การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย
ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565

“การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่”


ONLINE CONFERENCE

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 กุมภาพันธ์ 2565

ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ/ส่งบทความ
สถานะบทความ
การนำเสนอผลงาน

กำหนดการส่งบทความ

กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1. เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมรับบทความ Full Paper 20 ตุลาคม 2564
2. ปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมปิดรับบทความ Full Paper 15 ธันวาคม 2564
3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Full Paper ภายใน 31 ธันวาคม 2564
ขยายเวลาถึง 20 มกราคม 2565
4. ผู้เขียนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมส่งฉบับแก้ไขกลับมายังคณะทำงาน 1 – 15 มกราคม 2565
ขยายเวลา 15-25 มกราคม 2565
5. ประกาศผลการพิจารณา 28 มกราคม 2565
6. วันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2565 25 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียด          กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา
          กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
          กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ
          กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน


     *** หมายเหตุ
          1. รับจำนวนจำกัด บทความวิจัยเพื่อนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
          2. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาหลังจากการประชุมประมาณ 1 เดือน


         บทความวิจัยที่มีคุณภาพดีเด่นจะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร Life Sciences and Environment Journal (TCI 1) และ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (TCI 1)

อัตราค่าลงทะเบียน

1,000 บาท 2,000 บาท ไม่เสียค่าใช้จ่าย
บุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สำหรับผู้ร่วมฟังบรรยายพิเศษ
หมดเขตชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. เท่านั้น
* เมื่อมีการชำระค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

ชำระค่าลงทะเบียนธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี
660-0-23699-3
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

ดาวน์โหลดเอกสาร

รูปแบบบทความวิชาการ

ดาวน์โหลด

รูปแบบบทความวิจัย

ดาวน์โหลด

ตัวอย่างรูปแบบบทความวิจัย

ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์/โทรสาร 055-267-038 
website : research.psru.ac.th/PBR2021/ 
e-mail : pibulresearch@gmail.com

จำนวนผู้เข้าชม

web counter

© Copyright 2021 RDI PSRU - All rights reserved.