ดาวน์โหลด

 

งานบริการวิชาการ

ชื่อไฟล์ ประเภทเอกสาร
บริการวิชาการ
 •  รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มข้อมูลองค์ความรู้จากการให้บริการวิชาการแก่สังคม  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยุทธศาสตร์ที่ 1  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบสรุปรายงานการติดตามโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบสรุปรายงานการติดตามโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง และผู้อื่น  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบสรุปรายงานการติดตามโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น  วันที่อัพโหลด 
 •  แนวทางการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 (เลื่อนจาก 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61)  วันที่อัพโหลด 
 •  แนวทางการดำเนินงานและเสนอของบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันที่อัพโหลด 
 •  กรอบโครงการ "โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น"  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) โครงการบริการวิชาการตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันที่อัพโหลด 
 •  สรุปผลการพูดคุยปัญหาความต้องการของพื้นที่ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนากับพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พ.ค. 2561  วันที่อัพโหลด 
 •  รางานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดพิษณุโลก ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มขอข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม  วันที่อัพโหลด 
 •  ไฟล์ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรการบริการวิชาการเพื่อทำการประชาสัมพันธ์  วันที่อัพโหลด 
 •  (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริการวิชาการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบตอบรับการพิจารณา ร่างกลยุทธ์การบริการวิชาการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วันที่อัพโหลด 
 •  เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  วันที่อัพโหลด 
 •  รายงานชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี กรณี อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ยกเลิกโครงการ กนผ.03  วันที่อัพโหลด 
 •  รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี กรณีดำเนินการแล้วเสร็จ กนผ.02  วันที่อัพโหลด 
 •  แผนการดำเนินงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มการให้ข้อมูลบริการวิชาการ  วันที่อัพโหลด 
 •  รายชื่อโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวผู้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์ม กนผ.01 เพื่อของบประมาณโครงการ ตชด.ปี61  วันที่อัพโหลด 
 •  องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น  วันที่อัพโหลด 
 •  สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทต.พลายชุมพล  วันที่อัพโหลด 
 •  แบบฟอร์ม-กนผ.01 เพื่อของบประมาณโครงการบริการวิชาการพื้นที่พลายชุมพล ประจำปีงบประมาณ 2560  วันที่อัพโหลด 
โครงการ สสส.
 •  Template รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  วันที่อัพโหลด 

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.