โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน


Untitled Document
ข้อมูลหมู่บ้าน
บ้านรักไทย หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อภาค
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
   เริ่มแรกได้มีราษฎรอพยพมาหลายพื้นที่มีหลายกลุ่ม กลุ่มแรกมาจากอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กลุ่มที่สอง มาจากอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย กลุ่มที่สาม มาจากอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มที่สี่มาจากอำเภอ
   วังทอง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มที่ห้ามาจากอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สาเหตุเนื่องจากไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง และอพยพมาหาแหล่งอาหาร จึงได้อพยพเข้ามาในพื้นที่บ้านรักไทยในปัจจุบัน เดิมเรียกว่าบ้านขุนน้ำภาค สันนิฐานว่า เรียกตามชื่อลำน้ำภาค
   ต่อมาปี 2529 ทางราชการได้เลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นมา คือ นายประสิทธิ์ พิมพ์พล เป็นใหญ่บ้านคนแรก พร้อมได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านรักไทย ลักษณะการสร้างบ้านเรือนจะสร้างบริเวณถนน ไม่นิยมสร้างบริเวณ ริมน้ำ เนื่องจากเมื่อถึงฤดูฝนน้ำจะไหลบ่าท่วม มีการทำอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และค้าขาย สภาพพื้นที่ ห่างไกลจากศูนย์บริการประชาชน และหน่วยงานของรัฐ จึงไม่ได้รับการบริการมากนัก มีการรักษาวัฒนธรรม ดั้งเดิม และมีการบูชาปู่ย่าตายาย มีขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามจากอดีตถึงปัจจุบัน

อาณาเขตของหมู่บ้าน
   ทิศเหนือ
ติดต่อกับ หมู่บ้านธรรมวงค์ ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
   ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ทิศใต้
ติดต่อกับ หมู่บ้านนุชเทียน ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
   ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ทำเนียบผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
   1. นายประสิทธิ์ พิมพ์พล
   2. นายทองดี สุขแก่น

ส่วนราชการที่สำคัญที่เข้าก่อตั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
   1. โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย ตั้งเมื่อ พ.ศ.2532
   2. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
   3. ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   4. สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
   5. สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
   6. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
   7. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
   8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
   9. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การปกครอง
   ปัจจุบันบ้านรักไทย หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มีผู้บริหารด้านการ ปกครอง แต่ละระดับดังนี้
   1. นายล้ำ เลิศศรีมงคล
นายอำเภอชาติตระการ
   2. นายสมชาย สีบุญ
กำนันตำบลบ่อภาค
   3. นายพีรากร ราชเพียแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค
   4. นายทองดี สุขแก่น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
   5. นายลำเพลิน จันทร์มัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ฝ่ายปกครอง (1)
   6. นายสำรอง ตันตุลา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ฝ่ายปกครอง (2)
   7. นายพัด เวิงแห่ว
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ฝ่ายปกครอง (3)

การคมนาคม
   ระยะทางจากหมู่บ้านรักไทย - อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 70 กิโลเมตร
   ระยะทางจากหมู่บ้านรักไทย - อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 186 กิโลเมตร
   ระยะทางจากหมู่บ้านรักไทย - กก.ตชด.31 จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 196 กิโลเมตร

จำนวนประชากร
   บ้านรักไทย มี 62 หลังคาเรือน ประชากร 314 คน เป็นชาย 169 คน หญิง 145 คน

ศาสนา/ภาษาที่ใช้
   ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และผีบรรพบุรุษ ใช้ภาษาไทยกลาง และภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาพูดติดต่อสื่อสารกัน

การประกอบอาชีพ/รายได้เฉลี่ย
   ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ และรับจ้างทั่วไป รายได้เฉลี่ยประมาณ 20,000 บาท/ครัวเรือน/ปี

การบริการของรัฐ
   - มีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริการอย่างทั่วถึง
   - สถานที่บริการสาธารณสุข มีสถานีอนามัยบ้านนุชเทียน ห่างจากหมู่บ้านรักไทย 5 กิโลเมตร
   - โรงเรียนมัธยมใกล้เคียง คือโรงเรียนขยายโอกาสบ้านร่มเกล้า ระยะทาง 15 กิโลเมตร

ผู้นำหมู่บ้าน
   ผู้ใหญ่บ้านรักไทย
นายทองดี สุขแก่น
   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
นายลำเพลิน จันทร์มัน
   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
นายสำรอง ตันตุลา
   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
นายพัด เวิงแห่ว
   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายจำนง กิสิน
นางนัฎฐนิชา ดวงอุปะ
   ผู้นำตามธรรมชาติ
นายสำคัญ หาคูณ
นางฝ้าย คุรุนันท์

ข้อมูลหมู่บ้านใกล้เคียง
   บ้านนุชเทียน หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มีอาชีพทำไร่เป็นอาชีพหลัก อยู่ห่างไปทางทิศใต้ ระยะทาง 5 กิโลเมตร

ฐานข้อมูลพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
    +  ร.ร.ตชด.บ้านลาดเรือ
    +  ร.ร.ตชด.บ้านนุชเทียน
    +  ร.ร.ตชด.บ้านอาทรอุทิศ
    +  ร.ร.ตชด.บ้านรักไทย

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย

ประวัติของโรงเรียน
     โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
     สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านรักไทย ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พิกัด QV 038565
     โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่เดิมหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ การคมนาคมไม่สะดวก การเข้าออกหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต่อมามีราษฎรเข้ามาประกอบอาชีพการเกษตรเพิ่มขึ้น เพราะทางกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดสรรที่ทำกินให้ครอบครัวละ 15 ไร่ ที่ปลูกบ้านครอบครัวละ 1 ไร่
     เมื่อปี พ.ศ.2531 คณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มาออกค่ายอาสาพัฒนา และได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร ร่วมกับราษฎรบ้านรักไทย และกองอำนวยการโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว เพื่อให้เป็นสมบัติของหมู่บ้าน เมื่อเสร็จภารกิจการออกค่ายแล้ว คณะนักศึกษา ฯ จึงมอบอาคารเรียนให้กับกองอำนวยการ ฯ เพื่อดำเนินการต่อไป กองอำนวยการโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ได้จัดครูมาทำการสอน จำนวน 2 นาย คือ ทหารพรานสมเกียรติ ก้อนทองแล และทหารพรานฉัตรเฉลิม โฆษิต ประจำอยู่กองร้อยทหารพรานที่ 11 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเริ่มทำการสอนอย่างเป็นทางการ ด้านจิตวิทยาให้แก่ประชาชน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 – 2533
     ในปีการศึกษา 2533 ทางอำนวยการโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ได้มอบโรงเรียนให้กับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พ.ต.อ.ประภาส ธรรมนันท์ ดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 , พล.ต.ต.โกวิท วัฒนะ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (ยศในขณะนั้น) ทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จึงได้จัดครูตำรวจตระเวนชายแดน เข้ามาดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2534 เป็นต้นมา โดยจัดครูมาทำการสอน จำนวน 4 นาย คือ
     1. จ.ส.ต.สมบูรณ์ ปัญญาวงค์ ปฏิบัติหน้าที่ ครูใหญ่
     2. ส.ต.อ.อุกฤษฎ์ พรหมแก้วต่อ ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้ช่วย
     3. ส.ต.ท.วิชิต โลกาพุทธ ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน
     4. ส.ต.ต.สุนทร ศรีเพชร ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน
     ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย เปิดทำการเรียน – การสอน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งหมด 40 คน ชาย 25 คน หญิง 15 คน

ระบบการศึกษา
     โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย เปิดทำการเรียน – การสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ และบูรณาการ การเรียน – การสอน แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 8 โครงการ โดยแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ดังนี้.-
     ภาคเรียนที่ 2 เปิด 16 พฤษภาคม 2553 ถึง 8 ตุลาคม 2553
     ภาคเรียนที่ 2 เปิด 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง 24 มีนาคม 2554

จำนวนครู และนักเรียน
     ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 37 คน ชาย 21 คน หญิง 16 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดนทำการสอน จำนวน 7 นาย ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน โดยมี ดาบตำรวจประทีป ชูช่วย ทำหน้าที่ครูใหญ่

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2554

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (คน) หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
 ชั้นเด็กปฐมวัย 10 6 16  
 ประถมศึกษาปีที่ 1 2 1 3  
 ประถมศึกษาปีที่ 2 1 - 1  
 ประถมศึกษาปีที่ 3 1 3 4  
 ประถมศึกษาปีที่ 4 3 3 6  
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 1 5  
ประถมศึกษาปีที่ 6 - 2 2  
รวมทั้งหมด 21 16 37  

ตารางแสดงจำนวนครู และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย

ลำดับ ยศ ชื่อ สกุล คุณวุฒิ หน้าที่รับผิดชอบ
1.  ด.ต.ประทีป ชูช่วย - ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์)
- ครูใหญ่/บริหารงานโครงการ
2.  ด.ต.เสน่ห์ จันโท - ปริญญาตรี (อุตสาหกรรม)
- ผู้ช่วยครูใหญ่
- ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
- กิจกรรมการปลูกพืช, เลี้ยงกบ
3.  ด.ต.คำสอน อุทิตสาร - มัธยมศึกษาปีที่ 6 - ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, 6
- โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- โครงการฝึกอาชีพ
- งานวิชาการ/กิจกรรมห้องสมุด/กิจกรรมโรงเรียน
- ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,ภาษาไทย
- ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
4.  จ.ส.ต.หญิงณัฐฐวลัญช์ญา อุทิตสาร - มัธยมศึกษาปีที่ 6 - ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- โครงการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และ เด็กในถิ่นทุรกันดาร
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
- ครูพยาบาล
- งานกิจกรรมนักเรียน
- ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
5.  ส.ต.ต.ทิวากร จันทวงค์ - มัธยมศึกษาปีที่ 6 - - ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
- ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6.  ส.ต.ท.หญิงเบญจมาศ ตรีสิน - ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) - ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- โครงการส่งเสริมสหกรณ์
- ครูประจำห้องศูนย์การเรียนรู้/ห้องสมุด
- กิจกรรมนักเรียน
- ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
7.  ส.ต.ต.ณัฐพล เสมาทอง - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- โครงการฝึกอาชีพ
- กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่
- กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
- กิจกรรมนักเรียน
- ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
8.  นางบังอร กวางเดินดง - มัธยมศึกษาปีที่ 6 - ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
9.  นางกัลยา มากมา - ปริญญาตรี (โภชนาการ) - ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย


แผนภูมิโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน


โครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนดำเนินการ
     เพื่อเป็นการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริขึ้น ในโรงเรียนตำรวจ- ตระเวนชายแดน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2550 – 2559) ดังต่อไปนี้
     วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา
     - ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี


     - การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี
น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2553


ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2553


พัฒนาการตามวัย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2553


     - อัตราการมีน้ำหนักตามเกณฑ์อายุของเด็กปฐมวัย
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2553


     - อัตราการมีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กปฐมวัย และ เด็กประถม
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2553


     - อัตราการมีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเด็กปฐมวัยและ เด็กประถม
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2553


     - สมรรถภาพทางกายในเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553


     - อัตราการป่วยด้วยโรคติดเชื้อในเด็กนักเรียน
ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2553 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2554


     - อัตราคอพอกในเด็กประถมศึกษา
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2553

     - อัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิ
ปีการศึกษา 2553


     - พฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพ ปีการศึกษา 2553


     วัตถุประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน
     - การเข้าถึงและได้รับบริการทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553


     - การพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของเด็กพิการ ปีการศึกษา 2553


     วัตถุประสงค์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2553


     วัตถุประสงค์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ
     - ผลผลิตทางการเกษตร
ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2553 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2554


     - ความรู้ และทักษะด้านอาชีพที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน ปีการศึกษา 2553


     - ความรู้ และทักษะพื้นฐานทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2553


     - ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์ ปีการศึกษา 2553


     วัตถุประสงค์ที่ 5 ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
     - ความรู้ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2553


     วัตถุประสงค์ที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     - ความรู้ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2553


รายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ


ผลงานดีเด่นของครูและนักเรียน
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
     1. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การบันทึกการประชุมสหกรณ์นักเรียน ปีงบประมาณ 2553 จากสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
     2. โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาเปตองหญิงเดี่ยว จากแข่งกีฬาสัมพันธ์ ร.ร.ตชด. 4 ภาค ครั้ง 1/2554
     3. โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กรีฑาวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย จากแข่งกีฬาสัมพันธ์ ร.ร.ตชด. 4 ภาค ครั้ง 1/2554
     4. โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กรีฑาวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง จากแข่งกีฬาสัมพันธ์ ร.ร.ตชด. 4 ภาค ครั้ง 1/2554
     5. โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กรีฑาวิ่ง 100 เมตรหญิง จากแข่งกีฬาสัมพันธ์ ร.ร.ตชด. 4 ภาค ครั้ง 1/2554
     6. โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กรีฑาวิ่ง 100 เมตรชาย จากแข่งกีฬาสัมพันธ์ ร.ร.ตชด. 4 ภาค ครั้ง 1/2554
ผลงานดีเด่นของครู
     สิบตำรวจตรีทิวากร จันทวงค์ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เรื่องการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การประชุมวิชาการสามทศวรรษการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ จ.ตาก วันที่ 24 – 27 ธันวาคม 2553


 

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2553