ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ค้นหาข้อมูลตามปี

       พ.ศ.         

ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 11 ทุน

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับทุน ระยะเวลาดำเนินงาน สังกัดคณะ ภายใน ภายนอก รวม สถานะงานวิจัย หมายเหตุ
เริ่มสัญญา สิ้นสุด แหล่งทุน จำนวนเงิน แหล่งทุน จำนวนเงิน
1 สมการทางคริตศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกับเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติพร ตังควิเวชกุล 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนแผ่นดิน
(แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)
 190,000    0 190,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางทางสังคมเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
ทุนแผ่นดิน
(แผนงานการวิจัยและพัฒนานโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และการจัดการความรู้)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
3 “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”: การบูรณาการสหวิชาชีพชุมชนกับการประกอบสร้างรูปแบบสวัสดิการสังคมท้องถิ่นสำหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก

ภายใต้ชุดโครงการ
   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางทางสังคมเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่
อาจารย์สุเทพ คำเมฆ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
ทุนแผ่นดิน
(แผนงานการวิจัยและพัฒนานโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และการจัดการความรู้)
 600,000    0 600,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
4 เมืองน่าอยู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ภายใต้ชุดโครงการ
   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางทางสังคมเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
ทุนแผ่นดิน
(แผนงานการวิจัยและพัฒนานโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และการจัดการความรู้)
 1,000,000    0 1,000,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
5 การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกับนวัตกรรมสีย้อมแอคติโนแบคทีเรียผสมเส้นใยคอลลาเจนเพื่อเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมชำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนแผ่นดิน
(แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)
 990,000    0 990,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
6 การคัดแยกและการระบุชนิดของแอคติโนแบคทีเรียจากดินรังปลวก ดินรังต่อหมาร่าและดินรังมด เพื่อใช้ในการย้อมเส้นใยไหม

ภายใต้ชุดโครงการ
   การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกับนวัตกรรมสีย้อมแอคติโนแบคทีเรียผสมเส้นใยคอลลาเจนเพื่อเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมชำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
วันเพ็ญ ตรงต่อกิจ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนแผ่นดิน
(แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
7 การสกัด การแยกสาร และการพิสูจน์โครงสร้างสารบางชนิดของสารสกัดของสีย้อมจากแอคติโนแบคทีเรียเพื่อใช้ในการย้อมเส้นใยไหม

ภายใต้ชุดโครงการ
   การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกับนวัตกรรมสีย้อมแอคติโนแบคทีเรียผสมเส้นใยคอลลาเจนเพื่อเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมชำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงศ์กระจ่าง 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนแผ่นดิน
(แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีแอคติโนแบคทีเรียผสม เส้นใยคอลลาเจนของกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมซำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ภายใต้ชุดโครงการ
   การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกับนวัตกรรมสีย้อมแอคติโนแบคทีเรียผสมเส้นใยคอลลาเจนเพื่อเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าฝ้ายแกมไหมชำรัง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนแผ่นดิน
(แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)
 0    0 0 เบิกเงิน งวดที่ 1
9 การออกแบบและสร้างเครื่องวัดมุมองศาสำหรับเตียงผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองเพื่อป้องกันภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทุนแผ่นดิน
(แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)
 239,800    0 239,800 เบิกเงิน งวดที่ 1
10 การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ 02 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ทุนแผ่นดิน
(แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)
 200,000    0 200,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
11 คอลัมน์พอลิเมอร์รอยพิมพ์ประทับโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดสารกำจัดแมลงในกลุ่มแอนทรานิลิค ไดเอมีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย 29 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 0  ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่)  300,000 300,000 เบิกเงิน งวดที่ 1
รวมทุนสนับสนุนของ มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 1,619,800 300,000 1,919,800