ข้อมูลหน่วยงาน

หน้าแรก / ข้อมูลหน่วยงาน / คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์  วงษ์ประทีป
ฐานข้อมูล PSRU Expert

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

อาจารย์รสสุคนธ์  ประดิษฐ์
ฐานข้อมูล PSRU Expert

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิจัย

อาจารย์ ดร.ภานุมาศ  หมอสินธ์
ฐานข้อมูล PSRU Expert

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย  เทพกรณ์
ฐานข้อมูล PSRU Expert

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวกัลนิกา พูลผล
ฐานข้อมูล PSRU Expert