ภาพกิจกรรม

Card image cap
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 1/2563

14-05-2563

ดูกิจกรรม
Card image cap
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 7(4/2562)

20-12-2562

ดูกิจกรรม
Card image cap
สวจ.เสวนาการเขียน Protocol เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

01-12-2562

ดูกิจกรรม

เกียรติบัตรการอบรม

โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการเขียน Protocol เพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร
  คณะครุศาสตร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  คณะเทคโนโลยีุตสาหกรรม
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะวิทยาการจัดการ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
  วิทยาลัยการพยาบาล
วุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course ) โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course ) วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Meeting Hall อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว
  คณะครุศาสตร์
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะวิทยาการจัดการ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
  วิทยาลัยการพยาบาล

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ +66 55 267 038
   แฟกซ์ +66 55 267 038
   อีเมล์ psru.ec2018@gmail.com

© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561