ตรวจสอบสถานะบทความ || รายชื่อผู้เข้าร่วมไม่นำเสนอ

**ผู้นำเสนอที่เป็นบุคคลภายนอกจะได้รับ Qr Code โดยคลิกที่ชื่อของท่าน สำหรับเข้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ประเภทนำเสนอ กลุ่ม สถานะ รหัสนำเสนอผลงาน
1 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12 นางเสริมสุข กาฬภักดี บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-013
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
10.30 – 10.45 น.
2 การออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุก๊าซชีวภาพสำหรับเกษตรกรผู้มีบ่อก๊าซชีวภาพขนาดครัวเรือนเพื่อใช้ในการเป็นพลังงานเชื้อเพลิงให้ความร้อน นายวรกฤช ดอนคำเพ็ง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ผ่านการพิจารณา -

3 พฤติกรรมการกลั่นแกล้งแรงงานต่างด้าวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวกุสุมา ศรีรัตนา บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-029
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
11.15 – 11.30 น.
4 การปรับตัวในการทำงานของแรงงานต่างด้าวใน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายกตัญญู คุณานันทศิลป์ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-030
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
11.30 – 11.45 น.
5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 นายณัฐนนท์ บัวทอง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-001
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
6 คำกริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข と、ば、たらและなら นางสาวสุฑาทิพย์ จันสน โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-001
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
7 ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร นายชัชพงศ์ ลอยเมฆ บรรยาย กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา O-HE-001
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
10.30 – 10.45 น.
8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ นางสาวศิริขวัญ ทองคำเหลือง บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา O-ED-001
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
10.30 – 10.45 น.
9 “พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ” : บทบาทและสถานภาพของตัวละครชาย ในครอบครัวคนจีนพลัดถิ่น นางสาวลลนา ปิงเมือง บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-001
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
10.30 – 10.45 น.
10 นวนิยาย เรื่อง “Colorful” : การวิเคราะห์บุคลิกภาพของตัวละครเอกตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ นางสาวรสสุคนธ์ นาขุม บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-002
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
10.45 – 11.00 น.
11 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ นางสาวอุเบกขา ดวงแก้ว บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา O-ED-002
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
10.45 – 11.00 น.
12 ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายณิชพน บุญมา วงษ์กันหา บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา O-ED-003
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
11.00 – 11.15 น.
13 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนากีฬาเนตบอล ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน นางสาวนรัญญา ด้วงพลับ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา P-HE-001
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
14 การศึกษาอัตลักษณ์และบทบาทหน้าของประเพณีลำผีฟ้า ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นางสาวฐิติรดา เปรมปรี โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-002
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
15 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjectives ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนโปรแกรมกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวอลิชา แซ่ว้า บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา O-ED-004
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
11.15 – 11.30 น.
16 แรงจูงใจ กลยุทธในการเรียนภาษาและผลสัมฤทธิทางการเรียน : กรณีศึกษาผู้เรียนที่ไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษในห้องเรียนใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองไทย อาจารย์ปิยวัฒน์ ศรีนุเสน บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-003
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
11.00 – 11.15 น.
17 การศึกษาเชื้อราในฝักสุกมะขามพันธุ์ประกายทอง ในเขตพื้นที่ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาววรษา ชำนาญพันธ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-001
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
18 การศึกษาวัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสุขของ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเมือง เขต 2 และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวมิลตรา ช่างการ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-031
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
11.45 – 12.00 น.
19 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะร่วมกับการทดลองแบบสืบสวน นายศุภกฤต รองาม บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา O-ED-005
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
11.30 – 11.45 น.
20 ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และองค์ประกอบซากของไก่เนื้อ นายคำพัน ปัญญา โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-002
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
21 การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก อาจารย์ ดร.วิทยา พรหมพฤกษ์ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-001
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
10.30 – 10.45 น.
22 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นายพระ สุนทร วอนไลวัน บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ผ่านการพิจารณา -

23 การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวจุฑามาศ เสนแก้ว โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-003
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
24 ผลของน้ำหมักชีวภาพต่อผลผลิตข้าวหอมธรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-004
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
25 การพัฒนาตลาดทองคำแปรรูปเพื่อตลาดอินเดีย นางศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-003
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
26 การวิเคราะห์การแสดงแหล่งที่มาของความรู้ในบทผลการวิจัยและอภิปรายผลของงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้เขียนชาวไทยและเจ้าของภาษา นางสาวKhwanchanok Thaina บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-004
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
11.15 – 11.30 น.
27 การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปีที่ 1 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-ED-003
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
28 ผลของระยะเวลากับคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี และการทดสอบ ประสาทสัมผัสของชาใบหม่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-002
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
10.45 – 11.00 น.
29 ผลของ NAA ต่อการออกราก และการแตกยอดของกิ่งปักชำหนานเฉาเหว่ย(Gymnanthemum extensum (Wall. ex DC.) Steetz) นายทองเพชร จิตตบุปผา โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-005
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
30 การศึกษาแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย นายณัฏฐ์ สุปินตา บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-005
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
11.30 – 11.45 น.
31 การศึกษา พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติของนักศึกษาภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาววชิราภรณ์ แก้วจันทร์ฉาย โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-004
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
32 การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในตะกอนดินบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวพลอยวงศ์ เสาวลักษณ์ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-027
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1
10.30 – 10.45 น.
33 ความรู้และทัศนคติต่อกฎหมายการแพทย์แผนไทย:กรณีศึกษาแพทย์แผนไทยในจังหวัดพิษณุโลก นายนิติรัตน์ มีกาย โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-005
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
34 วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดท่านา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ นางสาวอาภาภัทร ธนะบุญ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-011
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
14.00 - 14.15 น.
35 วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสระไม้แดง ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ นางสาวนิสิต เมฆแจ้ง บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-012
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
14.15 - 14.30 น.
36 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นางสาวณัฐนพิน ทำความชอบ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-006
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
37 ในเขตตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นางสาวอุดมลักษณ์ การะเกษ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-007
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
38 การพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล เพื่อส่งผลต่อการเรียนรายวิชาการฟังการอ่านและ เขียนโน้ตสากล 1 โดย ใช้การเรียนรู้แบบความสัมพันธ์เชื่อมโยง อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-002
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
39 ความคาดหวังและพฤติกรรมของประชาชนต่อการใช้บริการร้านขายยาแผนโบราณ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายนิพนธ์ แก้วต่าย บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-013
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
14.30 - 14.45 น.
40 การพัฒนาแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาจากแผ่นอลูมิเนียม อาจารย์ ดร.สรวิศ สอนสารี บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-042
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
10.30 – 10.45 น.
41 การพัฒนาเครื่องประดับดินเผาร่วมสมัยจากอัตลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-006
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
42 การสร้างเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ อาจารย์จักรดาว โพธิแสน โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-007
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
43 ผลการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิด กรณีศึกษา: นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก นางสาวณิชา สุริยากานนท์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-HE-020
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
44 การศึกษารูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงญี่ปุ่น อาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผล โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-008
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
45 การศึกษาอัตลักษณ์จุดเด่นของตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย เพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก นายสถาพร หิมวันต์ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-006
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
11.45 – 12.00 น.
46 การศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา จงรักษ์ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-032
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
13.00 - 13.15 น.
47 ความต้องการการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงาน แผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.พนัส มัตยะสุวรรณ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-009
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
48 ผลของโปรแกรมฝึกทักษะฟุตบอลร่วมกับเทคนิคเอส เอ คิว ที่มีผลต่อความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตบอลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยภูมิ นายวิชัย เรืองวิกรม โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-018
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
49 การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย อาจารย์รักชนก อินจันทร์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-004
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
50 ผลของ Benzyladenine ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหนามแน่แดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-008
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
51 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดพิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธาดา บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-HE-011
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
14.00 – 14.15 น.
52 ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณสิทธิ์ สะและน้อย โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-010
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
53 การจัดการความรู้ในองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิโนทัย โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-011
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
54 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการเทศบาลนครพิษณุโลก อาจารย์ ดร.ประเชิญ ตรีเนตร์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-012
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
55 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ ในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นางอำภาภัทร์ วสันต์สกุล โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-013
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
56 ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุทัยธานี อาจารย์ ดร.สรรเสริญ คำภูแก้ว คำภูแก้ว โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-014
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
57 การศึกษาความชุกของการติดเชื้อพยาธิในระบบทางเดินอาหารของลิงแสมในพื้นที่เขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี นางสาวญาณาธิป สินเกษตร โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-009
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
58 สภาพปัญหาด้านการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆ์ภาค 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิธาชัย ศรีอุดม โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-015
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
59 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ เกตุเมฆ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-016
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
60 การพัฒนาวีดีโอปฏิสัมพันธ์วิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การปฐมพยาบาล CPR สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนบ้านผาเวียง ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย นายมรกต วงษ์มี บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา O-HE-013
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
14.30 – 14.45 น.
61 การศึกษาการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในบริษัทผลิตอุปกรณ์ซีเมนต์บอร์ด นายสุรพงษ์ แก่นมณี บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-028
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1
10.45 – 11.00 น.
62 ระบบค้นหาร้านเช่ารถออนไลน์ นายจิรพงษ์ ศรีจันทร์ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-014
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
10.45 – 11.00 น.
63 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาจิตสำนึกการให้บริการของนักเรียนโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล จังหวัดอุบลราชธานี นายสิทธิพร วงศ์ศิริ บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ไม่ผ่านการพิจารณา -

64 ความเชื่อและพิธีกรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษานายประสาร คำพวง (อาจารย์บก) หมู่บ้านมะขามค่อม ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย นางสาวทักษพร แสงพันธ์ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-007
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
13.00 - 13.15 น.
65 การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 นายสนามชัย ม่วงมี โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-005
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
66 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางสาววรัญญา สุกายะ บรรยาย กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา O-HE-002
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
10.45 – 11.00 น.
67 การศึกษาการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม นางสาวสุพัชญ์ฌา กฤษณะกาฬ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-010
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
68 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของประชาชนในเขตตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ นายธีรภัทร์ คงเกตุ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-011
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
69 การศึกษาโปรแกรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยา: การทดสอบ อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ บุญถนอม บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา O-ED-006
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
11.45 – 12.00 น.
70 การอบแห้งมะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์: กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ จังหวัดพิษณุโลก นายสมเด็จ เเซ่ลี บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-003
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
11.00 – 11.15 น.
71 การประเมินศักยภาพและความคาดหวังในการจัดตั้งคลังปัญญาของสถาบันการพลศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-008
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
13.15 - 13.30 น.
72 การกระจายเชิงพื้นที่ของไมโครไฟเบอร์ และความสัมพันธ์ต่อคุณภาพของน้ำผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวกนกวรรณ เนตรสิงแสง บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-029
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1
11.00 – 11.15 น.
73 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการนำเสนอข้อมูลแบบเสมือนจริงในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวเบญจพร บุญศิริรุ่งเรือง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-006
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
74 ระบบจัดการข้อมูลปลาน้ำจืด กรณีศึกษา กว๊านพะเยา นายกิตติศักดิ์ พันธ์เสือทอง บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-012
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
14.15 - 14.30 น.
75 โครโมโซมของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อม (Erianthus serratus) และตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้า (Pseudomorphacris hollisi) จากจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวสุปรียา ศิริวารินทร์ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-034
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2
10.30 – 10.45 น.
76 การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นายวิรัตน์ ลิ้มธนาวานิชย์ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-009
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
13.30 - 13.45 น.
77 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจ่านกร้อง โดยใช้เทคนิคการถอดความด้วยงานศิลปะ นายรุ่งวิกรัย หยดย้อย บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา O-ED-007
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
13.00 - 13.15 น.
78 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่ออาหารไทย ในจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์็Rui Han โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-017
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
79 ส่วนประสมการตลาด (7P) ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี อาจารย์ ดร.สรรค์ชัย กิติยานันท์ บรรยาย กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว ผ่านการพิจารณา O-SO-027
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
10.45 – 11.00 น.
80 ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยใช้เครื่องออกกำลังกาย P-Spring ของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ นายธนายงค์ บุญยวง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา P-HE-002
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
81 กระบวนการการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ภาวินี อินทร์ทอง บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-015
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
11.00 – 11.15 น.
82 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุชนิดของตั๊กแตนโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ด นางสาวณัฐฐินันท์ วันเพ็ง บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-035
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2
10.45 – 11.00 น.
83 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก นางสาวปภัสรา มหาพราหมณ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-007
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
84 การออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นชายจากเศษผ้าเหลือใช้ แรงบันดาลใจศิลปะป๊อปอาร์ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์ บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา O-SO-033
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
13.15 - 13.30 น.
85 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร นางสาวปาริชาติ ดาวเรือง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-019
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
86 แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562 นายจิรพัฒน์ ประเสริฐศักดิ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-008
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
87 การศึกษาความหมายของกริยารูป TE ที่ปรากฎในข่าวออนไลน์ NHK หมวดการเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ P-SO-020
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
88 การบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเล่นของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 พลศึกษาเกมส์ นายจักรพันธ์ ประกอบศรี โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา P-HE-003
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
89 การศึกษาการใช้คำอุทานภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏในอนิเมะเรื่องกินทามะ นางสาวกนกวรรณ พรพ่อแก้ว โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-021
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
90 การศึกษาคำปรากฏร่วมกับคำกริยาวิเศษณ์ในภาษาญี่ปุ่น นางสาวสุนิษา ตั๋นแก้ว โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-022
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
91 การวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียมในข้าว โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี นางสาวนภาพร อินทุประภา โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-012
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
92 Determinating model force-time dependent for serve tennis ball trajectory of motion นางสาวณัฐณิชา มะสูงเนิน บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-043
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
10.45 – 11.00 น.
93 การวิเคราะห์ปริมาณกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในผลิตภัณฑ์น้ำพริก โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง นางสาวธันย์ชนก ไชยโย โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-013
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
94 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง บายศรีปากชามงามวิจิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางนภัสชนันท์พร เหมือนจันทร์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-009
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
95 Fabrication of mathematical and physics model for velocity time-dependent in the men’s 100 metres from 8 runners นางสาวธนาลักษณ์ ทองมี บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-044
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
11.00 – 11.15 น.
96 Creation of physics model the trajectory of a particle motion under weak squall force time-dependent Fy sin(wt) นางสาวสาริศา จันทวงค์ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-045
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
11.15 – 11.30 น.
97 Comparison of the displacement of time-dependent in the vertical via the external force นางสาวสุทธดา กาฬะสิน บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-046
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
11.30 – 11.45 น.
98 การขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรผู้มีรายได้น้อย)ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีิวิตของประชาชนในเขตอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นางสาวนริศรา บำยุทธิ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-023
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
99 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นางสาววัชรีย์ ดาวเรือง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา P-HE-004
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
100 กิจกรรมการเรียนรู้บนความท้าทาย: การพัฒนาภาวะผู้นำในรายวิชาการบริหารการพยาบาลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อาจารย์ ดร.นุศรา วิจิตรแก้ว โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-010
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
101 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีต่อข่าวโทรทัศน์ นายวรวุฒิ ชูเมือง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-024
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
102 เสียงเพลงกับการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กออทิสติก กรณีศึกษาบ้านทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย นางสาวชนัญดา ชื่นกมล โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-ED-034
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
103 “เมาให้ลืมเธอ”:พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก นางสาวเสาวลักษณ์ กลิ่นสมาธิ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-026
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
104 “คนกับหมา” : ชีวิตแห่งการพึ่งพาผ่านความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัข กรณีศึกษาชุมชนบ้านเหนือ อ.เมือง จ.สุโขทัย นางสาวมานิตา ทองหล่อง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-027
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
105 รูปแบบและกระบวนการรับน้องบนพื้นฐานความเป็นมนุษย์ นางสาวฐิตินันท์ ตองสารี โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-028
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
106 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อสื่อวีดิโอคลิปออนไลน์ของนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม นางสาวธัญญารัตน์ พาลารักษ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-029
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
107 การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์การทำเครื่องปั้นดินเผาโดยชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพือเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน อาจารย์ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง บรรยาย กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว ผ่านการพิจารณา O-SO-023
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
13.45 - 14.00 น.
108 พฤติกรรมการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ตำบลบ้านท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวมาลีรัตน์ ประสมพงศ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา P-HE-005
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
109 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นางสาวมินตรา เรือนทอง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-030
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
110 การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคตินักศึกษาคณะวิทยาการจัดการภาคปกติที่มีต่อการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอร์เน็ต นางสาวกนกวรรณ รอดมณี โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-031
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
111 การสร้างเครื่องพิมพ์ลายขนมครองแครง นางสาวจิราภา พายุหะ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-014
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
112 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวพนิดา ช่วงชิด โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-032
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
113 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวภัทธิรา อินจุ้ย บรรยาย กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา O-HE-003
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
11.00 – 11.15 น.
114 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวลัดดาวัลย์ เนียมเกิด โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-033
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
115 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร นายชาตรี จำลองกุล โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-034
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
116 พฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ อาจารย์ญาติพิชัย กลิ่นเจริญ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-035
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
117 การจัดการความปลอดภัยทางถนนที่ส่งผลต่อความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย ของผู้ขับขี่รถสองและสามล้อเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาจารย์พิสิฐพล พานุรัตน์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-036
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
118 Manufacture of mathematical and physics model displacement time-dependent in vertical of serving tennis ball under external weak gale force time-dependent นายwisan chongphong บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-047
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
11.45 – 12.00 น.
119 การบังคับใช้กฎหมายจราจรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ไกรจักร ภักดีณรงค์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-037
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
120 การบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์อนุสรณ์ สอนใจดี โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-038
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
121 Procreation of mathematics and physics model displacement time-dependent in vertical projection of motion for shoot basketball นางสาวSunaree Chanphong บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-048
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
13.00 - 13.15 น.
122 พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค S Q 3 R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) จังหวัดพิษณุโลก นางสาวเจนจิรา พรมแสง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-011
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
123 ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผู้หญิงเขตจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ บรรยาย กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา O-HE-004
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
11.15 – 11.30 น.
124 ความครอบคลุมของการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิของเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอในประเทศไทย: กรณีการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน นางสาวดาวรุ่ง คำวงศ์ บรรยาย กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา O-HE-005
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
11.30 – 11.45 น.
125 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา นายชุตินันท์ ทองคำ บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา O-SO-034
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
13.30 - 13.45 น.
126 การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวดลชา นุชศาสตร์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-039
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
127 การศึกษาบทบาทหน้าที่ของนิทานใน “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา อาจารย์ ดร.ทรงภพ ขุนมธุรส บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-010
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
13.45 - 14.00 น.
128 การพัฒนาชุดทดลองเรียนรู้สมาร์ทฟาร์มด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO สำหรับรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ อาจารย์เกียรติชัย บรรลุผลสกุล บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา O-ED-008
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
13.15 - 13.30 น.
129 การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นางสาวนิพัทธา สังข์ยก โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-012
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
130 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์พริมรฎา สุขคำภา โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-040
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
131 ความรู้และความคิดเห็นต่อระดับเสียงจากการจราจรบริเวณโรงเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-015
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
132 การสร้างและประเมินสมรรถนะชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอนุกรมและแบบขนาน: รายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-025
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
14.30 - 14.45 น.
133 รถเก้าอี้เข็นไฟฟ้าลดแรงกระแทกสำหรับคนพิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติภาพ โคตทะเล บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-024
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
14.15 - 14.30 น.
134 การบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย นายวิทวัส ทาเครือ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-041
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
135 ตัวกรองและเซตบนในพีชคณิต-KU ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ภูมิลา โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-016
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
136 ผลของระยะสุกและชนิดของสารละลายออสโมติกต่อคุณลักษณะกายภาพของมะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง นางสาวสุริยาพร นิพรรัมย์ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-004
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
11.15 – 11.30 น.
137 ผลของการรักษาอุณหภูมิร่างกายทารกระหว่างการห่อตัวด้วยผ้าสำลี 2 ชั้นกับพลาสติกกันกระแทกหุ้มด้วยผ้าสำลีต่อระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิดคลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง นางสาวจันทร์จิรา ขันทะยศ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา P-HE-006
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
138 การศึกษาสภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก นางสาวรัตนา โพธิ์ทอง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-013
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
139 การศึกษาวิธีใช้กลุ่มรูปคำแสดงหน้าที่สันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายขัดแย้ง นายต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-025
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
140 การศึกษาการใช้หน่วยคำเติมหลังภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมาย “ค่า” อาจารย์ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-014
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
10.30 – 10.45 น.
141 การศึกษาความแตกต่างของความเป็นจริงกับความคาดหวังการดำเนินงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 นางสาวชนาศิริ จันทร์น้ำด้วน โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-014
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
142 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ของสารสกัดสมุนไพร ในท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเพื่อผู้สูงอายุ นางสาวศิริรัตน์ พันธ์เรือง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-017
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
143 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม จังหวัดตาก นางสาวรุจาภา สุกใส โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-042
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
144 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-HE-012
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
14.15 – 14.30 น.
145 เทคนิคการลดต้นทุนจากการเลี้ยงปลานิลด้วยวิธีธรรมชาติ กรณีศึกษาฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไอละมุน จังหวัดตาก อาจารย์ ดร.สรินยา สุภัทรานนท์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-043
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
146 ตัวดูดซับที่-n ในพีชคณิต-BE นางสาวณัฐสุดา ไตรยงค์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-018
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
147 แนวทางพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลของกลุ่มโรงเรียนท่าไม้วังควง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายราชัน โนสปริง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-015
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
148 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-016
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
149 การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับพัฒนาระนาดต้นแบบเพื่อส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย นางพันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-019
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
150 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวอาภาภรณ์ สิงห์วี โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา P-HE-007
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
151 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของเกษตรกรชาวนา ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวอินชุอร อ่ำเกตุ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา P-HE-008
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
152 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนต่างวัฒนธรรม นางสาวสุนิสา จันทร์โฉม บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา O-ED-009
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
13.30 - 13.45 น.
153 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้กลวิธีการกำกับตนเองในการเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นายโสภณ เขียวพุ่มพวง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-017
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
154 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการทำข้าวแตนน้ำแครอทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก นางน้ำฝน คงสกุล โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-044
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
155 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเข้าถึงบริการสาธารณะภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายดนัย จันทร์สามเรือน โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-045
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
156 ความคาดหวังและความต้องการด้านการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวสุพรรณวดี วงศ์พุ่ม โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-046
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
157 ผลกระทบทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น จังหวัดสุโขทัย อาจารย์ ดร.เสน่ห์ แสงเงิน บรรยาย กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา O-HE-006

11.45 – 12.00 น.
158 การประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร มาต้น บรรยาย กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา O-HE-007
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
13.00 - 13.15 น.
159 รูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบทจังหวัดสุโขทัย นายบรรหาร ปรุงโพธิ์ บรรยาย กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา O-HE-008
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
13.15 - 13.30 น.
160 ผลของการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและจัดการภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นางรุจิชญาน์ ทองเทศ บรรยาย กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา O-HE-009
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
13.30 – 13.45 น.
161 การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเจริญของโพรไบโอติก Lactobacillus johnsonii ที่แยกจากมูลไก่ นางสาวฤทัยมาศ วงค์ปันติ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-036
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2
11.00 – 11.15 น.
162 จุดตรึงร่วมแบบสุ่มในการหดตัววางนัยทั่วไปบนปริภูมิอิงระยะทาง นายทวีศักดิ์ แก้วแดง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-020
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
163 การศึกษาและออกแบบสร้างตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง สำหรับระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส อาจารย์กันยารัตน์ เอกเอี่ยม บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-049
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
13.15 - 13.30 น.
164 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ และการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจสปาสุนัข ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวนภัค เกิดศิลป์ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-035
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
13.45 - 14.00 น.
165 การศึกษาการแปลประโยครูปถูกกระทำและรูปให้กระทำในบทบรรยายใต้ละครชุดญี่ปุ่น เรื่องอรุณสวัสดิ์ ส่งรักมาทักทาย นางสาวธนัชพร มั่นเมือง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-047
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
166 การศึกษารูปไวยากรณ์ระดับ N3 และ N2 ที่ปรากฏในนวนิยายญี่ปุ่น นายศิริศักดิ์ วงรอด โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-048
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
167 การวิเคราะห์ชื่อละครที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ปีพุทธศักราช 2558-2562 นางสาวชนนิกานต์ โฉมงาม บรรยาย กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน ผ่านการพิจารณา O-SO-018
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
11.30 – 11.45 น.
168 การศึกษาอนุพากย์วิเศษณ์แสดงเวลาในภาษาญี่ปุ่น นางสาวรักษิณา ภูท้วม โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-049
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
169 การสร้างแบบทดสอบการฟังเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ นายสิรภพ เจ็กมา บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SO-019
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
11.45 – 12.00 น.
170 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรในเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวทัศนีย์ วันทัศน์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-050
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
171 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไม้ตับของพลทหาร จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวกฤชมล สมรักษ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา P-HE-009
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
172 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคลกับความรู้และทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อสารปนเปื้อนในอาหารที่จำหน่ายในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก นายปราโมทย์ เย็นบุญธรรม โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา P-HE-010
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
173 ตัวชี้วัดและรูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย และภาคีพื้นที่ภาคเหนือ อาจารย์ ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-036
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
14.00 - 14.15 น.
174 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานักกีฬามวยปล้ำระดับเยาวชนภาค 5 นายภัทรกร เบ็ญมาศ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา P-HE-011
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
175 โครโมโซมของจิ้งหรีดทองดำ (Gryllus bimaculatus) จิ้งหรีดทองแดง (Acheta domesticus) และจิ้งโกร่ง (Brachytrupes portentosus) ใน จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวอารียา แสวงลาภ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-037
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2
11.15 – 11.30 น.
176 ระบบอ่านตัวเลขของมิเตอร์ไฟฟ้าโดยการวิเคราะห์ภาพถ่าย นายภวัต ฉิมเล็ก โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-021
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
177 ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก และการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรียกลุ่มสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-005
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
11.30 – 11.45 น.
178 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายณัฐวุฒิ สุดจิตร์ บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา O-ED-010
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
13.45 - 14.00 น.
179 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ศรีสิงห์ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-037
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
14.15 - 14.30 น.
180 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มเชิงลำดับขั้น อาจารย์ศริญณา มาปลูก โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-022
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
181 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ภาคสมัครใจกรณีศึกษากองทัพภาคที่ 3 นายกฤชสร ถือนูศร โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-051
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
182 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อาจารย์ ดร.สุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-038
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
14.30 - 14.45 น.
183 การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักบางชนิดในพืชที่ใช้บริโภค ในตำบลวังโพรง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ผ่านการพิจารณา -

184 คำทำนายเรื่องการล้างโลก : อิทธิพลต่อความคิดของประชาชน นางสาวกัญญารัตน์ แก้วกำเหนิด บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-016
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
11.00 – 11.15 น.
185 ศึกษาความเป็นมา ความเชื่อ และบทบาทหน้าที่ต่างๆของศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวหทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-052
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
186 การคัดเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสสำหรับการเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคน นางสาวอาภัสรา ศรีกุมภา บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-038
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2
11.30 – 11.45 น.
187 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์เลโก้ นางสาวฐิติกา หาดยาว บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-016
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
11.15 – 11.30 น.
188 การเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าเมื่อใช้ กากชา กากกาแฟ และเศษผงใบยาสูบเป็นวัสดุปลูก นายพิทักษ์ จาวสุวรรณวงษ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-023
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
189 ประสิทธิภาพของยาต้มมธุรเมหะในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 : รายงานผู้ป่วยและการวิเคราะห์ค่าฮีโมโกลบินเอวันซี นางสาวจันนง โต๊ะหลัง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา P-HE-012
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
190 $x(ax+lambda)+y(by+lambda)+z(cz+lambda)$ นายไพโรจน์ เยียระยง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-024
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
191 สมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ที่ใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เป็นส่วนประกอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐฺ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-025
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
192 ผลของสาร 3 ชนิดต่อการแตกยอดของชะอม นายอนาวินต์ จันสว่าง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-026
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
193 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ภูรีพงศ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-053
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
194 ผลของการเติมเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 ซ้ำต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของแครอท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-039
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2
11.45 – 12.00 น.
195 การพัฒนายีสต์ทนร้อนของเชื้อ Saccharomyces cerevesiae เพื่อการผลิตเอทานอล อาจารย์ ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-027
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
196 การจัดการความรู้ต้นทุนการผลิตสินค้า กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวเดียด อำเภอเมือง จังหวัดตาก อาจารย์ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-054
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
197 แนวทางในการป้องกันความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก อาจารย์ศุภัทธนันท์ รักพงษ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา P-HE-013
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
198 ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล นางสาวสุภาวดี พรมช่วย โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-018
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
199 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้ผ่านระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของนักเรียน ศูนย์การเรียนรู้เซนยอห์นบอสโก กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ สิทธิจักร โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-019
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
200 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจารย์อมรชัย ใจซื่อกุล โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-020
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
201 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.เจษฎากร โนอินทร์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา P-HE-014
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
202 ชุดการสอนทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโน้ต: กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี I Can Play นายกฤษณะ แก้วบัวคำ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-021
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
203 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านเขาสมอแคลง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายกฤษฎนัย ศรีใจ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา P-HE-015
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
204 การศึกษาปัญหาในการฝึกซ้อมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม นายณัฏฐากร หวีวงษ์มา โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-022
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
205 าของบุคลากรครูและนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก นายวัชระพงษ์ หนูเมือง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-023
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
206 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นในเครื่องจักร นายwuttichai kumpoo บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-050
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
13.30 - 13.45 น.
207 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมของประชาชนใน จังหวัดพิษณุโลก นางNonthacha Chaitawittanun โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-055
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
208 การดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายอมฤต วุ่นพูลสมบัติ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-026
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
10.30 – 10.45 น.
209 ผลของการตรึงเชื้อ Streptomycete sp. SEF11 ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักบุ้งในสภาวะแล้ง นางสาวศุฑามาส อยู่สนิท บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-040
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2
13.00 - 13.15 น.
210 การพัฒนาเว็บไซต์ตอบสนองสำหรับปัญหาการตัดสินใจด้วย TOPSIS วิภัชนัย นายรพิกร ฉลองสัพพัญญู โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-028
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
211 การศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก นายเรวัต ศิวชาติ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-056
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
212 สภานภาพในการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อาจารย์ ดร.วิภานันท์ ภวพัทธ์ วิภานันท์ ภวพัทธ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-024
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
213 คุณสมบัติไดอิเล็กทริกของสารแบเรียมไททาเนตที่เจือด้วยนาโนคาร์บอน นายจิราพัชร มากคำ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-051
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
13.45 - 14.00 น.
214 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ เต็งไตรสรณ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-025
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
215 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นางสาวปิยะพร เสมาทอง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว ผ่านการพิจารณา P-SO-063
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
216 พฤติกรรมและผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก อาจารย์วิมลนุช จำนงพิศ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-026
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
217 เสถียรภาพของแบบจำลองผู้ล่า – เหยื่อ โดยมีอัตราคงที่ของการเก็บเกี่ยวของผู้ล่าและเหยื่อ นางสาวเอเปา ลุงเฮิง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-029
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
218 ผลของวัสดุเพาะที่ต่างชนิดกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดโคนน้อยในตะกร้า นางสาวสุรัสวดี ทุมมา โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-030
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
219 ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-027
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
220 การศึกษาส่วนผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ ปริมาณ 150 กิโลกรัม นางสาวธารีรัตน์ น้อยบุตรศรี โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-031
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
221 เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษา ร้านวิมานดิน นายอันดามัน สุคนธรส บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-017
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
11.30 – 11.45 น.
222 ระบบการเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติดเชื้อ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลกงไกรลาศ นายธนภัทร เอี่ยมบัว บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-018
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
11.45 – 12.00 น.
223 ความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก นางสาวสนธยา เอมโคกสลุด โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-032
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
224 เว็บไซต์ขายของฝากออนไลน์ นายกศิดิศ เทียนมี บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-019
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
13.00 - 13.15 น.
225 การประมาณค่าโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข นางสาวพิลาศลักษณ์ ศรแก้ว บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-053
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
14.15 - 14.30 น.
226 ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อความรอบรู้ ด้านสุขภาพในเรื่องการประเมินสภาพการจำแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์นิดา มีทิพย์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา P-HE-016
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
227 ผลของความร้อนต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน้ำคั้นหัวหอมแขก (Allium cepa var. viviparum) นางสาวรุ่งทิพย์ กาวารี บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-041
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2
13.15 - 13.30 น.
228 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ WANNASIN Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางณิชกานต์ วรรณสินธ์ บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา O-ED-011
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
14.00 - 14.15 น.
229 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวพรนภา มีชำนาญ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-028
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
230 การศึกษาชื่อไม้มงคลของกัมพูชา นางสาวซารีนา นูซา บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-017
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
11.15 – 11.30 น.
231 การศึกษาแรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนคลองน้ำไหล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 อาจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ มูลศาสตร์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-029
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
232 ผลของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโต ของเมล่อนในการปลูกโดยไม่ใช้ดิน นางสาวธิภารัตน์ สำลีเติมสิริ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-033
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
233 การแปลงโมแฮนด์สำหรับระบบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย นางสาวกัญญารัตน์ พลมาตย์ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-054
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
14.30 - 14.45 น.
234 การจัดรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง นายรัตชพล อินทรสัมพันธ์ บรรยาย กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว ผ่านการพิจารณา O-SO-024
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
14.00 - 14.15 น.
235 สาระ พรรณพฤกษาพื้นถิ่นทะเลน้อยในอุดมคติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาสน์ พิณนุกูล โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-030
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
236 การวิเคราะห์คำศัพท์และความสามารถในการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวการท่องเที่ยวในหนังสือพิมพ์ออนไลน์บางกอกโพสต์ นางณัฐกานต์ เส็งชื่น โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-057
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
237 การศึกษาโครงสร้างประโยค (Sentence Structure) ในข่าวภาษาอังกฤษออนไลน์ ระดับ 1 (Elementary) นางสาวสิรินญา ศรีชมภู โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-058
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
238 ชุดดูแลสภาพน้ำและทำความสะอาดบ่อกึ่งอัตโนมัติ นายกิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-006
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
11.45 – 12.00 น.
239 การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากมิเตอร์วัดน้ำเพื่ออ่านตัวเลขปริมาณการใช้น้ำประปา นายพงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-034
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
240 การสะสมโลหะหนักในปลา และความสัมพันธ์ระหว่างโลหะหนักในปลา น้ำผิวดิน และตะกอนพื้นท้องน้ำ ในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ นายธนาธิป แสงพายัพ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-030
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1
11.15 – 11.30 น.
241 การศึกษาคำปรากฏร่วมประเภทคำกริยากับคำนามและคำกริยาวลี คำว่า Make และ Do ที่มีความถี่สูงในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอนศิลาอาถรรพ์ โดยใช้คลังข้อมูล อาจารย์ทิศากร ไชยมงคล โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-059
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
242 การเปรียบเทียบเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งสำหรับอุตสาหกรรมขนมอบ นายสุทธิเดช โตนชัยภูมิ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-031
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1
11.30 – 11.45 น.
243 Study of projectile motion of shuttlecock under air resistance lift force and buoyancy in horizontal vertical นางสาวSuwimon konkham บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-052
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
14.00 - 14.15 น.
244 เครื่องช่วยส่องหาเชื้อตัวอ่อนในไข่ไก่ โดยใช้ตัวตรวจจับความเข้มแสง นายพินิจ บุญเอี่ยม บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-007
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
13.00 - 13.15 น.
245 การดำรงอยู่ และการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมงของชาวไทยมุสลิมอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา O-SO-025
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
14.15 - 14.30 น.
246 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลล้างมือจากสารสกัดใบพืชสมุนไพรในพื้นที่อำเภอหนองบัว นางสาวศุภลักษณ์ สุมาลี บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-011
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
14.00 - 14.15 น.
247 ปัจจัยที่จูงใจในการส่งทีมวอลเลย์บอลเข้าแข่งขันรายการวิทยุการบินแห่งประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562 นายชนะกฤษฏ์ สุกใส โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา P-HE-017
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
248 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนโดยวิธีการกระตุ้นด้วยไอน้ำ นายปัณณ์ปฏิพัทธ์ วงษ์พิมพ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-035
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
249 ออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิระบบให้น้ำและธาตุอาหารภายในโรงเรือนเพาะปลูก นายิbunyarit Wangngon บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-008
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
13.15 - 13.30 น.
250 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจ่านกร้อง ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นาย๊๊ธีรพงศ์ สุขจ้อย โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-031
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
251 การตั้งชื่อธุรกิจการค้าภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย นางสาววรดา แย้มนัดดา บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-021
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
13.15 - 13.30 น.
252 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยพลังงานสะอาดและพลังงานสิ้นเปลือง นายภูวดล เพ็ญนาดี บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-032
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1
11.45 – 12.00 น.
253 การประเมินคุณสมบัติและการปนเปื้อนโลหะหนักในดินนาข้าวปลอดภัย ของจังหวัดพิษณุโลก นายกลวัชร ปีพาด โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-036
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
254 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา อาจารย์ ดร.อภัสรา ไชยจิตร์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-032
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
255 การทดสอบสมรรถนะการผสมในลักษณะผลผลิตและความต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง ของแตงกวาล้านนา 3 ฤดู นางสาวบุศรินทร์ บุญเต็ม โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-037
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
256 ระบบตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซและป้องกันอัคคีภัยอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน อาจารย์ ดร.เดือนแรม แพ่งเกี่ยว โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-046
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
257 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางกัญญาวีร์ สมนึก โปสเตอร์ กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน ผ่านการพิจารณา P-SC-045
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
258 การเปรียบเทียบความสุขของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวสมฤดี แช่มชื่น โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา P-HE-018
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
259 โปรแกรมควบคุมสภาวะของสมาร์ทฟาร์มผ่านระบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟสบนหน้าเว็บบราวเซอร์ อาจารย์ ดร.Duaeraem Phaengkieo บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-020
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
13.15 - 13.30 น.
260 ตู้เปิดฝาจุกแบตเตอรี่พร้อมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติ อาจารย์ ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-021
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
13.30 - 13.45 น.
261 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านภาษาอังกฤษและความสามารถด้านภาษาจีนของนักศึกษา: กรณีศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาจารย์นรากร จันลาวงศ์ บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา O-ED-012
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
14.15 - 14.30 น.
262 จากพุทธสู่คริสต์: หมอยาไตกับการต่อรองทางความเชื่อหลังการเปลี่ยนศาสนา นายอาทิตย์ แผ่บุญ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-020
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
13.00 - 13.15 น.
263 ผลของปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วยน้ำว้าที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกวางตุ้ง อาจารย์กฤษณชัย คลอดเพ็ง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-038
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
264 ออกแบบหุ่นยนต์ล้างแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมอาดูโน่ นายอภิชาติ เขียวดี บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-022
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
13.45 - 14.00 น.
265 แนวทางการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชณัท แสนทวี โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ผ่านการพิจารณา -

266 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนข่าวสารของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่านระบบ MQTT นายวิชิต เหล็กคำ บรรยาย กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน ผ่านการพิจารณา O-SO-028
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
11.00 – 11.15 น.
267 การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 นางสาวพิมพ์ชนก นราศรี บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา O-ED-013
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
14.30 - 14.45 น.
268 การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนร่วมกับอีแวปปอเรเตอร์ นายอนุชิต แบบวา บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-026
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
14.45 - 15.00 น.
269 ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นายทวีพงษ์ ดีพันธ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-033
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
270 การตรวจหาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจาก สารสกัดใบตะขบป่า นางสาวสายฝน คำขาว โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-039
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
271 การประเมินการปนเปื้อนโลหะหนักของดินนาข้าวในอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายนพกร สุขพัฒน์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-040
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
272 การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้สำหรับการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงด้วยคิวอาร์โค้ต: เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ นายธนายุทธ กล่ำเงิน โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-060
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
273 ออกแบบชุดกลไกลับใบมีดสำหรับเครื่องสับเอนกประสงค์ อาจารย์บุญญฤทธิ์ วังงอน บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-009
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
13.30 - 13.45 น.
274 การประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-033
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1
13.00 - 13.15 น.
275 สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระชายเหลืองจากป่ากกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นางสาวศิริลักษณ์ อินสิทธิ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-041
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
276 “ผู้อพยพทางการศึกษา”: การเคลื่อนย้ายรูปแบบใหม่ของครอบครัวชาวจีน กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวYanqing Ping บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ผ่านการพิจารณา -

277 การประเมินโลหะหนักของดินนาข้าวในจังหวัดพิษณุโลก นายประไณย รวบรวม โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-042
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
278 การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบลเกาะยอ สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน นางสาวญาโณทัย ชุมศรีเมฆ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-022
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
13.30 - 13.45 น.
279 เครื่องผสมฮอร์โมนกับอาหารแปลงเพศสำหรับปลานิล นายทวีรัฐ ลีวพงศ์ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-010
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
13.45 - 14.00 น.
280 ระดับความดังเสียงจากโรงสีข้าวขนาดเล็กในตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายภัทรชัย กรแก้ว โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-043
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
281 การวิเคราะห์ข้อสอบรายวิชาวิทยาการระบาด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาจารย์ ดร.อรพินธุ์ เพียรรุ่งเรือง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-HE-021
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
282 เครื่องทำความสะอาดพื้นผิวผนังอาคารกึ่งอัตโนมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ผ่านการพิจารณา -

283 การใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยสับแห้งเป็นวัสดุรองพื้นในการเลี้ยงไก่เนื้อ นางสาวปิยนุช อินทร์สมมุติ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา P-SC-044
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
284 การศึกษาความสามารถด้านภาษาศาสตร์สังคมในการปฏิสัมพันธ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี: กรณีศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาจารย์ ดร.สุภัทรา วันเพ็ญ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา O-SO-015
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
10.45 – 11.00 น.
285 การพัฒนาคู่มือโปรแกรม GX-WORKS 3 สำหรับการศึกษาโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ นายจิรายุ วงค์โท บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณา O-SC-023
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
14.00 - 14.15 น.
286 การพัฒนาชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องขั้นคู่ สำหรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจต์ นายจิรภัทร มีชัย โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-061
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
287 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านภูมิ-แพรว นางสาวกนกรัตน์ ดวงพิกุล โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่ผ่านการพิจารณา -

288 การพัฒนาชุดการสอนคีย์บอร์ดเรื่องคอร์ดเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ตามแนวคิดของธอร์นไดค์ นายอภิรติ เจริญรูป โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผ่านการพิจารณา P-ED-035
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
289 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่มารับการรักษากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคบ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวนวลพร บุญสาร บรรยาย กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา O-HE-010
อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
13.45 – 14.00 น.
290 ผลของการใช้นวัตกรรม “ไผ่ดีมีแฮง” ต่ออัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง นางสาวอวินนท์ บัวประชุม โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา P-HE-019
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
291 การวิเคราะห์โครงสร้างนามานุประโยค (Noun Clause) ในหนังสือเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ อาจารย์อธิษฐาน งามกิจวัตร โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการพิจารณา P-SO-062
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
292 ผลของการใช้นวัตกรรม ขวดน้ำร้อน ถุงเจลร้อนและถุงถั่วเขียว ประคบเต้านมต่อ การไหลของน้ำนมในมารดาหลังคลอดที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง นางสาวจันทร์จิรา ขันทะยศ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผ่านการพิจารณา P-HE-022
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.