ข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ค้นหาข้อมูลตามปี

       พ.ศ.         

ข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 0 เรื่อง

ลำดับที่ ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ นักวิจัย สังกัดคณะ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ หลักฐานการรับรองการใช้
ประเภทของการใช้ ลักษณะของการใช้ประโยชน์/หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ ช่วงเวลาที่ใช้
จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ของ ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน  0  เรื่อง