ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวบริการวิชาการ     จำนวนทั้งหมด 39 ข่าว

     • การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เล่าเรื่องผ่านคลิปวิดีโอการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการแบบ Visual Storytelling” วิทยากรโดย คุณคุณวุฒิ บุญฤทธิ์ [ วันที่ 15  พฤษภาคม  2563   อ่านแล้ว : 92 ครั้ง ]

     • ผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ วันที่ 11  กุมภาพันธ์  2563   อ่านแล้ว : 181 ครั้ง ]

     • เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ วันที่ 27  มกราคม  2563   อ่านแล้ว : 546 ครั้ง ]

     • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “งานบริการ วิชาการสู่การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม” [ วันที่ 06  ธันวาคม  2562   อ่านแล้ว : 299 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแหล่งเรียนรู้พิบูลปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ วันที่ 27  มกราคม  2563   อ่านแล้ว : 220 ครั้ง ]

     • การประชุมวิชาการระดับชาติหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยแบบบูรณาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม" [ วันที่ 22  พฤศจิกายน  2562   อ่านแล้ว : 365 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "Translation, Education and Technology" [ วันที่ 01  พฤศจิกายน  2562   อ่านแล้ว : 223 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 [ วันที่ 28  ตุลาคม  2562   อ่านแล้ว : 208 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย" ครั้งที่ 2/2562 [ วันที่ 18  กันยายน  2562   อ่านแล้ว : 219 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 [ วันที่ 13  สิงหาคม  2562   อ่านแล้ว : 356 ครั้ง ]

     • ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเรื่อง หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม [ วันที่ 18  มิถุนายน  2562   อ่านแล้ว : 276 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ที่ได้จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 [ วันที่ 21  มกราคม  2562   อ่านแล้ว : 393 ครั้ง ]

     • แนวทางการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 (เลื่อนจาก 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61) [ วันที่ 13  พฤศจิกายน  2561   อ่านแล้ว : 304 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) โครงการบริการวิชาการตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ วันที่ 17  ตุลาคม  2561   อ่านแล้ว : 512 ครั้ง ]

     • ปฏิทินการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น [ วันที่ 12  ตุลาคม  2561   อ่านแล้ว : 347 ครั้ง ]

     • เชิญอ่านจุลสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 [ วันที่ 10  สิงหาคม  2561   อ่านแล้ว : 462 ครั้ง ]

     • การกำหนดสถาบันการศึกษาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดจ้างและดำเนินการสำรวจความพึงพอใจเพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ วันที่ 23  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 418 ครั้ง ]

     • สรุปผลการพูดคุยปัญหาความต้องการของพื้นที่ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนากับพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พ.ค. 2561 [ วันที่ 31  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 325 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม [ วันที่ 22  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 416 ครั้ง ]

     • งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น.....ก้าวไกล สู่สากล” (Connecting Local Research to International Perspectives)” [ วันที่ 23  เมษายน  2561   อ่านแล้ว : 896 ครั้ง ]

     • โครงการ Super Doctor การประกวดสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก [ วันที่ 22  เมษายน  2561   อ่านแล้ว : 352 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2561 [ วันที่ 27  มีนาคม  2561   อ่านแล้ว : 329 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 [ วันที่ 27  มีนาคม  2561   อ่านแล้ว : 379 ครั้ง ]

     • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรการบริการวิชาการเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ [ วันที่ 23  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 366 ครั้ง ]

     • ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างแผนกลยุทธ์การบริการวิชาการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม [ วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 392 ครั้ง ]

     • ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560 [ วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 370 ครั้ง ]

     • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดทำแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะ 4 ปี วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 2561 [ วันที่ 22  มกราคม  2561   อ่านแล้ว : 308 ครั้ง ]

     • ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือเตรียมความพร้อมการขอรับรองมาตรฐานสากล ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร [ วันที่ 01  ธันวาคม  2560   อ่านแล้ว : 292 ครั้ง ]

     • ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนา SMEs เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร [ วันที่ 01  ธันวาคม  2560   อ่านแล้ว : 367 ครั้ง ]

     • ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอเป็นหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 [ วันที่ 01  ธันวาคม  2560   อ่านแล้ว : 421 ครั้ง ]

     • ขอแจ้งแผนการดำเนินงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ วันที่ 17  พฤศจิกายน  2560   อ่านแล้ว : 379 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ การสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและระบบกลไกพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามรูปแบบการบริหารจัดการของแผนงานวิจัยเชิงพื้นที่ [ วันที่ 12  ตุลาคม  2560   อ่านแล้ว : 403 ครั้ง ]

     • ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561 [ วันที่ 31  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 678 ครั้ง ]

     • ฝ่ายบริการวิชาการลงพื้นที่จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน เรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วย [ วันที่ 19  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 659 ครั้ง ]

     • ขอแสดงความยินดีให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [ วันที่ 16  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 698 ครั้ง ]

     • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการเชิงพื้นที่เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 [ วันที่ 02  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 846 ครั้ง ]

     • ราชชื่ออาจารย์และบุคลากรที่จะเดินทางไปราชการ โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก [ วันที่ 01  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 1113 ครั้ง ]

     • การประชุมเตรียมการรับสเด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก [ วันที่ 26  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 819 ครั้ง ]

     • การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี [ วันที่ 23  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 774 ครั้ง ]

ติดต่อเรา

  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์ rdi@psru.ac.th, rdipsru@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ : 7226
  งานวิจัย/งานวารสาร/งานสิทธิบัตรฯ : 7230
  งานบริการวิชาการ : 7217
  งานธุรการ : 7211
  งานการเงิน/งานแผนและประกันคุณภาพ : 7219
  งานประชาสัมพันธ์/งานอาคารสถานที่ : 7218
  งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ : 7218

Google Map
แผนผังเว็บไซต์

  แผนผังเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม

Counter for tumblr
เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

ช่องทางติดตาม
ส่วนผู้ดูแลระบบ

  เข้าสู่ระบบ


©2017, Research and Development Institute.