ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา

          สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมมีฐานะเป็น “ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ” ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ บริเวณส่วนหนึ่งของบ้านพิบูล วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ถนนวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อมารัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2538 ซึ่งได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยมีฐานะเป็น “สำนักวิจัยและบริการวิชาการ”
          พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทำให้สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 10 ส่วนราชการ และสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เปลี่ยนฐานะเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา”
          ในปี พ.ศ. 2540 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (ส่วนวังจันทน์) และต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 และ 414 สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
          ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ที่อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหัวหน้าส่วนราชการคือ ผู้อำนวยการสถาบัน มีรองผู้อำนวยการสถาบัน 3 คน และมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 หน่วยงานคือ สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน โดยมีหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการกำกับ ดูแล และหน่วยงานย่อยออกเป็น 3 หน่วย คือ สำนักงานเลขานุการสถาบัน บริหารงานวิจัย บริการวิชาการ ต่อมาได้มีการวิเคราะห์และแบ่งโครงสร้างหน่วยงานขึ้นใหม่โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อคราวการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรภายในออกเป็น 4 กลุ่มงานคือ งานบริหารทั่วไป งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ งานวิจัย งานบริการวิชาการ

ติดต่อเรา

  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์ rdi@psru.ac.th, rdipsru@gmail.com

Google Map
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ : 7224
  งานบริหารจัดการงานวิจัย
     - หน่วยจัดการกองทุนอุดหนุนการวิจัย : 7211
     - หน่วยงานวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : 7212
     - หน่วยงานวารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences : 7214
     - หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย : 7213
     - หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนภายนอก : 7215
  งานบริการวิชาการ
     - หน่วยบริหารงานบริการวิชาการ : 7220
     - หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม : 7220
     - หน่วยเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน : 7220
  งานบริหารทั่วไป
     - หน่วยธุรการสารบรรณ : 7225
     - หน่วยการเงินและพัสดุ : 7200
     - หน่วยแผนและประกันคุณภาพ : 7200
     - หน่วยประชาสัมพันธ์/อาคารสถานที่ : 7225
  งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ
     - หน่วยปฏิบัติการกลางสารสนเทศ : 7216
     - หน่วยพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล : 7216
     - หน่วยสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา : 7216

แผนผังเว็บไซต์

  แผนผังเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม

Counter for tumblr
เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

ช่องทางติดตาม
ส่วนผู้ดูแลระบบ

  เข้าสู่ระบบ