ข้อมูลผลงานวิจัยและบริการวิชาการ

เลือกปีที่ต้องการ    

* กรณีข้อมูลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ จะเป็นปีที่ตีพิมพ์

1562
งานวิจัย
1464
งานตีพิมพ์เผยแพร่
80
งานสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย
298
งานสิทธิบัตรฯ/อนุสิทธิบัตร
265
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
265
งานบริการวิชาการ
52
งานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
307
โครงการฝึกอบรม
226
การบูรณาการงานบริการวิชาการ
265
สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานบริการวิชาการ
391
ข้อมูลนักวิจัย

 

© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561