ตรวจสอบสถานะบทความ

ลำดับ ชื่อผลงาน ประเภทนำเสนอ กลุ่ม สถานะ
1 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12 บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบ fullpaper
2 การออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุก๊าซชีวภาพสำหรับเกษตรกรผู้มีบ่อก๊าซชีวภาพขนาดครัวเรือนเพื่อใช้ในการเป็นพลังงานเชื้อเพลิงให้ความร้อน โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอตรวจสอบ fullpaper
3 พฤติกรรมการกลั่นแกล้งแรงงานต่างด้าวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอตรวจสอบ fullpaper
4 การปรับตัวในการทำงานของแรงงานต่างด้าวใน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอตรวจสอบ fullpaper
5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม รอตรวจสอบ fullpaper
6 คำกริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข と、ば、たらและなら โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอตรวจสอบ fullpaper
7 ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร บรรยาย กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอตรวจสอบ fullpaper
8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม รอตรวจสอบยอดเงิน
9 “พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ” : บทบาทและสถานภาพของตัวละครชาย ในครอบครัวคนจีนพลัดถิ่น บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอตรวจสอบ fullpaper
10 นวนิยาย เรื่อง “Colorful” : การวิเคราะห์บุคลิกภาพของตัวละครเอกตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอตรวจสอบ fullpaper
11 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม รอตรวจสอบยอดเงิน
12 ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม รอตรวจสอบยอดเงิน
13 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนากีฬาเนตบอล ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอตรวจสอบ fullpaper
14 การศึกษาอัตลักษณ์และบทบาทหน้าของประเพณีลำผีฟ้า ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอตรวจสอบ fullpaper
15 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjectives ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนโปรแกรมกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม รอตรวจสอบยอดเงิน