รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)
รายชื่อผลงานวิจัยวิจัยที่ถูกเสนอให้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562

กำหนดการส่งบทความวิจัย

กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1. เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมรับบทความ Full Paper 27 พฤศจิกายน 2561
2. ปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมปิดรับบทความ Full Paper 15 มกราคม 2562
3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Full Paper 1 ธันวาคม 2561 – 20 มกราคม 2562
ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2562
4. ผู้เขียนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมส่งฉบับแก้ไขกลับมายังคณะทำงาน ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562
10 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
5. ประกาศผลการพิจารณา 10 กุมภาพันธ์ 2562
25 กุมภาพันธ์ 2562
6. วันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 15 มีนาคม 2562

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
1. ผู้นำเสนอผลงาน (นักวิจัย/นิสิต/นักศึกษา) 1,000 2,500
2. ผู้เข้าร่วมงานแต่ไม่นำเสนอผลงาน - 500

 

ชำระค่าลงทะเบียน

ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 660-0-00622-2
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562
อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์/โทรสาร 055-267-038
website : pibulresearch.psru.ac.th/2019/
e-mail : pibulresearch@gmail.com