คณะกรรมการบริหารสถาบัน

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา รองประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง กรรมการ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. อาจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช กรรมการ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส กรรมการ รักษาการหัวหน้างานวิจัย
6. นางจิตรา มีคำ กรรมการ รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการ
7. นายสามารถ เน่าบู่ กรรมการ รักษาการหัวหน้างานคลังข้อมูลและสารสนเทศ
8. นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค กรรมการ รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
9. นางสาวกัลนิกา พูลผล กรรมการและเลขานุการ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ติดต่อเรา

  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์ rdi@psru.ac.th, rdipsru@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ : 7226
  งานวิจัย/งานวารสาร/งานสิทธิบัตรฯ : 7230
  งานบริการวิชาการ : 7217
  งานธุรการ : 7211
  งานการเงิน/งานแผนและประกันคุณภาพ : 7219
  งานประชาสัมพันธ์/งานอาคารสถานที่ : 7218
  งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ : 7218

Google Map
แผนผังเว็บไซต์

  แผนผังเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม

Counter for tumblr
เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

ช่องทางติดตาม
ส่วนผู้ดูแลระบบ

  เข้าสู่ระบบ