กำหนดการนำเสนอแบบโปสเตอร์ || กำหนดการนำเสนอแบบบรรยาย

**ผู้นำเสนอที่เป็นบุคคลภายนอกจะได้รับ Qr Code โดยคลิกที่ชื่อของท่าน สำหรับเข้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ประเภทนำเสนอ กลุ่ม รหัสนำเสนอผลงาน ห้องและเวลานำเสนอ
1 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12 นางเสริมสุข กาฬภักดี บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-013 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
10.30 – 10.45 น.
2 พฤติกรรมการกลั่นแกล้งแรงงานต่างด้าวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวกุสุมา ศรีรัตนา บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-029 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
11.15 – 11.30 น.
3 การปรับตัวในการทำงานของแรงงานต่างด้าวใน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายกตัญญู คุณานันทศิลป์ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-030 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
11.30 – 11.45 น.
4 ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร นายชัชพงศ์ ลอยเมฆ บรรยาย กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-001 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
10.30 – 10.45 น.
5 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ นางสาวศิริขวัญ ทองคำเหลือง บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-ED-001 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
10.30 – 10.45 น.
6 “พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ” : บทบาทและสถานภาพของตัวละครชาย ในครอบครัวคนจีนพลัดถิ่น นางสาวลลนา ปิงเมือง บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-001 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
10.30 – 10.45 น.
7 นวนิยาย เรื่อง “Colorful” : การวิเคราะห์บุคลิกภาพของตัวละครเอกตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ นางสาวรสสุคนธ์ นาขุม บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-002 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
10.45 – 11.00 น.
8 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Healthy habits ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ นางสาวอุเบกขา ดวงแก้ว บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-ED-002 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
10.45 – 11.00 น.
9 ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความสามารถด้านมาตรฐานคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายณิชพน บุญมา วงษ์กันหา บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-ED-003 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
11.00 – 11.15 น.
10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjectives ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนโปรแกรมกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวอลิชา แซ่ว้า บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-ED-004 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
11.15 – 11.30 น.
11 แรงจูงใจ กลยุทธในการเรียนภาษาและผลสัมฤทธิทางการเรียน : กรณีศึกษาผู้เรียนที่ไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษในห้องเรียนใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองไทย อาจารย์ปิยวัฒน์ ศรีนุเสน บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-003 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
11.00 – 11.15 น.
12 การศึกษาวัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสุขของ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเมือง เขต 2 และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวมิลตรา ช่างการ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-031 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
11.45 – 12.00 น.
13 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะร่วมกับการทดลองแบบสืบสวน นายศุภกฤต รองาม บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-ED-005 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
11.30 – 11.45 น.
14 การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก อาจารย์ ดร.วิทยา พรหมพฤกษ์ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-001 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
10.30 – 10.45 น.
15 การวิเคราะห์การแสดงแหล่งที่มาของความรู้ในบทผลการวิจัยและอภิปรายผลของงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้เขียนชาวไทยและเจ้าของภาษา นางสาวKhwanchanok Thaina บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-004 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
11.15 – 11.30 น.
16 ผลของระยะเวลากับคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี และการทดสอบ ประสาทสัมผัสของชาใบหม่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-002 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
10.45 – 11.00 น.
17 การศึกษาแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย นายณัฏฐ์ สุปินตา บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-005 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
11.30 – 11.45 น.
18 การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในตะกอนดินบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวพลอยวงศ์ เสาวลักษณ์ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-027 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1
10.30 – 10.45 น.
19 วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดท่านา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ นางสาวอาภาภัทร ธนะบุญ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-011 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
14.00 - 14.15 น.
20 วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสระไม้แดง ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ นางสาวนิสิต เมฆแจ้ง บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-012 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
14.15 - 14.30 น.
21 ความคาดหวังและพฤติกรรมของประชาชนต่อการใช้บริการร้านขายยาแผนโบราณ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายนิพนธ์ แก้วต่าย บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-013 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
14.30 - 14.45 น.
22 การพัฒนาแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาจากแผ่นอลูมิเนียม อาจารย์ ดร.สรวิศ สอนสารี บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-042 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
10.30 – 10.45 น.
23 การศึกษาอัตลักษณ์จุดเด่นของตัวละครทศกัณฐ์ในวรรณคดีไทย เพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก นายสถาพร หิมวันต์ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-006 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
11.45 – 12.00 น.
24 การศึกษาพฤติกรรมการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา จงรักษ์ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-032 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
13.00 - 13.15 น.
25 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดพิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธาดา บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-HE-011 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
14.00 – 14.15 น.
26 การพัฒนาวีดีโอปฏิสัมพันธ์วิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การปฐมพยาบาล CPR สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที 2 โรงเรียนบ้านผาเวียง ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย นายมรกต วงษ์มี บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-HE-013 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
14.30 – 14.45 น.
27 การศึกษาการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในบริษัทผลิตอุปกรณ์ซีเมนต์บอร์ด นายสุรพงษ์ แก่นมณี บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-028 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1
10.45 – 11.00 น.
28 ระบบค้นหาร้านเช่ารถออนไลน์ นายจิรพงษ์ ศรีจันทร์ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-014 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
10.45 – 11.00 น.
29 ความเชื่อและพิธีกรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษานายประสาร คำพวง (อาจารย์บก) หมู่บ้านมะขามค่อม ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย นางสาวทักษพร แสงพันธ์ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-007 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
13.00 - 13.15 น.
30 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางสาววรัญญา สุกายะ บรรยาย กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-002 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
10.45 – 11.00 น.
31 การศึกษาโปรแกรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยา: การทดสอบ อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ บุญถนอม บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-ED-006 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
11.45 – 12.00 น.
32 การอบแห้งมะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์: กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ จังหวัดพิษณุโลก นายสมเด็จ เเซ่ลี บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-003 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
11.00 – 11.15 น.
33 การประเมินศักยภาพและความคาดหวังในการจัดตั้งคลังปัญญาของสถาบันการพลศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-008 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
13.15 - 13.30 น.
34 การกระจายเชิงพื้นที่ของไมโครไฟเบอร์ และความสัมพันธ์ต่อคุณภาพของน้ำผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวกนกวรรณ เนตรสิงแสง บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-029 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1
11.00 – 11.15 น.
35 ระบบจัดการข้อมูลปลาน้ำจืด กรณีศึกษา กว๊านพะเยา นายกิตติศักดิ์ พันธ์เสือทอง บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-012 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
14.15 - 14.30 น.
36 โครโมโซมของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อม (Erianthus serratus) และตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้า (Pseudomorphacris hollisi) จากจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวสุปรียา ศิริวารินทร์ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-034 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2
10.30 – 10.45 น.
37 การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นายวิรัตน์ ลิ้มธนาวานิชย์ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-009 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
13.30 - 13.45 น.
38 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจ่านกร้อง โดยใช้เทคนิคการถอดความด้วยงานศิลปะ นายรุ่งวิกรัย หยดย้อย บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-ED-007 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
13.00 - 13.15 น.
39 ส่วนประสมการตลาด (7P) ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี อาจารย์ ดร.สรรค์ชัย กิติยานันท์ บรรยาย กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว O-SO-027 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
10.45 – 11.00 น.
40 กระบวนการการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ภาวินี อินทร์ทอง บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-015 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
11.00 – 11.15 น.
41 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุชนิดของตั๊กแตนโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ด นางสาวณัฐฐินันท์ วันเพ็ง บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-035 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2
10.45 – 11.00 น.
42 การออกแบบเครื่องแต่งกายแฟชั่นชายจากเศษผ้าเหลือใช้ แรงบันดาลใจศิลปะป๊อปอาร์ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศิริสานต์ บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-SO-033 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
13.15 - 13.30 น.
43 Determinating model force-time dependent for serve tennis ball trajectory of motion นางสาวณัฐณิชา มะสูงเนิน บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-043 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
10.45 – 11.00 น.
44 Fabrication of mathematical and physics model for velocity time-dependent in the men’s 100 metres from 8 runners นางสาวธนาลักษณ์ ทองมี บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-044 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
11.00 – 11.15 น.
45 Creation of physics model the trajectory of a particle motion under weak squall force time-dependent Fy sin(wt) นางสาวสาริศา จันทวงค์ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-045 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
11.15 – 11.30 น.
46 Comparison of the displacement of time-dependent in the vertical via the external force นางสาวสุทธดา กาฬะสิน บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-046 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
11.30 – 11.45 น.
47 การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์การทำเครื่องปั้นดินเผาโดยชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพือเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน อาจารย์ยุพิน พิพัฒน์พวงทอง บรรยาย กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว O-SO-023 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
13.45 - 14.00 น.
48 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวภัทธิรา อินจุ้ย บรรยาย กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-003 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
11.00 – 11.15 น.
49 Manufacture of mathematical and physics model displacement time-dependent in vertical of serving tennis ball under external weak gale force time-dependent นายwisan chongphong บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-047 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
11.45 – 12.00 น.
50 Procreation of mathematics and physics model displacement time-dependent in vertical projection of motion for shoot basketball นางสาวSunaree Chanphong บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-048 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
13.00 - 13.15 น.
51 ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผู้หญิงเขตจังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ บรรยาย กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-004 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
11.15 – 11.30 น.
52 ความครอบคลุมของการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิของเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอในประเทศไทย: กรณีการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน นางสาวดาวรุ่ง คำวงศ์ บรรยาย กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-005 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
11.30 – 11.45 น.
53 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา นายชุตินันท์ ทองคำ บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-SO-034 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
13.30 - 13.45 น.
54 การศึกษาบทบาทหน้าที่ของนิทานใน “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต ของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา อาจารย์ ดร.ทรงภพ ขุนมธุรส บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-010 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 1
13.45 - 14.00 น.
55 การพัฒนาชุดทดลองเรียนรู้สมาร์ทฟาร์มด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO สำหรับรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ อาจารย์เกียรติชัย บรรลุผลสกุล บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-ED-008 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
13.15 - 13.30 น.
56 การสร้างและประเมินสมรรถนะชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอนุกรมและแบบขนาน: รายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-025 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
14.30 - 14.45 น.
57 รถเก้าอี้เข็นไฟฟ้าลดแรงกระแทกสำหรับคนพิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติภาพ โคตทะเล บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-024 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
14.15 - 14.30 น.
58 ผลของระยะสุกและชนิดของสารละลายออสโมติกต่อคุณลักษณะกายภาพของมะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง นางสาวสุริยาพร นิพรรัมย์ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-004 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
11.15 – 11.30 น.
59 การศึกษาการใช้หน่วยคำเติมหลังภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมาย “ค่า” อาจารย์ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-014 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
10.30 – 10.45 น.
60 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-HE-012 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
14.15 – 14.30 น.
61 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนต่างวัฒนธรรม นางสาวสุนิสา จันทร์โฉม บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-ED-009 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
13.30 - 13.45 น.
62 ผลกระทบทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น จังหวัดสุโขทัย อาจารย์ ดร.เสน่ห์ แสงเงิน บรรยาย กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-006 -
11.45 – 12.00 น.
63 การประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร มาต้น บรรยาย กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-007 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
13.00 - 13.15 น.
64 รูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบทจังหวัดสุโขทัย นายบรรหาร ปรุงโพธิ์ บรรยาย กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-008 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
13.15 - 13.30 น.
65 ผลของการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและจัดการภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นางรุจิชญาน์ ทองเทศ บรรยาย กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-009 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
13.30 – 13.45 น.
66 การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเจริญของโพรไบโอติก Lactobacillus johnsonii ที่แยกจากมูลไก่ นางสาวฤทัยมาศ วงค์ปันติ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-036 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2
11.00 – 11.15 น.
67 การศึกษาและออกแบบสร้างตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง สำหรับระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส อาจารย์กันยารัตน์ เอกเอี่ยม บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-049 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
13.15 - 13.30 น.
68 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ และการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจสปาสุนัข ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวนภัค เกิดศิลป์ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-035 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
13.45 - 14.00 น.
69 การวิเคราะห์ชื่อละครที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ปีพุทธศักราช 2558-2562 นางสาวชนนิกานต์ โฉมงาม บรรยาย กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน O-SO-018 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
11.30 – 11.45 น.
70 การสร้างแบบทดสอบการฟังเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ นายสิรภพ เจ็กมา บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SO-019 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
11.45 – 12.00 น.
71 ตัวชี้วัดและรูปแบบการติดตามประเมินเสริมพลังองค์กรชุมชนจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะเชิงสร้างสรรค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย และภาคีพื้นที่ภาคเหนือ อาจารย์ ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-036 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
14.00 - 14.15 น.
72 โครโมโซมของจิ้งหรีดทองดำ (Gryllus bimaculatus) จิ้งหรีดทองแดง (Acheta domesticus) และจิ้งโกร่ง (Brachytrupes portentosus) ใน จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวอารียา แสวงลาภ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-037 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2
11.15 – 11.30 น.
73 ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก และการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรียกลุ่มสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-005 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
11.30 – 11.45 น.
74 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสถานการณ์ เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นายณัฐวุฒิ สุดจิตร์ บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-ED-010 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
13.45 - 14.00 น.
75 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ของเทศบาลในเขตจังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ศรีสิงห์ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-037 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
14.15 - 14.30 น.
76 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อาจารย์ ดร.สุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-038 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
14.30 - 14.45 น.
77 คำทำนายเรื่องการล้างโลก : อิทธิพลต่อความคิดของประชาชน นางสาวกัญญารัตน์ แก้วกำเหนิด บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-016 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
11.00 – 11.15 น.
78 การคัดเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสสำหรับการเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคน นางสาวอาภัสรา ศรีกุมภา บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-038 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2
11.30 – 11.45 น.
79 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์เลโก้ นางสาวฐิติกา หาดยาว บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-016 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
11.15 – 11.30 น.
80 ผลของการเติมเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 ซ้ำต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของแครอท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-039 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2
11.45 – 12.00 น.
81 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นในเครื่องจักร นายwuttichai kumpoo บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-050 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
13.30 - 13.45 น.
82 การดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายอมฤต วุ่นพูลสมบัติ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-026 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
10.30 – 10.45 น.
83 ผลของการตรึงเชื้อ Streptomycete sp. SEF11 ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักบุ้งในสภาวะแล้ง นางสาวศุฑามาส อยู่สนิท บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-040 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2
13.00 - 13.15 น.
84 คุณสมบัติไดอิเล็กทริกของสารแบเรียมไททาเนตที่เจือด้วยนาโนคาร์บอน นายจิราพัชร มากคำ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-051 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
13.45 - 14.00 น.
85 เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษา ร้านวิมานดิน นายอันดามัน สุคนธรส บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-017 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
11.30 – 11.45 น.
86 ระบบการเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติดเชื้อ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลกงไกรลาศ นายธนภัทร เอี่ยมบัว บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-018 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
11.45 – 12.00 น.
87 เว็บไซต์ขายของฝากออนไลน์ นายกศิดิศ เทียนมี บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-019 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
13.00 - 13.15 น.
88 การประมาณค่าโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข นางสาวพิลาศลักษณ์ ศรแก้ว บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-053 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
14.15 - 14.30 น.
89 ผลของความร้อนต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของน้ำคั้นหัวหอมแขก (Allium cepa var. viviparum) นางสาวรุ่งทิพย์ กาวารี บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-041 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2
13.15 - 13.30 น.
90 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ WANNASIN Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางณิชกานต์ วรรณสินธ์ บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-ED-011 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
14.00 - 14.15 น.
91 การศึกษาชื่อไม้มงคลของกัมพูชา นางสาวซารีนา นูซา บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-017 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
11.15 – 11.30 น.
92 การแปลงโมแฮนด์สำหรับระบบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย นางสาวกัญญารัตน์ พลมาตย์ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-054 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
14.30 - 14.45 น.
93 การจัดรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง นายรัตชพล อินทรสัมพันธ์ บรรยาย กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว O-SO-024 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
14.00 - 14.15 น.
94 ชุดดูแลสภาพน้ำและทำความสะอาดบ่อกึ่งอัตโนมัติ นายกิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-006 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
11.45 – 12.00 น.
95 การสะสมโลหะหนักในปลา และความสัมพันธ์ระหว่างโลหะหนักในปลา น้ำผิวดิน และตะกอนพื้นท้องน้ำ ในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ นายธนาธิป แสงพายัพ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-030 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1
11.15 – 11.30 น.
96 การเปรียบเทียบเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งสำหรับอุตสาหกรรมขนมอบ นายสุทธิเดช โตนชัยภูมิ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-031 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1
11.30 – 11.45 น.
97 Study of projectile motion of shuttlecock under air resistance lift force and buoyancy in horizontal vertical นางสาวSuwimon konkham บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-052 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 3
14.00 - 14.15 น.
98 เครื่องช่วยส่องหาเชื้อตัวอ่อนในไข่ไก่ โดยใช้ตัวตรวจจับความเข้มแสง นายพินิจ บุญเอี่ยม บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-007 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
13.00 - 13.15 น.
99 การดำรงอยู่ และการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมวิถีประมงของชาวไทยมุสลิมอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-SO-025 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
14.15 - 14.30 น.
100 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลล้างมือจากสารสกัดใบพืชสมุนไพรในพื้นที่อำเภอหนองบัว นางสาวศุภลักษณ์ สุมาลี บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-011 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
14.00 - 14.15 น.
101 ออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิระบบให้น้ำและธาตุอาหารภายในโรงเรือนเพาะปลูก นายิbunyarit Wangngon บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-008 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
13.15 - 13.30 น.
102 การตั้งชื่อธุรกิจการค้าภายในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย นางสาววรดา แย้มนัดดา บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-021 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
13.15 - 13.30 น.
103 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยพลังงานสะอาดและพลังงานสิ้นเปลือง นายภูวดล เพ็ญนาดี บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-032 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1
11.45 – 12.00 น.
104 โปรแกรมควบคุมสภาวะของสมาร์ทฟาร์มผ่านระบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟสบนหน้าเว็บบราวเซอร์ อาจารย์ ดร.Duaeraem Phaengkieo บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-020 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
13.15 - 13.30 น.
105 ตู้เปิดฝาจุกแบตเตอรี่พร้อมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติ อาจารย์ ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-021 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
13.30 - 13.45 น.
106 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านภาษาอังกฤษและความสามารถด้านภาษาจีนของนักศึกษา: กรณีศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาจารย์นรากร จันลาวงศ์ บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-ED-012 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
14.15 - 14.30 น.
107 จากพุทธสู่คริสต์: หมอยาไตกับการต่อรองทางความเชื่อหลังการเปลี่ยนศาสนา นายอาทิตย์ แผ่บุญ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-020 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
13.00 - 13.15 น.
108 ออกแบบหุ่นยนต์ล้างแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมอาดูโน่ นายอภิชาติ เขียวดี บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-022 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
13.45 - 14.00 น.
109 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนข่าวสารของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่านระบบ MQTT นายวิชิต เหล็กคำ บรรยาย กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน O-SO-028 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 3
11.00 – 11.15 น.
110 การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1 นางสาวพิมพ์ชนก นราศรี บรรยาย กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม O-ED-013 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting Hall
14.30 - 14.45 น.
111 การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนร่วมกับอีแวปปอเรเตอร์ นายอนุชิต แบบวา บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-026 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
14.45 - 15.00 น.
112 ออกแบบชุดกลไกลับใบมีดสำหรับเครื่องสับเอนกประสงค์ อาจารย์บุญญฤทธิ์ วังงอน บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-009 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
13.30 - 13.45 น.
113 การประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม อาจารย์กิตติศักดิ์ คงสีไพร บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-033 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 1
13.00 - 13.15 น.
114 การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบลเกาะยอ สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน นางสาวญาโณทัย ชุมศรีเมฆ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-022 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
13.30 - 13.45 น.
115 เครื่องผสมฮอร์โมนกับอาหารแปลงเพศสำหรับปลานิล นายทวีรัฐ ลีวพงศ์ บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-010 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 1
13.45 - 14.00 น.
116 การศึกษาความสามารถด้านภาษาศาสตร์สังคมในการปฏิสัมพันธ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี: กรณีศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาจารย์ ดร.สุภัทรา วันเพ็ญ บรรยาย กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ O-SO-015 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Meeting 2
10.45 – 11.00 น.
117 การพัฒนาคู่มือโปรแกรม GX-WORKS 3 สำหรับการศึกษาโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ นายจิรายุ วงค์โท บรรยาย กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี O-SC-023 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้องประชุม Mini Theater 2
14.00 - 14.15 น.
118 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่มารับการรักษากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคบ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวนวลพร บุญสาร บรรยาย กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ O-HE-010 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ห้อง Training Room
13.45 – 14.00 น.