คณะกรรมการบริหารสถาบัน

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา รองประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง กรรมการ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. อาจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช กรรมการ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส กรรมการ รักษาการหัวหน้างานวิจัย
6. นางจิตรา มีคำ กรรมการ รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการ
7. นายสามารถ เน่าบู่ กรรมการ รักษาการหัวหน้างานคลังข้อมูลและสารสนเทศ
8. นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค กรรมการ รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
9. นางสาวกัลนิกา พูลผล กรรมการและเลขานุการ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ติดต่อเรา

  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์ rdi@psru.ac.th, rdipsru@gmail.com

Google Map
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ : 7226
  งานบริหารจัดการงานวิจัย
     - วารสาร Life Sciences and Environment Journal : 7224
     - วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : 7225
  งานสนับสนุนการบริการวิชาการ
     - งานสนับสนุนการบริการวิชาการ : 7220
  งานบริหารและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
     - หน่วยสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา : 7217

สถิติการเข้าชม

Counter for tumblr
เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

ช่องทางติดตาม
ส่วนผู้ดูแลระบบ

  เข้าสู่ระบบ