ข้อมูลหน่วยงาน

หน้าแรก / ข้อมูลหน่วยงาน / ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา


          สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมมีฐานะเป็น “ศูนย์วิจัยและบริการศึกษา” ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ บริเวณส่วนหนึ่งของบ้านพิบูล วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ถนนวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ต่อมารัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2538 ซึ่งได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยมีฐานะเป็น “สำนักวิจัยและบริการวิชาการ” ในปี พ.ศ. 2540 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (ส่วนวังจันทน์) และต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 และ 414 สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) ใน พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทำให้สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 10 ส่วนราชการ และสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เปลี่ยนฐานะเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา”
          ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ที่อาคารศรีพิบูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหัวหน้าส่วนราชการคือ ผู้อำนวยการสถาบัน มีรองผู้อำนวยการ 3 คน และมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 หน่วยงานคือ สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน โดยมีหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการกำกับดูแล และหน่วยงานย่อยออกเป็น 3 หน่วย ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 184 (10/2564) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรภายในออกเป็น 3 กลุ่มงาน คือ งานบริหารจัดการงานวิจัย งานสนับสนุนการบริการวิชาการ และงานบริหารและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา