ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวสมัครงาน/ทั่วไป     จำนวนทั้งหมด 77 ข่าว

     • ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานคลิปวีดิโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเมืองและชุมชนในพื้นที่ "ภาคเหนือ" [ วันที่ 27  พฤษภาคม  2563   อ่านแล้ว : 61 ครั้ง ]

     • ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 [ วันที่ 27  พฤษภาคม  2563   อ่านแล้ว : 46 ครั้ง ]

     • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6" : "ราชภัฏ ราชภักดิ์ : สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" [ วันที่ 25  พฤษภาคม  2563   อ่านแล้ว : 111 ครั้ง ]

     • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความเชื่อมั่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง [ วันที่ 22  พฤษภาคม  2563   อ่านแล้ว : 532 ครั้ง ]

     • ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักวิจัย บุคลากรที่เข้ามาติดต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา [ วันที่ 19  พฤษภาคม  2563   อ่านแล้ว : 26 ครั้ง ]

     • ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา [ วันที่ 01  เมษายน  2563   อ่านแล้ว : 145 ครั้ง ]

     • ตารางการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มาตรการเฝ้าระวังโควิด 2019 [ วันที่ 30  มีนาคม  2563   อ่านแล้ว : 157 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา ปิดให้บริการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม [ วันที่ 26  มีนาคม  2563   อ่านแล้ว : 82 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ วันที่ 28  พฤศจิกายน  2562   อ่านแล้ว : 320 ครั้ง ]

     • ขอเชิญชวนบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอชื่อบุคลากรดีเด่น พ.ศ. 2562 [ วันที่ 18  กันยายน  2562   อ่านแล้ว : 395 ครั้ง ]

     • ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน [ วันที่ 10  สิงหาคม  2562   อ่านแล้ว : 197 ครั้ง ]

     • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน ครั้งที่ 3 [ วันที่ 02  สิงหาคม  2562   อ่านแล้ว : 195 ครั้ง ]

     • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน [ วันที่ 31  กรกฏาคม  2562   อ่านแล้ว : 235 ครั้ง ]

     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน รอบที่ 2/2562 [ วันที่ 30  กรกฏาคม  2562   อ่านแล้ว : 228 ครั้ง ]

     • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน ครั้งที่ 2 [ วันที่ 19  กรกฏาคม  2562   อ่านแล้ว : 248 ครั้ง ]

     • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน [ วันที่ 19  กรกฏาคม  2562   อ่านแล้ว : 218 ครั้ง ]

     • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน [ วันที่ 12  กรกฏาคม  2562   อ่านแล้ว : 266 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน [ วันที่ 02  กรกฏาคม  2562   อ่านแล้ว : 423 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 [ วันที่ 30  มีนาคม  2562   อ่านแล้ว : 560 ครั้ง ]

     • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตศิริน ก้อนคง ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ [ วันที่ 16  ธันวาคม  2561   อ่านแล้ว : 328 ครั้ง ]

     • ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของ ศจย. ปีพ.ศ. 2561 - 2562 [ วันที่ 03  ธันวาคม  2561   อ่านแล้ว : 292 ครั้ง ]

     • ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ วันที่ 25  ตุลาคม  2561   อ่านแล้ว : 497 ครั้ง ]

     • ขอเชิญชวนตอบแบบประเมินความพึงพอใจ "เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา" มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม [ วันที่ 26  สิงหาคม  2561   อ่านแล้ว : 413 ครั้ง ]

     • ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมสมัครเป็นจิตอาสา ตามโครงการจิตอาสา [ วันที่ 17  กรกฏาคม  2561   อ่านแล้ว : 423 ครั้ง ]

     • ขอเชิญอ่าน จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 [ วันที่ 28  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 380 ครั้ง ]

     • แจ้งนักวิจัยตรวจสอบยอดเงินในบัญชี รายการโอน ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 [ วันที่ 28  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 428 ครั้ง ]

     • โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือตอนล่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดแข่งขันการทำอาหาร “เมนูสร้างสรรค์จากเส้นหมี่ซั่ว” [ วันที่ 26  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 537 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน" [ วันที่ 19  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 419 ครั้ง ]

     • เชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงาน "การพัฒนานวัตกรรม IoT ในรูปแบบ Application, Production, Service สำหรับ Smart City ที่ให้บริการในรูปแบบ Digital Business" เพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี [ วันที่ 19  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 519 ครั้ง ]

     • ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดในโครงการ ASEAN Furniture Design Contest [ วันที่ 06  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 317 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล IP CHAMPION 2018 [ วันที่ 06  มิถุนายน  2561   อ่านแล้ว : 355 ครั้ง ]

     • ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 1 อัตรา [ วันที่ 10  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 364 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัยทุกท่านที่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) ร่วมวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย [ วันที่ 10  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 385 ครั้ง ]

     • ขอแจ้งปิดให้บริการ ในวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2561 และจะเปิดให้บริการในวันพฤหัสที่ 17 พฤษภาคม 2561 [ วันที่ 10  พฤษภาคม  2561   อ่านแล้ว : 401 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ [ วันที่ 02  เมษายน  2561   อ่านแล้ว : 313 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ทั้ง 10 ท่าน ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ [ วันที่ 03  เมษายน  2561   อ่านแล้ว : 446 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอให้นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 - 2561 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 [ วันที่ 19  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 537 ครั้ง ]

     • ประกาศ ขอเชิญเข้าฟัง การขอทุนวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ จากแหล่งทุนภายนอก (สกว.) [ วันที่ 08  กุมภาพันธ์  2561   อ่านแล้ว : 310 ครั้ง ]

     • ปฏิทินการดำเนินงาน การเสนอขอรับทุนจากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 update 25-01-2561 [ วันที่ 25  มกราคม  2561   อ่านแล้ว : 544 ครั้ง ]

     • ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมเสวนา โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามจุดเน้นของคณะ (แบบสัญจร) [ วันที่ 07  ธันวาคม  2560   อ่านแล้ว : 282 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้โอนเงินทุนอุดหนุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว (เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560) [ วันที่ 28  พฤศจิกายน  2560   อ่านแล้ว : 321 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ ทั้ง 6 ราย [ วันที่ 29  ตุลาคม  2560   อ่านแล้ว : 510 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course) [ วันที่ 19  ตุลาคม  2560   อ่านแล้ว : 495 ครั้ง ]

     • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอต้อนรับองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ต้นแบบงานวิจัย ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกท่านร่วมกันต้อนรับองคมนตรีพร้อมคณะ [ วันที่ 28  กันยายน  2560   อ่านแล้ว : 661 ครั้ง ]

     • ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญถวายเพลพระ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ [ วันที่ 17  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 335 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมโครงการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน โดยบูรณาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น [ วันที่ 07  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 327 ครั้ง ]

     • ขอเชิญร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (การจัดการความรู้ KM) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ [ วันที่ 03  สิงหาคม  2560   อ่านแล้ว : 470 ครั้ง ]

     • ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2560 [ วันที่ 24  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 459 ครั้ง ]

     • ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการวิจัย ประจำปี 2560 [ วันที่ 24  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 622 ครั้ง ]

     • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2560 [ วันที่ 21  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 546 ครั้ง ]

     • ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund [ วันที่ 20  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 384 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” สำหรับนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ [ วันที่ 20  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 544 ครั้ง ]

     • ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0 [ วันที่ 20  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 361 ครั้ง ]

     • ขอเชิญคณาจารย์ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เชิงวิชาการ [ วันที่ 20  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 414 ครั้ง ]

     • ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ผ่านการพิจารณาโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) รอบที่ 1 [ วันที่ 13  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 487 ครั้ง ]

     • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์” [ วันที่ 12  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 387 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ [ วันที่ 07  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 393 ครั้ง ]

     • ขอเชิญคณาจารย์ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เชิงวิชาการ [ วันที่ 07  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 471 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย และบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560 [ วันที่ 05  กรกฏาคม  2560   อ่านแล้ว : 741 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการและนำเสนอลงานวิจัยระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 [ขยายเวลา] [ วันที่ 28  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 586 ครั้ง ]

     • ประกาศการขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย [ วันที่ 26  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 353 ครั้ง ]

     • ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS [ วันที่ 21  มิถุนายน  2560   อ่านแล้ว : 346 ครั้ง ]

     • ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร [ วันที่ 10  มีนาคม  2560   อ่านแล้ว : 426 ครั้ง ]

     • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรับสมัครตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา [ วันที่ 09  กุมภาพันธ์  2560   อ่านแล้ว : 816 ครั้ง ]

     • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 17 [ วันที่ 18  กันยายน  2559   อ่านแล้ว : 568 ครั้ง ]

     • การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรูเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา [ วันที่ 25  สิงหาคม  2559   อ่านแล้ว : 511 ครั้ง ]

     • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ พร้อมส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม [ วันที่ 25  สิงหาคม  2559   อ่านแล้ว : 437 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร การบริหารงานพัสดุเบื้องต้น รุ่นที่ 3 [ วันที่ 22  กรกฏาคม  2559   อ่านแล้ว : 440 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ วันที่ 22  กรกฏาคม  2559   อ่านแล้ว : 423 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด [ วันที่ 22  กรกฏาคม  2559   อ่านแล้ว : 408 ครั้ง ]

     • โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาครัฐในภาคเหนือ [ วันที่ 18  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 467 ครั้ง ]

     • ขอประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิษณุโลก [ วันที่ 18  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 416 ครั้ง ]

     • ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร [ วันที่ 07  มิถุนายน  2559   อ่านแล้ว : 488 ครั้ง ]

     • ขอแจ้งงดการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา [ วันที่ 28  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 774 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์การไฟฟ้าเบื้องต้น [ วันที่ 23  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 511 ครั้ง ]

     • เชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างประสิทธิภาพนักพัสดุมือใหม่ เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ [ วันที่ 23  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 486 ครั้ง ]

     • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โดยใช้วิธีการอบรมแบบใหม่ ทริปเปิ้ลไฟฟ์โมเดล (Triple Five Model) "สาระสุข สนุก ทำเป็น" [ วันที่ 23  พฤษภาคม  2559   อ่านแล้ว : 453 ครั้ง ]

ติดต่อเรา

  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์ rdi@psru.ac.th, rdipsru@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ : 7226
  งานวิจัย/งานวารสาร/งานสิทธิบัตรฯ : 7230
  งานบริการวิชาการ : 7217
  งานธุรการ : 7211
  งานการเงิน/งานแผนและประกันคุณภาพ : 7219
  งานประชาสัมพันธ์/งานอาคารสถานที่ : 7218
  งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ : 7218

Google Map
แผนผังเว็บไซต์

  แผนผังเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม

Counter for tumblr
เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

ช่องทางติดตาม
ส่วนผู้ดูแลระบบ

  เข้าสู่ระบบ


©2017, Research and Development Institute.