โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563

หนังสือประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563
หลักการและเหตุผล

          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบ ที่น้อมนำคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดำริ บูรณาการกับการปฏิบัติภารกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำให้ชุมชนเข้มแข็งพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มีการสร้างระบบและกลไกการขับเคลื่อนให้เกิดงานวิจัยด้านต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงครามได้จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัย ในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมจากในประเทศ สร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม หรือวารสารวิชาการระดับชาติ และเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น
          การจัดประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักและนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในประเทศ ผลงานวิจัยที่ได้นำเสนอในที่ประชุม จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ที่มีคณะกรรมการดำเนินงานที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเล็งเห็นว่า การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ทั้งสำหรับอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กร หรือสถาบันการศึกษานั้นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจัดการประชุมในรูปแบบเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ก็เพื่อประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายการวิจัยให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยในอนาคตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัย ในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
          2. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมจากในประเทศ
          3. เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ
          4. เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม หรือวารสารวิชาการระดับชาติ
          5. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย

          อาจารย์/นักวิจัย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเครือข่าย ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการดำเนินงาน

          1. การบรรยายพิเศษ
          2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
          3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
          4. นิทรรศการ
          5. การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

หัวข้อในการส่งบทความ

          กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
          กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว
          กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

          1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของค่าเป้าหมาย (200 คน)
          2. ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 80 คน
วัน-เวลา การจัดประชุม

          วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สถานที่

          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

ผู้รับผิดชอบ

          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกำหนดการส่งบทความวิจัย

กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1. เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมรับบทความ Full Paper 25 พฤศจิกายน 2562
2. ปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมปิดรับบทความ Full Paper 10 มกราคม 2563
3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Full Paper ภายใน 17 มกราคม 2563
4. ผู้เขียนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมส่งฉบับแก้ไขกลับมายังคณะทำงาน 13 – 20 มกราคม 2563
5. ประกาศผลการพิจารณา 21 มกราคม 2563
6. วันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563 12 กุมภาพันธ์ 2563อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
1. ผู้นำเสนอผลงาน (นักวิจัย/นิสิต/นักศึกษา) 1,000 2,500
2. ผู้เข้าร่วมงานแต่ไม่นำเสนอผลงาน - 500


ชำระค่าลงทะเบียน

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 660-0-00622-2
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม