ข้อมูลผลงานวิจัยและบริการวิชาการ

เลือกปีที่ต้องการ    

* กรณีข้อมูลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ จะเป็นปีที่ตีพิมพ์

1573
งานวิจัย
1819
งานตีพิมพ์เผยแพร่
80
งานสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย
298
งานสิทธิบัตรฯ/อนุสิทธิบัตร
291
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
291
งานบริการวิชาการ
52
งานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
354
โครงการฝึกอบรม
261
การบูรณาการงานบริการวิชาการ
291
สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานบริการวิชาการ
396
ข้อมูลนักวิจัย

 

© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561