ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ค้นหาข้อมูลตามปี

       พ.ศ.         

ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 199 ทุน

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน ระยะเวลาดำเนินงาน สังกัดคณะ แหล่งทุนภายใน แหล่งทุนแผ่นดิน แหล่งทุนภายนอก รวม หมายเหตุ
เริ่มสัญญา สิ้นสุด แหล่งทุน จำนวนเงิน แหล่งทุน จำนวนเงิน แหล่งทุน จำนวนเงิน
1 การพัฒนานวัตกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าเกล็ดเต่าเพื่อสืบสานและต่อยอดเชิงพาณิชย์ กลุ่มทอผ้าลายเกล็ดเต่าบ้านปากร้องห้วยจี้ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก อาจารย์สุดารัตน์ รัตนพงษ์ 00 543 00 543 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น  วช.(มุ่งเป้า) 0
2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานกับกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์สุเทพ คำเมฆ 00 543 00 543 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น  วช.(มุ่งเป้า) 0
3 รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. 2559-2564 : แนวคิดทางสังคม และการปลูกฝังอุดมการณ์ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ผ่านเรื่องสั้นร่วมสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ 00 543 00 543 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   0
4 การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวะกรสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานอย่างมีส่วนร่วมเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนและงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง 00 543 00 543 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   0
5 การถ่ายทอดองค์ความรู้แตรวงท้องถิ่นของวงเพชรชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร 07 มกราคม 2565 07 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000   20,000
6 แนวทางการออกแบบห้องสมุดเพื่อทุกคน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนทยา สาลี 07 มกราคม 2565 07 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000   20,000
7 สุริยปกรณัม อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ 07 มกราคม 2565 07 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000   20,000
8 การเปรียบเทียบคุณธรรมสอนใจที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านไทยกับญี่ปุ่น อาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผล 07 มกราคม 2565 07 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000   20,000
9 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในการเขียนข่าวนำของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ออนไลน์ อาจารย์ณัฐกานต์ เส็งชื่น 07 มกราคม 2565 07 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000   20,000
10 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในงานเขียนอนุเฉทของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ อาจารย์ธารีรัตน์ สุนิพันธ์ 07 มกราคม 2565 07 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000   20,000
11 จริยศาสตร์เชิงพุทธที่สะท้อนผ่านองค์ หลวงพ่อพระพุทธชินราช อาจารย์เรณู หมีเทศ 07 มกราคม 2565 07 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000   20,000
12 ความต้องการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อาจารย์ ดร.พนัส มัตยะสุวรรณ 07 มกราคม 2565 07 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  20,000   20,000
13 ผลการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงครามด้วยรูปแบบพหุกิจกรรม อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง 07 มกราคม 2565 07 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนคณะ  2,000,000   2,000,000
14 รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. 2559-2564 แนวคิดทางสังคมและการปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่าน เรื่องสั้นร่วมสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ 06 เมษายน 2565 06 เมษายน 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วช.(มุ่งเป้า)  240,000 240,000
15 วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่น การสร้างอัตลักษณ์สู่การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว ของตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ 01 กุมภาพันธ์ 2565 01 กุมภาพันธ์ 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 150,000   150,000
16 การศึกษาวรรณคดีนิราศเมืองหลวงพระบางในฐานะทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกและสำรวจพื้นที่เพื่อการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก 01 กุมภาพันธ์ 2565 01 กุมภาพันธ์ 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนวัตกรรุ่นใหม่)
 30,000   30,000
17 การพัฒนาสื่อดิจิทัลภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับกำลังคนในระบบการศึกษาและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม อาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผล 01 กุมภาพันธ์ 2565 01 กุมภาพันธ์ 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนวัตกรรุ่นใหม่)
 30,000   30,000
18 แนวทางการพัฒนาศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจารย์ ดร.ปริมประภา ก้อนแก้ว 10 กันยายน 2563 10 กันยายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ กองทุน  25,000   25,000
19 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ 01 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์  สกสว.  200,000 200,000
20 การพัฒนารูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์อาจารย์มลฤดี โพธิ์พิจารย์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนวัตกรรุ่นใหม่)
 50,000   50,000
21 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการ ป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับผู้สูงอายุในตำบลจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์วัชระ เกี๋ยนต๊ะ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนวัตกรรุ่นใหม่)
 50,000   50,000
22 การพัฒนาชุมชนต้นแบบลดเค็ม ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภายใต้สถานการณ์โรคโคโรนา อาจารย์ ดร.ปริมประภา ก้อนแก้ว 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนวัตกรรุ่นใหม่)
 50,000   50,000
23 การพัฒนาโปรแกรมการผ่อนคลายความเครียดร่วมกับการคิด ทางบวกต่อการลดความเครียดของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในสถานการณ์การระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19): กรณีศึกษาตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ปวิมล มหายศนันท์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนวัตกรรุ่นใหม่)
 50,000   50,000
24 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์เริงฤทธิ์ ทองอยู่ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล)
 20,000   20,000
25 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย E-learning สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น อาจารย์ณัฏฐ์ฌาฑ์ สร้อยเพ็ชร 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล)
 20,000   20,000
26 การพัฒนารูปแบบการดูแลภาวะข้อเข่าเสื่อมในชุมชน โดยพยาบาลเวชปฏิบัติ นักการแพทย์แผนไทย และหมอนวดแผนไทยชุมชน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์รวินันท์ นุชศิลป์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
27 รูปแบบการบูรณาการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
28 "การผลิตสื่อสร้างสรรค์ในการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาสมเหตุสมผลสำหรับผู้สูงอายุผ่านบทเพลงซอล่องน่าน ชุด สูงวัย กินยาให้รู้เท่า เรื่องเล่าต้องรู้ทัน " อาจารย์วัชระ เกี๋ยนต๊ะ 29 พฤษภาคม 2565 28 พฤษภาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  700,000 700,000
29 สถานศึกษากับนโยบายและมาตรการป้องกันการใช้สารเสพติดของเยาวชนในพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษาอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์ 15 สิงหาคม 2564 15 สิงหาคม 2565 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น  ศูนย์วิจัยปัญหายาเสพติด (ศศก.) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยงบประมาณ พ.ศ.2565  200,000 200,000
30 การถ่ายทอดองค์ความรู้นิเวศน์ศิลป์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย. ทุนวิจัยสนับสนุนโดย โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2565 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น  วช.  500,000 500,000
31 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสุนทรียศิลป์อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช 01 กันยายน 2564 31 กันยายน 2564 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. งบประมาณ พ.ศ.2564  40,540 40,540
32 นวัตกรรมการเสริมพลังทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์สุดารัตน์ รัตนพงษ์ 01 ตุลาคม 2564 30 ตุลาคม 2565 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น  งบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565  150,000 150,000
33 ที่มา หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา : ศึกษาเปรียบเทียบวุฒิสภาประเทศไทยกับต่างประเทศ อาจารย์อเนก สุขดี 28 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ทุนคณะ  15,000   15,000
34 อารยสถาปัตย์กับสังคมผู้สูงอายุในสภาวะวิถีชีวิตใหม่: การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนผ่านกรอบการศึกษานโยบายภาครัฐและการมีส่วนร่วมของชุมชน ศึกษาพื้นที่ เทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์ 28 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ทุนคณะ  15,000   15,000
35 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำแผนชุมชน: กรณีศึกษาตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ทุนคณะ  15,000   15,000
36 การพัฒนานวัตกรรมสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเปราะบางทางสังคมของชุมชนเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร อาจารย์สุเทพ คำเมฆ 28 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ทุนคณะ  15,000   15,000
37 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสภาวะวิถีชีวิตใหม่สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน พื้นที่เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์กฤติมา อินทะกูล 28 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ทุนคณะ  15,000   15,000
38 ภาวะผู้นำกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ภัทรพิมพ์ ทองวั่น 28 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ทุนคณะ  15,000   15,000
39 การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดจริยธรรมหลุดด้านพฤติกรรมสุขอนามัยในนักศึกษาปริญญาตรี อาจารย์ ดร.นนทชา ชัยทวิชธานันท์ 28 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ทุนคณะ  15,000   15,000
40 แนวทางการพัฒนารูปแบบการเกษตร บนวิถีพุทธ เกษตรกรรม : กรณีศึกษาบ้านนาขุม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.อรรถพล วงศ์ชัย 28 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ทุนคณะ  15,000   15,000
41 วัฒนธรรมการเมืองของผู้นำการเมืองท้องถิ่น: ศึกษากรณีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์อมฤต วุ่นพูลสมบัติ 28 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ทุนคณะ  15,000   15,000
42 การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับภาคเอกชนในการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไทยวน จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส 28 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ทุนคณะ  15,000   15,000
43 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ ปี 2564 อาจารย์ ดร. พรทิพย์ ครามจันทึก 01 สิงหาคม 2564 31 สิงหาคม 2565 คณะครุศาสตร์  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  700,000 700,000
44 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการสร้างนวัตกรรมและจัดการเรียนรู้ตามสมรรถนะ PISA ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด 01 มกราคม 2564 01 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  165,000 165,000
45 การประเมินผลการพัฒนาการศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับรายวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง ศาสตร์พระราชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่ศตวรรษที่ 21 : ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วางพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรม กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้แบบจำลอง CIPP Model อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด 01 มกราคม 2564 01 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  65,000 65,000
46 โครงการแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระดับภาคของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาจารย์ ดร.บุญส่ง กวยเงิน 01 กุมภาพันธ์ 2564 01 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครุศาสตร์  สกสว.  1,648,333 1,648,333
47 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนกลยุทธ์การเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล)
 20,000   20,000
48 การบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้บริหาร ยุคดิจิทัล ของนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์จารุวรรณ สอนแปง 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล)
 30,000   30,000
49 การพัฒนาแบบวัดระดับกรอบคิดงอกงามสําหรับครูในจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.กุสุมา ยกชู 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนวัตกรรุ่นใหม่)
 30,000   30,000
50 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์สาระวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย อาจารย์ภัทรลักษณ์ ชินประภาพ 01 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  15,000   15,000
51 การพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับโปรแกรมสำเร็จรูป desmos เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพล ปรีชาศิลป์ 01 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  15,000   15,000
52 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างบอร์ดเกม สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู อาจารย์สุพัฒตรา กลมกลิ้ง 01 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  15,000   15,000
53 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ฝ่ายชะลอความชุ่มชื้น โดยใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด 01 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  15,000   15,000
54 การเปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายด้วย TRX กับการออกกำลังกายด้วยน้ำหนักที่มีต่อระยะทางในการทุ่มน้ำหนักของนักกรีฑา อายุระหว่าง 18-20 ปี อาจารย์พุธิตา ศรียางนอก 01 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  15,000   15,000
55 การศึกษากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงระนาดเอกของครูสมุทร อิงคาระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บุญเมือง 01 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  15,000   15,000
56 การพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์สำหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน 01 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  15,000   15,000
57 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในช่วงโควิด 19 ของครูศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์กาญจนา สุขพิทักษ์ 01 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  15,000   15,000
58 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น “รำกลองยาวบ้านลาดบัวขาว” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด 01 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  15,000   15,000
59 โปรแกรมการพัฒนาทักษะด้านการสร้างบทเรียนด้วยเทคโนโลยีสำหรับครูการศึกษาพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิมล ใจงาม 01 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  15,000   15,000
60 การพัฒนาแบบวัดการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ 01 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  15,000   15,000
61 การศึกษาภาวะผู้นำการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัลของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ 01 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  15,000   15,000
62 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนบทความวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ ดร.อารีย์ ปรีดีกุล 01 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  15,000   15,000
63 พอดแคสต์ทางการศึกษาผ่านบทเรียนแสวงรู้บนเว็บสำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล 01 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  15,000   15,000
64 การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพด้ายการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ สำหรับครูในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร 01 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  15,000   15,000
65 การพัฒนาแบบทดสอบการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ 01 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  15,000   15,000
66 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวัยเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อาจารย์ ดร.บุญส่ง กวยเงิน 01 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 คณะครุศาสตร์ ทุนคณะ  15,000   15,000
67 ผลการดำเนินงานของบริษัทกับการบริหารผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนอีกธิพลตัวแปรส่งผ่านด้านความไว้วางใจของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์ 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
68 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการภาษีอากร 2 ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา วิไลกุล 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
69 องค์ประกอบแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า: กรณีศึกษาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
70 การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
71 การจัดการนวัตกรรมองค์กรที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์ 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
72 การพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์มะม่วงแปรรูป ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
73 การศึกษาออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพรป้าจี หมู่ 12 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกล เพชรสุข 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
74 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชา การบัญชีต้นทุน 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์ 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
75 แบบจำลองสมการโครงสร้างความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคต่ออาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ไชยเยชน์ 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
76 อิทธิพลของการวางแผนกำไร การจัดการต้นทุน และการจัดการระบบบัญชีแบบยั่งยืนที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันและผลการดำเนินงานของ SME ภาคการผลิตในประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
77 พฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพร บัวรอด 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
78 การตลาดออนไลน์เพื่อการพัฒนาส่วนประสมการตลาดของผู้ประกอบการกลุ่มจักสานบ้านบุ่ง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
79 การใช้ข่าวสารเพื่อการบริหารภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
80 การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมทางการตลาดเพื่อความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก 00 ธันวาคม 543 00 ธันวาคม 543   0
81 การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมทางการตลาดเพื่อความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
82 การวิเคราะห์วาทศิลป์ดิจิตอลในการถ่ายทอดสดการเล่นเกมของสตรีมเมอร์ เอก Heartrocker อาจารย์ภรัณยู ขำน้ำคู้ 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
83 การท่องเที่ยวแกลมปิ้ง: ศักยภาพและแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวแบบนิวนอร์มัลของผู้ประกอบการบนพื้นที่เขาค้อในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลแก้ว คล้ายแก้ว 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
84 อาหารมุสลิมเพื่อการพัฒนาเส้นทางอาหารริมทางต้นแบบกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
85 อิทธิพลของบรรยากาศองค์การ การรับรู้คุณค่าในตน การปรับตัวในการทำงานที่ส่งผลต่อความสุขของพนักงานในบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์จำกัด อาจารย์ ดร.บุญลดา คุณาเวชกิจ 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
86 ความตั้งใจสนับสนุนของผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายในช่องทางการจัดจำหน่ายแบบบูรณาการ Ommi Channel ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัสดา ยาวิละ 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
87 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อการให้บริการนักศึกษาด้วย Flutter EP1 -ระบบแจ้งเตือนปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา อาจารย์ปรีชาพล บุญส่ง 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
88 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในพื้นที่ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์พีรภัทร สงวนศิลป์ 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
89 สมรรถนะของพนักงานบริการในธุรกิจที่พักแรมภายหลังวิกฤตโรคระบาด covid-19 อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
90 โครงสร้างและองค์ประกอบของข้อมูลที่เอื้อต่อกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร กรณีศึกษา: ข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ ดร.พัชญ์ธนัน ศิริกิจเสถียร 01 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ทุนคณะ  20,600   20,600
91 การวิเคราะห์วาทศิลป์ดิจิทัลในการเล่าเรื่องวรรณกรรมสามก๊กผ่านช่องทางยูทูบของอาจารย์มิกซ์ ณัฐกริช อาจารย์ภรัณยู ขำน้ำคู้ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย
(ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนวัตกรรุ่นใหม่)
 40,000   40,000
92 ผู้สูงอายุกับการแปรรูปฟักข้าวสกัดสู่การส่งออกท่ามกลางวิถีใหม่ กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แปรรูปบางกระทุ่ม อาจารย์ชาคินัย หมีเทศ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
93 การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากพหุวัฒนธรรม: อาหารถิ่น ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา โพธิ์หิรัญ 21 เมษายน 2565 20 เมษายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ  วช.(มุ่งเป้า)  300,000 300,000
94 การเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เพิ่มอุณหภูมิลมร้อนจากแสงอาทิตย์สำหรับเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภูมิ บุญธรรม 01 กุมภาพันธ์ 2564 30 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุน  80,000   80,000
95 การพัฒนาระบบผสมผสานการผลิตลมร้อนและไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ร่วมกับวัสดุพรุนสำหรับเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคเกษตรกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภูมิ บุญธรรม 01 ตุลาคม 2564 02 ตุลาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สกอ.  200,000 200,000
96 การอบแห้งเนื้อสัตว์แปรรูปด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นแหล่งความร้อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภูมิ บุญธรรม 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
97 การพัฒนาผนังคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อสะสมความร้อนอุณหภูมิต่ำด้วยสารเปลี่ยนสถานะ ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวิศ สอนสารี 01 ตุลาคม 2564 30 ตุลาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) : งบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565  200,000 200,000
98 การพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อความร้อนชนิดท่อสุญญากาศร่วมกับแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาจากวัสดุต้นทุนต่ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวิศ สอนสารี 01 กุมภาพันธ์ 2564 30 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุน  80,000   80,000
99 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ทำนายพลังงานความร้อนที่ผลิตได้จากการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศเก่าเป็นปั๊มความร้อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวิศ สอนสารี 01 กุมภาพันธ์ 2564 30 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 150,000   150,000
100 การจัดการห่วงโซ่อุปทานในกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมใบยาสูบ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อาจารย์ณัฐพร ตั้งเจริญชัย 01 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุน  50,000   50,000
101 การพัฒนาเครื่องอัดร้อนขึ้นรูปภาชนะจากใบตอง อาจารย์ ดร.กฤษฎา อ้นอ้าย 01 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุน  50,000   50,000
102 การศึกษาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกขิงในพื้นที่ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา โขนงนุช 01 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุน  90,000   90,000
103 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกสร้างสรรค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเตาไห โดยบูรณาการหัตถกรรมเครื่องจักสาน จังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล 01 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุน  100,000   100,000
104 การประยุกต์ใช้แบบจำลองการพฤติกรรมการเดินทางระดับจุลภาคภายในพื้นที่เปราะบางเพื่อการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารหลักของเมืองพิษณุโลกภายใต้ความปรกติใหม่ประเทศไทย อาจารย์วชิระ วิจิตรพงษา 01 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุน  100,000   100,000
105 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดความสูญเปล่าสู่สายธารคุณค่า กรณีศึกษา หจก.มิสเตอร์คอป พลาสติก อาจารย์ณัฐพร ตั้งเจริญชัย 01 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุน  10,000   10,000
106 การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการประกอบชิ้นงานเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และการประมวลผลภาพ (เฟสที่ 1) อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ 27 เมษายน 2565 30 เมษายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  160,000 160,000
107 การพัฒนาชุดทดลองควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อส่งเสริมทักษะการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า3เฟสของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุนวิจัย
(ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล)
 20,000   20,000
108 การประมาณราคาก่อสร้างและออกแบบที่พักอาศัยสำหรับคนพิการและคนสูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์สุรเชษฐ์ วรรณา 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุนวิจัย
(ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนวัตกรรุ่นใหม่)
 30,000   30,000
109 การศึกษาความเหมาะสมของพารามิเตอร์สำหรับการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียมผสมในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อาจารย์ธนากร จันทรศรีชา 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุนวิจัย
(ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนวัตกรรุ่นใหม่)
 50,000   50,000
110 การพัฒนาเครื่องทับแบนขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียม อาจารย์ ดร.กฤษฎา อ้นอ้าย 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุนวิจัย
(ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนวัตกรรุ่นใหม่)
 50,000   50,000
111 การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของถ่านเชื้อเพลิงเปลือกมะขามเปรี้ยวยักษ์จากเครื่องอัดไฮดรอลิกแบบมือโยกต้นแบบ อาจารย์มนตรี วงค์ศิริวิทยา 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุนวิจัย
(ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนวัตกรรุ่นใหม่)
 50,000   50,000
112 การปรับปรุงสมบัติน้ำมันเครื่องเก่าด้วยวิธีการไพโรไลซีสแบบเร็วในเตาปฏิกรณ์ แบบตกอิสระด้วยระบบหมุนวนแก๊ส เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทนใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวของเกษตรกรได้ อาจารย์วัชรากร ใจตรง 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุนวิจัย
(ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนวัตกรรุ่นใหม่)
 50,000   50,000
113 การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดวางสินค้าประเภทกระเบื้อง กรณีศึกษาร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา โขนงนุช 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
114 การศึกษาโซ่อุปทานและการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าของโรงงานมะขามแปรรูป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
115 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางถนน อาจารย์หทัยธนก พวงแย้ม 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
116 การประเมินศักยภาพโครงข่ายระบบขนส่งเพื่อตอบสนองและรองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ประเทศไทย อาจารย์วชิระ วิจิตรพงษา 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 150,000   150,000
117 นวัตกรรมแผ่นพื้นเซรามิกส์จากเศษแก้วและตะกอนดินประปาให้แสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 200,000   200,000
118 การศึกษาการพยากรณ์การสั่งซื้อน้ำดื่มที่เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อการหาคำสั่งซื้อที่เหมาะสมสำหรับสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ร้านน้ามล อาจารย์ณัฐพร ตั้งเจริญชัย 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุน  10,000   10,000
119 การยกระดับมาตรฐานฟาร์มในการเลี้ยงไก่ดำสู่การผลิตนวัตกรรมอาหารสุขภาพเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวาย จังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 00 กุมภาพันธ์ 543 00 กุมภาพันธ์ 543 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  สกสว.  300,000 300,000
120 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการแปรรูปกล้วยของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ 00 กุมภาพันธ์ 543 00 กุมภาพันธ์ 543 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  สกสว.  350,000 350,000
121 การพัฒนาสูตรอาหารและโปรแกรมการให้อาหารที่เหมาะสมสำหรับฟาร์มจิ้งหรีดทองแดงลายในจังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 01 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 150,000   150,000
122 การส่งเสริมการผลิตและยกระดับมาตรฐานฟาร์มกระบือของเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือแปลงใหญ่ ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง 01 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
123 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะพลาสติกด้วยกระบวนการ Eco-Bricks ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ปุณณดา ทะรังศรี 01 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
124 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากมูลจิ้งหรีด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ 01 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 150,000   150,000
125 การศึกษาการต้านนุมูลอิสระ ระบบภูมิคุ้มกัน ค่าชีวเคมี ในโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่ดีรับการฉีดด้วยวิตามินเอดีสามอี อี และซิลิเนียม ควบคู่การเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 150,000   150,000
126 โคบาลอาสารักษาวัวลัมปี สกิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ 00 กุมภาพันธ์ 543 00 กุมภาพันธ์ 543 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  วช.(มุ่งเป้า)  1,000,000 1,000,000
127 การยกระดับการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองสมุนไพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ 00 กุมภาพันธ์ 543 00 กุมภาพันธ์ 543 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  ววน.  84,700 84,700
128 การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลจิ้งหรีดทองแดงลาย (แมงสะดิ้ง) ของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในตำบลทรัพย์ไพรวัลย์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกสำหรับการผลิตผักปลอดภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ 01 กันยายน 2564 31 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  Preliminary Research  40,000 40,000
129 การพัฒนานวัตกรรมป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชในระบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ 00 กันยายน 543 00 กันยายน 543 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  IRCT  100,000 100,000
130 การพัฒนาปุ๋ยอัดเม็ดคุณภาพสูงจากมูลจิ้งหรีดทองแดงลาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ 00 กันยายน 543 00 กันยายน 543 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  IRCT  150,000 150,000
131 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารเสริมพลังฉุกเฉินจากกัญชงสำหรับไก่ชน รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 00 กันยายน 543 00 กันยายน 543 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  บริษัท ซีดีเอฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  300,000 300,000
132 การยกระดับมาตรฐานการผลิตไก่เหลืองหางขาว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 26 มกราคม 2564 25 มกราคม 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  วช.(มุ่งเป้า)  900,000 900,000
133 การพัฒนามาตรฐานฟาร์มและเพิ่มผลิตภาพการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ อาจารย์สุรินทราพร แสวงงาม 26 มกราคม 2564 25 มกราคม 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  วช.(มุ่งเป้า)  600,000 600,000
134 Novel truxene derivatives as highly selective flurescent sensors for mercury (ll) ion in water samples ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร สำอางค์ 10 มีนาคม 2565 09 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  300,000 300,000
135 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเนื้อทุเรียนเศษเหลือทิ้งจากเมล็ดและเปลือกทุเรียนหลงรักไทย ในพื้นที่ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังวัดพิษณุโลก เพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร สำอางค์ 01 กันยายน 2564 28 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  40,540 40,540
136 การพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานอย่างมีส่วนร่วมเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนและงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง 01 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วช.(มุ่งเป้า)  750,000 750,000
137 การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวด้วยทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนในตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ธนนพคุณ 23 ธันวาคม 2564 22 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สกสว.  240,000 240,000
138 องค์ความรู้และปัจจัยส่งเสริมการปลูกข้าวให้ปลอดภัยในสภาวะการผลิตด้วยการใช้สารเคมีทางการเกษตรในปัจจุบัน : กรณีศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร 23 ธันวาคม 2564 22 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สกสว.  300,000 300,000
139 การใช้ประโยชน์จากแอดติโนแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากชันโรงและการผลิตสำหรับผ้าทอเชิงพานณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล 23 ธันวาคม 2564 22 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สกสว.  350,000 350,000
140 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะค่าสุดขีดของปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิที่มีต่อผลิตข้าวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ทองสุข 23 ธันวาคม 2564 22 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สกสว.  100,000 100,000
141 การพัฒนาเทคโนโลยีไอโอทีร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการบริหารจัดการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.ปาณิสรา หาดขุนทด 23 ธันวาคม 2564 22 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สกสว.  200,000 200,000
142 การประยุกต์ของเซตวิภัชนัยภาพด้วยกึ่งกรุป รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เยียระยง 23 ธันวาคม 2564 22 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สกสว.  100,000 100,000
143 การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าโดยใช้อนุพันธ์ของพอลิไพโรลร่วมกับวัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้ตรวจวัดโดปามีนเพื่อวินิจฉัยในทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี 23 ธันวาคม 2564 22 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สกสว.  200,000 200,000
144 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวอัตลักษณ์เครื่องสำอางจากใบมะยงชิดเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าเอกลักษณ์ท้องถิ่นและเศรษฐกิจสังคมไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทวัฒน์ สีขาว 23 ธันวาคม 2564 22 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สกสว.  200,000 200,000
145 การพัฒนาวัสดุเพาะเห็ดหูหนูจากของเหลือทิ้งทางการเกษตรหลักของประเทศไทยด้านเทคนิคเมตาจีโนมิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ วรรณเทศ 23 ธันวาคม 2564 22 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สกสว.  200,000 200,000
146 การพัฒนาอนุภาคนาโนเวชสำอางจากเห็ดที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย 23 ธันวาคม 2564 22 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สกสว.  220,000 220,000
147 การพัฒนาวัสดุปรับปรุงดินจากเพอร์ไลต์ที่มีคุณสมบัติปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างช้าที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลิตสำหรับการปลูกข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย 23 ธันวาคม 2564 22 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สกสว.  220,000 220,000
148 นัยทั่วไปชนิดใหม่ของไอดีลวิภัชนัยซูพเฮซิแทนต์ของกึ่งกรุป ว่าที่ร้อยตรี ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนวัตกรรุ่นใหม่)
 50,000   50,000
149 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทร์ย์บางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.เจษฎากร โนอินทร์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนวัตกรรุ่นใหม่)
 50,000   50,000
150 การสอนวิทยาการคำนวนผ่านการแก้ปัญหาโดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ อาจารย์เทพธิทัต เขียวคำ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนวัตกรรุ่นใหม่)
 50,000   50,000
151 การวิเคราะห์โครงสร้างและคุณลักษณะทางพื้นผิวของปีกด้วงปีกแข็งและปีกผีเสื้อกลางวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร เจาะจง 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนวัตกรรุ่นใหม่)
 50,000   50,000
152 การศึกษาคุณสมบัติของแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกหอยเชอรี่และหอยแครงสำหรับใช้วัสดุดูดซับโลหะหนักในน้ำ อาจารย์ภัคกร ปานโพธิ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนวัตกรรุ่นใหม่)
 50,000   50,000
153 ผลของเหยื่อน้ำหวานพิษจากสารสกัดใบกระท่อมต่อยุงลายบ้านและยุงลายสวน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 200,000   200,000
154 การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารอนุพันธ์ของสโคโปเลติน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 200,000   200,000
155 พัฒนาผลิตภัณฑ์นีโอโซมเซรั่มเครื่องสำอางจากสารสกัดส้มซ่าในฤทธิ์ทางเภสัชกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 150,000   150,000
156 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟิแกมสสเปกโทรเมตรี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและผลการยับยั้งเอนโซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสต่อประสาทเพาะเลี้ยง SK-N-SH จากสมุนไพรเครื่องเคียงอาหารปักษ์ใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร สำอางค์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 150,000   150,000
157 ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของยางไม้จากซันโรง Tetragonilla colline (Smith, 1875) (Hymenotera: Apidae) ในจังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุน  150,000   150,000
158 การพัฒนารูปแบบในการสร้างเสริมสุขภาวะของผู้อายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุน  100,000   100,000
159 การตรวจหาและการวิเคราะห์การแปรผันทางพันธ์กรรมของไวรัสโรตาที่เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงเฉียบพลันในเด็กจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร จันทร์อิฐ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 150,000   150,000
160 สารออกฤทธิ์และฤทธิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากไคร้น้ำ (Homonoia riparia Lour.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย อุดก่ำ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 150,000   150,000
161 ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากไคร้น้ำ (Homonoia riparia Lour.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ธนนพคุณ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 150,000   150,000
162 กึ่งไฮเพอร์กรุปอันดับและกึ่งไฮเพอร์กรุปเกือบซ้ายนิวโทรโซฟิค รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เยียระยง 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
163 การคัดแยกและการระบุชนิดของแอคติโนแบคทีเรียในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum sp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงน้ำดอกไม้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 125,000   125,000
164 ความสามารถในการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์แอนจิโอเทนซินวัน-คอนเวอร์ติงและยับยั้งอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากใบแค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 125,000   125,000
165 การวิเคราะห์และสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการเฝ้าระวังภัยน้ำท่วมจากปริมาณน้ำฝนด้วยวิธีทฤษฎีค่าสุดขีดในพื้นที่ใช้สอยทางการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐินี ดีแท้ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
166 การเพิ่มมูลค่าข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบปลอดสารเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างมีอัตลักษณ์ของชุมชนปกาเกอะญอ บ้านแม่สาน ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนิช เจริญสุข 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
167 การประเมินการปนเปื้อนโลหะหนักในน้ำสำหรับใช้นาข้าวในจังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
168 การพัฒนาเซนเซอร์ตรวจวัดไอระเหยของแอลกอฮอล์จากวัสดุนาโนคอมโพสิตของพอลิเมอร์นำไฟฟ้าและวัสดุนาโนคาร์บอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 200,000   200,000
169 เซนเซอร์เคมีไฟฟ้าต้นทุนต่ำสำหรับตรวจวัด ฟลาโวนอยด์ในตัวอย่างกระชายสมุนไพรไทย รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 200,000   200,000
170 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดเมล็ดมะยงชิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทวัฒน์ สีขาว 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
171 การพัฒนาเครื่องคัดแยกรังไหมดี-รังเสีย ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งและเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก ผู้ช่วยศาสตราจรย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
172 การเตรียมปุ๋ยน้ำฮิวมิกจากสารอินทรีย์ธรรมชาติเพื่อใช้เป็นธาตุอาหารเสริมให้แก่พืชเศรษฐกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
173 การพัฒนาเครื่องคัดขนาดแก้วมังกรสายพันธุ์ขาวเวียดนามด้วยภาพถ่ายโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์ อาจารย์อรอุมา พร้าโมต 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
174 การผลิตสารมูลค่าเพิ่มที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัชพืชบานไม่รู้โรยป่าต่อยอดในการพัฒนาอาหารฟังก์ชันเพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงศ์กระจ่าง 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
175 การพัฒนาสื่อแบบความจริงเสมือนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแบบวิถีใหม่ กรณีศึกษาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อาจารย์ ดร.ปาณิสรา หาดขุนทด 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
176 การศึกษาการพยากรณ์การสั่งซื้อน้ำดื่มที่เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อการหาคำสั่งซื้อที่เหมาะสมสำหรับสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ร้านน้ามล อาจารย์ณัฐพร ตั้งเจริญชัย 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาตรี)
 10,000   10,000
177 การวิเคราะห์การแปรผันทางพันธุ์กรรมของไวรัสโรตาสายพันธุ์ G1P[8] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร จันทร์อิฐ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาตรี)
 10,000   10,000
178 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การให้เหตุผลทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาตรี)
 10,000   10,000
179 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับคอร์ดของวงกลมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจ่านกร้อง โดยการใช้โปรแกรม THE GEOMETER’S SKETCHPAD (GSP) รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพล ปรีชาศิลป์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาตรี)
 10,000   10,000
180 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด TPACK เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาตรี)
 10,000   10,000
181 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบฝึกทักษะ รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพล ปรีชาศิลป์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาตรี)
 10,000   10,000
182 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบฝึกทักษะ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาตรี)
 10,000   10,000
183 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการศึกษาทางไกลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร รองศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาโท)
 20,000   20,000
184 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาโท)
 20,000   20,000
185 ผลการใช้โปรแกรมความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน ระดับ ประถมศึกษา โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค TGT ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาโท)
 20,000   20,000
186 ผลการใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ CREATIVES MODEL ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาโท)
 20,000   20,000
187 การพัฒนากลยุทธ์การยกระดับคุณภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาเอก)
 30,000   30,000
188 รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สำหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาการจัดการ กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาเอก)
 30,000   30,000
189 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อส่งเสริมทักษะสร้างสรรค์และนวัตกรรม สำหรับนักศึกษาพยาบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครุศาสตร์ กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาเอก)
 30,000   30,000
190 ระบบบริหารจัดการเบิกจ่ายวัสดุ นายพงศธร ต่ายทอง 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนวัตกรรุ่นใหม่)
 30,000   30,000
191 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรชนิดเจล นางสาวรุ่งฤดี ล่ำชม 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนวัตกรรุ่นใหม่)
 50,000   50,000
192 รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนลูกประคบของกลุ่มผู้ผลิตลูกประคบ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.อรรถพล วงศ์ชัย 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น กองทุนวิจัย
(ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนวัตกรรุ่นใหม่)
 50,000   50,000
193 ผลกระทบและมาตรการรองรับการเยียวยาที่มีต่อแรงงานว่างงานจากการระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษาแรงงานใน จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ชนิดาภา ชลอวงษ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น กองทุนวิจัย
(ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และนวัตกรรุ่นใหม่)
 50,000   50,000
194 ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของยางไม้จากชันโรงTetragonilla collina (Smith, 1857) (Hymenoptera: Apidae) ในจังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 150,000   150,000
195 การพัฒนาสูตรอาหารจากวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการแปรรูปกล้วยในการเลี้ยงปลาหมอเพื่อลดต้นทุนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงปลาหมอดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
196 ผลิตภัณฑ์หญ้าแห้งอัดเม็ดคุณภาพสูงสำหรับกระต่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งลักษณ์ มูลสาร 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
197 การประกอบสร้างระบบนิเวศทุนชุมชนให้กลายเป็นสินค้าเชิงท่องเที่ยวชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์สุเทพ คำเมฆ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
198 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตามตำนานพระร่วงเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อาจารย์รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565 31 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น กองทุนวิจัย
(ทุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG))
 100,000   100,000
199 การพัฒนาชุดต้นแบบการทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียม เพื่อเข้าสู่การรับรองแบตเตอรี่มาตรฐาน IEC61427 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวิศ สอนสารี 01 ตุลาคม 2564 30 ตุลาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) : งบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565  269,100 269,100
รวมทุนสนับสนุนของ มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565 10,573,800 0 12,983,213 23,557,013