ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ค้นหาข้อมูลตามปี

       พ.ศ.         

ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 0 เรื่อง

ลำดับที่ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย หลักฐานอ้างอิง
ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่

ข้อมูลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  0  เรื่อง