ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ค้นหาข้อมูลตามปี

       พ.ศ.         

ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 62 เรื่อง

ลำดับที่ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย หลักฐานอ้างอิง
ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่
1  อิมัลชันบีด (emulsion bead) ที่มีสารสกัดขลู่และอะโวคาโด  อาจารย์จิรศิต อินทร  สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  2562 เลขที่ 15153 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
2  การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งใบบัวบกโดยรังสีอินฟราเรดต้นแบบ  อาจารย์พัชราภรณ์ อินริราย  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Prawarun Agricultural Journal ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 หน้า 247-257 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
3  "Impact of storage condition on postharvest preservation of fresh Bambusa sp. shoot "  อาจารย์พัชราภรณ์ อินริราย  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Food Research ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 หน้า 57-63 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
4  การใช้ผลของพืชบางชนิดทดแทนมันฝรั่งในสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 PSRU Journal of Science and Technology ปีที่ 4 ฉบบัที่ 3 หน้า 27-36 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
5  "การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับหยอดกัมมี่เยลลี่ "  อาจารย์ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 หน้า 13-24 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
6  ผลของความสูงและวัสดุของแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาที่มีผลต่อการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  อาจารย์สรวิศ สอนสารี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมเครื่องกล)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 หน้า 168-183 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
7  Variants and Parameters Investigations of Particle Swarm Optimisation for Solving Course Timetabling Problems  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย เทพกรณ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Lecture Notes in Computer Science volume 11655 หน้า 177-187 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
8  Applications of Left Almost Subhypersemigroups to Fuzzy Subsets  รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ เยียระยง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Engineering Letters ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 หน้า 1-18 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
9  ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพเท้าต่อพฤติกรรมการดูแลเท้า ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  อาจารย์ ดร.นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารไทยเภสชั ศาสตร์ และวิทยาการสุขภาพ ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 หน้า 175-18 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
10  Applications of Hesitant Fuzzy Sets to Completely Regular Semigroups  รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ เยียระยง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 IAENG International Journal of Computer Science ปี่ที่ 47 ฉบับที่ 1 หน้า 1-12 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
11  Productions and Functional Properties of Palm Sugars  รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 16 ฉบับที่ 11 หน้า 897-907 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
12  การหาปริมาณโลหะบางชนิดในมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ระยะความสุกแตกต่างกัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 221-225 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
13  อาหารข้นสำหรับโคขุนลูกผสมชาร์โรเลส์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 อนุสิทธิบัตร เลขที่อนุสิทธิบัตร 15649 เลขที่คำขอ 1703001135 - หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
14  กระบวนการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอมัดหมี่แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผ้าทอมัดหมี่บ้านม่วงหอม จังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์พรชัย ปานทุ่ง  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 หน้า 405-421 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
15  การศึกษากิจกรรมการยับยั้งแบคทีเรียและการต้านอนุมูลอิสระของคีเฟอร์จากนมข้าวกล้องงอก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 หน้า 483-488 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
16  Structural, optical and electrical properties of the microcrystalline structure of (Ba1-xY2x/3)(Zr0.20Ti0.80)O3 ceramics  อาจารย์ ดร.รัตน์ติพร สําอางค์  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Radiation Physics and Chemistry 1008834 In Press - หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
17  การศึกษาสารสกัดจากลูกหว้าและมะม่วงและมะม่วงหาวมะนาวโห่ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 หน้า 262-267 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
18  Dynamics in the transition case invertible/non-invertible in a 2D Piecewise Linear Map  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Chaos, Solitons and Fractals ปีที่ 137 หน้า 1-8 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
19  "Replacement of velvet bean (Muncuna pruriens) with faba bean (Vicia faba) in crisp common carp (Cyprinus carpio) production"  อาจารย์ ดร.Tuan  Nguyen Ngoc  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 AACL Bioflux ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 1055-1063 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
20  การเปรียบเทียบวิธีการสกัด ปริมาณแอนโทไซยานินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของมะม่วงหาวมะนาวโห่และลูกหว้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรีษะแย้ม  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 หน้า 281-286 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
21  ระบบพลวัตสําหรับระบบของปัญหาเซตย่อยแปรผัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติพร ตังควิเวชกุล  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 หน้า 236-247 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
22  The identification and distribution of the mucous secreting cells in the integument of the schaap’s dragonet, Callionymus schaapii, Bleeker, 1852  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 veterinary integrative sciences ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 หน้า 23-32 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
23  Field Observation the Female Reproductive Maturation of the Spotted Catfish, Arius maculatus that Inhabit in Estuarine Areas of Pranburi River, Thailand  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Thai Journal of Agricultural Science ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 หน้า 1-10 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
24  เครื่องเพาะเมล็ดพันธุ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว่าที่ร้อยโทคงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  2562 เลขที่ 15289 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
25  SYSTEMIC ORGANIZATION OF Tetraponera rufonigra (Jerdon, 1851) (HYMENOPTERA: FORMICIDAE): HISTOLOGICAL OBSERVATION  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Serangga ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 หน้า 53-67 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
26  Hydrocolloids retard lipid digestion in whipping cream  รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Food Research ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 หน้า 831-838 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
27  ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับ พฤติกรรมการดํารงอยู่อย่างมีสุขภาวะที่ดีในผู้สูงอายุตําบลบ้านจอมทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว สำรวยรื่น  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 หน้า 327-338 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
28  Texture, microstructure and in-vitro starch digestibility of waxy rice cooked with hydrocolloid  รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Food Research ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 หน้า 1089-1097 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
29  Correlation of structural, microstructure and dielectric properties of substituted and un-substituted CaCu3Ti4-xAxO12 ceramics  อาจารย์ ดร.รัตน์ติพร สําอางค์  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Ferroelectrics ปีที่ 552 ฉบับที่ 1 หน้า 84-94 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
30  ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดกอลลจากหญาตดหมา  อาจารย์ภรภัทร สำอางค์  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 หน้า 78-89 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
31  Phase transition and electrical properties of [(0.935 − x)BNT–0.065BT–xBZT] lead-free piezoelectric ceramics  อาจารย์ ดร.รัตน์ติพร สําอางค์  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Ferroelectrics ปีที่ 552 ฉบับที่ 1 หน้า 148-158 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
32  การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกเชิงพหุสําหรับความสัมพันธ์การดื่มแอลกอฮอล์กับปัจจัยต่าง ๆ กรณีศึกษาประชากรในจังหวัดพิษณุโลก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ทองสุข  สาขาวิชาสถิติประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Chaos, Solitons and Fractals ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 27-42 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
33  "Improving plant layout and processing flow of jelly mushroom drink to reduce microbial contamination"  อาจารย์สุรินทราพร ชั่งไชย  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Food Resrarch ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 หน้าที่ 1060-1065 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
34  พุทธศักราชอัสดงกับทรงจําของทรงจําของแมวกุหลาบดํา:ความสัมพันธ์เชิงอํานาจในครอบครัวของคนจีนพลัดถิ่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ  สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 หน้า 418-433 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
35  Small-scale Solar Organic Rankine Cycle Power Plant: A Simplified Formula to Estimate the Power Output of Six Areas in Thailand  อาจารย์สรวิศ สอนสารี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมเครื่องกล)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  NU. International Journal of Science ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 หน้า 11-30 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
36  เสถียรภาพกํากับวงกว้างของแบบจําลอง เอส ไอ อาร์ ที่มีอัตราการติดเชื้อแบบไม่เชิงเส้น  อาจารย์สลิลทิพย์ แดงกองโค  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 หน้าที่ 318-326 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
37  Diversity of Saprobic Fungi on Magnolia garrettii: Do Collecting Sites and Seasons Affect the Fungal Community?  อาจารย์ ดร.รำไพ โกฎสืบ  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Sains Malaysiana ปีที่ 48 ฉบับที่ 11 หน้า 2437-2449 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
38  "การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสบู่สมุนไพร ผ่านส่วนประสมทางการตลาด "  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, Pibulsongkram Rajabhat University ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 หน้าที่ 55-68 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
39  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมลูกจัน  อาจารย์วิรัชยา อินทะกัณฑ์  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 หน้า 450-459 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
40  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 428-437 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
41  Charge transfer improvement of ZnO-based dye-sensitized solar cells modified with graphite nanosheets and bilayer photoelectrode structures  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตชัย ปิมแปง  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Ferroelectrics ปีที่ 552 ฉบับที่ 1 หน้า 1-9 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
42  Bifurcation Sequences and Multistability in a Two-Dimensional Piecewise Linear Map  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering ปีที่ 30 ฉบับที่ 6 หน้า 1-20 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
43  Equilibrium Point and Prime Period 4 in Certain Piecewise Linear System of Difference Equation  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 NU. International Journal of Science  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 หน้า 14-22 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
44  การพัฒนาโปรมแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้กระดาน IWB ในการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก และสุโขทัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล  สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 517-532 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
45  Chemical Composition, Nutrient Digestibility and Metabolizable Energy of Germinated Paddy Rice  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Animal Nutrition and Feed Technology ปีที่ 20 หน้า 333-343 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
46  การประเมินความต้องการจำเป็นด้านทักษะพื้นฐานของครูอนุบาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 580-589 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
47  ปัจจัยเชิงสาเหตุของการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นประชากรอาเซียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ  สาขาวิชาหลักสูตรวิจัยและประเมินผล
คณะครุศาสตร์
 วารสารหาดใหญ่วิชาการ  ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 หน้า 81-102 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
48  การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างต้นจอกกับฟางข้าวต่อผลผลิตเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าพลาสติก  อมรรัตน์ อุประปุ้ย  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Prawarun Agricultural Journal ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 หน้า 395-403 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
49  Effect of Gamma Amino Butyric Acid from Germinated Paddy Rice Supplementation on Egg Performance and Qualities  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 หน้า 41-47 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
50  Process Optimization of Microwave Assisted Simultaneous Distillation and Extraction from Siam cardamom using Response Surface Methodology  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน  สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Processes ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 หน้า 1-16 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
51  On interval-valued fuzzy soft set theory applied to semigroups  รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ เยียระยง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 soft computing software ปีที่ 24 ฉบับที่ 262 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
52  Antioxidant and acetylcholinesterase inhibitory activities of Morinda citrifolia L. Extracts  อาจารย์ภรภัทร สำอางค์  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Agriculture and Natural Resources ปีที่ 54 ฉบับที่ 2 หน้า 173-179 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
53   ต้นทุนและผลตอบแทนการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัขบางแก้วในจังหวัดพิษณุโลก  อาจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 แก่นเกษตร ปีที่ 47 ฉบบัพิเศษ 1 903-908 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
54   แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 12 ฉบับที่ 2 388-408 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
55   A new generalization of BE-algebras  รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ เยียระยง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Heliyon ปีที่ 4 ฉบัที่ 2018 หน้า1-17 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
56   THE GENDER ISSUES AND IDENTITIES OF THE YOUNG TOMBOY AND LESBIAN IN CHIANG MAI AND PHITSANULOK OF THAILAND  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช  สาขาวิชารัฐศาสตร์
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 172-184 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
57   อิทธิพลของการเผยแพร่‹ตัวตนบนสังคมออนไลน์ ความผูกพันของผู้Œใช้และความไว้Œวางใจในสมาชิกที่มีผลต่อความภักดีบนสังคมออนไลน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ
  วารสารบริหารธุรกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 161 54-71 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
58   ปัจจัยพยากรณ์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้าน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  อาจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว  สาขาสุขวิชาศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  วารสารวิชาการสาธารณสุข ปี่ที่ 28 ฉบับที่ 2 394-401 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
59   กระบวนการพัฒนาครู ด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 12(2) 409-426 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
60   การศึกษากระบวนการนิเทศเเบบเสริมพลังอำนาจในการสร้างประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข  สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
  วารสารศึกษาศาสตร์ 29(1) 188-202 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
61   การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่มีต่อการรับบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร์
 วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 12(2) 367-387 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
62   การศึกษาความถี่และรูปแบบการเปลี่ยนแปรของรูปย่อในภาษาญี่ปุ่น  อาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผล  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 23-24 มีนาคม 2560 - หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่

ข้อมูลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ มหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน  62  เรื่อง
        บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จำนวน    เรื่อง
        ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร จำนวน    เรื่อง
        บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จำนวน    เรื่อง
        บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI จำนวน    เรื่อง
        งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ จำนวน    เรื่อง
        ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ scimagojr Q1 จำนวน    เรื่อง
        ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ scimagojr Q2 จำนวน    เรื่อง
        ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ scimagojr Q3 จำนวน    เรื่อง
        ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ scimagojr Q4 จำนวน    เรื่อง