บุคลากรสายสนับสนุน

หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนภายนอก

นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส
รักษาการหัวหน้างานวิจัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7215
อีเมล์ : piyawadee.n@psru.ac.th
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยวารสาร

นางสาวรัตนา นาคสิงห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7214
อีเมล์ : ruttananaksing@hotmail.com
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยวารสาร

นางสาวปนัดดา กุลนาฑล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7212
อีเมล์ : panadda.ko@psru.ac.th
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยพัฒนางานวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือ

นายเจตน์นที ราชเมืองมูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7215
อีเมล์ : Jadenatheeyoke@gmail.com
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยจัดการคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย

นายชนกันต์ พันธ์อุดม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7213
อีเมล์ : kammalad@gmail.com
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยบริหารจัดการกองทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางสาวนริสรา คงสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7211
อีเมล์ : -
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยบริหารงานบริการวิชาการ

นางจิตรา มีคำ
รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7217
อีเมล์ : jittra_m@hotmail.com
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม

นางสาวกัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7217
อีเมล์ : nimapraw@gmail.com
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยเผยแพร่ความรู้เพื่อชุมชน

นางดาญาวี ภู่คง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7217
อีเมล์ : siavdh.pvaise@gmail.com
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยนโยบายและแผน, หน่วยประกันคุณภาพ

นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7200
อีเมล์ : supapronklinnak.k@psru.ac.th
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยเลขานุการ และงานธุรการสารบรรณ,หน่วยบุคลากรและการประชุม

นางสาวมาลัย ใจงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7225
อีเมล์ : malai@psru.ac.th
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยการเงินและพัสดุ

นางสาวจุฬาพัฒน์ สิ่วหงวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7200
อีเมล์ : -
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยปฏิบัติการกลางสารสนเทศ

นายสามารถ เน่าบู่
รักษาการหัวหน้างานคลังข้อมูลและสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7216
อีเมล์ : samart.n@psru.ac.th
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวณัฐมน วิจารณกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7216
อีเมล์ : nuttamon.w@psru.ac.th
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวจิดาภา ธรรมรักษ์กุล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7216
อีเมล์ : jidapa.t@psru.ac.th
ฐานข้อมูล PSRU Expert

ติดต่อเรา

  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์ rdi@psru.ac.th, rdipsru@gmail.com

Google Map
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ : 7226
  งานบริหารจัดการงานวิจัย
     - วารสาร Life Sciences and Environment Journal : 7224
     - วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : 7225
  งานสนับสนุนการบริการวิชาการ
     - งานสนับสนุนการบริการวิชาการ : 7220
  งานบริหารและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
     - หน่วยสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา : 7217

สถิติการเข้าชม

Counter for tumblr
เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

ช่องทางติดตาม
ส่วนผู้ดูแลระบบ

  เข้าสู่ระบบ