กำหนดการนำเสนอแบบโปสเตอร์ || กำหนดการนำเสนอแบบบรรยาย

**ผู้นำเสนอที่เป็นบุคคลภายนอกจะได้รับ Qr Code โดยคลิกที่ชื่อของท่าน สำหรับเข้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ประเภทนำเสนอ กลุ่ม รหัสนำเสนอผลงาน ห้องและเวลานำเสนอ
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 นายณัฐนนท์ บัวทอง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-001 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
2 คำกริยาที่ปรากฏกับรูปเงื่อนไข と、ば、たらและなら นางสาวสุฑาทิพย์ จันสน โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-001 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนากีฬาเนตบอล ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน นางสาวนรัญญา ด้วงพลับ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-001 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
4 การศึกษาอัตลักษณ์และบทบาทหน้าของประเพณีลำผีฟ้า ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นางสาวฐิติรดา เปรมปรี โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-002 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
5 การศึกษาเชื้อราในฝักสุกมะขามพันธุ์ประกายทอง ในเขตพื้นที่ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาววรษา ชำนาญพันธ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-001 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
6 ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และองค์ประกอบซากของไก่เนื้อ นายคำพัน ปัญญา โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-002 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
7 การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวจุฑามาศ เสนแก้ว โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-003 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
8 ผลของน้ำหมักชีวภาพต่อผลผลิตข้าวหอมธรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-004 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
9 การพัฒนาตลาดทองคำแปรรูปเพื่อตลาดอินเดีย นางศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-003 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
10 การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปีที่ 1 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ นายนพดล พันธุ์เพ็ชร์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-ED-003 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
11 ผลของ NAA ต่อการออกราก และการแตกยอดของกิ่งปักชำหนานเฉาเหว่ย(Gymnanthemum extensum (Wall. ex DC.) Steetz) นายทองเพชร จิตตบุปผา โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-005 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
12 การศึกษา พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติของนักศึกษาภาค กศ.ป.ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาววชิราภรณ์ แก้วจันทร์ฉาย โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-004 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
13 ความรู้และทัศนคติต่อกฎหมายการแพทย์แผนไทย:กรณีศึกษาแพทย์แผนไทยในจังหวัดพิษณุโลก นายนิติรัตน์ มีกาย โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-005 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
14 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นางสาวณัฐนพิน ทำความชอบ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-006 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
15 ในเขตตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นางสาวอุดมลักษณ์ การะเกษ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-007 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
16 การพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล เพื่อส่งผลต่อการเรียนรายวิชาการฟังการอ่านและ เขียนโน้ตสากล 1 โดย ใช้การเรียนรู้แบบความสัมพันธ์เชื่อมโยง อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-002 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
17 การพัฒนาเครื่องประดับดินเผาร่วมสมัยจากอัตลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-006 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
18 การสร้างเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ อาจารย์จักรดาว โพธิแสน โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-007 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
19 ผลการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิด กรณีศึกษา: นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก นางสาวณิชา สุริยากานนท์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-HE-020 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
20 การศึกษารูปไวยากรณ์พื้นฐานที่ปรากฏในเพลงญี่ปุ่น อาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผล โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-008 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
21 ความต้องการการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวจีนของพนักงาน แผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.พนัส มัตยะสุวรรณ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-009 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
22 ผลของโปรแกรมฝึกทักษะฟุตบอลร่วมกับเทคนิคเอส เอ คิว ที่มีผลต่อความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตบอลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดชัยภูมิ นายวิชัย เรืองวิกรม โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-018 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
23 การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย อาจารย์รักชนก อินจันทร์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-004 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
24 ผลของ Benzyladenine ต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหนามแน่แดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-008 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
25 ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณสิทธิ์ สะและน้อย โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-010 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
26 การจัดการความรู้ในองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิโนทัย โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-011 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
27 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการเทศบาลนครพิษณุโลก อาจารย์ ดร.ประเชิญ ตรีเนตร์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-012 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
28 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางบัญชี ของผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ ในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นางอำภาภัทร์ วสันต์สกุล โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-013 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
29 ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทัศนะของนักทรัพยากรบุคคล จังหวัดอุทัยธานี อาจารย์ ดร.สรรเสริญ คำภูแก้ว คำภูแก้ว โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-014 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
30 การศึกษาความชุกของการติดเชื้อพยาธิในระบบทางเดินอาหารของลิงแสมในพื้นที่เขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี นางสาวญาณาธิป สินเกษตร โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-009 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
31 สภาพปัญหาด้านการสอนของพระสอนศีลธรรมในคณะสงฆ์ภาค 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิธาชัย ศรีอุดม โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-015 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
32 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ เกตุเมฆ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-016 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
33 การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 นายสนามชัย ม่วงมี โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-005 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
34 การศึกษาการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม นางสาวสุพัชญ์ฌา กฤษณะกาฬ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-010 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
35 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของประชาชนในเขตตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ นายธีรภัทร์ คงเกตุ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-011 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
36 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการนำเสนอข้อมูลแบบเสมือนจริงในพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวเบญจพร บุญศิริรุ่งเรือง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-006 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
37 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่ออาหารไทย ในจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์็Rui Han โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-017 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
38 ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยใช้เครื่องออกกำลังกาย P-Spring ของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ นายธนายงค์ บุญยวง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-002 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
39 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก นางสาวปภัสรา มหาพราหมณ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-007 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
40 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร นางสาวปาริชาติ ดาวเรือง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-019 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
41 แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562 นายจิรพัฒน์ ประเสริฐศักดิ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-008 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
42 การบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเล่นของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 พลศึกษาเกมส์ นายจักรพันธ์ ประกอบศรี โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-003 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
43 การศึกษาการใช้คำอุทานภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏในอนิเมะเรื่องกินทามะ นางสาวกนกวรรณ พรพ่อแก้ว โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-021 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
44 การศึกษาคำปรากฏร่วมกับคำกริยาวิเศษณ์ในภาษาญี่ปุ่น นางสาวสุนิษา ตั๋นแก้ว โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-022 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
45 การวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียมในข้าว โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี นางสาวนภาพร อินทุประภา โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-012 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
46 การวิเคราะห์ปริมาณกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในผลิตภัณฑ์น้ำพริก โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง นางสาวธันย์ชนก ไชยโย โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-013 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
47 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง บายศรีปากชามงามวิจิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางนภัสชนันท์พร เหมือนจันทร์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-009 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
48 การขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรผู้มีรายได้น้อย)ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีิวิตของประชาชนในเขตอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นางสาวนริศรา บำยุทธิ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-023 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
49 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นางสาววัชรีย์ ดาวเรือง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-004 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
50 กิจกรรมการเรียนรู้บนความท้าทาย: การพัฒนาภาวะผู้นำในรายวิชาการบริหารการพยาบาลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อาจารย์ ดร.นุศรา วิจิตรแก้ว โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-010 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
51 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีต่อข่าวโทรทัศน์ นายวรวุฒิ ชูเมือง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-024 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
52 เสียงเพลงกับการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กออทิสติก กรณีศึกษาบ้านทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย นางสาวชนัญดา ชื่นกมล โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-ED-034 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
53 “เมาให้ลืมเธอ”:พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก นางสาวเสาวลักษณ์ กลิ่นสมาธิ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-026 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
54 “คนกับหมา” : ชีวิตแห่งการพึ่งพาผ่านความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัข กรณีศึกษาชุมชนบ้านเหนือ อ.เมือง จ.สุโขทัย นางสาวมานิตา ทองหล่อง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-027 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
55 รูปแบบและกระบวนการรับน้องบนพื้นฐานความเป็นมนุษย์ นางสาวฐิตินันท์ ตองสารี โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-028 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
56 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อสื่อวีดิโอคลิปออนไลน์ของนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์ภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม นางสาวธัญญารัตน์ พาลารักษ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-029 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
57 พฤติกรรมการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ตำบลบ้านท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวมาลีรัตน์ ประสมพงศ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-005 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
58 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นางสาวมินตรา เรือนทอง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-030 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
59 การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคตินักศึกษาคณะวิทยาการจัดการภาคปกติที่มีต่อการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมสนทนาบนอินเทอร์เน็ต นางสาวกนกวรรณ รอดมณี โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-031 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
60 การสร้างเครื่องพิมพ์ลายขนมครองแครง นางสาวจิราภา พายุหะ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-014 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
61 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวพนิดา ช่วงชิด โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-032 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
62 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวลัดดาวัลย์ เนียมเกิด โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-033 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
63 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนจังหวัดพิจิตร นายชาตรี จำลองกุล โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-034 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
64 พฤติกรรมการเคารพกฎหมายจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือ อาจารย์ญาติพิชัย กลิ่นเจริญ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-035 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
65 การจัดการความปลอดภัยทางถนนที่ส่งผลต่อความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย ของผู้ขับขี่รถสองและสามล้อเครื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อาจารย์พิสิฐพล พานุรัตน์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-036 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
66 การบังคับใช้กฎหมายจราจรภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ไกรจักร ภักดีณรงค์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-037 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
67 การบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์อนุสรณ์ สอนใจดี โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-038 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
68 พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทาน โดยใช้เทคนิค S Q 3 R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) จังหวัดพิษณุโลก นางสาวเจนจิรา พรมแสง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-011 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
69 การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวดลชา นุชศาสตร์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-039 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
70 การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นางสาวนิพัทธา สังข์ยก โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-012 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
71 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์พริมรฎา สุขคำภา โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-040 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
72 ความรู้และความคิดเห็นต่อระดับเสียงจากการจราจรบริเวณโรงเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-015 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
73 การบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย นายวิทวัส ทาเครือ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-041 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
74 ตัวกรองและเซตบนในพีชคณิต-KU ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ภูมิลา โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-016 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
75 ผลของการรักษาอุณหภูมิร่างกายทารกระหว่างการห่อตัวด้วยผ้าสำลี 2 ชั้นกับพลาสติกกันกระแทกหุ้มด้วยผ้าสำลีต่อระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิดคลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง นางสาวจันทร์จิรา ขันทะยศ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-006 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
76 การศึกษาสภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก นางสาวรัตนา โพธิ์ทอง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-013 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
77 การศึกษาวิธีใช้กลุ่มรูปคำแสดงหน้าที่สันธานในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายขัดแย้ง นายต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-025 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
78 การศึกษาความแตกต่างของความเป็นจริงกับความคาดหวังการดำเนินงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 นางสาวชนาศิริ จันทร์น้ำด้วน โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-014 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
79 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ของสารสกัดสมุนไพร ในท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเพื่อผู้สูงอายุ นางสาวศิริรัตน์ พันธ์เรือง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-017 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
80 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไม้งาม จังหวัดตาก นางสาวรุจาภา สุกใส โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-042 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
81 เทคนิคการลดต้นทุนจากการเลี้ยงปลานิลด้วยวิธีธรรมชาติ กรณีศึกษาฟาร์มชุมชนบ้านไร่ไอละมุน จังหวัดตาก อาจารย์ ดร.สรินยา สุภัทรานนท์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-043 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
82 ตัวดูดซับที่-n ในพีชคณิต-BE นางสาวณัฐสุดา ไตรยงค์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-018 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
83 แนวทางพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลของกลุ่มโรงเรียนท่าไม้วังควง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายราชัน โนสปริง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-015 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
84 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-016 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
85 การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับพัฒนาระนาดต้นแบบเพื่อส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย นางพันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-019 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
86 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวอาภาภรณ์ สิงห์วี โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-007 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
87 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของเกษตรกรชาวนา ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวอินชุอร อ่ำเกตุ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-008 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
88 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้กลวิธีการกำกับตนเองในการเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นายโสภณ เขียวพุ่มพวง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-017 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
89 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการทำข้าวแตนน้ำแครอทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระบัว ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก นางน้ำฝน คงสกุล โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-044 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
90 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการเข้าถึงบริการสาธารณะภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายดนัย จันทร์สามเรือน โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-045 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
91 ความคาดหวังและความต้องการด้านการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวสุพรรณวดี วงศ์พุ่ม โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-046 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
92 จุดตรึงร่วมแบบสุ่มในการหดตัววางนัยทั่วไปบนปริภูมิอิงระยะทาง นายทวีศักดิ์ แก้วแดง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-020 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
93 การศึกษาการแปลประโยครูปถูกกระทำและรูปให้กระทำในบทบรรยายใต้ละครชุดญี่ปุ่น เรื่องอรุณสวัสดิ์ ส่งรักมาทักทาย นางสาวธนัชพร มั่นเมือง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-047 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
94 การศึกษารูปไวยากรณ์ระดับ N3 และ N2 ที่ปรากฏในนวนิยายญี่ปุ่น นายศิริศักดิ์ วงรอด โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-048 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
95 การศึกษาอนุพากย์วิเศษณ์แสดงเวลาในภาษาญี่ปุ่น นางสาวรักษิณา ภูท้วม โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-049 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
96 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรในเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวทัศนีย์ วันทัศน์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-050 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
97 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไม้ตับของพลทหาร จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวกฤชมล สมรักษ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-009 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
98 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคลกับความรู้และทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อสารปนเปื้อนในอาหารที่จำหน่ายในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก นายปราโมทย์ เย็นบุญธรรม โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-010 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
99 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานักกีฬามวยปล้ำระดับเยาวชนภาค 5 นายภัทรกร เบ็ญมาศ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-011 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
100 ระบบอ่านตัวเลขของมิเตอร์ไฟฟ้าโดยการวิเคราะห์ภาพถ่าย นายภวัต ฉิมเล็ก โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-021 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
101 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มเชิงลำดับขั้น อาจารย์ศริญณา มาปลูก โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-022 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
102 ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ภาคสมัครใจกรณีศึกษากองทัพภาคที่ 3 นายกฤชสร ถือนูศร โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-051 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
103 ศึกษาความเป็นมา ความเชื่อ และบทบาทหน้าที่ต่างๆของศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย โรงเจไซทีฮุกตึ้ง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวหทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-052 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
104 การเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าเมื่อใช้ กากชา กากกาแฟ และเศษผงใบยาสูบเป็นวัสดุปลูก นายพิทักษ์ จาวสุวรรณวงษ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-023 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
105 ประสิทธิภาพของยาต้มมธุรเมหะในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 : รายงานผู้ป่วยและการวิเคราะห์ค่าฮีโมโกลบินเอวันซี นางสาวจันนง โต๊ะหลัง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-012 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
106 $x(ax+lambda)+y(by+lambda)+z(cz+lambda)$ นายไพโรจน์ เยียระยง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-024 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
107 สมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ที่ใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เป็นส่วนประกอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐฺ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-025 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
108 ผลของสาร 3 ชนิดต่อการแตกยอดของชะอม นายอนาวินต์ จันสว่าง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-026 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
109 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ภูรีพงศ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-053 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
110 การพัฒนายีสต์ทนร้อนของเชื้อ Saccharomyces cerevesiae เพื่อการผลิตเอทานอล อาจารย์ ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-027 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
111 การจัดการความรู้ต้นทุนการผลิตสินค้า กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวเดียด อำเภอเมือง จังหวัดตาก อาจารย์ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-054 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
112 แนวทางในการป้องกันความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก อาจารย์ศุภัทธนันท์ รักพงษ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-013 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
113 ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล นางสาวสุภาวดี พรมช่วย โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-018 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
114 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้ผ่านระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ของนักเรียน ศูนย์การเรียนรู้เซนยอห์นบอสโก กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ สิทธิจักร โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-019 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
115 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่องพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจารย์อมรชัย ใจซื่อกุล โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-020 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
116 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.เจษฎากร โนอินทร์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-014 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
117 ชุดการสอนทักษะการตีกลองขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการสอนรูปภาพแทนตัวโน้ต: กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรี I Can Play นายกฤษณะ แก้วบัวคำ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-021 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
118 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านเขาสมอแคลง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายกฤษฎนัย ศรีใจ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-015 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
119 การศึกษาปัญหาในการฝึกซ้อมดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม นายณัฏฐากร หวีวงษ์มา โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-022 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
120 าของบุคลากรครูและนักเรียน โรงเรียนวัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก นายวัชระพงษ์ หนูเมือง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-023 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
121 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมของประชาชนใน จังหวัดพิษณุโลก นางNonthacha Chaitawittanun โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-055 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
122 การพัฒนาเว็บไซต์ตอบสนองสำหรับปัญหาการตัดสินใจด้วย TOPSIS วิภัชนัย นายรพิกร ฉลองสัพพัญญู โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-028 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
123 การศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิษณุโลก นายเรวัต ศิวชาติ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-056 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
124 สภานภาพในการพัฒนาวิทยฐานะของครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อาจารย์ ดร.วิภานันท์ ภวพัทธ์ วิภานันท์ ภวพัทธ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-024 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
125 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ เต็งไตรสรณ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-025 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
126 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นางสาวปิยะพร เสมาทอง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว P-SO-063 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
127 พฤติกรรมและผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของอาจารย์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก อาจารย์วิมลนุช จำนงพิศ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-026 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
128 เสถียรภาพของแบบจำลองผู้ล่า – เหยื่อ โดยมีอัตราคงที่ของการเก็บเกี่ยวของผู้ล่าและเหยื่อ นางสาวเอเปา ลุงเฮิง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-029 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
129 ผลของวัสดุเพาะที่ต่างชนิดกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดโคนน้อยในตะกร้า นางสาวสุรัสวดี ทุมมา โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-030 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
130 ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศภายในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-027 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
131 การศึกษาส่วนผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ ปริมาณ 150 กิโลกรัม นางสาวธารีรัตน์ น้อยบุตรศรี โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-031 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
132 ความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก นางสาวสนธยา เอมโคกสลุด โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-032 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
133 ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อความรอบรู้ ด้านสุขภาพในเรื่องการประเมินสภาพการจำแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์นิดา มีทิพย์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-016 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
134 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวพรนภา มีชำนาญ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-028 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
135 การศึกษาแรงจูงใจของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนคลองน้ำไหล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 อาจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ มูลศาสตร์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-029 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
136 ผลของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโต ของเมล่อนในการปลูกโดยไม่ใช้ดิน นางสาวธิภารัตน์ สำลีเติมสิริ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-033 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
137 สาระ พรรณพฤกษาพื้นถิ่นทะเลน้อยในอุดมคติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาสน์ พิณนุกูล โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-030 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
138 การวิเคราะห์คำศัพท์และความสามารถในการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษ ประเภทข่าวการท่องเที่ยวในหนังสือพิมพ์ออนไลน์บางกอกโพสต์ นางณัฐกานต์ เส็งชื่น โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-057 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
139 การศึกษาโครงสร้างประโยค (Sentence Structure) ในข่าวภาษาอังกฤษออนไลน์ ระดับ 1 (Elementary) นางสาวสิรินญา ศรีชมภู โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-058 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
140 การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากมิเตอร์วัดน้ำเพื่ออ่านตัวเลขปริมาณการใช้น้ำประปา นายพงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-034 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
141 การศึกษาคำปรากฏร่วมประเภทคำกริยากับคำนามและคำกริยาวลี คำว่า Make และ Do ที่มีความถี่สูงในหนังสือนวนิยายเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ตอนศิลาอาถรรพ์ โดยใช้คลังข้อมูล อาจารย์ทิศากร ไชยมงคล โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-059 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
142 ปัจจัยที่จูงใจในการส่งทีมวอลเลย์บอลเข้าแข่งขันรายการวิทยุการบินแห่งประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562 นายชนะกฤษฏ์ สุกใส โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-017 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
143 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนโดยวิธีการกระตุ้นด้วยไอน้ำ นายปัณณ์ปฏิพัทธ์ วงษ์พิมพ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-035 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
144 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจ่านกร้อง ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นาย๊๊ธีรพงศ์ สุขจ้อย โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-031 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
145 การประเมินคุณสมบัติและการปนเปื้อนโลหะหนักในดินนาข้าวปลอดภัย ของจังหวัดพิษณุโลก นายกลวัชร ปีพาด โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-036 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
146 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา อาจารย์ ดร.อภัสรา ไชยจิตร์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-032 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
147 การทดสอบสมรรถนะการผสมในลักษณะผลผลิตและความต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง ของแตงกวาล้านนา 3 ฤดู นางสาวบุศรินทร์ บุญเต็ม โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-037 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
148 ระบบตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซและป้องกันอัคคีภัยอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน อาจารย์ ดร.เดือนแรม แพ่งเกี่ยว โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-046 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
149 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางกัญญาวีร์ สมนึก โปสเตอร์ กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน P-SC-045 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
150 การเปรียบเทียบความสุขของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวสมฤดี แช่มชื่น โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-018 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
151 ผลของปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วยน้ำว้าที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกวางตุ้ง อาจารย์กฤษณชัย คลอดเพ็ง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-038 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
152 ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นายทวีพงษ์ ดีพันธ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-033 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
153 การตรวจหาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจาก สารสกัดใบตะขบป่า นางสาวสายฝน คำขาว โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-039 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
154 การประเมินการปนเปื้อนโลหะหนักของดินนาข้าวในอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายนพกร สุขพัฒน์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-040 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
155 การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้สำหรับการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงด้วยคิวอาร์โค้ต: เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ นายธนายุทธ กล่ำเงิน โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-060 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
156 สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระชายเหลืองจากป่ากกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นางสาวศิริลักษณ์ อินสิทธิ์ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-041 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
157 การประเมินโลหะหนักของดินนาข้าวในจังหวัดพิษณุโลก นายประไณย รวบรวม โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-042 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
158 ระดับความดังเสียงจากโรงสีข้าวขนาดเล็กในตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายภัทรชัย กรแก้ว โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-043 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
159 การวิเคราะห์ข้อสอบรายวิชาวิทยาการระบาด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาจารย์ ดร.อรพินธุ์ เพียรรุ่งเรือง โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-HE-021 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
160 การใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยสับแห้งเป็นวัสดุรองพื้นในการเลี้ยงไก่เนื้อ นางสาวปิยนุช อินทร์สมมุติ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี P-SC-044 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
161 การพัฒนาชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกเรื่องขั้นคู่ สำหรับนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจต์ นายจิรภัทร มีชัย โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-061 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
162 การพัฒนาชุดการสอนคีย์บอร์ดเรื่องคอร์ดเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ตามแนวคิดของธอร์นไดค์ นายอภิรติ เจริญรูป โปสเตอร์ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม P-ED-035 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
163 ผลของการใช้นวัตกรรม “ไผ่ดีมีแฮง” ต่ออัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง นางสาวอวินนท์ บัวประชุม โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-019 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.00 – 15.00 น.
164 การวิเคราะห์โครงสร้างนามานุประโยค (Noun Clause) ในหนังสือเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ อาจารย์อธิษฐาน งามกิจวัตร โปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ P-SO-062 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.
165 ผลของการใช้นวัตกรรม ขวดน้ำร้อน ถุงเจลร้อนและถุงถั่วเขียว ประคบเต้านมต่อ การไหลของน้ำนมในมารดาหลังคลอดที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง นางสาวจันทร์จิรา ขันทะยศ โปสเตอร์ กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ P-HE-022 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00 – 14.00 น.