คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี  ศรีธาวิรัตน์
ฐานข้อมูล PSRU Expert

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์  ศรีโสภา
ฐานข้อมูล PSRU Expert

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน  ก้อนคง
ฐานข้อมูล PSRU Expert

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์  เจริญพานิช
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวกัลนิกา พูลผล
ฐานข้อมูล PSRU Expert

ติดต่อเรา

  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์ rdi@psru.ac.th, rdipsru@gmail.com

Google Map
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ : 7226
  งานบริหารจัดการงานวิจัย
     - วารสาร Life Sciences and Environment Journal : 7224
     - วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : 7225
  งานสนับสนุนการบริการวิชาการ
     - งานสนับสนุนการบริการวิชาการ : 7220
  งานบริหารและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
     - หน่วยสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา : 7217

สถิติการเข้าชม

Counter for tumblr
เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

ช่องทางติดตาม
ส่วนผู้ดูแลระบบ

  เข้าสู่ระบบ