หน่วยงานภายใน

 

งานบริหารจัดการงานวิจัย

      Research Management is responsible for coordinating research projects according to their financial sources which include government budget, internal budget revenue, and external budget revenue. It also follows and evaluates the effectiveness of the research. It additionally protects intellectual properties of the university as well as encourages their commercial uses. The section consists of seven sub-sections.
      

1. หน่วยกองทุนวิจัย (Research Funds Affairs)      

2. หน่วยวิเคราะห์และจัดการทุนวิจัย (Analysis and Research Funds Allocation Affairs)      

3. หน่วยจัดการงานเฉพาะกิจ/แหล่งทุนภายนอก (Special Events and External Budget Affairs)      

4. หน่วยติดตามและประเมินผลงานวิจัย (Research Follow-up and Evaluation Affairs)      

5. หน่วยจัดการคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย (Research Quality Control and Standard Affairs)


ขั้นตอนและเอกสารประกอบ การดำเนินการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์      ขั้นตอนการยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
      1. การยื่นโครงการวิจัยเพื่อเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมโครงการวิจัยต้องผ่านการอบรม Human Protection Course กรณีที่นักวิจัยยังไม่ได้รับการอบรม Human Protection Course สถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการจัดอบรม จำนวน 1 ครั้งต่อปี (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวปารวี อัมรักษ์ ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เบอร์โทร 055-267038 หรือเบอร์ภายใน 7230) หรือ นักวิจัยสามารถ อบรมออนไลน์ ได้ที่ลิงค์ดังต่อไปนี้
         - https://phrp.nihtraining.com/users/login.php
         - http://gcp.medtu.info/GCP/index.php
         - https://gcp.nidatraining.org/
      2. เตรียมเอกสารพร้อมกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดของโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จำนวน 2 ชุด (ฉบับที่มีลายเซ็นจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด) โดยขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการวิจัยที่จะขอรับการพิจารณา และชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด (นักวิจัยสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่อีเมล research.rdi.psru@gmail.com และส่งเอกสารที่ยื่นขอรับการพิจารณามายังฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา)
      3. เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสาร กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งต่อนักวิจัยให้ทำการแก้ไขเอกสารหรือขอเอกสารเพิ่มเติม
      4. เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารโครงการวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เข้ารับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-RREC)
      **หมายเหตุ : โครงการวิจัยที่ดำเนินการไปแล้วไม่สามารถยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ในภายหลัง

      เอกสารที่ต้องใช้ในการขอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
      กรณีที่ 1 เอกสารการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในกรณีที่ผู้วิจัยมีความเห็นว่าโครงการเป็นแบบยกเว้น (Exemption)
      1. บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
         - (สถาบันวิจัยฯ ดำเนินการให้)
      2. แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม (Submission form : AF 01-10)
         - (ต้องมี แบบฟอร์มในเอกสารแนบ)
      3. แบบประเมินโครงการวิจัยด้วยตนเอง (Self-Assessment Form : AF 02-10)
         - (ต้องมี แบบฟอร์มในเอกสารแนบ)
      4. โครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Protocol)
         - (ต้องมี โปรดแนบมาด้วย)
      5. ประวัติผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี) (Principal investigator’s CV)
         - (ต้องมี ตัดแยกออกมาจากโครงการวิจัยฉบับเต็มก็ได้)
      6. หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย เช่น Human subject protection, GCP training certificate (clinical trial only)
         - (ต้องมี โปรดแนบมาด้วย)
      7. รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Questionnaire/scale/interview form/CRF)
         - (ต้องมี โปรดแนบมาด้วย)
      8. การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest and funding form : AF 03-10)
         - (ต้องมี แบบฟอร์มในเอกสารแนบ)
      9. งบประมาณที่ได้รับ โดยย่อ (Budget)
         - (ต้องมี ตัดแยกออกมาจากโครงการวิจัยฉบับเต็มก็ได้)
      10. สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis)
         - (ต้องมี แบบฟอร์มในเอกสารแนบ)
      11. Approval document from thesis committee/advisor (เอกสารการสอบผ่านเค้าโครง/โครงร่างการวิจัย)
         - (ไม่จำเป็นต้องมี ถ้ามีโปรดแนบมาด้วย)
      12. Electronic files of all above documents
         - (โปรดนำเอกสารที่มีทั้งหมด ใส่ในแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น)

      กรณีที่ 2 เอกสารการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในกรณีที่ผู้วิจัยมีความเห็นว่าโครงการเป็นแบบเร่งรัด (Expedited) และแบบเต็มรูปแบบ (Full board)
      1. บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
         - (สถาบันวิจัยฯ ดำเนินการให้)
      2. แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม (Submission form : AF 01-10)
         - (ต้องมี แบบฟอร์มในเอกสารแนบ)
      3. แบบประเมินโครงการวิจัยด้วยตนเอง (Self-Assessment Form : AF 02-10หรือ AF 04-11)
         - (ต้องมี แบบฟอร์มในเอกสารแนบ)
      4. ข้อมูลคำอธิบายและหนังสือแสดงความยินยอมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Information sheet and/or consent form : AF 04-10/AF 05-10)
         - (ต้องมี แบบฟอร์มในเอกสารแนบ)
      5. โครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Protocol)
         - (ต้องมี โปรดแนบมาด้วย)
      6. ประวัติผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี) (Principal investigator’s CV)
         - (ต้องมี ตัดแยกออกมาจากโครงการวิจัยฉบับเต็มก็ได้)
      7. หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย เช่น Human subject protection, GCP training certificate (clinical trial only)
         - (ต้องมี โปรดแนบมาด้วย)
      8. รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Questionnaire/scale/interview form/CRF)
         - (ต้องมี โปรดแนบมาด้วย)
      9. การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest and funding form : AF 03-10)
         - (ต้องมี แบบฟอร์มในเอกสารแนบ)
      10. งบประมาณที่ได้รับ โดยย่อ (Budget)
         - (ต้องมี ตัดแยกออกมาจากโครงการวิจัยฉบับเต็มก็ได้)
      11. สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis)
         - (ต้องมี แบบฟอร์มในเอกสารแนบ)
      12. Approval document from thesis committee/advisor (เอกสารการสอบผ่านเค้าโครง/โครงร่างการวิจัย)
         - (ไม่จำเป็นต้องมี ถ้ามีโปรดแนบมาด้วย)
      13. Electronic files of all above documents
         - (โปรดนำเอกสารที่มีทั้งหมด ใส่ในแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น)      

6. หน่วยจัดการผลผลิตการวิจัย (Management of Research Outputs Affairs)


           ขั้นตอนการดำเนินงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา

            • ข้อมูลรายละเอียดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
            • ข้อมูลรายละเอียดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร


      

7. หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Management of Bio-Diversity Affairs)เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.