ภาพกิจกรรม

Card image cap
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 1/2563

14-05-2563

ดูกิจกรรม
Card image cap
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 7(4/2562)

20-12-2562

ดูกิจกรรม
Card image cap
สวจ.เสวนาการเขียน Protocol เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

01-12-2562

ดูกิจกรรม

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (SOPs)


คณะกรรมการอำนวยการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานกรรมการ
2. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานกรรมการ
3. คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
5. คณบดีคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
6. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
7. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กรรมการ
8. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
9. คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น กรรมการ
10. คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล กรรมการ
11. รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
12. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
13. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
14. หัวหน้าฝ่ายงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
15. รองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
16. นายชนกันต์ พันธ์อุดม กรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวณัฐมน วิจารณกุล ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1. นายแพทย์สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์นนทชา ชัยทวิชธานันท์
(ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาสังคมศาสตร์)
รองประธานกรรมการ
3. อาจารย์อรรถพล รอดแก้ว
(ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
กรรมการ
4. อาจารย์ชมภู่ บุญไทย
(ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาสังคมศาสตร์)
กรรมการ
6. นายยงยุทธ บ่อแก้ว
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ
7. นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล
(ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย)
กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
เลขานุการ
9. นายชนกันต์ พันธ์อุดม
(เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบ)
ผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางสาวณัฐมน วิจารณกุล
(เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาที่รับผิดชอบ)
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี ตรงต่อกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาธารณสุขศาสตร์)
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาธารณสุขศาสตร์)
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ปานทุ่ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด
คณะครุศาสตร์ (บริหารการศึกษา)
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย)
กรรมการ
7. อาจารย์ปรารถนา ศิริสานต์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ศรีเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาธารณสุขศาสตร์)
กรรมการ
9. อาจารย์พิณรัตน์ นุชโพธิ์
คณะวิทยาการจัดการ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
กรรมการ
10. อาจารย์ ดร.วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาจีน)
กรรมการ
11. อาจารย์ภูวเดช วงศ์เคี่ยม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น (นิติศาสตร์)
กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิงกิ่งแก้ว สำรวยรื่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
กรรมการ
13. อาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี
วิทยาลัยการพยาบาล (การพยาบาลมารดาทารก)
กรรมการ
14. อาจารย์ศรันย์ ปองนิมิตรพร
วิทยาลัยการพยาบาล (การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น)
กรรมการ
15. อาจารย์เกรียงวรา เข็มทอง
วิทยาลัยการพยาบาล (การพยาบาลผู้ใหญ่)
กรรมการ
16. นายชนกันต์ พันธ์อุดม
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้รับผิดชอบ
กรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวณัฐมน วิจารณกุล
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ +66 55 267 038
   แฟกซ์ +66 55 267 038
   อีเมล์ psruec@psru.ac.th

© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561