ติดต่อเรา


  • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  • อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  • โทรศัพท์ +66 55 267 038 แฟกซ์ +66 55 267 038
  • อีเมล์ rdi@psru.ac.th