คณะกรรมการประจำสถาบัน


รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา
รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประคอง สายจันทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช
กรรมการ

นางจิตรา มีคำ
กรรมการ

นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส
กรรมการ

นางสาวกัลนิกา พูลผล
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสามารถ เน่าบู่
ผู้ช่วยเลขานุการ
ติดต่อเรา

  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์ rdi@psru.ac.th, rdipsru@gmail.com

Google Map
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ : 7226
  งานบริหารจัดการงานวิจัย
     - วารสาร Life Sciences and Environment Journal : 7224
     - วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : 7225
  งานสนับสนุนการบริการวิชาการ
     - งานสนับสนุนการบริการวิชาการ : 7220
  งานบริหารและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
     - หน่วยสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา : 7217

สถิติการเข้าชม

Counter for tumblr
เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

ช่องทางติดตาม
ส่วนผู้ดูแลระบบ

  เข้าสู่ระบบ