Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
Demo2 first
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 click
Demo2 first
การเสนอขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2557-2558 click
Demo2 first
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557 click
Demo2 first
ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี click
Demo2 first
การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง "วัฒนธรรมสมัยนิยม" click
Demo2 first
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6 click
Demo2 first
เชิญชวนส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ click
Demo2 first
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 click
Demo2 first
การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 click
Demo2 first
เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารนักบริหาร BU Executive Journal click
Demo2 first
INTERNATIONAL TRENDS AND ISSUES IN COMMUNICATION AND MEDIA CONFERENCE ITICAM 2014 click
Demo2 first
INTERNATIONAL TEACHER EDUCATION CONFERENCE ITEC 2014 click
Demo2 first
SAKARYA UNIVERSITY ORGANIZES INTE 2014 click
Demo2 first
TASET ORGANIZES IETC 2014 CONFERENCE INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE IETC 2014 click
ติดตามสถาบันวิจัยได้ที่ facebook | twitter | youtube
Demo2 first
 

 
  ประกาศทุน
   วิจัย
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์สนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ กองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    - ทุนพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่
    - ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
    - ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
    - ทุนวิจัยสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

   บริการวิชาการ
    - ประกาศรับข้อเสนอโครงการ อพ.สธ. ปี 58
    - ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ อพ.สธ. ปี 58
    - แบบเสนอแผนการวิจัย(research program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (แบบ ว-1ช)
    - คำชี้แจง (แบบ ว-1ช)
    - แบบเสนอโครงการวิจัย(research project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (แบบ ว-1ด)
    - คำชี้แจง (แบบ ว-1ด)
 
  ยกย่องเชิดชูนักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทน์
        สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทน์ เป็นนักวิจัยดีเด่นในด้านการบูรณาการผลงานวิจัยสู่การเรียนการสอน โดยมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นภายใต้โครงการบริการวิชาการ "การเพิ่มมูลค่าอาหารไทยโบราณเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนจอมทอง" ที่มีการบูรณาการวิจัยเรื่อง "สืบสานตำนานตำรับอาหารไทยในชุมชนจอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก"
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าววิจัย
  • ข่าววารสาร
  • ข่าวทั่วไป
  • ข่าวบริการวิชาการ
  เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)
  date :  04 เมษายน 2557 :1:01  read :  41
  การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี 2557
  date :  03 เมษายน 2557 22:59:39  read :  30
  ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 14
  date :  03 เมษายน 2557 22:26:48  read :  30
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 “The International Conference on Art and Culture in Creative Economy”
  date :  31 มีนาคม 2557 15:56:40  read :  38
  ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ครั้งที่ 1
  date :  31 มีนาคม 2557 15:52:58  read :  32
  การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6
  date :  31 มีนาคม 2557 15:43:06  read :  36
  การเสนอขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2557-2558
  date :  28 มีนาคม 2557 16:28:18  read :  38
  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3
  date :  28 มีนาคม 2557 16:25:17  read :  37
  หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลกับบุคลากรในสังกัด และเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  date :  28 มีนาคม 2557 16:22:49  read :  28
  ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ
  date :  28 มีนาคม 2557 16:17:54  read :  32
เพิ่มเติม 
  ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสนเทศ
  date :  03 เมษายน 2557 22:42:59  read :  30
  ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารสาระคาม
  date :  03 เมษายน 2557 22:13:52  read :  36
  ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  date :  28 มีนาคม 2557 14:51:06  read :  35
  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารหาดใหญ่วิชาการ
  date :  28 มีนาคม 2557 14:49:26  read :  29
  ขอประชาสัมพันธ์การรับบทความเพื่อพิจารณาสำหรับการตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสานฯ
  date :  30 มกราคม 2557 11:12:59  read :  51
  ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการหรือผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารวิจัย
  date :  30 มกราคม 2557 11:05:25  read :  49
  ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ และบทความจาการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน "สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
  date :  30 มกราคม 2557 11:02:26  read :  43
  วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฉบับที่ 2
  date :  30 มกราคม 2557 11:00:29  read :  42
  ขอมอบวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  date :  29 มกราคม 2557 9:40:01  read :  47
  เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารนักบริหาร BU Executive Journal
  date :  19 ธันวาคม 2556 17:17:17  read :  74
เพิ่มเติม 
  การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ #3
  date :  31 มีนาคม 2557 15:47:30  read :  27
  ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม ปี 2557
  date :  28 มีนาคม 2557 15:49:05  read :  28
  ข่าวกิจกรรมฝึกอบรม ประจำปี 2557
  date :  28 มกราคม 2557 13:18:44  read :  47
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่อฯ
  date :  28 มกราคม 2557 13:15:58  read :  42
  ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้าน"
  date :  27 ตุลาคม 2556 15:48:54  read :  80
  ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพยนต์สั้นในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
  date :  07 ตุลาคม 2556 16:19:30  read :  71
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรด้วยซอฟแวร์
  date :  07 ตุลาคม 2556 16:05:33  read :  74
  เชิญร่วมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2556
  date :  12 กันยายน 2556 14:51:03  read :  107
เพิ่มเติม 
 
 บริหารจัดการงานวิจัย
  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
   • โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2557
   • โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2556
   • โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2555
   • โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2554
   • โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2553
   • โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2552
  โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
   • โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2555
   • โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2554
   • โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2553
   • โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2552
  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
   • ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2556
   • ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2555
   • ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2554
   • ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2553
   • ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2552
  ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
   • ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2555
   • ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2554
   • ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2553
   • ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2552
เพิ่มเติม 
 
 บริหารจัดการงานบริการวิชาการ
  แผนโครงการบริการวิชาการ
   • แผนโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2555
   • แผนโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2554
   • แผนโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2553
  การบูรณาการการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
   • การบูรณาการการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ปีการศึกษา 2555
   • การบูรณาการการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ปีการศึกษา 2554
   • การบูรณาการการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ปีการศึกษา 2553
เพิ่มเติม 
 
 จดหมายข่าว
   จดหมายข่าว ข่าวบุคลากรดีเด่น ปี 55
   จดหมายข่าว ฉบับที่ 26
   จดหมายข่าว ฉบับที่ 25
   จดหมายข่าว ฉบับที่ 24
   จดหมายข่าว ฉบับที่ 23
   จดหมายข่าว ฉบับที่ 22
   จดหมายข่าว ฉบับที่ 21
   จดหมายข่าว ฉบับที่ 20
   จดหมายข่าว ฉบับที่ 19
   จดหมายข่าว ฉบับที่ 18
   จดหมายข่าว ฉบับที่ 17
เพิ่มเติม
 
 จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
เพิ่มเติม 
 
 Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences

Vol.14 No.2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2013
เพิ่มเติม 
 
 วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฉบับพิเศษ ฉบับที่ 15-16
[มกราคม - ธันวาคม 2555]
เพิ่มเติม 
 
 ดาวน์โหลดเอกสาร
  กองทุนวิจัย
  แบบฟอร์มทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • แบบเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • เอกสารประกอบการเสนอขอรับทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • แบบเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เอกสารประกอบการเสนอขอรับทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • แบบฟอร์มการขอรับเงินราวัลเผยแพร่
 • หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 • แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (กน.1)
 • แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (กน.2)
 • ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอที่มีการใช้สัตว์ฯ (ผนวก 12)
 • จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ (ผนวก 11)
 • นิยามเกี่ยวกับการวิจัย (ผนวก 5)
 • แบบขออนุญาตขยายเวลาฯ กองทุน (ขก.1)
 • แบบขออนุญาตขยายเวลาฯ กองทุน (ขก.2)
 • แบบขออนุญาตขยายเวลาฯ แผ่นดิน (ขผ.1)
 • แบบขออนุญาตขยายเวลาฯ แผ่นดิน (ขผ.1) ตัวอย่าง
 • แบบขออนุญาตขยายเวลาฯ แผ่นดิน (ขผ.2)
 • แบบขออนุญาตขยายเวลาฯ แผ่นดิน (ขผ.2) ตัวอย่าง
 • แบบจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (จส.1)
 • แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (กน.1)
 • แบบส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สบ.1)
 • แบบส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สบ.2)
 • แบบขออนุญาตขยายเวลาฯ แผ่นดิน (สบ.2) ตัวอย่าง
 • แบบเสนอโครงการวิจัยกองทุนฯ (สน.1)
 • รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนการวิจัย (กง.2)
 • รายละเอียดงบประมาณการวิจัย โครงการต่อเนื่อง (ผนวก 9)
 • รายละเอียดงบประมาณการวิจัย (ผนวก 6)
 • ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอที่มีการใช้สัตว์ฯ (ผนวก 12)
 • จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ (ผนวก 11)
 
  วช.
 • แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย
 • ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบ ประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2558
 • แบบฟอร์มส่วนที่ 1 checklist สกอ.56
 • แบบฟอร์มส่วนที่ 2 รายงานความก้าวหน้า สกอ.56
 • แบบฟอร์มส่วนที่ 3 รายงานการเงิน สกอ.56
 • แบบฟร์อมการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2556
 • แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า 2556
 • แนวปฏิบัติในการรายงานความก้าวหน้าและปิดโครงการวิจัยในระบบ NRPM
 • (แบบฟอร์ม) แบบสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
 • แบบฟอร์มการขอขยายเวลาทุน สกอ.55 และแนวทางการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
 • แบบเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ว-1 ช.)
 • แบบเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ว-1 ด.)
 • คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัยปี 2557
 • คำชี้แจงแบบเสนอแผนงานวิจัยปี 2557
 • แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัยเดี่ยว (นท-1ด)
 • แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัยชุดโครงการ (นท-1ช)
 • แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (กน.1)
 • แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (กน.2)
 • สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • กำหนดการส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการนำเสนอของงบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี
 • กำหนดการส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี
 • กลุ่มเรื่องเร่งด่วน

  สกอ.
 • ข้อเสนอโครงการวิจัยการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 
 • แบบฟอร์มขอขยายเวลาภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา สกอ. 2554
 
 
  สำนักงาน
 • แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ
 • แบบฟอร์มขออนุญาตลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 • แบบฟอร์มขออนุญาตลาพักผ่อน
 • แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ(กนผ.01)
 • แบบ กนผ.01
 • แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
 
 
  ประกันคุณภาพ
 • แบบติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • แบบติดตามการดำเนินงานรอบ 9 เดือน
 
  บริการวิชาการ
โครงการ อพ.สธ. ปี 58
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการ อพ.สธ. ปี 58
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ อพ.สธ. ปี 58
 • แบบเสนอแผนการวิจัย(research program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (แบบ ว-1ช)
 • คำชี้แจง (แบบ ว-1ช)
 • แบบเสนอโครงการวิจัย(research project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (แบบ ว-1ด)
 • คำชี้แจง (แบบ ว-1ด)

 • แบบสำรวจข้อมูลการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551- 2556 [57]
 • แบบรายงานความสำเร็จของการบูรณาการ ปี 2557 [57]
 • แบบรายงานความสำเร็จของการบูรณาการ ปี 2556 [56]
 • แบบฟอร์มคำของบประมาณโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ (กนผ. 01) [57]
 • แบบความร่วมมือด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้จากโครงการสืบสานงานอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริสู่ชุมชน [57]
 • แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานโครงการปฏิบัติงานบริการวิชาการ (กนผ.02 สวจ) [56,57]
 • แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ (กนผ.02 สวจ) [56,57]
 • แบบติดตามความสำเร็จของการบูรณาการ [56]
 • แบบฟอร์มคำของบประมาณโครงการพัฒนาครูบริการวิชาการและพระราชดำริ [55,56,57]
 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบข้อเสนอโครงการและแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ [56]
 • การนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย [55,56,57]
 • (ตัวอย่าง)โครงการน้ำหมักชีวภาพ [55]
แบบฟอร์มคำของบประมาณโครงการบริการวิชาการและโครงการตามแนวพระราชดำริ [55]
 • แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการปี 2554 [55]
 • ตัวอย่างการเขียนรายละเอียดงบประมาณและแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงบประมาณแผ่นดิน มรพส. [55]
 • แบบฟอร์มหนังสือรับรองการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ [55]
 • แบบฟอร์มรายงานแผนการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ 4.2.3 [55]
เพิ่มเติม 
 
 ฐานข้อมูลและเว็บไซต์อื่นๆ ของสถาบันวิจัย
   ฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย
   โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
   โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
   ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
   ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
   ฐานข้อมูลสารสนเทศการบริการวิชาการ
   แผนโครงการบริการวิชาการ
   การบูรณาการการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
   Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences
   วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
   สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
   เว็บไซต์สืบสานงานโครงการตามแนวพระราชดำริ
   เว็บไซต์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เพิ่มเติม 
  Untitled Document
  สายตรงผู้อำนวยการ
  เมนูการใช้งาน
 • แผนปฏิบัติราชการ
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • การจัดการเรียนรู้ (KM)
 • สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
 • วารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences
 • วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • เว็บไซต์สืบสานงานโครงการตามแนวพระราชดำริ
 • เว็บไซต์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
 • ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ
 • รายงานการประชุม
 • ปฏิทินกิจกรรม
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • กระดานสนทนา
 • ติดต่อเรา
 • RDI Online
  ภาพกิจกรรม
  สังเคราะห์งานวิจัย
   • องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ประจําปี 2555
เพิ่มเติม 
  สังเคราะห์งานบริการวิชาการและบทรายการวิทยุฯ
   • รวมบทรายการวิทยุวิทยาลัยชาวบ้าน ประจำปี 2555
เพิ่มเติม 
  เว็บไซต์แนะนำ
  • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
  • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
  • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
  • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 
  โครงการจัดประชุมวิชาการ/
 นิทรรศการ
  • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
  • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 
  สถิติผู้เข้าชม
Untitled Document
วันนี้ ปีนี้
10 1,728
 
  ติดตามเรา