กำหนดการส่งบทความ

กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1. เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมรับบทความ Full Paper 25 พฤศจิกายน 2562
2. ปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมปิดรับบทความ Full Paper 10 มกราคม 2563
3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Full Paper ภายใน 17 มกราคม 2563
4. ผู้เขียนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมส่งฉบับแก้ไขกลับมายังคณะทำงาน 13 – 20 มกราคม 2563
5. ประกาศผลการพิจารณา 21 มกราคม 2563
6. วันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563 12 กุมภาพันธ์ 2563

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
1. ผู้นำเสนอผลงาน (นักวิจัย/นิสิต/นักศึกษา) 1,000 2,500
2. ผู้เข้าร่วมงานแต่ไม่นำเสนอผลงาน - 500
ชำระเงินค่าลงทะเบียนวันสุดท้าย ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น.

ชำระค่าลงทะเบียน

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 660-0-00622-2
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

กลุ่มสาขาที่นำเสนอ

     กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
     กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว
     กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน

การนำเสนอแบบโปสเตอร์

ข้อกำหนดในกำรจัดทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงาน


          ผู้ที่นำเสนอจัดเตรียมเอกสารโปสเตอร์แสดงผลงานของโครงการวิจัย และบทสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ตามรูปแบบที่ผู้จัดกำหนด ท่านจะต้องดำเนินการออกแบบโปสเตอร์ที่พร้อมสำหรับการจัดพิมพ์ 1 เรื่องผลงานวิจัย ต่อ 1 แผ่นโปสเตอร์ โดยท่านผู้นำเสนองานภาคโปสเตอร์ตามแบบที่กำหนด ดังนี้

องค์ประกอบของโปสเตอร์
          ควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ (ทั้งนี้อาจปรับเปลี่ยนหัวข้อตามความเหมาะสมของ การนำเสนอของแต่ละโครงการ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามที่แจ้ง)
          (1) ชื่อโครงการวิจัย ชื่อ-สกุลของคณะผู้วิจัยในโครงการ และหน่วยงานที่สังกัด
          (2) บทนำ/บทคัดย่อ
          (3) วัตถุประสงค์ของโครงการโดยสรุปย่อ (ที่สอดคล้องกับข้อเสนอโครงการ)
          (4) ผลการดำเนินการวิจัย และการอภิปรายผล
          (5) แนวทางการนำผลการดำเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ และ/หรือ แนวทางการพัฒนาต่อยอดโครงการวิจัย
          (6) กิตติกรรมประกาศ (ระบุแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย)

ลักษณะและขนาดของโปสเตอร์
          (1) ขนาดโปสเตอร์ที่กำหนด คือ กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร (แนวตั้ง) ตำมรูปแบบที่ผู้จัดกำหนดในตัวอย่ำง
          (2) ขนาดตัวอักษรชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตรหรือ 70 Points (font size)
          (3) ขนาดตัวอักษรเนื้อหา ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร ควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร หรือ 28 points (font size)
          (4) ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
          (5) เนื้อหาภายในโปสเตอร์ไม่ควรมากเกินไป ควรสรุปเฉพาะใจความสำคัญ ควรกระชับ ชัดเจน ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ควรมีภำพประกอบ หรือใช้ตารางและรูปภาพเพื่อสื่อความหมายแทนข้อความ เป็นต้น
          (6) สามารถดาวน์โหลดต้นฉบับ/ต้นแบบ ได้ที่ https://research.psru.ac.th/PBR2020/ เว็บไซต์กำรประชุมวิชาการฯ

การติดตั้งโปสเตอร์
          (1) ผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ควรนำโปสเตอร์มาติดภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 –17.00 น. โดยติดตั้งโปสเตอร์ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
          (2) โปสเตอร์ที่นำเสนอจะติดตั้งไว้ตลอดทั้ง 1 วัน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และเพื่อไม่ให้เกิดความ เสียหายระหว่างการติดตั้งควรใส่เบอร์โทรศัพท์และ e – mail ของผู้เสนอผลงาน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้
          (3) ผู้นำเสนอผลงานจัดเก็บโปสเตอร์ได้ใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลำ 16.30 น. เป็นต้นไป
          (4) การติดตั้งและจัดเก็บโปสเตอร์เป็นหน้าที่ของผู้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ตามที่กำหนด

การนำเสนอผลงาน
          ผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาโปสเตอร์แสดงผลงานใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตามเวลาที่ผู้จัดงานประชุมฯจะแจ้งให้ ทราบอีกครั้ง โดยผู้นำเสนอต้องยืนประจำที่โปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถำม ในเวลำที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำเพื่อที่ ผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดเลือกผลงำนดีเด่นเข้ารับรางวัล

แผนผังการนำเสนอแบบโปสเตอร์

การนำเสนอแบบบรรยาย

          ผู้นำเสนอเตรียม Presentation file ในรูปแบบ Powerpoint file (version 2010) หรือ PDF file และนำมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 07.30 - 09.30 น. ณ จุดลงทะเบียน ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแต่ละท่านจะมีเวลานำเสนอ 10 นาที และตอบข้อซักถามผู้ทรงคุณวุฒิ 5 นาที รวมเป็นเวลา 15 นาที

ดาวน์โหลดเอกสาร

รูปแบบบทความในการตีพิมพ์ Proceeding

ดาวน์โหลด

รูปแบบ Full Paper

ดาวน์โหลด

รูปแบบ Templete โปสเตอร์

ดาวน์โหลด (pdf)

ดาวน์โหลด (ppt)

ดาวน์โหลด (jpg) ใส่เป็นภาพพื้นหลัง powerpoint ขนาด กว้าง 80 x150 เซนติเมตร หรือใกล้เคียง

หนังสือประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ
พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563 ในการเดินทางไปราชการ

ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์/โทรสาร 055-267-038

website : research.psru.ac.th/PBR2020/
e-mail : pibulresearch@gmail.com