ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าววิจัย     จำนวนทั้งหมด 386 ข่าว

     • ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกำลังคนในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) [ วันที่ 09  ตุลาคม  2562   อ่านแล้ว : 44 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา [ วันที่ 16  กันยายน  2562   อ่านแล้ว : 152 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา [ วันที่ 12  กันยายน  2562   อ่านแล้ว : 213 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณ พ.ศ.2564 [ วันที่ 11  กันยายน  2562   อ่านแล้ว : 370 ครั้ง ]

     • Timeline การดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการยื่นของบประมาณปี 2564 [ วันที่ 05  กันยายน  2562   อ่านแล้ว : 47 ครั้ง ]

     • ประกาศรับทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ - ลูกไก่) [ วันที่ 03  กันยายน  2562   อ่านแล้ว : 129 ครั้ง ]

     • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) [ วันที่ 03  กันยายน  2562   อ่านแล้ว : 137 ครั้ง ]

     • เจาะลึก “Platform 3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน” พร้อมตัวอย่างแผนงาน / โครงการที่สำคัญ [ วันที่ 02  กันยายน  2562   อ่านแล้ว : 165 ครั้ง ]

     • เจาะลึก “Platform 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม” พร้อมตัวอย่างแผนงาน / โครงการที่สำคัญ [ วันที่ 30  สิงหาคม  2562   อ่านแล้ว : 271 ครั้ง ]

     • เจาะลึก “ Platform 1 : การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ” พร้อมตัวอย่างแผนงาน / โครงการที่สำคัญ [ วันที่ 30  สิงหาคม  2562   อ่านแล้ว : 227 ครั้ง ]

     • CALL FOR CANDIDATES JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAM DEADLINE FOR APPLICATIONS: Friday October 25th, 2019 [ วันที่ 30  สิงหาคม  2562   อ่านแล้ว : 106 ครั้ง ]

     • ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นักวิจัยสามารถส่งข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบหนังสือรับรองจากหน่วยงาน [ วันที่ 23  สิงหาคม  2562   อ่านแล้ว : 142 ครั้ง ]

     • บทบาท Funding agency : การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม [ วันที่ 22  สิงหาคม  2562   อ่านแล้ว : 143 ครั้ง ]

     • ประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฏาคม 2562 [ วันที่ 20  สิงหาคม  2562   อ่านแล้ว : 106 ครั้ง ]

     • ประกาศทุนวิจัย ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) [ วันที่ 14  สิงหาคม  2562   อ่านแล้ว : 183 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ [ วันที่ 13  สิงหาคม  2562   อ่านแล้ว : 167 ครั้ง ]

     • ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวความร่วมมือ มรภ.-สกว. [ วันที่ 13  สิงหาคม  2562   อ่านแล้ว : 99 ครั้ง ]

     • ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการขับเคลื่อนและผลักดัน “ทุนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย-โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์”ฯ [ วันที่ 11  สิงหาคม  2562   อ่านแล้ว : 162 ครั้ง ]

     • ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา [ วันที่ 09  สิงหาคม  2562   อ่านแล้ว : 173 ครั้ง ]

     • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) [ วันที่ 09  สิงหาคม  2562   อ่านแล้ว : 141 ครั้ง ]

     • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญ นักประดิษฐ์ วิศวกร นักวิจัย ผู้ประกอบการใหม่ SMEs เข้าร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยง งานวิจัยเพื่อประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ [ วันที่ 09  สิงหาคม  2562   อ่านแล้ว : 95 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอวิจัยชุมชน จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ [ วันที่ 05  สิงหาคม  2562   อ่านแล้ว : 88 ครั้ง ]

     • เอกสารการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยผลกระทบสูง จาก สกว. จัดโดย มรภ.โคราชเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2562 [ วันที่ 05  สิงหาคม  2562   อ่านแล้ว : 176 ครั้ง ]

     • เอกสารการประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1-2 สิงหาคม 2562 [ วันที่ 03  สิงหาคม  2562   อ่านแล้ว : 198 ครั้ง ]

     • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) [ วันที่ 24  กรกฏาคม  2562   อ่านแล้ว : 401 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน [ วันที่ 18  กรกฏาคม  2562   อ่านแล้ว : 144 ครั้ง ]

     • แจ้งขอยกเลิกโครงการสัมมนา “Talent Mobility สัญจร 4 สถาบันภาคเหนือตอนล่าง” [ วันที่ 12  กรกฏาคม  2562   อ่านแล้ว : 111 ครั้ง ]

     • [ด่วน]แจ้งขอยกเลิกโครงการสัมมนา “Talent Mobility สัญจร 4 สถาบันภาคเหนือตอนล่าง” [ วันที่ 12  กรกฏาคม  2562   อ่านแล้ว : 135 ครั้ง ]

     • โครงการ "พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นมใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" ปี 2 งานวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น [ วันที่ 11  กรกฏาคม  2562   อ่านแล้ว : 278 ครั้ง ]

     • ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ วันที่ 05  กรกฏาคม  2562   อ่านแล้ว : 214 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ วันที่ 01  กรกฏาคม  2562   อ่านแล้ว : 627 ครั้ง ]

     • ขอเชิญชวนเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย และบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ วันที่ 07  มิถุนายน  2562   อ่านแล้ว : 297 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 [ วันที่ 18  พฤษภาคม  2562   อ่านแล้ว : 138 ครั้ง ]

     • “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” หรือ IPUP ปีที่ 2 [ วันที่ 16  พฤษภาคม  2562   อ่านแล้ว : 227 ครั้ง ]

     • เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ [ วันที่ 14  พฤษภาคม  2562   อ่านแล้ว : 165 ครั้ง ]

     • BRAND’S Health Research Awards 2019 ขอเชิญผู้สนใจขอรับทุนวิจัยโครงการ Brand’s Health Research Awards 2019 [ วันที่ 18  เมษายน  2562   อ่านแล้ว : 107 ครั้ง ]

     • ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษา กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 [ วันที่ 11  เมษายน  2562   อ่านแล้ว : 120 ครั้ง ]

     • ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลลังาน เรื่อง การสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ วันที่ 11  เมษายน  2562   อ่านแล้ว : 107 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2562 [ วันที่ 11  เมษายน  2562   อ่านแล้ว : 228 ครั้ง ]

     • ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562 (2019 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers) [ วันที่ 02  เมษายน  2562   อ่านแล้ว : 108 ครั้ง ]

     • แบบฟอร์มขอทุนโครงการ "เวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์" [ วันที่ 02  เมษายน  2562   อ่านแล้ว : 133 ครั้ง ]

     • ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน [ วันที่ 30  มีนาคม  2562   อ่านแล้ว : 117 ครั้ง ]

     • ประชาสัมพันธ์ "บริการ กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ" [ วันที่ 30  มีนาคม  2562   อ่านแล้ว : 134 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 [ วันที่ 30  มีนาคม  2562   อ่านแล้ว : 102 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการอภิปราย เรื่อง "พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 สำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร?" [ วันที่ 30  มีนาคม  2562   อ่านแล้ว : 108 ครั้ง ]

     • โครงการอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรม การวิจัยในคนประจำสถาบัน สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน รุ่นที่ 1/2562 [ วันที่ 30  มีนาคม  2562   อ่านแล้ว : 114 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบันสำหรับกรรมการ รุ่นที่ 1/2562 [ วันที่ 30  มีนาคม  2562   อ่านแล้ว : 108 ครั้ง ]

     • ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ [ วันที่ 29  มีนาคม  2562   อ่านแล้ว : 86 ครั้ง ]

     • ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า [ วันที่ 24  มีนาคม  2562   อ่านแล้ว : 103 ครั้ง ]

     • เชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ร่วมส่งผลงานวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT [ วันที่ 21  มีนาคม  2562   อ่านแล้ว : 122 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา [ วันที่ 01  มีนาคม  2562   อ่านแล้ว : 299 ครั้ง ]

     • อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) [ วันที่ 25  กุมภาพันธ์  2562   อ่านแล้ว : 219 ครั้ง ]

     • ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2562" [ วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2562   อ่านแล้ว : 269 ครั้ง ]

     • ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมงาน “แนวทางการขยายและต่อยอดโครงการวิจัย” [ วันที่ 01  กุมภาพันธ์  2562   อ่านแล้ว : 200 ครั้ง ]

     • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ วันที่ 29  มกราคม  2562   อ่านแล้ว : 522 ครั้ง ]

     • โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินการของ สกว. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 [ วันที่ 22  มกราคม  2562   อ่านแล้ว : 257 ครั้ง ]

     • สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับ Concept Proposal เพื่อขอรับการสนับสนุน "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ" ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 [ วันที่ 21  มกราคม  2562   อ่านแล้ว : 227 ครั้ง ]

     • ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. Chinese Academy of Sciences (CAS) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ วันที่ 16  มกราคม  2562   อ่านแล้ว : 189 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 1) [ วันที่ 11  มกราคม  2562   อ่านแล้ว : 306 ครั้ง ]

     • สกว. ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดยอม รอบ 1/2562 (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE) ภายใตประเด็นวิจัยดานเกษตรกรรมยั่งยืน และดานสุขภาพ [ วันที่ 07  มกราคม  2562   อ่านแล้ว : 253 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดให้บริการในช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ. 2562 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา [ วันที่ 21  ธันวาคม  2561   อ่านแล้ว : 239 ครั้ง ]

     • การเขียนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ How To Write Health Science Research Protocol [ วันที่ 14  ธันวาคม  2561   อ่านแล้ว : 173 ครั้ง ]

     • ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยเปิดรับขอบเขตงานวิจัย 4 ด้าน [ วันที่ 08  ธันวาคม  2561   อ่านแล้ว : 223 ครั้ง ]

     • การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ประเภททุนเพื่อพัฒนานักวิจัย จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) [ วันที่ 06  ธันวาคม  2561   อ่านแล้ว : 206 ครั้ง ]

     • สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ รับสมัครผู้ประกอบการและนักวิจัยทางด้านแมลง [ วันที่ 04  ธันวาคม  2561   อ่านแล้ว : 255 ครั้ง ]

     • กำหนดการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ เพื่อขอรับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา [ วันที่ 03  ธันวาคม  2561   อ่านแล้ว : 512 ครั้ง ]

     • ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน เข้าร่วมรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร [ วันที่ 30  พฤศจิกายน  2561   อ่านแล้ว : 362 ครั้ง ]

     • ขอเชิญรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย จากงบประมาณกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน [ วันที่ 21  พฤศจิกายน  2561   อ่านแล้ว : 333 ครั้ง ]

     • [ปิดรับลงทะเบียนแล้ว 28/11/2561]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร [ วันที่ 28  พฤศจิกายน  2561   อ่านแล้ว : 530 ครั้ง ]

     • ประชาสัมพันธ์ยื่นข้อเสนอโครงการ (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ วันที่ 08  พฤศจิกายน  2561   อ่านแล้ว : 220 ครั้ง ]

     • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ วันที่ 31  ตุลาคม  2561   อ่านแล้ว : 766 ครั้ง ]

     • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ วันที่ 31  ตุลาคม  2561   อ่านแล้ว : 778 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 [ วันที่ 30  ตุลาคม  2561   อ่านแล้ว : 224 ครั้ง ]

     • เปิดรับสมัครผู้รับทุนมหาบัณฑิต สกว.รุ่นที่ 15 [ วันที่ 23  ตุลาคม  2561   อ่านแล้ว : 320 ครั้ง ]

     • เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เทคนิคพิชิตทุนแบบแผนบูรณาการ” และชี้แจงกรอบแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ วันที่ 22  ตุลาคม  2561   อ่านแล้ว : 425 ครั้ง ]

     • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เป้าหมายแนวทางที่ 3 และ4 จากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ วันที่ 29  ตุลาคม  2561   อ่านแล้ว : 745 ครั้ง ]

     • การรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย [ วันที่ 03  ตุลาคม  2561   อ่านแล้ว : 386 ครั้ง ]

     • เอกสารประกอบการประชุม เวทีนำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น [ วันที่ 24  กันยายน  2561   อ่านแล้ว : 247 ครั้ง ]

     • ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ วันที่ 24  กันยายน  2561   อ่านแล้ว : 412 ครั้ง ]

     • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย (ปีที่ 2) [ วันที่ 20  กันยายน  2561   อ่านแล้ว : 490 ครั้ง ]

     • ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ วันที่ 09  กันยายน  2561   อ่านแล้ว : 344 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม [ วันที่ 09  กันยายน  2561   อ่านแล้ว : 189 ครั้ง ]

     • แนวทางการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบปรมาณ 2563 " (11 กันยายน 2561) [ วันที่ 11  กันยายน  2561   อ่านแล้ว : 394 ครั้ง ]

     • รายชื่อนักวิจัยดีเด่นประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม [ วันที่ 03  กันยายน  2561   อ่านแล้ว : 227 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้การบริหารโครงการวิจัย ในประเด็น การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : ประเด็นสุขภาพชนชาติพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ วันที่ 02  กันยายน  2561   อ่านแล้ว : 235 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมเวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น [ วันที่ 01  กันยายน  2561   อ่านแล้ว : 184 ครั้ง ]

     • ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการเสนอขอรับทุนแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 [ วันที่ 02  กันยายน  2561   อ่านแล้ว : 246 ครั้ง ]

     • กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection - Standard Course) โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร [ วันที่ 01  กันยายน  2561   อ่านแล้ว : 311 ครั้ง ]

     • แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ วันที่ 03  กันยายน  2561   อ่านแล้ว : 376 ครั้ง ]

     • ข้อเสนอโครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ Research Gap Fund - TED Fund [ วันที่ 23  สิงหาคม  2561   อ่านแล้ว : 263 ครั้ง ]

     • ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม เพื่อการจัดทำหรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Intellectual Property Voucher) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ วันที่ 20  สิงหาคม  2561   อ่านแล้ว : 244 ครั้ง ]

     • ขอเชิญอบรมการใช้ฐานข้อมูล TOWNSEND THAI DATA [ วันที่ 10  สิงหาคม  2561   อ่านแล้ว : 322 ครั้ง ]

     • รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอน จำนวน 3 ประเภท ประจำปี 2562 [ วันที่ 09  สิงหาคม  2561   อ่านแล้ว : 305 ครั้ง ]

     • ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ประจำปี 2562 [ วันที่ 08  สิงหาคม  2561   อ่านแล้ว : 361 ครั้ง ]

     • ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2562 ภายใต้ทุน Newton Fund [ วันที่ 07  สิงหาคม  2561   อ่านแล้ว : 238 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อข้อรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 [ วันที่ 03  สิงหาคม  2561   อ่านแล้ว : 266 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ วันที่ 03  สิงหาคม  2561   อ่านแล้ว : 669 ครั้ง ]

     • โครงการ "ต่อเขี้ยวเสริมเล็บ ให้แมว...กลายเป็นเสือ" ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการ ถึง 10 สิงหาคม 2561 [ วันที่ 01  สิงหาคม  2561   อ่านแล้ว : 293 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ วันที่ 23  สิงหาคม  2561   อ่านแล้ว : 1000 ครั้ง ]

     • สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยหน่วยสนับสนุนทุน ประกาศรับสมัครทุนประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ วันที่ 20  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 300 ครั้ง ]

     • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “การศึกษาผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการข้ามชาติในธุรกิจการเกษตรของไทย” [ วันที่ 16  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 555 ครั้ง ]

     • สวก. จัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ วันที่ 16  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 244 ครั้ง ]

     • ด่วน! ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัย Food valley ภาคเหนือ ประจำปี 2562 [ วันที่ 16  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 248 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมรับฟังทุนวิจัย Food valley ภาคเหนือ ประจำปี 2562 [ วันที่ 13  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 223 ครั้ง ]

     • ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Aaiaengage Regional Conference (AE) 2018 Theme : “Rising to the Challenge of SDGs in Asia through University-Community Engagement” [ วันที่ 12  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 210 ครั้ง ]

     • ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ "ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2561 [ วันที่ 05  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 201 ครั้ง ]

     • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและ ด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ วันที่ 06  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 365 ครั้ง ]

     • โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยแนวหน้าของประเทศ [ วันที่ 03  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 408 ครั้ง ]

     • โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อก้าวสู่การเป้นนักวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศ [ วันที่ 02  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 471 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำคณะนักวิจัยเจ้าของผลงานและนวัตกรรมเข้าร่วมงานจัดนิทรรศการ Thailand Tech Show 2018 [ วันที่ 02  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 405 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการวิจัย Food Valley ภาคเหนือ ประจำปี 2562 [ วันที่ 02  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 384 ครั้ง ]

     • การรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562 [ วันที่ 02  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 534 ครั้ง ]

     • วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี ๒๕๖๒ [ วันที่ 21  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 175 ครั้ง ]

     • ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2561 [ วันที่ 21  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 234 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 13 14 [ วันที่ 19  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 326 ครั้ง ]

     • ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 [ วันที่ 19  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 218 ครั้ง ]

     • ประกาศรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท/เอก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ วันที่ 19  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 280 ครั้ง ]

     • ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 [ วันที่ 18  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 254 ครั้ง ]

     • ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อชี้แจงการปรับเปลี่ยนรูปแบบทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นและทุนฝ่ายวิชาการ สกว.ประจำปี 2562 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 [ วันที่ 15  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 238 ครั้ง ]

     • ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศการรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ วันที่ 06  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 261 ครั้ง ]

     • ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศการรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ วันที่ 06  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 671 ครั้ง ]

     • สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ วันที่ 05  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 186 ครั้ง ]

     • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยกร่างการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและศึกษาข้อมูลสารสนเทศในท้องถิ่น [ วันที่ 04  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 249 ครั้ง ]

     • ประกาศเรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ วันที่ 04  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 218 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักบริหารงานวิจัย (Research Management) [ วันที่ 04  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 184 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสวนาเชิงปฏิบัตินักบริหารงานการวิจัย (Research Management) [ วันที่ 01  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 211 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน” และการประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ปี 2562 ของ คอบช. [ วันที่ 31  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 534 ครั้ง ]

     • กรอบทิศทางสนับสนุนงบประมาณ อุดหนุนการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม [ วันที่ 29  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 225 ครั้ง ]

     • ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย UMAP Research Net 2018 [ วันที่ 25  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 251 ครั้ง ]

     • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 ใน 3 ประเภททุน [ วันที่ 23  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 475 ครั้ง ]

     • ขอความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ วันที่ 22  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 235 ครั้ง ]

     • ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2561 (2018 Postdoctoral Fellowship Program for foreign Researchers) [ วันที่ 21  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 313 ครั้ง ]

     • สกว. ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย "ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)" [ วันที่ 13  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 302 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมเสวนาชี้แจงกรอบแนวทางการยื่นเสนอขอแหล่งทุนภายนอก (ทุนมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) [ วันที่ 08  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 226 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course) [ วันที่ 08  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 291 ครั้ง ]

     • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ วันที่ 08  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 408 ครั้ง ]

     • ขอเชิญชวนเข้าฝึกอบรม [ วันที่ 01  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 223 ครั้ง ]

     • แจ้งเวียนบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือน มกราคม 2561 และ บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ วันที่ 01  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 169 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ [ วันที่ 01  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 200 ครั้ง ]

     • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม [ วันที่ 01  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 237 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2561) [ วันที่ 01  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 225 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมเสนอ "แผนงานศูนย์วิจัยและความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ" [ วันที่ 22  เมษายน  2561   อ่านแล้ว : 180 ครั้ง ]

     • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course) [ วันที่ 19  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 9344 ครั้ง ]

     • สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุน "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ" รอบที่ 3 [ วันที่ 19  เมษายน  2561   อ่านแล้ว : 2328 ครั้ง ]

     • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเทภทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย (ครั้งที่ ๒) จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มรพส. ปีงบ 61 [ วันที่ 02  เมษายน  2561   อ่านแล้ว : 228 ครั้ง ]

     • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ "โครงการแผนงานวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกและโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่มีประสิทธิภาพ" [ วันที่ 29  มีนาคม  2561   อ่านแล้ว : 180 ครั้ง ]

     • ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ วันที่ 27  มีนาคม  2561   อ่านแล้ว : 277 ครั้ง ]

     • ประกาศทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย [ วันที่ 27  มีนาคม  2561   อ่านแล้ว : 309 ครั้ง ]

     • แบบฟอร์มการขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ [ วันที่ 27  มีนาคม  2561   อ่านแล้ว : 216 ครั้ง ]

     • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย (ครั้งที่ 2) จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ วันที่ 22  มีนาคม  2561   อ่านแล้ว : 570 ครั้ง ]

     • ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน [ วันที่ 19  มีนาคม  2561   อ่านแล้ว : 198 ครั้ง ]

     • เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 [ วันที่ 19  มีนาคม  2561   อ่านแล้ว : 224 ครั้ง ]

     • การนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ วันที่ 19  มีนาคม  2561   อ่านแล้ว : 222 ครั้ง ]

     • Thai-BISPA Day 2018 ในหัวข้อ Catalyst for Thailand’s Innovation Ecosystem [ วันที่ 15  มีนาคม  2561   อ่านแล้ว : 306 ครั้ง ]

     • สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี (เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0) [ วันที่ 12  มีนาคม  2561   อ่านแล้ว : 332 ครั้ง ]

     • ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ วันที่ 09  มีนาคม  2561   อ่านแล้ว : 692 ครั้ง ]

     • กำหนดการทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 355 ครั้ง ]

     • ขอเชิญชวนเข้าร่วม Workshop on evidence synthesis fo decision making [ วันที่ 27  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 272 ครั้ง ]

     • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ วันที่ 26  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 781 ครั้ง ]

     • แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย [ วันที่ 19  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 447 ครั้ง ]

     • กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการที่โดนใจแหล่งทุน” [ วันที่ 18  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 267 ครั้ง ]

     • ด่วน!! รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 393 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ “นักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม Social Innovation” ภายใต้โครงการ Social Innovation Driving Unit ประจำภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน [ วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 217 ครั้ง ]

     • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบหัวข้อวิจัยและการยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2) [ วันที่ 12  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 290 ครั้ง ]

     • ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย [ วันที่ 08  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 1186 ครั้ง ]

     • ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย [ วันที่ 07  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 373 ครั้ง ]

     • ประกาศขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 [ วันที่ 30  มกราคม  2561   อ่านแล้ว : 311 ครั้ง ]

     • (เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว) สกว. ร่วมกับ คอบช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า “ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 [ วันที่ 29  มกราคม  2561   อ่านแล้ว : 307 ครั้ง ]

     • แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการเสนอขอรับทุนจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ วันที่ 26  มกราคม  2561   อ่านแล้ว : 223 ครั้ง ]

     • หลักสูตรฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หลักสูตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [ วันที่ 26  มกราคม  2561   อ่านแล้ว : 230 ครั้ง ]

     • สกว. ร่วมกับ The Royal Society และ British Academy แห่งสหราชอาณาจักร ภายใต้โครงการ Newton Fund ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ "Newton Advanced Fellowship" [ วันที่ 23  มกราคม  2561   อ่านแล้ว : 254 ครั้ง ]

     • สกว. ร่วมกับ คอบช. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า “ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 [ วันที่ 22  มกราคม  2561   อ่านแล้ว : 322 ครั้ง ]

     • แจ้งกำหนดการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อผู้ทรงคุณวุฒิดังเอกสารแนบนี้ [ วันที่ 18  มกราคม  2561   อ่านแล้ว : 694 ครั้ง ]

     • ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ วันที่ 17  มกราคม  2561   อ่านแล้ว : 287 ครั้ง ]

     • ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. - NFSC ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย ในหัวข้อ Climate Extreme [ วันที่ 15  มกราคม  2561   อ่านแล้ว : 313 ครั้ง ]

     • ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ วันที่ 12  มกราคม  2561   อ่านแล้ว : 200 ครั้ง ]

     • ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ วันที่ 12  มกราคม  2561   อ่านแล้ว : 231 ครั้ง ]

     • ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยและประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ วันที่ 10  มกราคม  2561   อ่านแล้ว : 579 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอให้นักวิจัยที่ได้รับทุุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทำการรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ในระบบ NRMS [ วันที่ 22  ธันวาคม  2560   อ่านแล้ว : 240 ครั้ง ]

     • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและบัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ วันที่ 22  ธันวาคม  2560   อ่านแล้ว : 295 ครั้ง ]

     • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ วันที่ 09  มกราคม  2561   อ่านแล้ว : 548 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและศักยภาพบุคลากรการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม หัวข้อ Implementation Science of Community-based Prevention Research [ วันที่ 20  ธันวาคม  2560   อ่านแล้ว : 247 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญนักวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ [ วันที่ 17  ธันวาคม  2560   อ่านแล้ว : 233 ครั้ง ]

     • ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ วันที่ 17  ธันวาคม  2560   อ่านแล้ว : 964 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและศักยภาพบุคลากรการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม หัวข้อ Implementation Science of Community-based Prevention Research [ วันที่ 07  ธันวาคม  2560   อ่านแล้ว : 216 ครั้ง ]

     • ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ชอบสอนมากกว่าทำวิจัยในสัดส่วนร้อยละ 100 และร้อยละ 70 เข้าร่วมประชุมรับฟังการจัดทำกรอบทิศทางงานวิจัย และแนวทางเพื่อเสนอขอรับทุนจากกองทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561 [ วันที่ 04  ธันวาคม  2560   อ่านแล้ว : 218 ครั้ง ]

     • Food and Agro Industry Fund Fair 2017 เปิดรับนักวิจัยที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “Solution matching” เพื่อร่วมหารือและวินิจฉัยโจทย์ จากผู้ประกอบการด้าน เกษตรและอาหาร [ วันที่ 29  พฤศจิกายน  2560   อ่านแล้ว : 339 ครั้ง ]

     • Announcement of Opportunity : Understanding of the Impacts of Hydrometeorological Hazards in Thailand [ วันที่ 23  พฤศจิกายน  2560   อ่านแล้ว : 7369 ครั้ง ]

     • ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสาคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ วันที่ 23  พฤศจิกายน  2560   อ่านแล้ว : 223 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. ขอประชาสัมพันธ์ สกว. เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 61” [ วันที่ 17  พฤศจิกายน  2560   อ่านแล้ว : 294 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. ขอประชาสัมพันธ์ สกว. เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ วันที่ 17  พฤศจิกายน  2560   อ่านแล้ว : 271 ครั้ง ]

     • ขอเชิญคณาจารย์ภายใน มรพส.เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการตามศาสตร์พระราชา” [ วันที่ 21  พฤศจิกายน  2560   อ่านแล้ว : 282 ครั้ง ]

     • ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการที่มีความสนใจในการชอบทำวิจัยมากกว่าการสอนในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดทำกรอบทิศทางงานวิจัย และแนวทางการเสนอขอทุนจากกองทุนอุดหนุนการวิจัย มรพส. [ วันที่ 17  พฤศจิกายน  2560   อ่านแล้ว : 191 ครั้ง ]

     • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานประกาศการรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ วันที่ 12  พฤศจิกายน  2560   อ่านแล้ว : 747 ครั้ง ]

     • ประกาศการรับสมัคร ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. (รอบ 1/2561) [ วันที่ 07  พฤศจิกายน  2560   อ่านแล้ว : 278 ครั้ง ]

     • ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE) [ วันที่ 07  พฤศจิกายน  2560   อ่านแล้ว : 261 ครั้ง ]

     • ประกาศการรับสมัคร ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. (รอบ 1/2561) [ วันที่ 07  พฤศจิกายน  2560   อ่านแล้ว : 305 ครั้ง ]

     • ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ประจำปี 2561 [ วันที่ 18  ตุลาคม  2560   อ่านแล้ว : 364 ครั้ง ]

     • สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) รอบที่ 1/2561 [ วันที่ 16  ตุลาคม  2560   อ่านแล้ว : 480 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าอบรม “หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course)” [ วันที่ 11  ตุลาคม  2560   อ่านแล้ว : 593 ครั้ง ]

     • ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย [ วันที่ 06  ตุลาคม  2560   อ่านแล้ว : 754 ครั้ง ]

     • ประกาศโครงการสนับสนุนทุนการสร้างสรรค์สื่อ และกิจกรรมเพื่อสุขภาวะ (Co-creative Project) ประจำปี 2560 [ วันที่ 06  ตุลาคม  2560   อ่านแล้ว : 422 ครั้ง ]

     • แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 [ วันที่ 06  ตุลาคม  2560   อ่านแล้ว : 338 ครั้ง ]

     • ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม : Education Course for OECD GLP training [ วันที่ 06  ตุลาคม  2560   อ่านแล้ว : 267 ครั้ง ]

     • การขอรับข้องบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ วันที่ 06  ตุลาคม  2560   อ่านแล้ว : 413 ครั้ง ]

     • การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) หัวข้อเรื่อง "การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร : Research for Foodinnopolis." [ วันที่ 06  ตุลาคม  2560   อ่านแล้ว : 408 ครั้ง ]

     • เพิ่มเติมข้อมูล วันที่ 7 ตุลาคม 2560 แจ้งเตือนนักวิจัยทราบ สถาบันวิจัยและพัฒนาแนะนำให้นักวิจัย รีบกรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการฯ ลงระบบ NRMS [ วันที่ 07  ตุลาคม  2560   อ่านแล้ว : 417 ครั้ง ]

     • นักวิจัยที่เข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยชาติ (NRMS) http://www.nrms.go.th/ ไม่ได้ ขอให้นักวิจัย Refresh เว็บไซต์หลายๆครั้ง [ วันที่ 03  ตุลาคม  2560   อ่านแล้ว : 247 ครั้ง ]

     • ขอให้นักวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการยืนยันกลุ่มเป้าหมายของตนเองว่าเป็นไปตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกลุ่มให้หรือไม่ [ วันที่ 03  ตุลาคม  2560   อ่านแล้ว : 346 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัยที่ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2562 เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 [ วันที่ 01  ตุลาคม  2560   อ่านแล้ว : 382 ครั้ง ]

     • ด่วน //// ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 [ วันที่ 20  กันยายน  2560   อ่านแล้ว : 623 ครั้ง ]

     • ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “วิจัยขายได้” [ วันที่ 18  กันยายน  2560   อ่านแล้ว : 403 ครั้ง ]

     • ด่วน!!! ขอให้นักวิจัยที่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการปรับแก้ข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มใหม่ของ วช. [ วันที่ 15  กันยายน  2560   อ่านแล้ว : 1002 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับเกียรติบัตรนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน Thailand Research Expo 2017 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับผลงานวิจัย ทั้ง 5 เรื่อง [ วันที่ 15  กันยายน  2560   อ่านแล้ว : 970 ครั้ง ]

     • ขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ วันที่ 13  กันยายน  2560   อ่านแล้ว : 401 ครั้ง ]

     • เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผน บูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม ภายใต้ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 [ วันที่ 11  กันยายน  2560   อ่านแล้ว : 681 ครั้ง ]

     • ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 [ วันที่ 10  กันยายน  2560   อ่านแล้ว : 504 ครั้ง ]

     • แหล่งทุนดำเนินงานบริการวิชาการ "คูปองวิทย์เพื่อโอทอป" [ วันที่ 07  กันยายน  2560   อ่านแล้ว : 326 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ NRMS (เพิ่มเติม) [ วันที่ 07  กันยายน  2560   อ่านแล้ว : 306 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ “วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน” [ วันที่ 13  กันยายน  2560   อ่านแล้ว : 242 ครั้ง ]

     • ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 พ.ศ.2560 [ วันที่ 03  กันยายน  2560   อ่านแล้ว : 328 ครั้ง ]

     • เอกสารประกอบบรรยาย การประชุมเรื่อง "แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม" วันที่ 21 สิงหาคม 2560 [ วันที่ 01  กันยายน  2560   อ่านแล้ว : 441 ครั้ง ]

     • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย : ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร [ วันที่ 01  กันยายน  2560   อ่านแล้ว : 250 ครั้ง ]

     • ขอแจ้งงดให้บริการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร [ วันที่ 29  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 311 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบพี่เลี้ยง หัวข้อ “การพัฒนาการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ คลัสเตอร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/การบริหารจัดการ” [ วันที่ 26  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 307 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบพี่เลี้ยง หัวข้อ "การเหลาโจทย์วิจัยให้สัมฤทธิ์ผลกับงานเชิงพาณิชย์ คลัสเตอร์ เกษตร/อาหาร/สุขภาพ" [ วันที่ 26  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 237 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้วยระบบพี่เลี้ยง หัวข้อ “การพัฒนาการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ คลัสเตอร์ วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น” [ วันที่ 26  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 954 ครั้ง ]

     • การตรวจสอบบทความภาษาอังกฤษของสถาบันวิจัย หมดเขต 31 ส.ค. 60 [ วันที่ 23  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 332 ครั้ง ]

     • เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการ การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ วันที่ 21  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 303 ครั้ง ]

     • ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ [ วันที่ 21  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 265 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ “การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย คลัสเตอร์ ครู/มนุษย์-สังคม” [ วันที่ 26  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 250 ครั้ง ]

     • ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.... (ร่าง Thai Bayh-Dole Act) [ วันที่ 18  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 463 ครั้ง ]

     • รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ วันที่ 17  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 395 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทั้ง 36 ท่าน ที่ได้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ วันที่ 11  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 417 ครั้ง ]

     • [แก้ไขปฏิทินการดำเนินงาน 22/08/2560] หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ วันที่ 09  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 1217 ครั้ง ]

     • ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ นักบริหารงานวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ วันที่ 31  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 1202 ครั้ง ]

     • เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) ของวิทยากรการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคกลาง [ วันที่ 31  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 280 ครั้ง ]

     • การประชุมเรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานและผู้ประสานงานด้านแผน นโยบาย และการบริหารงบประมาณการวิจัยของหน่วยงาน ภายใต้การปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม [ วันที่ 31  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 348 ครั้ง ]

     • ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ"ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2560 [ วันที่ 31  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 345 ครั้ง ]

     • ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2560-2561 [ วันที่ 31  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 277 ครั้ง ]

     • "Sensory Evaluation Techniques and Consumer Testing เทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค" [ วันที่ 31  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 582 ครั้ง ]

     • นักวิจัย มรพส.ชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 61 [ วันที่ 12  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 243 ครั้ง ]

     • ประกาศ!! ขอให้นักวิจัยที่มีรายชื่อดังตารางให้ข้อมูลชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) พ.ศ.2561 ตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากท่านประสงค์เปลี่ยนแปลงเวลาในการนำเสนอ ขอความกรุณาประสานนักวิจัยตามช่วงเวลาที่ท่านประสงค์เพื่อขอเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ **โดยในการให้ข้อมูลโครงการวิจัยนั้น จะเป็นรูปแบบการซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล** [ วันที่ 05  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 639 ครั้ง ]

     • Learning without borders: exploiting the affordances of mobile technologies for learning in marginalised, remote and non-formal settings [ วันที่ 30  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 266 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม “การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม” [ วันที่ 29  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 385 ครั้ง ]

     • ฝ่ายเกษตร สกว. ได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย "การพัฒนาชุดตรวจสอบจุลชีววิทยาอย่างรวดเร็วเพื่อการเฝ้าระวังความเสี่ยงของเนื้อสุกรในกรุงเทพมหานคร" [ วันที่ 29  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 271 ครั้ง ]

     • ประกาศ !! เปิดรับสมัครแล้ว การทดสอบทางวิชาการ การขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 1/2560 [ วันที่ 29  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 330 ครั้ง ]

     • ประชุมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย [ วันที่ 28  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 257 ครั้ง ]

     • ขอเรียนเชิญเข้าสัมมนาเรื่อง "Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0" [ วันที่ 28  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 234 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำปี 2560 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2560) เพิ่มเติม [ วันที่ 28  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 230 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมส่งหัวข้อวิจัย เรื่อง เกี่ยวกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในพื้นที่ภาคเหนือ [ วันที่ 28  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 284 ครั้ง ]

     • การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. 2560 [ วันที่ 26  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 274 ครั้ง ]

     • ประกาศกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 [ วันที่ 26  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 288 ครั้ง ]

     • ขอเชิญโหวต Mascot ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย เพื่อเป็นตัวแทน Mascot ของการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560" [ วันที่ 26  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 279 ครั้ง ]

     • เวทีเชิดชูเกียรติสุดยอดนวัตกรรมของประเทศ งานนี้ห้ามพลาด!!! [ วันที่ 26  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 940 ครั้ง ]

     • Universities and Government Researches Innovation [ วันที่ 26  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 226 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Food Valley ประจำปีงบประมาณ 2561 [ วันที่ 26  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 272 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมอบรม [ วันที่ 22  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 270 ครั้ง ]

     • โครงการฝึกอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหารเสริม [ วันที่ 22  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 1047 ครั้ง ]

     • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ของ ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ วันที่ 19  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 258 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและประชาสัมพันธ์การจัดอบรม [ วันที่ 19  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 288 ครั้ง ]

     • ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เข้ารับทุนพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท รอบ 2/2560 [ วันที่ 17  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 357 ครั้ง ]

     • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 2/60 [ วันที่ 15  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 303 ครั้ง ]

     • สนช. ขอเชิญนวัตกรไทยทุกท่าน และทุกองค์กรของไทยที่ได้ทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นแก่ประเทศไทย ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด "รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560" [ วันที่ 14  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 299 ครั้ง ]

     • เชิญชวนนักวิจัยส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน [ วันที่ 10  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 603 ครั้ง ]

     • วช. ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ตามโครงการความราวมมือทางวิชาการ ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2561 [ วันที่ 08  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 332 ครั้ง ]

     • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 [ วันที่ 06  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 494 ครั้ง ]

     • ขอเชิญผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารและที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา “Food Machine for SMEs” งานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจ (Seminar and Business matching) [ วันที่ 06  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 307 ครั้ง ]

     • สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE) [ วันที่ 03  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 516 ครั้ง ]

     • สกว. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 [ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร] [ วันที่ 02  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 872 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus” [ วันที่ 02  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 387 ครั้ง ]

     • ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม [ วันที่ 31  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 363 ครั้ง ]

     • ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2560 [ วันที่ 30  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 372 ครั้ง ]

     • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Mplus ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ [ วันที่ 30  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 302 ครั้ง ]

     • การลงทะเบียน (มุ่งเป้า) การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเหนือ/ภาคใต้/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ วันที่ 30  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 276 ครั้ง ]

     • ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 [ วันที่ 30  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 364 ครั้ง ]

     • ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS)ประจำปี 2561 (FY2018) [ วันที่ 29  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 361 ครั้ง ]

     • ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2560 (2017 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers) [ วันที่ 29  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 301 ครั้ง ]

     • ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเครือข่ายวิจัยภูมิภาค [ วันที่ 29  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 341 ครั้ง ]

     • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "Research Gateway" [ วันที่ 29  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 254 ครั้ง ]

     • การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR) [ วันที่ 29  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 231 ครั้ง ]

     • ด่วน... ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสำคัญเร่งด่วนของภูมิภาค ปี 2560 [ วันที่ 24  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 543 ครั้ง ]

     • ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ วันที่ 22  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 549 ครั้ง ]

     • ไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2560 [ วันที่ 16  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 395 ครั้ง ]

     • แจ้งรายชื่อผู้ได้รัยการขึ้นทะเบียนเป็นสัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการ [ วันที่ 16  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 307 ครั้ง ]

     • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 [ วันที่ 16  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 360 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560 [ วันที่ 16  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 245 ครั้ง ]

     • ขอประชาสัมพันธ์ "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโยลีและนวัตกรรม" (รอบที่ 2) [ วันที่ 16  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 309 ครั้ง ]

     • ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลนักวิจัยในระบบ NRMS [ วันที่ 15  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 338 ครั้ง ]

     • สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 14 [ วันที่ 13  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 283 ครั้ง ]

     • ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการ Innovation Hups [ วันที่ 09  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 248 ครั้ง ]

     • โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.2561-2562 [ วันที่ 06  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 275 ครั้ง ]

     • เปิดรับข้อเสนอโครงการ Creative Economy Hups [ วันที่ 04  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 373 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน Human Subject Protection Course [ วันที่ 02  พฤษภาคม  2560   อ่านแล้ว : 427 ครั้ง ]

     • เตรียมตัวไปสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานกันได้ ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP FAIR 2017) ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Innovation for Life & Better Future)” [ วันที่ 26  เมษายน  2560   อ่านแล้ว : 1012 ครั้ง ]

     • สำนักงานประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 [ วันที่ 26  เมษายน  2560   อ่านแล้ว : 337 ครั้ง ]

     • ปฐมนิเทศนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว. พลังขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 [ วันที่ 26  เมษายน  2560   อ่านแล้ว : 236 ครั้ง ]

     • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย Concept paper โครงการ Research for community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม ประจำปี 2560 [ วันที่ 26  เมษายน  2560   อ่านแล้ว : 271 ครั้ง ]

     • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ [ วันที่ 11  เมษายน  2560   อ่านแล้ว : 356 ครั้ง ]

     • ตารางเวลาการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) พ.ศ.2560 (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบเสริมพลัง) [ วันที่ 28  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 381 ครั้ง ]

     • กำหนดการลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย วันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ.2560 [ วันที่ 28  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 415 ครั้ง ]

     • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ชุด “โครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2560 [ วันที่ 13  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 609 ครั้ง ]

     • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต” ประจำปีงบฯ 2560 [ วันที่ 13  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 292 ครั้ง ]

     • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0” [ วันที่ 13  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 409 ครั้ง ]

     • ทุนสนับสนุนวิจัย NECTEC [ วันที่ 13  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 338 ครั้ง ]

     • ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก [ วันที่ 13  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 267 ครั้ง ]

     • ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาและทุนบัณฑิตศึกษา [ วันที่ 13  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 252 ครั้ง ]

     • ทุนวิจัย BIOTEC [ วันที่ 13  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 308 ครั้ง ]

     • ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เพื่อขอรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของสภาวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา [ วันที่ 13  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 248 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งข้อเสนอด้านความมั่นคงเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 [ วันที่ 13  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 279 ครั้ง ]

     • ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายชุมชนและสังคม เรื่อง ประกาศผลการพิจารณา “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” [ วันที่ 10  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 289 ครั้ง ]

     • เชิญชวนส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรม [ วันที่ 10  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 424 ครั้ง ]

     • ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายชุมชนและสังคม เรื่อง ประกาศผลการพิจารณา “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” [ วันที่ 03  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 351 ครั้ง ]

     • ดัชนีการวิจัย : บันไดสูúการพัฒนาประเทศ 2559 [ วันที่ 01  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 342 ครั้ง ]

     • ประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ [ วันที่ 01  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 289 ครั้ง ]

     • The Royal Golden Jubilee Ph.D. Programme: Scholarships for ASEAN students (RGJ –ASEAN) Year 2017 [ วันที่ 01  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 483 ครั้ง ]

     • ประกาศรับสมัครทุนรุ่นที่ 19 (รอบที่ 2) เปิดรับสมัคร: 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560 [ วันที่ 01  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 320 ครั้ง ]

     • ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ประจำปี 2560 [ วันที่ 01  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 326 ครั้ง ]

     • ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ Newton Advanced Fellowship [ วันที่ 01  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 279 ครั้ง ]

     • รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ วันที่ 27  กุมภาพันธ์  2560   อ่านแล้ว : 577 ครั้ง ]

     • เปิดรับขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU-RREC) ครั้งที่ 1 [ วันที่ 25  กุมภาพันธ์  2560   อ่านแล้ว : 434 ครั้ง ]

     • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ชุด “โครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2560 [ วันที่ 24  กุมภาพันธ์  2560   อ่านแล้ว : 308 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ [ วันที่ 08  กุมภาพันธ์  2560   อ่านแล้ว : 480 ครั้ง ]

     • การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร [ วันที่ 13  มกราคม  2560   อ่านแล้ว : 398 ครั้ง ]

     • ปฏิทินการดำเนินงานรับข้อเสนอการวิจัยกองทุนพัฒนาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ วันที่ 05  มกราคม  2560   อ่านแล้ว : 468 ครั้ง ]

     • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2560 "ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม" ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมูลนิธิมั่นพัฒนา [ วันที่ 22  ธันวาคม  2559   อ่านแล้ว : 429 ครั้ง ]

     • ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัย เพื่อพัฒนานักวิจัย จากเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ วันที่ 21  ธันวาคม  2559   อ่านแล้ว : 597 ครั้ง ]

     • เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม ประจำปี 2560 (เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ) [ วันที่ 06  ธันวาคม  2559   อ่านแล้ว : 603 ครั้ง ]

     • กองทุนพัฒนานักวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ วันที่ 25  พฤศจิกายน  2559   อ่านแล้ว : 1008 ครั้ง ]

     • กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์ สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 [ วันที่ 14  พฤศจิกายน  2559   อ่านแล้ว : 283 ครั้ง ]

     • คลังข้อมูลอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) [ วันที่ 14  พฤศจิกายน  2559   อ่านแล้ว : 351 ครั้ง ]

     • งานวิจัย/พัฒนา สวทช. องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ สวทช. [ วันที่ 04  พฤศจิกายน  2559   อ่านแล้ว : 308 ครั้ง ]

     • ทุนวิจัยเชิงวิชาการ [ วันที่ 04  พฤศจิกายน  2559   อ่านแล้ว : 444 ครั้ง ]

     • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องข้าว รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ วันที่ 04  พฤศจิกายน  2559   อ่านแล้ว : 326 ครั้ง ]

     • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเรื่อง การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน (NRCT-CASS) ประจำปี ๒๕๖๐ [ วันที่ 04  พฤศจิกายน  2559   อ่านแล้ว : 345 ครั้ง ]

     • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ.รอบ1/2560 [ วันที่ 31  ตุลาคม  2559   อ่านแล้ว : 302 ครั้ง ]

     • การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Food Valley (รอบที่2) [ วันที่ 27  ตุลาคม  2559   อ่านแล้ว : 348 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) [ วันที่ 25  ตุลาคม  2559   อ่านแล้ว : 450 ครั้ง ]

     • ขอความอนุเคราะห์บุคลากรสายวิชาการตอบแบบสำรวจ [ วันที่ 19  ตุลาคม  2559   อ่านแล้ว : 327 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่วมทำสัญญา กับงานวิจัย [ วันที่ 18  ตุลาคม  2559   อ่านแล้ว : 336 ครั้ง ]

     • โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) [ วันที่ 14  ตุลาคม  2559   อ่านแล้ว : 322 ครั้ง ]

     • ขอความอนุเคราะห์นักวิจัยร่วมตอบแบบสำรวจศักยภาพนักวิจัย [ วันที่ 13  ตุลาคม  2559   อ่านแล้ว : 331 ครั้ง ]

     • ขั้นตอนการกรอกข้อเสนอการวิจัยลงระบบ NRMS [ วันที่ 30  กันยายน  2559   อ่านแล้ว : 517 ครั้ง ]

     • ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ วันที่ 27  กันยายน  2559   อ่านแล้ว : 973 ครั้ง ]

     • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ วันที่ 17  กันยายน  2559   อ่านแล้ว : 466 ครั้ง ]

     • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ วันที่ 17  กันยายน  2559   อ่านแล้ว : 488 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย [ วันที่ 17  กันยายน  2559   อ่านแล้ว : 412 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ [ วันที่ 07  กันยายน  2559   อ่านแล้ว : 455 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2560 [ วันที่ 07  กันยายน  2559   อ่านแล้ว : 568 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2017 [ วันที่ 03  กันยายน  2559   อ่านแล้ว : 670 ครั้ง ]

     • ลิงค์ประชาสัมพันธ์ หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานเอแลค (AAALAC) [ วันที่ 30  สิงหาคม  2559   อ่านแล้ว : 565 ครั้ง ]

     • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ โครงการ “จับตามหาอำนาจ” ประจำปีงบประมาณ 2560 [ วันที่ 30  สิงหาคม  2559   อ่านแล้ว : 508 ครั้ง ]

     • ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ วันที่ 02  สิงหาคม  2559   อ่านแล้ว : 613 ครั้ง ]

     • ทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น [ วันที่ 08  กรกฏาคม  2559   อ่านแล้ว : 629 ครั้ง ]

     • การขึ้นบัญชีบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย [ วันที่ 05  กรกฏาคม  2559   อ่านแล้ว : 8518 ครั้ง ]

     • ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี2559 ของศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ วันที่ 05  กรกฏาคม  2559   อ่านแล้ว : 443 ครั้ง ]

     • ยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวน พ.ศ.2559 [ วันที่ 05  กรกฏาคม  2559   อ่านแล้ว : 475 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 2" [ วันที่ 03  กรกฏาคม  2559   อ่านแล้ว : 523 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมง่าน Thailand Research Expo 2016 [ วันที่ 02  กรกฏาคม  2559   อ่านแล้ว : 983 ครั้ง ]

     • ยุทธศาสตร์ สกว. พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวน พ.ศ.2559 [ วันที่ 24  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 481 ครั้ง ]

     • บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม) [ วันที่ 18  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 440 ครั้ง ]

     • รับสมัครนักวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏผ่านกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัย จากโครงใหญ่การพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น [ วันที่ 17  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 501 ครั้ง ]

     • ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 [ วันที่ 16  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 627 ครั้ง ]

     • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชี้แจงกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 เปิดโอกาสนักวิจัยรุ่นใหม่ผลิตผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน 8 ด้าน [ วันที่ 15  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 459 ครั้ง ]

     • การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ วันที่ 11  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 597 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรมมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 [ วันที่ 07  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 433 ครั้ง ]

     • ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ วันที่ 07  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 569 ครั้ง ]

     • โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ทุนพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม [ วันที่ 06  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 632 ครั้ง ]

     • โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม [ วันที่ 06  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 488 ครั้ง ]

     • รองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม Banana Society [ วันที่ 05  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 1007 ครั้ง ]

     • ประกาศรับสมัครโครงการ PhD Placement 2016 [ วันที่ 27  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 519 ครั้ง ]

     • การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) [ วันที่ 26  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 739 ครั้ง ]

     • ประกาศรับข้อเสนอโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 [ วันที่ 26  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 473 ครั้ง ]

     • "การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม" [ วันที่ 26  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 503 ครั้ง ]

     •  ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 [ วันที่ 26  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 457 ครั้ง ]

     • ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี 2560 [ วันที่ 26  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 445 ครั้ง ]

     • โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2559 [ วันที่ 26  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 430 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ วันที่ 25  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 433 ครั้ง ]

     • การเปิดรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปีงบประมาณ 2560 [ วันที่ 24  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 571 ครั้ง ]

     • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องค่าตอบแทนนักวิจัยสังเคราะห์ผลงานวิจัย พ.ศ.2559 [ วันที่ 23  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 522 ครั้ง ]

     • กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2559 (JPO/IPR 2016) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น [ วันที่ 23  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 475 ครั้ง ]

     • ขอความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2560-2561 [ วันที่ 23  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 458 ครั้ง ]

     • การขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของชาวต่างประเทศ [ วันที่ 23  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 435 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำปี 2559 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม-กันยายน 2559) [ วันที่ 23  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 436 ครั้ง ]

     • สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยใน 4 ประเภททุน [ วันที่ 20  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 565 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยปีงบประมาณ 2557 กลุ่มเรื่องข้าว ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการภายในประเทศ" [ วันที่ 11  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 461 ครั้ง ]

เว็บไซต์แนะนำ

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP)
 • สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
 • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
 • คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด
 • ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
 • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
 • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
 • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • โครงการจัดประชุมวิชาการ/นิทรรศการ

 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 • I-SEEC 2015
 • HERP CONGRESS VI
 • การประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
 • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
 • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
 • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่ม 2
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 1
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2560 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เล่ม 2
 • บทคัดย่อ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย‏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
 • AbstractBook I-SEEC 2015
 • Proceedings I-SEEC 2015
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 1)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (part 2)
 • รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ “พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน” บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (part 1)

 • สถิติการเข้าชม

  Counter for tumblr
  เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

  ช่องทางติดตาม

   
  Sci

  ©2017, Research and Development Institute.