บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวกัลนิกา พูลผล
หน่วยบุคลากรและงานประชุม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7226
อีเมล์ : kpoonpon@psru.ac.th
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนภายนอก

นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส
รักษาการหัวหน้างานวิจัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7230
อีเมล์ : piyawadee.n@psru.ac.th
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

นางสาวณัฐมน วิจารณกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7230
อีเมล์ : nuttamon.w@psru.ac.th
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยวารสาร

นางสาวรัตนา นาคสิงห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7230
อีเมล์ : ruttananaksing@hotmail.com
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยวารสาร

นางสาวปนัดดา กุลนาฑล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7230
อีเมล์ : panadda.ko@psru.ac.th
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยพัฒนางานวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือ

นายเจตน์นที ราชเมืองมูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7230
อีเมล์ : Jadenatheeyoke@gmail.com
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยจัดการคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย

นายชนกันต์ พันธ์อุดม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7230
อีเมล์ : kammalad@gmail.com
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยบริหารจัดการกองทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นายธนันณัฐ ฤทธิพรเลิศรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7230
อีเมล์ : -
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยบริหารงานบริการวิชาการ

นางจิตรา มีคำ
รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7217
อีเมล์ : jittra_m@hotmail.com
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม

นางสาวกัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7230
อีเมล์ : nimapraw@gmail.com
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยเผยแพร่ความรู้เพื่อชุมชน

นางดาญาวี ภู่คง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7217
อีเมล์ : siavdh.pvaise@gmail.com
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยนโยบายและแผน, หน่วยประกันคุณภาพ

นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7218
อีเมล์ : supapronklinnak.k@psru.ac.th
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยเลขานุการ และงานธุรการสารบรรณ,หน่วยบุคลากรและการประชุม

นางสาวมาลัย ใจงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7211
อีเมล์ : malai@psru.ac.th
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยการเงินและพัสดุ

นางสาวจุฬาพัฒน์ สิ่วหงวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7219
อีเมล์ : -
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยพัฒนาเว็บไซด์และฐานข้อมูล

นายสามารถ เน่าบู่
รักษาการหัวหน้างานคลังข้อมูลและสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7218
อีเมล์ : samart.nao@gmail.com
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หน่วยปฏิบัติการกลางสารสนเทศ

นางสาวจิดาภา ธรรมรักษ์กุล
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน -
อีเมล์ : jidaajidapa@hotmail.com
ฐานข้อมูล PSRU Expert

ติดต่อเรา

  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์ rdi@psru.ac.th, rdipsru@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ : 7226
  งานวิจัย/งานวารสาร/งานสิทธิบัตรฯ : 7230
  งานบริการวิชาการ : 7217
  งานธุรการ : 7211
  งานการเงิน/งานแผนและประกันคุณภาพ : 7219
  งานประชาสัมพันธ์/งานอาคารสถานที่ : 7218
  งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ : 7218

Google Map
แผนผังเว็บไซต์

  แผนผังเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม

Counter for tumblr
เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

ช่องทางติดตาม
ส่วนผู้ดูแลระบบ

  เข้าสู่ระบบ