การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย
ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565

“การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่”


ONLINE CONFERENCE

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 กุมภาพันธ์ 2565

ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ/ส่งบทความ
สถานะบทความ
การนำเสนอผลงาน

ประกาศผลการผู้ที่รับรางวัลนำเสนอผลงานอยู่ในระดับดีและดีมาก

ดาวน์โหลดไฟล์ PDFกลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา
โดยมีผู้นำเสนอได้รับรางวัลนำเสนอผลงานอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 5 โครงการ ดังนี้
ลำดับที่ รหัสนำเสนอ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สังกัด เกียรติบัตร
1 ED-005 การพัฒนาชุดการสอน "นวัตกรรมโรงเรียนปลอดภัย" โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ โครงงานเป็นฐานร่วมด้วยอุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัวในหลักสูตรความปลอดภัย รอบด้านในโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในจังหวัดเชียงราย อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
2 ED-007 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานสำหรับครูประจำการด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา Download
3 ED-014 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 เรื่อง วัฒนธรรมไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Download
4 ED-031 ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเรื่อง เสียงกับการได้ยินของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์ ดร.จริยา พิชัยคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Download
5 ED-035 ผลการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวกมลชนก มิ่งเมืองมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Download


กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
โดยมีผู้นำเสนอได้รับรางวัลนำเสนอผลงานอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 8 โครงการ ดังนี้
ลำดับที่ รหัสนำเสนอ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สังกัด เกียรติบัตร
1 SO-052 การสื่อสารเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านตะปอนน้อย อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี อาจารย์ดนัย โชติแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Download
2 SO-056 แนวทางการพัฒนาตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของวิสาหกิจชุมชนฮับแม่วิน จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Download
3 SO-045 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการการเงินส่วนบุคคล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ COVID-19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก Download
4 SO-059 กระบวนการสร้างเครื่องดนตรีมังคละในอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนิช นักปี่ มหาวิทยาลัยนเรศวร Download
5 SO-046 ระบำพระทรงม้ามหาภิเนษกรมณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Download
6 SO-061 โครงการเพิ่มมูลค่าวัสดุจากป้ายโฆษณาเพื่อการออกแบบกระเป๋าสตรี นางสาวสุนิสา น้ำดอกไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Download
7 SO-062 การออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อแสดงเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายนภมินทร์ ศักดิ์สง่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Download
8 SO-063 แนวทางการพัฒนามัคคุเทศก์เยาวชนอาสาภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่ นายภานุพงษ์ อินต๊ะวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Download

และมีผู้นำเสนอได้รับรางวัลนำเสนอผลงานอยู่ในระดับดี จำนวน 10 โครงการ ดังนี้
ลำดับที่ รหัสนำเสนอ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สังกัด เกียรติบัตร
1 SO-047 แนวทางการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการท่องเที่ยวแม่วินเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Download
2 SO-056 แนวทางการพัฒนาตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของวิสาหกิจชุมชนฮับแม่วิน จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Download
3 SO-025 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดจันทบุรีและตราด นางสาวปัทมา เกรัมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Download
4 SO-051 "ตัวตนคนพลัดถิ่น” อัตลักษณ์ร่วมของคนอาเซียนจากเรื่องสั้นร่วมสมัย อาจารย์เมศิณี ภัทรมุทธา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Download
5 SO-049 มาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ : กรณีศึกษาบ้านมุงเหนือ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์กฤติมา อินทะกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Download
6 SO-016 การพัฒนาสำรับอาหารพื้นถิ่นสำหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกรณีศึกษา: หมู่บ้านคลองช้างใหม่ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์วิรัชยา อินทะกันฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Download
7 SO-060 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุมชนเพื่อสร้างพ่อเพลงแม่เพลง ต่อยอดอัตลักษณ์บทเพลงรำวงกลองเพลประจำตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรารัตน์ วริรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Download
8 SO-018 การศึกษาและประเมินระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้า OTOP รักษ์ศิลป์ดินไทย ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก อาจารย์รุจาภา สุกใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก Download
9 SO-022 ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการ อัตราส่วนทางการเงิน ต่อความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) นางสาวธันยพร เดชกุมาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น Download
10 SO-013 การออกแบบสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่องผลเสียของเทคโนโลยีต่อเยาวชนเจเนอเรชั่นอัลฟ่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นายชินภัทร ประดิษฐากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Download


กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมีผู้นำเสนอได้รับรางวัลนำเสนอผลงานอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 10 โครงการ ดังนี้
ลำดับที่ รหัสนำเสนอ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สังกัด เกียรติบัตร
1 SC-018 ผลกระทบของสภาพอากาศต่อความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยใช้ Machine learning นางสาวชนิดาภา วินาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร Download
2 SC-049 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนที่บรรจุภายในเซรั่มนีโอโซม นางสาวณัฐกมล ใจชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Download
3 SC-063 ธรณีสัณฐานที่เกิดจากการกระทำของธารน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ริม นางสาวใบชา วงศ์ตุ้ย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Download
4 SC-065 ความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาวะแวดล้อมทางน้ำและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในเอสทูรี่ปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง นายพชร เพ็ชรประดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Download
5 SC-052 ลักษณะทางสัณฐานของยีสต์และราในลูกแป้งพื้นบ้านที่มีบทบาทในการกระบวนการหมักข้าวหมาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุการ ดาจันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Download
6 SC-053 การปรับปรุงสายพันธุ์และการพัฒนาสภาวะการเลี้ยง Alcaligenes latus เพื่อผลิตพอลิเบต้าไฮดรอกซีบิวทิเรตในสารอาหารราคาถูก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา Download
7 SC-030 กำรควบคุมโรคเน่ารำสีเขียว (Penicillium digitatum) ด้วยน้ำพลาสมาในผลส้มสายน้ำผึ้ง อาจารย์ธีรภัทร อินทร์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Download
8 SC-040 การขยายพันธุ์โกฐจุฬำลัมพาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Download
9 SC-004 การเพาะเลี้ยง Chaetoceros (Chaetoceros sp.) ภายใต้สภาวะแหล่งกำเนิดและ ความยาวคลื่นแสงที่ต่างกัน นายปณิธาน แก้วจันทวี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download
10 SC-038 ระบบต้นแบบไม้กั้นยานพาหนะโดยระบุตัวตนจากภาพถ่ายป้ายทะเบียน อาจารย์ ดร.จิราพร พุกสุข มหาวิทยาลัยนเรศวร Download

และมีผู้นำเสนอได้รับรางวัลนำเสนอผลงานอยู่ในระดับดี จำนวน 10 โครงการ ดังนี้
ลำดับที่ รหัสนำเสนอ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สังกัด เกียรติบัตร
1 SC-019 การศึกษาการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และผลของภูมิอากาศต่อการระบาด ตั้งแต่ พ.ศ.2553-2561 นางสาวสุธีพร นาคะไพฑูรย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Download
2 SC-005 การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดจากดอกฮอปส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Download
3 SC-006 การปนเปื้อนเชื้อราในอากาศภายในอาคารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวสุพัตรา เอี่ยมนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Download
4 SC-033 ผลของอุณหภูมิต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มะพร้าวอัดเม็ดของอุณหภูมิต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มะพร้าวอัดเม็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เลิศลักษมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Download
5 SC-021 ผลของตัวทำละลายที่มีต่อการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดว่านตาลเดี่ยว นางสาวศรัณญา สอนมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Download
6 SC-013 การพัฒนาแผ่นฟิล์มชี้บ่งการเสื่อมสภาพของอาหารจากสารสีธรรมชาติ อาจารย์ ดร.นันทา เป็งเนตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Download
7 SC-043 ผลของเกลือ, กากน้ำตาล, กรดฟอร์มิค, เชื้อแบคทีเรียแล็กโทบาซิลลัสแพลนทารัม และเอนไซม์ เซลลูเลสต่อคุณภาพและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้ากินีสีม่วงหมัก นางสาวศิวพร พิบูลกุลสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Download
8 SC-050 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และพัฒนาคุณภาพน้ำส้มควันไม้ลดระยะเวลาทำให้บริสุทธิ์ ด้วยการวิธีการกลั่น ด้วยเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้ อาจารย์เทอดเกียรติ แก้วพวง มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Download
9 SC-037 ความหลากหลายทางพันธุกรรมมะม่วง (Mangifera indica L.) โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลไอเอสเอสอาร์ นางสาวสุธิศา ปานนูน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Download
10 SC-023 การจำลองการกระจายตัวของอุณหภูมิในผนังฉนวนของห้องสำหรับติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม อาจารย์ ดร.กรีฑา สุขทั่ง มหาวิทยาลัยสยาม Download


กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมีผู้นำเสนอได้รับรางวัลนำเสนอผลงานอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 10 โครงการ ดังนี้
ลำดับที่ รหัสนำเสนอ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สังกัด เกียรติบัตร
1 HE-012 การพัฒนาโลชั่นจากสารสกัดมะม่วงหาวมะนาวโห่ อาจารย์ ดร.รสรินทร์ แหยมประเสริฐ มหาวิทยาลัยนเรศวร Download
2 HE-003 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มไม่ขับของนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Download
3 HE-008 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และการรับรู้กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นางสาวเบญจรัตน์ เพ็งบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Download

และมีผู้นำเสนอได้รับรางวัลนำเสนอผลงานอยู่ในระดับดี จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
ลำดับที่ รหัสนำเสนอ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สังกัด เกียรติบัตร
1 HE-005 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของประชาชน ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางสาววิไลวรรณ ประทุมมาท มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Download
2 HE-007 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุโรค ความดันโลหิตสูง ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย นางสาวธีราภรณ์ เกิดศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Download
3 HE-011 การแสดงออกและการระบุตำแหน่งการแสดงออกของเอนไซม์ diacylglycerol kinase iota (DGK-ɩ) ในไตของหนูแรทแม่แบบไตวายเฉียบพลันที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยยาเจนตามัยซิน นางเปรมฤดี เห็มหา มหาวิทยาลัยขอนแก่น Download
4 HE-017 การศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารของผู้บริโภคช่วงการ ระบาดของ Covid-19 ในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ทุกข์สูญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก Download


กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ
โดยมีผู้นำเสนอได้รับรางวัลนำเสนอผลงานอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 1 โครงการ ดังนี้
ลำดับที่ รหัสนำเสนอ ชื่อเรื่อง ผู้นำเสนอ สังกัด เกียรติบัตร
1 MA-013 แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่นเพื่อการ ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ตลาดใต้เคี่ยม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร นางสาวอริสรา สุวรรณวงค์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Download

ประกาศ

     • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่” (กลุ่มที่ 3) เพิ่มเติม
     • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่” (กลุ่มที่ 1 - กลุ่มที่ 2) เพิ่มเติม
     • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่” (กลุ่มที่ 1 - กลุ่มที่ 2)
     • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่” (กลุ่มที่ 3 - กลุ่มที่ 6)

คู่มือการนำเสนอ

คู่มือการนำเสนอแบบบรรยาย

หนังสือยืนยันการนำเสนอ/เกียรติบัตร

หนังสือยืนยันการนำเสนอ/เกียรติบัตร

กำหนดการและ URL นำเสนอ

ดาวน์โหลด

URL นำเสนอ

ลำดับ ห้อง URL Meeting ID/Passcode
1 พิธีเปิด พิธีเปิดงานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/8830462632?pwd=S2VoWkxhZUViOXZUaWwvTVArYmYxUT09
Meeting ID: 883 046 2632
Passcode: pbr2022
2 ห้องครุพิบูล ห้องครุพิบูล อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/2670001000?pwd=UWRhcHM3cE1CQjM0U05YOExFc21Xdz09
Meeting ID: 267 000 1000
Passcode: pbr2022g5
3 ห้อง 422 ห้อง 422 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/8595053802?pwd=dEpZcmxQdHZpMjdTUnJmZ3J5ZWk5Zz09
Meeting ID: 859 505 3802
Passcode: pbr2022422
4 ห้อง 423 ห้อง 423 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/2911545454?pwd=NlhxektPRFcwbDg0bmpzVFN5dFAwQT09
Meeting ID: 291 154 5454
Passcode: pbr2022423
5 ห้อง 433 ห้อง 433 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/5989012843?pwd=MjhXQVd1TVNqYjFUbnEwNS9tL0RIdz09
Meeting ID: 598 901 2843
Passcode: pbr2022433
6 ห้อง 435 ห้อง 435 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/7025387289?pwd=QUI1ZHVzK2R5dkZMMXpNUGIwQVlmUT09
Meeting ID: 702 538 7289
Passcode: pbr2022435
7 ห้อง 525 ห้อง 525 อาคาร 5 คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/7389665038?pwd=Y1I4YlQzQS9ESTRRb0UzRk5CS1E5QT09
Meeting ID: 738 966 5038
Passcode: pbr2022525
8 ห้อง 526 ห้อง 526 อาคาร 5 คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/9541478400?pwd=aXFOb3pzZWhyS3A2M2VUd09Pa0VzQT09
Meeting ID: 954 147 8400
Passcode: pbr2022g3
9 ห้อง 527 ห้อง 527 อาคาร 5 คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/6084011474?pwd=USt1eWp5eVZjejU3SHowT3ZuU3pJUT09
Meeting ID: 608 401 1474
Passcode: pbr2022527
10 ห้อง 528 ห้อง 528 อาคาร 5 คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/5859784590?pwd=andiWVNFRGdRcThBMFJqckM4QzJPdz09
Meeting ID: 585 978 4590
Passcode: pbr2022528
11 ห้อง 529 ห้อง 529 อาคาร 5 คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/7927237384?pwd=cHFsWjJtZWFmTk5hSkxEMWpkOTZwUT09
Meeting ID: 792 723 7384
Passcode: pbr2022529
12 ห้อง 5210 ห้อง 5210 อาคาร 5 คณะครุศาสตร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/4358358516?pwd=Uy9pZXpubUxnOExrVDBBM2orY1FqQT09
Meeting ID: 435 835 8516
Passcode: pbr2022521

กำหนดการส่งบทความ

กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1. เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมรับบทความ Full Paper 20 ตุลาคม 2564
2. ปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมปิดรับบทความ Full Paper 15 ธันวาคม 2564
3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Full Paper ภายใน 31 ธันวาคม 2564
ขยายเวลาถึง 20 มกราคม 2565
4. ผู้เขียนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมส่งฉบับแก้ไขกลับมายังคณะทำงาน 1 – 15 มกราคม 2565
ขยายเวลาจนถึง 28 มกราคม 2565
5. ประกาศผลการพิจารณา 1 กุมภาพันธ์ 2565
6. วันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2565 25 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียด          กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา
          กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
          กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ
          กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน


     *** หมายเหตุ
          1. รับจำนวนจำกัด บทความวิจัยเพื่อนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
          2. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาหลังจากการประชุมประมาณ 1 เดือน


         บทความวิจัยที่มีคุณภาพดีเด่นจะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร Life Sciences and Environment Journal (TCI 1) และ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (TCI 1)

อัตราค่าลงทะเบียน

1,000 บาท 2,000 บาท ไม่เสียค่าใช้จ่าย
บุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สำหรับผู้ร่วมฟังบรรยายพิเศษ
หมดเขตชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. เท่านั้น
* เมื่อมีการชำระค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

ชำระค่าลงทะเบียนธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี
660-0-23699-3
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

ดาวน์โหลดเอกสาร

รูปแบบบทความวิชาการ

ดาวน์โหลด

รูปแบบบทความวิจัย

ดาวน์โหลด

ตัวอย่างรูปแบบบทความวิจัย

ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-267-038 
website : research.psru.ac.th/PBR2021/ 
e-mail : pibulresearch@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม

web counter

© Copyright 2021 RDI PSRU - All rights reserved.