงานทั่วไป-ชำนาญการพิเศษ (กพ.)  วันที่อัพโหลด 
 •  ตัวอย่าง ข้อมูลตำแหน่งบริหารงานทั่วไป-ชำนาญการ (กพ.)  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบประเมินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบกรอกประวัติ ผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาความรู้  วันที่อัพโหลด 
 •  บันทึกข้อความขออนุมัติไปพัฒนาความรู้ (ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน)  วันที่อัพโหลด 
งานสำนักงาน
 •  แบบฟอร์มแจ้งซ่อม อาคาร/สถานที่  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน วิทยากร  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์ใบสำคัญรับเงิน  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบรายงานการไปราชการเพื่อ ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  วันที่อัพโหลด 
 •  หนังสือขออนุญาตออกนอกสถานที่ในเวลาราชการ  วันที่อัพโหลด 
 •  หนังสือขออนุญาตลาพักผ่อน  วันที่อัพโหลด 
 •  หนังสือขออนุญาตลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบ สวจ. 3ย/2557  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบ สวจ. 2ย/2557 วันที่อัพโหลด 
 •  แบบ สวจ. 1ย/2557  วันที่อัพโหลด 
 •  ขออนุมัติไปราชการ สวจ. ใช้ใกรณีบุคลากรในหน่วยงานไปราชการ  วันที่อัพโหลด 
 •  ขออนุมัติไปราชการ สวจ. ใช้ในกรณีมีบุคลากรภายนอกไปราชการด้วย  วันที่อัพโหลด 
งานการเงินและพัสดุ
 •  คู่มือขั้นตอนการเบิกจ่ายระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)  วันที่อัพโหลด 
 •  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงิน  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มยืมพัสดุ ครุภัณฑ์  วันที่อัพโหลด 

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.