ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ค้นหาข้อมูล
       พ.ศ.         

ข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ตามปีปฏิทิน พ.ศ. 2565 จำนวน 52 เรื่อง

ข้อมูลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ มหาวิทยาลัย ตามปีปฏิทิน พ.ศ. 2565 จำนวน  52  เรื่อง
        ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Scopus รวมจำนวน  38  เรื่อง
             - ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Scopus Q1 จำนวน  8  เรื่อง
             - ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Scopus Q2 จำนวน  9  เรื่อง
             - ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Scopus Q3 จำนวน  16  เรื่อง
             - ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Scopus Q4 จำนวน  4  เรื่อง
             - ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Scopus NA จำนวน  1  เรื่อง
        ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Web of Science/ISI จำนวน  37  เรื่อง
        บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จำนวน  1  เรื่อง
        บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จำนวน  1  เรื่อง
        บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. จำนวน  4  เรื่อง

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Scopus

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก หลักฐานอ้างอิง
1  Prevalence of GII.4 Sydney 2012 and Recombinant GII.3P[12] Noroviruses Associated with Acute Gastroenteritis in Hospitalized Children in Thailand, 2015-2017  [Q4]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร จันทร์อิฐ  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Microbiology and Biotechnology Letters 2022, 50(1) 126-134 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
2  Application of Fuzzy TOPSIS for Multiple criteria decision-making based on interval bipolar fuzzy sets  [Q3]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐินี ดีแท้  สาขาวิชาสถิติประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 International Journal of Mathematics and Computer Science 2022, 17(2) 569-582 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
3  A Review of Heat Batteries Based PV Module Cooling—Case Studies on Performance Enhancement of Large-Scale Solar PV System  [Q1]  อาจารย์กาญจน์ชนก เอมแสง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 Sustainability 2022 14(4) 1963 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
4  Sup-hesitant fuzzy ideals of Γ-semigroups  [Q2]  ว่าที่ร้อยตรี ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Journal of Mathematics and Computer Science 2022, 26(2) 148-161 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
5  sup-HESITANT FUZZY INTERIOR IDEALS OF SEMIGROUPS AND THEIR sup-HESITANT FUZZY TRANSLATIONS  [Q3]  ว่าที่ร้อยตรี ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 International Journal of Innovative Computing, Information and Control 2022, 18(1) 121-132 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
6  On inf -Hesitant Fuzzy Γ -Ideals of Γ -Semigroups  [Q1]  ว่าที่ร้อยตรี ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Advances in Fuzzy Systems, 2022, 9755894 .https://doi.org/10.1155/2022/9755894 2022 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
7  Rough Pythagorean Fuzzy Sets in UP-Algebras  [Q4]  ว่าที่ร้อยตรี ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 European Journal of Pure and Applied Mathematics 2022, 15(1) 169-198 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
8  Independent UP-algebras    ว่าที่ร้อยตรี ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Journal of Mathematics and Computer Science 2022, 27(1) 65-76 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
9  inf-hesitant fuzzy interior ideals of semigroups  [Q3]  อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ์ จิตต์บุรุษ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 International Journal of Mathematics and Computer Science 2022, 17(2) 775-783 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
10   Applicability of Internet of Things in Smart Farming.  [Q2]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวมาส กาศสนุก  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Journal of Food Quality, 2022, 7692922. doi:10.1155/2022/7692922 2022 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
11  A comprehensive review on the implementation of technological Systems, Standards, and interfaces used in the food and agriculture industries  [Q3]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวมาส กาศสนุก  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Materials Today: Proceedings 2022, 51 2268-2271 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
12  Design of blockchain based smart agriculture framework to ensure safety and security  [Q3]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวมาส กาศสนุก  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Materials Today: Proceedings 2022, 51 2313-2316 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
13  Impact of Internet of Things and Machine Learning in Smart Agriculture    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวมาส กาศสนุก  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 ECS Transactions 2022, 107(1) 3215-3222 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
14  AN EXPERIMENTAL KIT OF WATER LEVEL MEASUREMENT WITH LOW-COST CAPACITIVE SENSORS    อาจารย์ ดร.รัชนู กัดมั่น  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ICIC Express Letters, Part B: Applications 2022, 13(6) 623-630 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
15  Estimation of missing values in astronomical survey data: An improved local approach using cluster directed neighbor selection.  [Q1]  อาจารย์ ดร.พิมรินทร์ คีรินทร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Information Processing & Management, 59(2), 102881. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2022.102881 2022, 59(2) 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
16  Replacement of soybean meal by red yeast fermented tofu waste on feed intake, growth performance, carcass characteristics, and meat quality in Thai Brahman crossbred beef cattle  [Q2]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Tropical animal health and production, 54(2), 133. https://doi.org/10.1007/s11250-022-03127-5 2022, 54(2) 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
17  Time-dependent mechanical behaviour of the aortic chronic dissection flap    อาจารย์ภัคกร ปานโพธิ์  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Interactive cardiovascular and thoracic surgery 2022, 34(5) 892-901 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
18  Fluorescence Quenching Probe Based on Graphene Quantum Dots for Detection of Copper Ion in Water  [Q3]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตชัย ปิมแปง  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Integrated Ferroelectrics 2022, 222(1) 56-68 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
19  ZnO Nanoparticles Coprecipitation with Aluminum and Copper Ions for Efficient Photocatalytic Degradation of Commercial Glyphosate  [Q3]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตชัย ปิมแปง  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Integrated Ferroelectrics 2022, 222(1) 69-83 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
20  Supervised Machine Learning in Precision Agriculture  [Q3]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 International Journal of Mechanical Engineering 2022, 7(1) 1621-1625 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
21  Long-term Wear and Performance Testing in Small Diesel Engines Using Waste Plastic Diesel  [Q3]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 International Journal of Mechanical Engineering 2022, 7(1) 1562-1567 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
22  Application of IoT and Cloud Computing in Automation of Agriculture Irrigation  [Q2]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Journal of Food Quality, 2022, 8285969. doi:10.1155/2022/8285969 2022 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
23  Google’s new AI technology detects cardiac issues using retinal scan.   [Q1]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Applied Nanoscience 2022 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
24  Intrusion Detection Using Machine Learning for Risk Mitigation in IoT-Enabled Smart Irrigation in Smart Farming  [Q2]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Journal of Food Quality, 2022, art. no. 3955514. 2022 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
25  A System of Remote Patients' Monitoring and Alerting Using the Machine Learning Technique  [Q2]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Journal of Food Quality, 2022, art. no. 6274092. 2022 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
26  Analyzing the Performance of Machine Learning Techniques in Disease Prediction  [Q2]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Journal of Food Quality, 2022, art. no. 7529472. 2022 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
27   A review on role of artificial intelligence in food processing and manufacturing industry.  [Q3]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Materials Today: Proceedings 2022, 51 2462-2465 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
28  An investigation of various applications and related challenges in cloud computing.   [Q3]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Materials Today: Proceedings 2022, 51 2245-2248 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
29   Towards applicability of machine learning techniques in agriculture and energy sector  [Q3]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Materials Today: Proceedings 2022, 51 2260-2263 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
30  Application of machine learning techniques in rice leaf disease detection.  [Q3]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Materials Today: Proceedings 2022, 51 2277-2280 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
31  3d Printing: Basic principals and applications.  [Q3]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Materials Today: Proceedings 2022, 51 842-849 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
32  Reliability Model for Joint Production and Preventive Maintenance System based on IoT  [NA]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 International Conference on Artificial Intelligence and Smart Systems (ICAIS) 2022 1320-1325 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
33  Machine Learning and Internet of Things (IoT) For Real-Time Image Classification in Smart Agriculture    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 ECS Transactions 2022, 107(1) 3305-3311 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
34  Various Soft Computing Based Techniques for Developing Intrusion Detection Management System    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 ECS Transactions 2022, 107(1) 3335-3341 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
35  A Machine Learning Based Framework for Heart Disease Detection    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 ECS Transactions 2022, 107(1) 8667-8673 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
36  Internet of Things- Security Vulnerabilities and Countermeasures    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 ECS Transactions 2022, 107(1) 15043-15052 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
37  Using Classification Data Mining for Predicting Student Performance    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 ECS Transactions 2022, 107(1) 10217-10224 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
38  Machine Learning Techniques in Business Forecasting - A Performance Evaluation    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 ECS Transactions 2022, 107(1) 11431-11437 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
39  A Novel Label-free Chronoamperometric Immunosensor Based on a Biocomposite Material for Rapid Detection of Carcinoembryonic Antigen  [Q1]  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Electroanalysis.https://doi.org/10.1002/elan.202100506 2022 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
40  Effect of Sb2O3 Addition on Properties of BaTiO3 Ceramics  [Q3]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ สุจริตตั้งธรรม  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Integrated Ferroelectrics 2022, 224(1) 205-213 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
41  Surface Modification of Curcumin Microemulsions by Coupling of KLVFF Peptide: A Prototype for Targeted Bifunctional Microemulsions  [Q2]  รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Polymers,14(3), 443.https://doi.org/10.3390/polym14030443 2022,14(3) 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
42  The Evolution of Phase, Microstructure and Electrical Properties of BZT–BCT–BLT Ceramic    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ ทองมี  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Integrated Ferroelectrics 2022, 225(1) 55-65 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
43  The Relationship of Phase Structure, Microstructure and Electrical Properties of BNT-BT-BST Ceramic    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ ทองมี  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Integrated Ferroelectrics 2022, 225(1) 66-79 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
44  Chemical profiling revealed a dominant compound trans-anethole and biological evaluation of an edible plant clausena harmandiana containing essential oil  [Q2]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร ทองพูน  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Records of Natural Products 2022, 16(2) 118-127 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
45  The Lorenz model in discrete time.  [Q1]  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Journal of Difference Equations and Applications, 1-26.doi:10.1080/10236198.2022.2026344 2022 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
46  The Characterization Analysis of the Oil-Immersed Transformers Obtained by Area Elimination Method DesignOpen Access    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ตันอร่าม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Applied Sciences (Switzerland) 2022, 12(8), art. no. 3970 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
47  The numbers of fungi: are the most speciose genera truly diverse?  [Q1]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ วรรณเทศ  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Fungal Diversity (2022). https://doi.org/10.1007/s13225-022-00501-4 2022 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
48  Discovery of diarylheptanoids that activate α7 nAchR-JAK2-STAT3 signaling in macrophages with anti-inflammatory activity in vitro and in vivo    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงศ์กระจ่าง  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  Bioorganic & Medicinal Chemistry, 66, 116811. 2022 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
49  A Development of Mode Choice Models for Modal Shift Potential Towards Intermodal Transportation: A Case Study of Vientiane - Boten Railway  [Q4]  อาจารย์วชิระ วิจิตรพงษา  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ABAC Journal 2022, 42(1) 222-236 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
50  Work Behavior and Organizational Citizenship Behavior of Frontline Workers during COVID-19 in Thailand  [Q4]  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ
 Journal of Behavioral Science 2022, 17(1) 58-71 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
51  In-vitro Gas Production and Digestibility of Indian Marsh Fleabane (Pluchea indica L.) and Portia Tree Leaves (Thespesia populnea)  [Q3]  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 American Journal of Animal and Veterinary Sciences 2022, 17(1) 53-60 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
52  A new approach of fuzzy bi-ideal theory applied on semigroups.  [Q1]   รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เยียระยง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Soft Computing 2022, 26 4227–4236 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Web of Science/ISI

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก หลักฐานอ้างอิง
1  Prevalence of GII.4 Sydney 2012 and Recombinant GII.3P[12] Noroviruses Associated with Acute Gastroenteritis in Hospitalized Children in Thailand, 2015-2017  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร จันทร์อิฐ  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Microbiology and Biotechnology Letters 2022, 50(1) 126-134 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
2  Application of Fuzzy TOPSIS for Multiple criteria decision-making based on interval bipolar fuzzy sets  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐินี ดีแท้  สาขาวิชาสถิติประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 International Journal of Mathematics and Computer Science 2022, 17(2) 569-582 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
3  A Review of Heat Batteries Based PV Module Cooling—Case Studies on Performance Enhancement of Large-Scale Solar PV System  อาจารย์กาญจน์ชนก เอมแสง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์
 Sustainability 2022 14(4) 1963 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
4  Sup-hesitant fuzzy ideals of Γ-semigroups  ว่าที่ร้อยตรี ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Journal of Mathematics and Computer Science 2022, 26(2) 148-161 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
5  sup-HESITANT FUZZY INTERIOR IDEALS OF SEMIGROUPS AND THEIR sup-HESITANT FUZZY TRANSLATIONS  ว่าที่ร้อยตรี ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 International Journal of Innovative Computing, Information and Control 2022, 18(1) 121-132 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
6  On inf -Hesitant Fuzzy Γ -Ideals of Γ -Semigroups  ว่าที่ร้อยตรี ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Advances in Fuzzy Systems, 2022, 9755894 .https://doi.org/10.1155/2022/9755894 2022 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
7  Rough Pythagorean Fuzzy Sets in UP-Algebras  ว่าที่ร้อยตรี ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 European Journal of Pure and Applied Mathematics 2022, 15(1) 169-198 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
8  inf-hesitant fuzzy interior ideals of semigroups  อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ์ จิตต์บุรุษ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 International Journal of Mathematics and Computer Science 2022, 17(2) 775-783 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
9   Applicability of Internet of Things in Smart Farming.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวมาส กาศสนุก  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Journal of Food Quality, 2022, 7692922. doi:10.1155/2022/7692922 2022 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
10  A comprehensive review on the implementation of technological Systems, Standards, and interfaces used in the food and agriculture industries  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวมาส กาศสนุก  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Materials Today: Proceedings 2022, 51 2268-2271 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
11  Design of blockchain based smart agriculture framework to ensure safety and security  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวมาส กาศสนุก  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Materials Today: Proceedings 2022, 51 2313-2316 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
12  Estimation of missing values in astronomical survey data: An improved local approach using cluster directed neighbor selection.  อาจารย์ ดร.พิมรินทร์ คีรินทร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Information Processing & Management, 59(2), 102881. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2022.102881 2022, 59(2) 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
13  Replacement of soybean meal by red yeast fermented tofu waste on feed intake, growth performance, carcass characteristics, and meat quality in Thai Brahman crossbred beef cattle  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Tropical animal health and production, 54(2), 133. https://doi.org/10.1007/s11250-022-03127-5 2022, 54(2) 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
14  Fluorescence Quenching Probe Based on Graphene Quantum Dots for Detection of Copper Ion in Water  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตชัย ปิมแปง  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Integrated Ferroelectrics 2022, 222(1) 56-68 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
15  ZnO Nanoparticles Coprecipitation with Aluminum and Copper Ions for Efficient Photocatalytic Degradation of Commercial Glyphosate  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตชัย ปิมแปง  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Integrated Ferroelectrics 2022, 222(1) 69-83 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
16  Supervised Machine Learning in Precision Agriculture  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 International Journal of Mechanical Engineering 2022, 7(1) 1621-1625 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
17  Long-term Wear and Performance Testing in Small Diesel Engines Using Waste Plastic Diesel  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 International Journal of Mechanical Engineering 2022, 7(1) 1562-1567 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
18  Application of IoT and Cloud Computing in Automation of Agriculture Irrigation  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Journal of Food Quality, 2022, 8285969. doi:10.1155/2022/8285969 2022 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
19  Google’s new AI technology detects cardiac issues using retinal scan.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Applied Nanoscience 2022 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
20  Intrusion Detection Using Machine Learning for Risk Mitigation in IoT-Enabled Smart Irrigation in Smart Farming  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Journal of Food Quality, 2022, art. no. 3955514. 2022 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
21  A System of Remote Patients' Monitoring and Alerting Using the Machine Learning Technique  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Journal of Food Quality, 2022, art. no. 6274092. 2022 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
22  Analyzing the Performance of Machine Learning Techniques in Disease Prediction  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Journal of Food Quality, 2022, art. no. 7529472. 2022 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
23   A review on role of artificial intelligence in food processing and manufacturing industry.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Materials Today: Proceedings 2022, 51 2462-2465 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
24  An investigation of various applications and related challenges in cloud computing.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Materials Today: Proceedings 2022, 51 2245-2248 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
25   Towards applicability of machine learning techniques in agriculture and energy sector  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Materials Today: Proceedings 2022, 51 2260-2263 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
26  Application of machine learning techniques in rice leaf disease detection.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Materials Today: Proceedings 2022, 51 2277-2280 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
27  3d Printing: Basic principals and applications.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 Materials Today: Proceedings 2022, 51 842-849 0.60 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
28  A Novel Label-free Chronoamperometric Immunosensor Based on a Biocomposite Material for Rapid Detection of Carcinoembryonic Antigen  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Electroanalysis.https://doi.org/10.1002/elan.202100506 2022 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
29  Effect of Sb2O3 Addition on Properties of BaTiO3 Ceramics  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ สุจริตตั้งธรรม  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Integrated Ferroelectrics 2022, 224(1) 205-213 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
30  Surface Modification of Curcumin Microemulsions by Coupling of KLVFF Peptide: A Prototype for Targeted Bifunctional Microemulsions  รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Polymers,14(3), 443.https://doi.org/10.3390/polym14030443 2022,14(3) 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
31  Chemical profiling revealed a dominant compound trans-anethole and biological evaluation of an edible plant clausena harmandiana containing essential oil  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร ทองพูน  สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Records of Natural Products 2022, 16(2) 118-127 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
32  The Lorenz model in discrete time.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Journal of Difference Equations and Applications, 1-26.doi:10.1080/10236198.2022.2026344 2022 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
33  The numbers of fungi: are the most speciose genera truly diverse?  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ วรรณเทศ  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Fungal Diversity (2022). https://doi.org/10.1007/s13225-022-00501-4 2022 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
34  A Development of Mode Choice Models for Modal Shift Potential Towards Intermodal Transportation: A Case Study of Vientiane - Boten Railway  อาจารย์วชิระ วิจิตรพงษา  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 ABAC Journal 2022, 42(1) 222-236 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
35  Work Behavior and Organizational Citizenship Behavior of Frontline Workers during COVID-19 in Thailand  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ
 Journal of Behavioral Science 2022, 17(1) 58-71 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
36  In-vitro Gas Production and Digestibility of Indian Marsh Fleabane (Pluchea indica L.) and Portia Tree Leaves (Thespesia populnea)  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 American Journal of Animal and Veterinary Sciences 2022, 17(1) 53-60 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
37  A new approach of fuzzy bi-ideal theory applied on semigroups.   รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เยียระยง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Soft Computing 2022, 26 4227–4236 1.00 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก หลักฐานอ้างอิง

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก หลักฐานอ้างอิง

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก หลักฐานอ้างอิง

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก หลักฐานอ้างอิง

ผลงานที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก หลักฐานอ้างอิง

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก หลักฐานอ้างอิง

ผลงานทางวิชาการทรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก หลักฐานอ้างอิง

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก หลักฐานอ้างอิง

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก หลักฐานอ้างอิง

ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก หลักฐานอ้างอิง

ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก หลักฐานอ้างอิง

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก หลักฐานอ้างอิง

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก หลักฐานอ้างอิง

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก หลักฐานอ้างอิง

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก หลักฐานอ้างอิง

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก หลักฐานอ้างอิง
1  Independent UP-algebras  ว่าที่ร้อยตรี ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Journal of Mathematics and Computer Science 2022, 27(1) 65-76 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
2  AN EXPERIMENTAL KIT OF WATER LEVEL MEASUREMENT WITH LOW-COST CAPACITIVE SENSORS  อาจารย์ ดร.รัชนู กัดมั่น  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ICIC Express Letters, Part B: Applications 2022, 13(6) 623-630 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
3  Time-dependent mechanical behaviour of the aortic chronic dissection flap  อาจารย์ภัคกร ปานโพธิ์  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Interactive cardiovascular and thoracic surgery 2022, 34(5) 892-901 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่
4  Reliability Model for Joint Production and Preventive Maintenance System based on IoT  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงเดช พะสีนาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
 International Conference on Artificial Intelligence and Smart Systems (ICAIS) 2022 1320-1325 0.40 หลักฐาน
การตีพิมพ์เผยแพร่

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก หลักฐานอ้างอิง

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก หลักฐานอ้างอิง

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online

ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย คณะ ชื่อวารสาร หรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่/เล่มที่ เลขหน้าที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก หลักฐานอ้างอิง