ภาพกิจกรรม

Card image cap
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 7(4/2562)

20-12-2562

ดูกิจกรรม
Card image cap
สวจ.เสวนาการเขียน Protocol เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

01-12-2562

ดูกิจกรรม
Card image cap
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์​ ครั้งที่​ 6(3/2562​)

17-10-2562

ดูกิจกรรม

ดาวน์โหลดเอกสารยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (SOPs)


หัวข้อที่ เรื่อง/ชื่อวิธีดำเนินการมาตรฐาน SOPs เอกสารประกอบ
PSRU-EC 01/2.0 การเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน AF 01-01, AF 02-01,
PSRU-EC 02/2.0 วิธีการสร้างวิธีดำเนินการมาตรฐาน
PSRU-EC 03/2.0 โครงสร้างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม AF 01-03,
PSRU-EC 04/2.0 เอกสารการรักษาความลับ และการขัดแย้งทางผลประโยชน์ AF 01-04-2.0, AF 02-04-2.0, AF 03-04-1.0, AF 03-04-2.0,
PSRU-EC 05/2.0 การอบรมคณะกรรมการฯ และบุคลากร
PSRU-EC 06/2.0 การเลือกที่ปรึกษาอิสระ AF 01-06-2.0, AF 02-06-2.0,
PSRU-EC 07/2.0 การบริหารจัดการกับโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณา AF 01-07-1.0,
PSRU-EC 08/2.0 แนวทางการทบทวนและประเมินโครงการวิจัย AF 01-08-1.0, AF 02-08-1.0,
PSRU-EC 09/2.0 การพิจารณาโครงการวิจัยแบบยกเว้นและแบบเร่งรัด AF 01-09-1.0, AF 02-09-2.0, AF 03-09-2.0, AF 04-09-1.0, AF 05-09-2.0, AF 06-09-2.0, AF 07-09-2.0, AF 08-09-2.0,
PSRU-EC 10/2.0 การพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก AF 01-10-2.0, AF 02-10-2.0, AF 03-10-2.0, AF 04-10-2.0, AF 05-10-2.0, AF 06-10-2.0, AF 07-10-2.0, AF 08-10-2.0, ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษษย์ สำหรับผู้ประสานงานวิจัยหรือบัณฑิตคณะ/หน่วยงาน, สรุปโครงการเพื่อการพิจารณาทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์,
PSRU-EC 11/2.0 การพิจารณาโครงการวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ AF 01-11-1.0, AF 02-11-1.0, AF 03-11-1.0, AF 04-11-1.0,
PSRU-EC 12/2.0 การพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลับเข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข AF 01-12-2.0,
PSRU-EC 13/2.0 การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
PSRU-EC 14/2.0 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
PSRU-EC 15/2.0 การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย AF 01-15/1.0, บันทึกข้อความแจ้งปิดโครงการ,
PSRU-EC 16/2.0 การดำเนินการที่ไม่ปฏิบัติตาม เบี่ยงเบน หรือ ฝ่าฝืน โครงการวิจัย
PSRU-EC 17/2.0 การพิจารณาตอบสนองการร้องเรียน
PSRU-EC 18/2.0 การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด
PSRU-EC 19/2.0 การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง
PSRU-EC 20/2.0 การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย
PSRU-EC 21/2.0 การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม
PSRU-EC 22/2.0 การประชุมฉุกเฉิน
PSRU-EC 23/2.0 การติดต่อสื่อสาร
PSRU-EC 24/2.0 การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ
PSRU-EC 25/2.0 การเก็บและการค้นเอกสารโครงการวิจัย
PSRU-EC 26/2.0 การดำรงไว้ซึ่งการรักษาความลับของโครงการวิจัยที่จัดเก็บรอการทำลายและการย่อยทำลายเอกสาร
PSRU-EC 27/2.0 การตรวจเยี่ยมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แบบฟอร์มการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ +66 55 267 038
   แฟกซ์ +66 55 267 038
   อีเมล์ psru.ec2018@gmail.com

© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561