ตรวจสอบสถานะบทความ || รายชื่อผู้เข้าร่วมไม่นำเสนอ

**ผู้นำเสนอที่เป็นบุคคลภายนอกจะได้รับ Qr Code โดยคลิกที่ชื่อของท่าน สำหรับเข้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด สถานะชำระเงิน
1 นายทักษ์ดนัย นุ่นไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชำระเงินแล้ว
2 นายรัฐกร ภารสถิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชำระเงินแล้ว
3 นายธนวิทย์ เป็กธนู มหาวิทยาลัยพะเยา ชำระเงินแล้ว
4 นางสาววรวรรณ บุญโญ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก ชำระเงินแล้ว
5 นางสาวเนรัญชลา จารุจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชำระเงินแล้ว
6 นายธวัชชัย ชูแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชำระเงินแล้ว
7 นางสาวรุ่งนภา พูลพิพิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชำระเงินแล้ว
8 นางนารี ฝอยทอง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี ชำระเงินแล้ว
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร สัตยานะรักษ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ชำระเงินแล้ว
10 รองศาสตราจารย์สุดยอด ชมสะห้าย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ชำระเงินแล้ว
11 นายประยุทธ อินแบน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชำระเงินแล้ว
12 นางสาวนุชจรี บุญถม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ชำระเงินแล้ว
13 นางสาวเจนจิรา นาคสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ชำระเงินแล้ว
14 นางสาวธารารัตน์ สำเนียง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชำระเงินแล้ว
15 นางสาวอินทิรา นุ่มน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชำระเงินแล้ว
16 อาจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชำระเงินแล้ว
17 นายต่อสกุล ทิพนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ชำระเงินแล้ว
18 นางสาวสุนิดตา พุกมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชำระเงินแล้ว
19 นางรัศมี สุขนรินทร์ สถาบันพระบรมราชชนก ชำระเงินแล้ว
20 นายวรินทร แซ่ลิ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชำระเงินแล้ว
21 นางสาวจุฑามาส เทียนสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชำระเงินแล้ว
22 นายกนกพล นนทะสัน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชำระเงินแล้ว
23 นางสาวโชษิตา วรรณบุษราคัม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ชำระเงินแล้ว
24 อาจารย์จารุพัฒน์ จำกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงินแล้ว
25 อาจารย์ธีรพงศ์ สนั่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ชำระเงินแล้ว
26 อาจารย์ ดร.พงศ์พิษณุ บุญดา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ยังไม่ได้ชำระเงิน
27 นางสาวนันทภัทร สิริสิงหรัชช์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ยังไม่ได้ชำระเงิน
28 อาจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
29 นายพัลลภ เพ็ชรไชย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
30 นางสาวมัลลิกา การกสิขวิธี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังไม่ได้ชำระเงิน
31 นางสาวเปรมจิต จารย์ตำรา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังไม่ได้ชำระเงิน