ข้อมูลการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ค้นหาข้อมูลตามปี

       พ.ศ.         

ข้อมูลการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 85 เรื่อง

ลำดับที่ ชื่อสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร/สิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ ชื่อผู้สร้างสรรค์ คณะ/หน่วยงาน ประเภทผลงาน เลขที่คำขอ เลขประกาศโฆษณา เลขที่ได้รับความคุ้มครอง สถานะ ผู้ดำเนินการ หมายเหตุ
1 แก้ว แบบที่1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000150 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
2 แก้ว แบบที่2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000151 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
3 แก้ว แบบที่3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000152 - - อยู่ระหว่างการชำระค่าธรรมเนียมและรับจดทะเบียนสิทธิบัตร (23/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
4 แก้ว แบบที่4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000153 - - อยู่ระหว่างการชำระค่าธรรมเนียมและรับจดทะเบียนสิทธิบัตร (23/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
5 แก้ว แบบที่5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000154 - - อยู่ระหว่างการชำระค่าธรรมเนียมและรับจดทะเบียนสิทธิบัตร (23/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
6 แก้ว แบบที่6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000155 - - อยู่ระหว่างการชำระค่าธรรมเนียมและรับจดทะเบียนสิทธิบัตร (23/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
7 แก้ว แบบที่7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000156 - - อยู่ระหว่างการชำระค่าธรรมเนียมและรับจดทะเบียนสิทธิบัตร (23/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
8 แก้ว แบบที่8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000157 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
9 แก้ว แบบที่9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000158 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
10 แก้ว แบบที่10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000159 - - อยู่ระหว่างการประกาศโฆษณา (23/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
11 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 1 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000160 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
12 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 2 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000161 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
13 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 3 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000162 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
14 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 4 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000163 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
15 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 5 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000164 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
16 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 6 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000165 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
17 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 7 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000166 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
18 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 8 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000167 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
19 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 9 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000168 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
20 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 10 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000169 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
21 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 11 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000170 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
22 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 12 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000171 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
23 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 13 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000172 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
24 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 14 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000173 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
25 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 15 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000174 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
26 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 16 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000175 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
27 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 17 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000176 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
28 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 18 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000177 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
29 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 19 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000178 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
30 เครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา แบบที่ 20 อาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000179 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (24/02/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
31 กรรมวิธีการทดสอบหาค่าดัชนีน้ำตาลโดยประมาณโดยใช้วิธีสภาวะจำลอง รองศาสตราจารย์ ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
อนุสิทธิบัตร 2103003557 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (26/01/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
32 ยาสีฟันสมุนไพรที่มีส่วนผสมของข่อย กานพลู และลิ้นทะเล อาจารย์ ดร.ธนพล กิจพจน์ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
อนุสิทธิบัตร 2103003041 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (18/10/2564) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
33 เคลือบสำหรับเคลือบผิวผลิตภัณฑ์เซรามิก รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อนุสิทธิบัตร - - - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (27/10/3107) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
34 สูตรอาหารข้นที่ปราศจากยูเรียสำหรับโคเนื้อน้ำหนัก 150-300 กิโลกรัม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา มูลสาร สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
อนุสิทธิบัตร 2103003514 - - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาโอนสิทธิ์ (09/03/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
35 สูตรจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่รวมผงเสริมโปรตีนและกรรมวิธีการผลิต ศิริรัตน์ พันธ์เรือง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตร 2103003369 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (08/12/2564) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
36 แก้วแบบที่ 11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000576 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (25/03/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
37 แก้วแบบที่ 12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000517 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (25/03/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
38 แก้วแบบที่ 13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000518 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (25/03/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
39 แก้วแบบที่ 14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000519 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (25/03/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
40 แก้วแบบที่ 15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000520 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (25/03/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
41 แก้วแบบที่ 16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000521 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (25/03/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
42 แก้วแบบที่ 17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000522 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (25/03/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
43 แก้วแบบที่ 18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000523 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (25/03/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
44 แจกันแบบที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000524 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (25/03/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
45 แจกันแบบที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202000525 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (25/03/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
46 ผ้าทอเส้นใยธรรมชาติย้อมสีกาแฟและกรรมวิธีการย้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตร 2203000368 - - เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบร่างคำขอรับสิทธิบัตร (09/03/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
47 เนื้อเพลงวิศวกรสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
ลิขสิทธิ์ 400881 - ว.047408 ได้รับแจ้งจดจากกรมฯ ลิขสิทธิ์ (50 ปี) (18/03/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
48 เนื้อเพลงมาร์ชครุศาสตร์ราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม สาขาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
ลิขสิทธิ์ 400883 - ว.047409 ได้รับแจ้งจดจากกรมฯ ลิขสิทธิ์ (50 ปี) (18/03/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
49 อุปกรณ์คัดแยกมะขามหวานแบบสายพานลำเลียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต สาขาวิชาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อนุสิทธิบัตร 2203002903 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (26/10/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
50 สูตรโจ๊กวุ้นกึ่งสำเร็จรูป อาจารย์ ดร.ธนพล กิจพจน์ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
อนุสิทธิบัตร 2203000853 - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (18/10/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
51 สื่อการสอนการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น นายอนุพล อัคพิน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202001909 - - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (18/10/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
52 โน๊ตเพลง 100 ปีราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ 424781 - ได้รับเลขที่คำขอแจ้งลิขสิทธิ์ ลข.01 (01/12/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
53 โน๊ตเพลงวรรณาหมู่ 4 อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ 424782 - ได้รับเลขที่คำขอแจ้งลิขสิทธิ์ ลข.01 (01/12/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
54 โน๊ตเพลงสาวราวต้นจันทร์ อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ 424783 - ได้รับเลขที่คำขอแจ้งลิขสิทธิ์ ลข.01 (01/12/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
55 โน๊ตเพลงหมู่ 5 สามัคคี อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ 424784 - ได้รับเลขที่คำขอแจ้งลิขสิทธิ์ ลข.01 (01/12/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
56 โน๊ตเพลงโชคดีศรีสำโรง อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ 424785 - ได้รับเลขที่คำขอแจ้งลิขสิทธิ์ ลข.01 (01/12/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
57 โน๊ตเพลงภัยแล้ง อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ 424786 - ได้รับเลขที่คำขอแจ้งลิขสิทธิ์ ลข.01 (01/12/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
58 เนื้อเพลงมาร์ชนิติศาสตร์ พิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์เคี่ยม สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
ลิขสิทธิ์ 424388 - - ได้รับเลขที่คำขอแจ้งลิขสิทธิ์ ลข.01 (16/11/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
59 มิวสิควีดีโอเพลงมาร์ชนิติศาสตร์ พิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์เคี่ยม สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
ลิขสิทธิ์ 424387 - - รอเอกสาร/ข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของผลงาน (08/12/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
60 คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น อาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผล สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ 424369 - ได้รับแจ้งจดจากกรมฯ ลิขสิทธิ์ (50 ปี) (14/11/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
61 สื่อการสอนเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ 424483 - - ได้รับแจ้งจดจากกรมฯ ลิขสิทธิ์ (50 ปี) (21/11/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
62 สื่อการสอนเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ 424486 - - ได้รับแจ้งจดจากกรมฯ ลิขสิทธิ์ (50 ปี) (21/11/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
63 สื่อการสอนเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ 424484 - ได้รับเลขที่คำขอแจ้งลิขสิทธิ์ ลข.01 (21/11/2565) นายสามารถ  เน่าบู่  
64 สื่อการสอนเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ 424485 - ได้รับเลขที่คำขอแจ้งลิขสิทธิ์ ลข.01 (21/11/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
65 สื่อการสอนการรวมวงเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ 424479 - - ได้รับแจ้งจดจากกรมฯ ลิขสิทธิ์ (50 ปี) (21/11/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
66 สื่อการสอนการรวมวงเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ 424482 - - ได้รับเลขที่คำขอแจ้งลิขสิทธิ์ ลข.01 (21/11/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
67 สื่อการสอนการรวมวงเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ 424480 - - ได้รับเลขที่คำขอแจ้งลิขสิทธิ์ ลข.01 (21/11/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
68 สื่อการสอนการรวมวงเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลิขสิทธิ์ 424481 - - ได้รับเลขที่คำขอแจ้งลิขสิทธิ์ ลข.01 (22/11/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
69 MS Students (We Got the Wing, We Fly So High) อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
ลิขสิทธิ์ 424376 - รอเอกสาร/ข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของผลงาน (08/12/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
70 ที่ห้อยกระเป๋าผ้าไหมย้อมสีสเตรปโตมัยซีส ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตร 2203001774 - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (18/10/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
71 พวงกุญแจผ้าไหมย้อมสีสเตรปโตมัยซีส ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตร 2203001773 - นำส่งคำขอรับสิทธิบัตรไปกรมทรัพย์สินฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (24/05/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
72 สายคล้องหน้ากากปิดปากและจมูกผ้าไหมย้อมสีสเตรปโตมัยซีส ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตร 2203001775 - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (18/10/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
73 ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน แบบที่ 1 อาจารย์ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202004318 - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (18/10/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
74 ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า MS Alumni อาจารย์ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
ลิขสิทธิ์ 423900 - ได้รับแจ้งจดจากกรมฯ ลิขสิทธิ์ (50 ปี) (01/11/2565) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
75 ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน แบบที่ 1 นางสาวจิดาภา ธรรมรักษ์กุล
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202002386 - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (26/08/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
76 ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน แบบที่ 2 นางสาวจิดาภา ธรรมรักษ์กุล
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202002385 - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (26/08/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
77 ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ลายศิรวันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202003631 - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (05/10/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล  
78 สีโปสเตอร์ที่มีส่วนผสมของสีสเตรปโตมัยซีส ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตร 2203003103 - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (11/11/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
79 สีอะครีลิกที่มีส่วนผสมของสีสเตรปโตมัยซีส ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตร 2203003106 - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (11/11/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
80 สีน้ำมันที่มีส่วนผสมของสีสเตรปโตมัยซีส ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตร 2203003081 - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (11/11/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
81 สีน้ำที่มีส่วนผสมของสีสเตรปโตมัยซีส ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล สาขาวิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตร 2203003082 - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (11/11/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
82 ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน แบบที่ 2 อาจารย์ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สิทธิบัตรการออกแบบ 2202004706 - ได้รับเลขที่คำขอแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินฯ (11/11/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
83 เครื่องให้อาหารปลาเชิงพาณิชย์ด้วยหลักการให้ตามน้ำหนักอาหารสำหรับอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง อาจารย์ ดร.ปาณิสรา หาดขุนทด สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตร - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาโอนสิทธิ์ (07/12/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
84 ระบบไล่นกด้วยหลักการประมวลผลภาพและคลื่นความถี่สูงสำหรับอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง อาจารย์ ดร.ปาณิสรา หาดขุนทด สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุสิทธิบัตร - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาโอนสิทธิ์ (07/12/3108) นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล  
85 ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ นายสามารถ เน่าบู่
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ลิขสิทธิ์ 424440 - ได้รับเลขที่คำขอแจ้งลิขสิทธิ์ ลข.01 (18/11/2565) นางสาวจิดาภา  ธรรมรักษ์กุล