ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ค้นหาข้อมูลตามปี

       พ.ศ.         

ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ทุน

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน ระยะเวลาดำเนินงาน สังกัดคณะ ภายใน ภายนอก รวม สถานะงานวิจัย หมายเหตุ
เริ่มสัญญา สิ้นสุด แหล่งทุน จำนวนเงิน แหล่งทุน จำนวนเงิน
1 การสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีจากใบมะยงชิดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนนวัตวิถีในจังหวัดสุโขทัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาจารย์ ดร.พัทวัฒน์ สีขาว 00 543 00 543 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0  สอวช. โดย บพข.  1,200,000 1,200,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
รวมทุนสนับสนุนของ มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564   0   1,200,000 1,200,000