ประกาศ
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าววิจัย
  • ข่าววารสาร
  • ข่าวทั่วไป
  • ข่าวบริการวิชาการ
  ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ Research to Market (R2M) 2014 “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market:R2M) 2014” ระดับมหาวิทยาลัย
  date :  23 สิงหาคม 2557 14:17:36  read :  34
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
  date :  19 สิงหาคม 2557 17:07:09  read :  82
  เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd ICADA 2014-SSIS ในวันที่ 9-11 ต.ค.57 ณ สถานบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  date :  18 สิงหาคม 2557 11:05:27  read :  34
  ประชาสัมพันธ์ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ของมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
  date :  31 กรกฏาคม 2557 16:44:59  read :  62
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร (ปขมท.) ครั้งที่ 3
  date :  22 กรกฏาคม 2557 16:22:52  read :  55
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนานาชาติ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสุขภาพจิต ในวันที่ 22 ส.ค.57 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์
  date :  22 กรกฏาคม 2557 16:21:08  read :  54
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2557 เรื่อง การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้
  date :  22 กรกฏาคม 2557 16:15:54  read :  64
  ปฏิทินการอบรม สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557
  date :  22 กรกฏาคม 2557 16:11:57  read :  46
  ขอเชิญส่งบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
  date :  22 กรกฏาคม 2557 16:06:53  read :  63
  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุทธยา ครั้งที่ 5
  date :  15 กรกฏาคม 2557 12:47:49  read :  64
เพิ่มเติม 
  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร วารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences
  date :  18 สิงหาคม 2557 11:07:25  read :  42
  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง
  date :  18 สิงหาคม 2557 11:01:42  read :  31
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  date :  18 สิงหาคม 2557 11:00:50  read :  30
  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข. และขอมอบวารสารวิจัยสถาบัน มข.ฯ
  date :  18 สิงหาคม 2557 10:59:07  read :  33
  วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  date :  22 กรกฏาคม 2557 16:18:57  read :  41
  ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
  date :  22 กรกฏาคม 2557 16:17:13  read :  37
  ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  date :  15 กรกฏาคม 2557 12:50:28  read :  55
  ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารชุมชนวิจัย
  date :  15 กรกฏาคม 2557 12:29:45  read :  55
  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
  date :  24 มิถุนายน 2557 10:05:38  read :  56
  ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร วารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences
  date :  11 มิถุนายน 2557 12:38:53  read :  74
เพิ่มเติม 
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 10 ในวันที่ 22-23 ก.ค.57 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
  date :  15 กรกฏาคม 2557 12:39:32  read :  50
  ขอเชิญเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในวันที่ 23-24 ก.ค.57 ณ หอประชุม มวก.48 พรรษา
  date :  15 กรกฏาคม 2557 12:35:45  read :  51
  เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์
  date :  15 กรกฏาคม 2557 12:23:49  read :  59
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษ TOEIC
  date :  24 มิถุนายน 2557 10:09:28  read :  52
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครอข่ายบุคลกรด้านการประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 มิ.ย.2557
  date :  05 มิถุนายน 2557 14:36:14  read :  50
  การรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี และประกาศฯการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำรงตำแหน่งผู้บริหาร
  date :  05 มิถุนายน 2557 14:35:02  read :  28
  ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10
  date :  09 พฤษภาคม 2557 13:57:30  read :  63
  การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ #3
  date :  31 มีนาคม 2557 15:47:30  read :  77
  ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม ปี 2557
  date :  28 มีนาคม 2557 15:49:05  read :  76
  ข่าวกิจกรรมฝึกอบรม ประจำปี 2557
  date :  28 มกราคม 2557 13:18:44  read :  89
เพิ่มเติม 
 
 บริหารจัดการงานวิจัย
  โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
   • โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2557
   • โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2556
   • โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2555
   • โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2554
   • โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2553
   • โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2552
  โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
   • โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2556
   • โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2555
   • โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2554
   • โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2553
   • โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2552
  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
   • ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2556
   • ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2555
   • ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2554
   • ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2553
   • ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2552
  ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
   • ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
   • ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2555
   • ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2554
   • ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2553
   • ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2552
เพิ่มเติม 
 
 บริหารจัดการงานบริการวิชาการ
  แผนโครงการบริการวิชาการ
   • แผนโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2556
   • แผนโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2555
   • แผนโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2554
   • แผนโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2553
  การบูรณาการการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
   • การบูรณาการการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ปีการศึกษา 2556
   • การบูรณาการการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ปีการศึกษา 2555
   • การบูรณาการการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ปีการศึกษา 2554
   • การบูรณาการการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ปีการศึกษา 2553
เพิ่มเติม 
 
 จดหมายข่าว
   จดหมายข่าว ข่าวบุคลากรดีเด่น ปี 55
   จดหมายข่าว ฉบับที่ 26
   จดหมายข่าว ฉบับที่ 25
   จดหมายข่าว ฉบับที่ 24
   จดหมายข่าว ฉบับที่ 23
   จดหมายข่าว ฉบับที่ 22
   จดหมายข่าว ฉบับที่ 21
   จดหมายข่าว ฉบับที่ 20
   จดหมายข่าว ฉบับที่ 19
   จดหมายข่าว ฉบับที่ 18
   จดหมายข่าว ฉบับที่ 17
เพิ่มเติม
 
 จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
เพิ่มเติม 
 
 Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences

Vol.14 No.2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2013
เพิ่มเติม 
 
 วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฉบับพิเศษ ฉบับที่ 15-16
[มกราคม - ธันวาคม 2555]
เพิ่มเติม 
 
 ดาวน์โหลดเอกสาร
  กองทุนวิจัย
  แบบฟอร์มทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • แบบเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • เอกสารประกอบการเสนอขอรับทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • แบบเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เอกสารประกอบการเสนอขอรับทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • แบบฟอร์มการขอรับเงินราวัลเผยแพร่
 • หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 • แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (กน.1)
 • แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (กน.2)
 • ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอที่มีการใช้สัตว์ฯ (ผนวก 12)
 • จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ (ผนวก 11)
 • นิยามเกี่ยวกับการวิจัย (ผนวก 5)
 • แบบขออนุญาตขยายเวลาฯ กองทุน (ขก.1)
 • แบบขออนุญาตขยายเวลาฯ กองทุน (ขก.2)
 • แบบขออนุญาตขยายเวลาฯ แผ่นดิน (ขผ.1)
 • แบบขออนุญาตขยายเวลาฯ แผ่นดิน (ขผ.1) ตัวอย่าง
 • แบบขออนุญาตขยายเวลาฯ แผ่นดิน (ขผ.2)
 • แบบขออนุญาตขยายเวลาฯ แผ่นดิน (ขผ.2) ตัวอย่าง
 • แบบจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (จส.1)
 • แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (กน.1)
 • แบบส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สบ.1)
 • แบบส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สบ.2)
 • แบบขออนุญาตขยายเวลาฯ แผ่นดิน (สบ.2) ตัวอย่าง
 • แบบเสนอโครงการวิจัยกองทุนฯ (สน.1)
 • รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนการวิจัย (กง.2)
 • รายละเอียดงบประมาณการวิจัย โครงการต่อเนื่อง (ผนวก 9)
 • รายละเอียดงบประมาณการวิจัย (ผนวก 6)
 • ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอที่มีการใช้สัตว์ฯ (ผนวก 12)
 • จรรยาบรรณการใช้สัตว์ฯ (ผนวก 11)
 
  วช.
 • แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย
 • ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบ ประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2558
 • แบบฟอร์มส่วนที่ 1 checklist สกอ.56
 • แบบฟอร์มส่วนที่ 2 รายงานความก้าวหน้า สกอ.56
 • แบบฟอร์มส่วนที่ 3 รายงานการเงิน สกอ.56
 • แบบฟร์อมการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 2556
 • แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า 2556
 • แนวปฏิบัติในการรายงานความก้าวหน้าและปิดโครงการวิจัยในระบบ NRPM
 • (แบบฟอร์ม) แบบสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
 • แบบฟอร์มการขอขยายเวลาทุน สกอ.55 และแนวทางการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
 • แบบเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ว-1 ช.)
 • แบบเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ว-1 ด.)
 • คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัยปี 2557
 • คำชี้แจงแบบเสนอแผนงานวิจัยปี 2557
 • แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัยเดี่ยว (นท-1ด)
 • แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัยชุดโครงการ (นท-1ช)
 • แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (กน.1)
 • แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (กน.2)
 • สัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • กำหนดการส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการนำเสนอของงบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี
 • กำหนดการส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี
 • กลุ่มเรื่องเร่งด่วน

  สกอ.
 • เอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ในการขอทุนสนับสนุนการวิจัย HERP 58
 • แบบ ว-1ช สำหรับขอทุนสนับสนุนการวิจัย HERP 58
 • แบบ ว-1ด สำหรับขอทุนสนับสนุนการวิจัย HERP 58
 • ปฏิทินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก สกอ. ประจําปี 2558 (HERP 58)
 • ข้อเสนอโครงการวิจัยการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
 • แบบฟอร์มขอขยายเวลาภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา สกอ. 2554
 
 
  สำนักงาน
 • แบบ สวจ. 1ย/2557
 • แบบ สวจ. 2ย/2557
 • แบบ สวจ. 3ย/2557
 • แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ
 • แบบฟอร์มขออนุญาตลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 • แบบฟอร์มขออนุญาตลาพักผ่อน
 • แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ(กนผ.01)
 • แบบ กนผ.01
 • แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
 
 
  ประกันคุณภาพ
 • แบบติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • แบบติดตามการดำเนินงานรอบ 9 เดือน
 
  การขอจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
 • บทสรุปการประดิษฐ์
 • ข้อถือสิทธิ
 • รายละเอียดการประดิษฐ์
 • แบบ สป สผ อสป 001-ก
 
  บริการวิชาการ
โครงการ อพ.สธ. ปี 58
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการ อพ.สธ. ปี 58
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ อพ.สธ. ปี 58
 • แบบเสนอแผนการวิจัย(research program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (แบบ ว-1ช)
 • คำชี้แจง (แบบ ว-1ช)
 • แบบเสนอโครงการวิจัย(research project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (แบบ ว-1ด)
 • คำชี้แจง (แบบ ว-1ด)

 • แบบสำรวจข้อมูลการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551- 2556 [57]
 • แบบรายงานความสำเร็จของการบูรณาการ ปี 2557 [57]
 • แบบรายงานความสำเร็จของการบูรณาการ ปี 2556 [56]
 • แบบฟอร์มคำของบประมาณโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ (กนผ. 01) [57]
 • แบบความร่วมมือด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้จากโครงการสืบสานงานอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริสู่ชุมชน [57]
 • แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานโครงการปฏิบัติงานบริการวิชาการ (กนผ.02 สวจ) [56,57]
 • แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ (กนผ.02 สวจ) [56,57]
 • แบบติดตามความสำเร็จของการบูรณาการ [56]
 • แบบฟอร์มคำของบประมาณโครงการพัฒนาครูบริการวิชาการและพระราชดำริ [55,56,57]
 • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบข้อเสนอโครงการและแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ [56]
 • การนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย [55,56,57]
 • (ตัวอย่าง)โครงการน้ำหมักชีวภาพ [55]
แบบฟอร์มคำของบประมาณโครงการบริการวิชาการและโครงการตามแนวพระราชดำริ [55]
 • แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการปี 2554 [55]
 • ตัวอย่างการเขียนรายละเอียดงบประมาณและแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการงบประมาณแผ่นดิน มรพส. [55]
 • แบบฟอร์มหนังสือรับรองการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ [55]
 • แบบฟอร์มรายงานแผนการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ 4.2.3 [55]
เพิ่มเติม 
 
 ฐานข้อมูลและเว็บไซต์อื่นๆ ของสถาบันวิจัย
   ฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย
   โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
   โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
   ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
   ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
   ฐานข้อมูลสารสนเทศการบริการวิชาการ
   แผนโครงการบริการวิชาการ
   การบูรณาการการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
   Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences
   วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
   สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
   เว็บไซต์สืบสานงานโครงการตามแนวพระราชดำริ
   เว็บไซต์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เพิ่มเติม 
  Untitled Document
  สายตรงผู้อำนวยการ
  เมนูการใช้งาน
 • แผนปฏิบัติราชการ
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • การจัดการเรียนรู้ (KM)
 • สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
 • วารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences
 • วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • เว็บไซต์สืบสานงานโครงการตามแนวพระราชดำริ
 • เว็บไซต์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
 • ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ
 • รายงานการประชุม
 • ปฏิทินกิจกรรม
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • กระดานสนทนา
 • ติดต่อเรา
 • RDI Online
  ภาพกิจกรรม
  สังเคราะห์งานวิจัย
   • องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ประจําปี 2555
เพิ่มเติม 
  สังเคราะห์งานบริการวิชาการและบทรายการวิทยุฯ
   • รวมบทรายการวิทยุวิทยาลัยชาวบ้าน ประจำปี 2555
เพิ่มเติม 
  เว็บไซต์แนะนำ
  • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
  • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
  • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
  • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 
  โครงการจัดประชุมวิชาการ/
 นิทรรศการ
  • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
  • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
  • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 
  สถิติผู้เข้าชม
Untitled Document
วันนี้ ปีนี้
5 3,707
 
  ติดตามเรา