คณะกรรมการประจำสถาบัน

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายโกวิทย์ ทรงคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช กรรมการ
8. นายสามารถ เน่าบู่ กรรมการ
9. นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส กรรมการ
10. นางสาวกัลนิกา พูลผล กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อเรา

  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์ rdi@psru.ac.th, rdipsru@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ : 7226
  งานวิจัย/งานวารสาร/งานสิทธิบัตรฯ : 7230
  งานบริการวิชาการ : 7217
  งานธุรการ : 7211
  งานการเงิน/งานแผนและประกันคุณภาพ : 7219
  งานประชาสัมพันธ์/งานอาคารสถานที่ : 7218
  งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ : 7218

Google Map
แผนผังเว็บไซต์

  แผนผังเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม

Counter for tumblr
เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

ช่องทางติดตาม
ส่วนผู้ดูแลระบบ

  เข้าสู่ระบบ