คณะกรรมการบริหารสถาบัน

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา รองประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง กรรมการ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. อาจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช กรรมการ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส กรรมการ รักษาการหัวหน้างานวิจัย
6. นางจิตรา มีคำ กรรมการ รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการ
7. นายสามารถ เน่าบู่ กรรมการ รักษาการหัวหน้างานคลังข้อมูลและสารสนเทศ
8. นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค กรรมการ รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
9. นางสาวกัลนิกา พูลผล กรรมการและเลขานุการ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ติดต่อเรา

  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์ rdi@psru.ac.th, rdipsru@gmail.com

Google Map
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ : 7224
  งานบริหารจัดการงานวิจัย
     - หน่วยจัดการกองทุนอุดหนุนการวิจัย : 7211
     - หน่วยงานวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : 7212
     - หน่วยงานวารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences : 7214
     - หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย : 7213
     - หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุนภายนอก : 7215
  งานบริการวิชาการ
     - หน่วยบริหารงานบริการวิชาการ : 7220
     - หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม : 7220
     - หน่วยเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน : 7220
  งานบริหารทั่วไป
     - หน่วยธุรการสารบรรณ : 7225
     - หน่วยการเงินและพัสดุ : 7200
     - หน่วยแผนและประกันคุณภาพ : 7200
     - หน่วยประชาสัมพันธ์/อาคารสถานที่ : 7225
  งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ
     - หน่วยปฏิบัติการกลางสารสนเทศ : 7216
     - หน่วยพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล : 7216
     - หน่วยสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา : 7216

แผนผังเว็บไซต์

  แผนผังเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม

Counter for tumblr
เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

ช่องทางติดตาม
ส่วนผู้ดูแลระบบ

  เข้าสู่ระบบ