ภาพกิจกรรม

Card image cap
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 1/2563

14-05-2563

ดูกิจกรรม
Card image cap
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 7(4/2562)

20-12-2562

ดูกิจกรรม
Card image cap
สวจ.เสวนาการเขียน Protocol เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

01-12-2562

ดูกิจกรรม

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง


ประกาศ

เรื่อง วันที่อัพโหลด
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course) 11 ธันวาคม 2562คำสั่ง

เรื่อง วันที่อัพโหลด
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 4513/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Regional Research Ethics Committee : NU-RREC) 24 เมษายน 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 494/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 07 มิถุนายน 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 31/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 30/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 1086/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 22 ตุลาคม 2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 29/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 28 มิถุนายน 2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 13/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 28 เมษายน 2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 28 ตุลาคม 2560ระเบียบ

เรื่อง วันที่อัพโหลดติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ +66 55 267 038
   แฟกซ์ +66 55 267 038
   อีเมล์ psruec@psru.ac.th

© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561