ข้อมูลหน่วยงาน

หน้าแรก / ข้อมูลหน่วยงาน / คณะกรรมการประจำสถาบัน

คณะกรรมการประจำสถาบัน


ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป

รองประธานกรรมการ

อาจารย์รสสุคนธ์ ประดิษฐ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา เอมหยวก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายโกวิทย์ ทรงคุณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประคอง สายจันทร์

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ภานุมาศ หมอสินธ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย เทพกรณ์

กรรมการ

นางจิตรา มีคำ

กรรมการ

นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวกัลนิกา พูลผล

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายสามารถ เน่าบู่