ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ค้นหาข้อมูลตามปี

       พ.ศ.         

ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 79 ทุน

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน ระยะเวลาดำเนินงาน สังกัดคณะ ภายใน ภายนอก รวม สถานะงานวิจัย หมายเหตุ
เริ่มสัญญา สิ้นสุด แหล่งทุน จำนวนเงิน แหล่งทุน จำนวนเงิน
1 สมการทางคริตศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกับเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติพร ตังควิเวชกุล 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนแผ่นดิน
(แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)
 190,000    0 190,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางทางสังคมเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
ทุนแผ่นดิน
(แผนงานการวิจัยและพัฒนานโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และการจัดการความรู้)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
3 “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”: การบูรณาการสหวิชาชีพชุมชนกับการประกอบสร้างรูปแบบสวัสดิการสังคมท้องถิ่นสำหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก

ภายใต้ชุดโครงการ
   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางทางสังคมเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่
อาจารย์สุเทพ คำเมฆ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
ทุนแผ่นดิน
(แผนงานการวิจัยและพัฒนานโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และการจัดการความรู้)
 600,000    0 600,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
4 เมืองน่าอยู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ภายใต้ชุดโครงการ
   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางทางสังคมเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
ทุนแผ่นดิน
(แผนงานการวิจัยและพัฒนานโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และการจัดการความรู้)
 1,000,000    0 1,000,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
5 การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกับนวัตกรรมสีย้อมแอคติโนแบคทีเรียผสมเส้นใยคอลลาเจนเพื่อเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมชำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนแผ่นดิน
(แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)
 990,000    0 990,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
6 การคัดแยกและการระบุชนิดของแอคติโนแบคทีเรียจากดินรังปลวก ดินรังต่อหมาร่าและดินรังมด เพื่อใช้ในการย้อมเส้นใยไหม

ภายใต้ชุดโครงการ
   การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกับนวัตกรรมสีย้อมแอคติโนแบคทีเรียผสมเส้นใยคอลลาเจนเพื่อเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมชำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
วันเพ็ญ ตรงต่อกิจ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนแผ่นดิน
(แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
7 การสกัด การแยกสาร และการพิสูจน์โครงสร้างสารบางชนิดของสารสกัดของสีย้อมจากแอคติโนแบคทีเรียเพื่อใช้ในการย้อมเส้นใยไหม

ภายใต้ชุดโครงการ
   การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกับนวัตกรรมสีย้อมแอคติโนแบคทีเรียผสมเส้นใยคอลลาเจนเพื่อเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมชำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงศ์กระจ่าง 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนแผ่นดิน
(แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีแอคติโนแบคทีเรียผสม เส้นใยคอลลาเจนของกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมซำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ภายใต้ชุดโครงการ
   การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกับนวัตกรรมสีย้อมแอคติโนแบคทีเรียผสมเส้นใยคอลลาเจนเพื่อเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมชำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนแผ่นดิน
(แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
9 การออกแบบและสร้างเครื่องวัดมุมองศาสำหรับเตียงผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองเพื่อป้องกันภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทุนแผ่นดิน
(แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)
 239,800    0 239,800 เบิกเงิน งวดที่ 1
10 การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ทุนแผ่นดิน
(แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)
 200,000    0 200,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
11 คอลัมน์พอลิเมอร์รอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดสารกำจัดแมลงในกลุ่มแอนทรานิลิค ไดเอมีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย 29 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 0  ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่)  300,000 300,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
12 การใช้ประโยชน์ข้าวหักดเพื่อเพิ่มมูลค่าในผลติภัณฑ์คุกกี้ข้าวพองรสแกงไทย รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 0  อวน.  150,000 150,000 เบิกเงิน งวดที่ 2
13 การพัฒนาคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของมะพร้าวอัดเม็ด รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 0  อวน.  100,000 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 2
14 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเส้นบะหมี่แห้งและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เลิศลักษมี 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 0  อวน.  300,000 300,000 เบิกเงิน งวดที่ 2
15 การพัฒนาซีอิ๊วหมักเสริมโปรตีนถั่วเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เลิศลักษมี 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 0  อวน.  250,000 250,000 เบิกเงิน งวดที่ 2
16 การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรเพื่อเป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ อาจารย์จิรศิต อินทร 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 0  อวน.  250,000 250,000 เบิกเงิน งวดที่ 2
17 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเครื่องดื่มที่ผลิตจากใบดาวอินคาและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน อาจารย์จิรศิต อินทร 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 0  อวน.  300,000 300,000 เบิกเงิน งวดที่ 2
18 การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตก้อนเชื้อเห็ด สำหรับกลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์เกียรติชัย บรรลุผลสกุล 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 0  อวน.  150,000 150,000 เบิกเงิน งวดที่ 2
19 การพัฒนาสีย้อมผ้าฝ้ายจากพืชในท้องถิ่นและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านนาเมือง ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
 0  อวน.  150,000 150,000 เบิกเงิน งวดที่ 2
20 การใช้ประโยชน์จากเมล็ดลำใยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ครีมนาโนอิมัลชั่น ต้านโรคเต้านมอักเสบในโคนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 0  อวน.  531,000 531,000 เบิกเงิน งวดที่ 2
21 การเตรียมความพร้อมการขอรับรองระบบ ISO/IEC17025 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ประมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา 16 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 0  อวน.  800,000 800,000 เบิกเงิน งวดที่ 2
22 การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวสุพัตรา เอี่ยมนาค 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุน  60,000    0 60,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
23 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของตำรายารักษาเบาหวาน นางสาวอรวรรณ บวบดี 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)
 60,000    0 60,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
24 การใช้ประโยชน์โปรตีนสกัดจากข้าวและข้าวเปลือกงอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ 01 พฤษภาคม 2563 03 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ)
 100,000    0 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
25 การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยในการป้องกันผมร่วงเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สปาบำรุงเส้นผม อาจารย์ศนิพร จันทร์บุรี 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ)
 100,000    0 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
26 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพรชนิดครีมและน้ำยาบ้วนปากสำหรับดูแลช่องปาก อาจารย์ธนพล กิจพจน์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ)
 100,000    0 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
27 Using fresh moringa leaves as feed and evaluation its effects on immunity stimulation for herbivorous fish อาจารย์ ดร.Tuan  Nguyen Ngoc 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ)
 100,000    0 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากวัตถุดิบเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางจากฟักข้าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.ไพรวัล ประมัย 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ)
 100,000    0 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
29 การพัฒนานวัตกรรมทางด้านเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของน้ำผึ้งที่เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์เงินนาโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ)
 100,000    0 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
30 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเศษผงใบยาสูบเพื่อการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน อาจารย์ปุณณดา ทะรังศรี 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 250,000    0 250,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
31 การพัฒนากระถางต้นไม้จากเศษผงใบยาสูบเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ภายใต้ชุดโครงการ
   นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเศษผงใบยาสูบเพื่อการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน
อาจารย์ปุณณดา ทะรังศรี 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
32 การพัฒนากระถางต้นไม้จากเศษผงใบยาสูบเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ภายใต้ชุดโครงการ
   นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเศษผงใบยาสูบเพื่อการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน
อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
33 การใช้ปุ๋ยอัดเม็ดจากเศษฝุ่นผงใบยาสูบเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว

ภายใต้ชุดโครงการ
   นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเศษผงใบยาสูบเพื่อการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน
อาจารย์กฤษณชัย คลอดเพ็ง 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
34 โครงการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน สังโยคะ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 250,000    0 250,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
35 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนแบบสร้างสรรค์ของตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ภายใต้ชุดโครงการ
   โครงการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชารัฐศาสตร์
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนของตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ภายใต้ชุดโครงการ
   โครงการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน สังโยคะ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
37 ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ภายใต้ชุดโครงการ
   โครงการยกระดับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
อาจารย์ ดร.อรชร ฉิมจารย์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
38 การเพิ่มศักยภาพและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยในการเลี้ยงไก่ดำเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับเป็นอาหารสุขภาพ อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 250,000    0 250,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
39 การวิเคราะห์หาสารสำคัญและสารสีจากสมุนไพรไทยเพื่อใช้ในอาหารไก่ดำ

ภายใต้ชุดโครงการ
   การเพิ่มศักยภาพและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยในการเลี้ยงไก่ดำเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับเป็นอาหารสุขภาพ
นางสาวศรัณญา สอนมณี 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
40 ผลการใช้สมุนไพรไทยต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพเนื้อ และคุณภาพซากไก่ดำ

ภายใต้ชุดโครงการ
   การเพิ่มศักยภาพและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยในการเลี้ยงไก่ดำเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับเป็นอาหารสุขภาพ
นางสาวสิริพร ห้าวหาญ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
41 ผลการใช้สมุนไพรไทยต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และค่าโลหิตวิทยาของไก่ดำ

ภายใต้ชุดโครงการ
   การเพิ่มศักยภาพและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยในการเลี้ยงไก่ดำเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับเป็นอาหารสุขภาพ
อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
42 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนจนให้สามารถประกอบสัมมาชีพในด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในตำบลตลิ่งชัน อำเภอด่านบ้านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 250,000    0 250,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
43 การศึกษาสถานภาพ และความต้องการในด้านการเกษตรของชุมชนตำบลตลิ่งชัน อำเภอด่านบ้านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ภายใต้ชุดโครงการ
   การพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนจนให้สามารถประกอบสัมมาชีพในด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในตำบลตลิ่งชัน อำเภอด่านบ้านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
44 การศึกษาทุนทางสังคมในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของชุมชนตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ภายใต้ชุดโครงการ
   การพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนจนให้สามารถประกอบสัมมาชีพในด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในตำบลตลิ่งชัน อำเภอด่านบ้านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
45 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและยกระดับให้สามารถประกอบสัมมาชีพในด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ภายใต้ชุดโครงการ
   การพัฒนาและยกระดับศักยภาพคนจนให้สามารถประกอบสัมมาชีพในด้านการเกษตรเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในตำบลตลิ่งชัน อำเภอด่านบ้านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
นางสาวสุกัญยา แตงโม 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
46 พัฒนาแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว อาหาร และ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ฉบับภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย อาจารย์หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 250,000    0 250,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
47 พัฒนาแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว อาหาร และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ฉบับภาษาจีน

ภายใต้ชุดโครงการ
   พัฒนาแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว อาหาร และ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ฉบับภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย
อาจารย์พนัส มัตยะสุวรรณ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
48 พัฒนาแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรม การท่องเที่ยว อาหาร และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ฉบับภาษาอังกฤษ

ภายใต้ชุดโครงการ
   พัฒนาแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว อาหาร และ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ฉบับภาษาจีน-อังกฤษ-ไทย
อาจารย์ธารีรัตน์ สุนิพันธ์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
49 พัฒนาแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว อาหาร และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ฉบับภาษาไทย อาจารย์ปรียานุช วิไลวิทย์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาโทภาษาเกาหลี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
50 ผลของสารต้านอนุมูลอิสระร่วมกับการเหนี่ยวนำการเป็นสัดด้วยโปรเจนเตอโรนเพื่อเพิ่มอัตราการผสมติดในโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียน สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในจังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 233,000    0 233,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
51 การประยุกต์ PSRU -พีชคณิตเทียมด้วยตรรกศาสตร์วิภัชนัย รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ เยียระยง 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 102,000    0 102,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
52 พลวัตเชิงวิยุตของแบบจำลองเหยื่อ-ผู้ล่า รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 102,000    0 102,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
53 การศึกษาแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกจากกล้วยน้ำว้าดิบเพื่อใช้เป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่มีความสามารถในการลดคลอเลสเตอรอล นางสาวนนทพร รัตนจักร์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 233,500    0 233,500 เบิกเงิน งวดที่ 1
54 การหาสภาวะที่เหมาะสมของผลิตสารสกัดจากฝุ่นผงใบยาสูบสำหรับนวัตกรรมเซรามิกในการป้องกันแมลงศัตรูพืช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 235,000    0 235,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
55  การพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาของเยาวชน ตามแนวพระราโชบาย อาจารย์อุเทน ปุ่มสันเทียะ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 205,600    0 205,600 เบิกเงิน งวดที่ 1
56 การสร้างฐานข้อมูลทางพันธุกรรมข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคเหนือตอนล่าง โดยเทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ดดิ้ง (2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย อุดก่ำ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 233,000    0 233,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
57 การสร้างฐานข้อมูลยีนต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้งและยีนความหอมของข้าวพื้นเมืองของภาคเหนือตอนล่าง รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 233,000    0 233,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
58 อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.ศุภนารี พิรส 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)
 77,000    0 77,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
59 การประยุกต์ใช้ระบบติดตามคุณภาพน้ำในการเลี้ยงปลาโดยใช้ดัชนีชี้วัดทางกายภาพด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของทุกสรรพสิ่งในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์พิมรินทร์ คีรินทร์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 202,200    0 202,200 เบิกเงิน งวดที่ 1
60 การตรวจหาและการศึกษาลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมของไวรัสโรตาซึ่งเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงเฉียบพลันในเด็กจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2562-2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร จันทร์อิฐ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 242,200    0 242,200 เบิกเงิน งวดที่ 1
61 ความสามารถในการสะสมสารกำจัดศัตรูพืชในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่จากนาข้าวในจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ผาลี 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 235,000    0 235,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
62 ความเป็นพิษขององค์ประกอบทางเคมีจากเหง้าว่านกำบังภัยต่อเซลล์มะเร็งที่พบในมนุษย์ อาจารย์ภรภัทร สำอางค์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 235,500    0 235,500 เบิกเงิน งวดที่ 1
63 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของคอลลาเจนไฮโดรไลเซทจากหนังและก้างปลาสลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์ 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 219,000    0 219,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
64 การออกแบบและสร้างเครื่องเอ็กทรูเดอร์ต้นแบบสำหรับผลิตอาหารสุนัขบางแก้ว อาจารย์ธันวมาส กาศสนุก 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 233,500    0 233,500 เบิกเงิน งวดที่ 1
65 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ทองสุข 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาสถิติประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 101,000    0 101,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
66 การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังอำนาจผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยการพยาบาล กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 100,000    0 100,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
67 การศึกษาและออกแบบเครื่องหยอดกัมมี่เยลลี่กึ่งอัตโนมัติ อาจารย์กนกวรรณ พรมจีน 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 233,500    0 233,500 เบิกเงิน งวดที่ 1
68 อาหารฟังก์ชันจากคีเฟอร์นมข้าวกล้องงอกที่มีคุณสมบัติสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 234,500    0 234,500 เบิกเงิน งวดที่ 1
69 การศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว 01 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กองทุนวิจัย
(ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยตามแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 234,500    0 234,500 เบิกเงิน งวดที่ 1
70 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังชันก์พีชคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการตั้งปัญหา (นางสาวณัฐสุดา ไตรยงค์ ) อาจารย์อุเทน ปุ่มสันเทียะ 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์
กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาตรี)
 5,000    0 5,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
71 การสกัดสมุนไพรด้วยไมโครเวฟและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดน้ำ (นางสาวจุไรรัตน์ ศิริสุวรรณ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาตรี)
 5,000    0 5,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
72 ผลของการใช้น้ำมูลไส้เดือนต่การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม (นางสาวนวนันท์ นวลป้อง) อาจารย์ ดร.Tuan  Nguyen Ngoc 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาตรี)
 5,000    0 5,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
73 การศึกษาสถานภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ต่อ-ไก่ตั้งในจังหวัดพิษณุโลก (นายวรวิช นาเคน) อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาตรี)
 5,000    0 5,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
74 การศึกษาความเหลื่อมล้ำในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม: กรณีศึกษาตำบลดินทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (นายทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ) รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาโท)
 10,000    0 10,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
75 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่งรายวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์) อาจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2564 สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาเอก)
 30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
76 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ 24 มิถุนายน 2563 23 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนวิจัย
(ทุนนักศึกษาปริญญาเอก)
 30,000    0 30,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
77 การเปลี่ยนแปลงของบริบทชุมชนและข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะต่อฐานวิถีชีวิตใหม่ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจารย์ชนิดาภา ชลอวงษ์ 01 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ทุนกองทุน
(ประเภททุนโครงการวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
 35,000    0 35,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
78 การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย Google Suite fo Education อาจารย์ ดร.เสกสรร ศิวิลัย 01 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนกองทุน
(ประเภททุนโครงการวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
 35,000    0 35,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
79 ประสิทธิผลของโรปแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจประยุกต์ใช้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภพ จันทร์สุคนธ์ 01 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนกองทุน
(ประเภททุนโครงการวิจัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
 35,000    0 35,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
รวมทุนสนับสนุนของ มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563   7,709,800   3,281,000 10,990,800