ข้อมูลการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ค้นหาข้อมูลตามปี

       พ.ศ.         

ข้อมูลการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 85 เรื่อง

ลำดับที่ ชื่อสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร/สิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ ชื่อผู้สร้างสรรค์ คณะ/หน่วยงาน ประเภทผลงาน เลขที่คำขอ เลขประกาศโฆษณา เลขที่ได้รับความคุ้มครอง สถานะ ผู้ดำเนินการ หมายเหตุ
1 แก้ว แบบที่1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000150 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
2 แก้ว แบบที่2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000151 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
3 แก้ว แบบที่3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000152 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
4 แก้ว แบบที่4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000153 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
5 แก้ว แบบที่5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000154 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
6 แก้ว แบบที่6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000155 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
7 แก้ว แบบที่7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000156 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
8 แก้ว แบบที่8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000157 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
9 แก้ว แบบที่9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000158 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
10 แก้ว แบบที่10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000159 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
11 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 1 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000160 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
12 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 2 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000161 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
13 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 3 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000162 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
14 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 4 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000163 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
15 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 5 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000164 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
16 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 6 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000165 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
17 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 7 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000166 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
18 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 8 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000167 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
19 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 9 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000168 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
20 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 10 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000169 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
21 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 11 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000170 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
22 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 12 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000171 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
23 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 13 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000172 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
24 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 14 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000173 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
25 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 15 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000174 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
26 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 16 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000175 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
27 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 17 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000176 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
28 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 18 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000177 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
29 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 19 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000178 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
30 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 20 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000179 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
31 กรรมวิธีการทดสอบหาค่าดัชนีน้ำตาลโดยประมาณโดยใช้วิธีสภาวะจำลอง รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
อนุสิทธิบัตร 2103003557 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (26/01/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
32 ยาสีฟันสมุนไพรที่มีส่วนผสมของข่อย กานพลู และลิ้นทะเล อาจารย์ ดร.ธนพล กิจพจน์ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
อนุสิทธิบัตร 2103003041 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (18/10/2564) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
33 เคลือบสำหรับเคลือบผิวผลิตภัณฑ์เซรามิก รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อนุสิทธิบัตร - - - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (27/10/3107) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
34 สูตรอาหารข้นที่ปราศจากยูเรียสำหรับโคเนื้อน้ำหนัก 150-300 กิโลกรัม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา มูลสาร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
อนุสิทธิบัตร 2103003514 - - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาโอนสิทธิ์ (09/03/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
35 สูตรจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่รวมผงเสริมโปรตีนและกรรมวิธีการผลิต ศิริรัตน์ พันธ์เรือง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตร 2103003369 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (08/12/2564) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
36 แก้วแบบที่ 11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000576 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (25/03/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
37 แก้วแบบที่ 12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000517 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (25/03/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
38 แก้วแบบที่ 13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000518 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (25/03/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
39 แก้วแบบที่ 14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000519 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (25/03/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
40 แก้วแบบที่ 15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000520 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (25/03/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
41 แก้วแบบที่ 16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000521 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (25/03/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
42 แก้วแบบที่ 17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000522 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (25/03/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
43 แก้วแบบที่ 18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000523 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (25/03/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
44 แจกันแบบที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000524 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (25/03/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
45 แจกันแบบที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000525 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (25/03/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
46 ผ้าทอเส้นใยธรรมชาติย้อมสีกาแฟและกรรมวิธีการย้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตร 2203000368 - - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (09/03/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
47 เนื้อเพลงวิศวกรสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
ลิขสิทธิ์ 400881 - ว.047408 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (18/03/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
48 เนื้อเพลงมาร์ชครุศาสตร์ราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
ลิขสิทธิ์ 400883 - ว.047409 ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (18/03/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
49 อุปกรณ์คัดแยกมะขามหวานแบบสายพานลำเลียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อนุสิทธิบัตร - - - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (25/03/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
50 สูตรโจ๊กวุ้นกึ่งสำเร็จรูป อาจารย์ ดร.ธนพล กิจพจน์ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
อนุสิทธิบัตร - - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (09/03/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
51 สื่อการสอนการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น นายอนุพล อัคพิน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สิทธิบัตรการออกแบบ - - - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (22/03/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
52 โน๊ตเพลง 100 ปีราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ - - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (24/03/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
53 โน๊ตเพลงวรรณาหมู่ 4 อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ - - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (24/03/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
54 โน๊ตเพลงสาวราวต้นจันทร์ อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ - - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (24/03/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
55 โน๊ตเพลงหมู่ 5 สามัคคี อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ - - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (24/03/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
56 โน๊ตเพลงโชคดีศรีสำโรง อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ - - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (24/03/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
57 โน๊ตเพลงภัยแล้ง อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ - - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (24/03/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
58 เนื้อเพลงมาร์ชนิติศาสตร์ พิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์เคี่ยม สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
ลิขสิทธิ์ - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (01/04/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
59 มิวสิควีดีโอเพลงมาร์ชนิติศาสตร์ พิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์เคี่ยม สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
ลิขสิทธิ์ - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (01/04/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
60 แอพพลิเคชั่นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น อาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผล สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (04/04/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
61 สื่อการสอน เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (17/05/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
62 สื่อการสอน เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (17/05/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
63 สื่อการสอน เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (17/05/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
64 สื่อการสอน เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (17/05/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
65 สื่อการสอน การรวมวงเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (17/05/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
66 สื่อการสอน การรวมวงเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (17/05/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
67 สื่อการสอน การรวมวงเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (17/05/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
68 สื่อการสอน การรวมวงเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (17/05/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
69 MS Students (We Got the Wing, We Fly So High) อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
ลิขสิทธิ์ - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (17/05/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
70 ที่ห้อยกระเป๋าผ้าไหมย้อมสีสเตรปโตมัยซีส ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตร - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (17/05/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
71 พวงกุญแจผ้าไหมย้อมสีสเตรปโตมัยซีส ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตร - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (24/05/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
72 สายคล้องหน้ากากปิดปากและจมูกผ้าไหมย้อมสีสเตรปโตมัยซีส ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตร - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (18/05/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
73 ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน แบบที่ 1 อาจารย์ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สิทธิบัตรการออกแบบ - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาโอนสิทธิ์ (22/06/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
74 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า MS Alumni อาจารย์ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
ลิขสิทธิ์ - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (24/05/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
75 ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน แบบที่ 1 นางสาวจิดาภา ธรรมรักษ์กุล
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สิทธิบัตรการออกแบบ - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
76 ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน แบบที่ 2 นางสาวจิดาภา ธรรมรักษ์กุล
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สิทธิบัตรการออกแบบ - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
77 ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ลายศิรวันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิทธิบัตรการออกแบบ - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (24/05/3108)     
78 สีโปสเตอร์ที่มีส่วนผสมของสีสเตรปโตมัยซีส ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตร - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (26/05/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
79 สีอะครีลิกที่มีส่วนผสมของสีสเตรปโตมัยซีส ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตร - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (26/05/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
80 สีน้ำมันที่มีส่วนผสมของสีสเตรปโตมัยซีส ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตร - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (26/05/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
81 สีน้ำที่มีส่วนผสมของสีสเตรปโตมัยซีส ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตร - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (26/05/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
82 ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน แบบที่ 2 อาจารย์ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สิทธิบัตรการออกแบบ - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาโอนสิทธิ์ (22/06/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
83 ชุดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบตกผลึก : การวิจารณ์เชิงปฏิบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (27/06/2565)     
84 สื่อการสอนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ นายอนุพล อัคพิน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สิทธิบัตรการออกแบบ - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (11/07/3108)     
85 ลิปกลอสที่มีส่วนผสมของนีโอโซมที่กักเก็บอนุภาคนาโนทองแดงที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยสารละลายฝาง รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตร - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (09/08/3108)