ประกาศ
แนวทางการจัดทำเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศรับข้อเสนอโครงการแผ่นดิน(แบบปกติ) พ.ศ.2560
กรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง เกณฑ์การสนับสนุนรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าววิจัย
  • ข่าววารสาร
  • ข่าวทั่วไป
  • ข่าวบริการวิชาการ
  เรื่อง ชี้แจงแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2560
  date :  17 สิงหาคม 2558 15:20:15  read :  71
  ขอเชิญร่วมประชุมสัมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 วันที่ 6-7 ส.ค.58
  date :  13 กรกฏาคม 2558 17:14:30  read :  15
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
  date :  29 มิถุนายน 2558 13:06:46  read :  56
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2558
  date :  29 มิถุนายน 2558 13:04:59  read :  52
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
  date :  29 มิถุนายน 2558 13:04:17  read :  47
เพิ่มเติม 
  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  date :  29 มิถุนายน 2558 13:00:17  read :  25
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารการขอรับบทความเผยแพร่ในวารสาร
  date :  29 มิถุนายน 2558 12:13:00  read :  18
  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย สถาบัน มข.และขอมอบวารสารสถาบันวิ มข. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2558 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
  date :  29 มิถุนายน 2558 11:29:12  read :  22
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ราชภัฏลำปาง
  date :  29 มิถุนายน 2558 11:25:54  read :  15
  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับที่ 1 ปีที่ 4
  date :  10 เมษายน 2558 10:26:13  read :  39
เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences

Vol.14 No.2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2013
เพิ่มเติม 
 
 วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฉบับพิเศษ ฉบับที่ 15-16
[มกราคม - ธันวาคม 2555]
เพิ่มเติม 
 
 
 ฐานข้อมูลและเว็บไซต์อื่นๆ ของสถาบันวิจัย
   ฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย
   โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
   โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
   ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
   ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
   ฐานข้อมูลสารสนเทศการบริการวิชาการ
   แผนโครงการบริการวิชาการ
   การบูรณาการการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
   Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences
   วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
   สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
   เว็บไซต์สืบสานงานโครงการตามแนวพระราชดำริ
   เว็บไซต์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เพิ่มเติม 
  Untitled Document
  สายตรงผู้อำนวยการ
  เมนูการใช้งาน
 • แผนปฏิบัติราชการ
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • การจัดการความรู้ (KM)
 • สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
 • วารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences
 • วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • เว็บไซต์สืบสานงานโครงการตามแนวพระราชดำริ
 • เว็บไซต์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
 • ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ
 • รายงานการประชุม
 • ปฏิทินกิจกรรม
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • กระดานสนทนา
 • ติดต่อเรา
 • RDI Online
  ภาพกิจกรรม
  สังเคราะห์งานวิจัย
   • องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ประจําปี 2555
เพิ่มเติม 
  สังเคราะห์งานบริการวิชาการและบทรายการวิทยุฯ
   • รวมบทรายการวิทยุวิทยาลัยชาวบ้าน ประจำปี 2555
เพิ่มเติม 
  เว็บไซต์แนะนำ
  • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
  • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
  • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
  • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 
  โครงการจัดประชุมวิชาการ/
 นิทรรศการ
  • การประชุมวิชาการ“พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
  • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
  • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
  • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 
  สถิติผู้เข้าชม
Untitled Document
วันนี้ ปีนี้
16 8,651
 
  ติดตามเรา