ข้อมูลทั่วไป

          ปรัชญา
                    วิจัยสร้างองค์ความรู้ เชิดชูภูมิปัญญาไทย กว้างไกลวิสัยทัศน์ พัฒนาท้องถิ่นและสังคม
          วิสัยทัศน์
                    องค์กรสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
                    ในการบริหารจัดการองค์กร
          พันธกิจ
                    1. บริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย
                    2. บริหารจัดการงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
                    3. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
          อัตลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนา
                    การบริหารจัดการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ติดต่อเรา

  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์ rdi@psru.ac.th, rdipsru@gmail.com

Google Map
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ : 7226
  งานบริหารจัดการงานวิจัย
     - วารสาร Life Sciences and Environment Journal : 7224
     - วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : 7225
  งานสนับสนุนการบริการวิชาการ
     - งานสนับสนุนการบริการวิชาการ : 7220
  งานบริหารและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
     - หน่วยสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา : 7217

สถิติการเข้าชม

Counter for tumblr
เก็บสถิติเมื่อวันที่ 31/5/2560

ช่องทางติดตาม
ส่วนผู้ดูแลระบบ

  เข้าสู่ระบบ