ประกาศ
แบบรายงานชี้แจงเหตุผลและหรือความจำเป็นที่ส่งผลให้การดำเนินการวิจัยล่าช้า
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโครงการวิจัย/ผลงานวิจัยที่สถาบันอุดมศึกษาไทยดำเนินการกับต่างประเทศ
รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปี 2559
แบบรายงานความก้าวหน้า สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2558

การรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558
การรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าววิจัย
  • ข่าววารสาร
  • ข่าวทั่วไป
  • ข่าวบริการวิชาการ
  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับที่ 1 ปีที่ 4
  date :  10 เมษายน 2558 10:26:13  read :  17
  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
  date :  10 เมษายน 2558 10:24:51  read :  19
  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  date :  22 มีนาคม 2558 11:00:27  read :  18
  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข. และขอมอบวารสารวิจัยสถาบัน มข.ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2557 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
  date :  16 มกราคม 2558 12:32:00  read :  39
  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  date :  19 ธันวาคม 2557 14:26:52  read :  62
เพิ่มเติม 
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงการพัฒนา หลักสูตรนานาชาติ
  date :  23 เมษายน 2558 9:21:38  read :  8
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2558
  date :  23 เมษายน 2558 9:20:26  read :  12
  ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  date :  22 มีนาคม 2558 10:58:09  read :  16
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ พร้อมส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม วันที่ 20 มี.ค.58 เวลา8.30-16.30 ณ ห้อง สัมมนาเอกาทศรถ 301 ชั้น 3
  date :  27 กุมภาพันธ์ 2558 12:28:53  read :  25
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
  date :  27 กุมภาพันธ์ 2558 12:25:21  read :  20
เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences

Vol.14 No.2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2013
เพิ่มเติม 
 
 วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฉบับพิเศษ ฉบับที่ 15-16
[มกราคม - ธันวาคม 2555]
เพิ่มเติม 
 
 
 ฐานข้อมูลและเว็บไซต์อื่นๆ ของสถาบันวิจัย
   ฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย
   โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
   โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
   ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
   ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
   ฐานข้อมูลสารสนเทศการบริการวิชาการ
   แผนโครงการบริการวิชาการ
   การบูรณาการการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
   Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences
   วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
   สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
   เว็บไซต์สืบสานงานโครงการตามแนวพระราชดำริ
   เว็บไซต์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เพิ่มเติม 
  Untitled Document
  สายตรงผู้อำนวยการ
  เมนูการใช้งาน
 • แผนปฏิบัติราชการ
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • การจัดการความรู้ (KM)
 • สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
 • วารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences
 • วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • เว็บไซต์สืบสานงานโครงการตามแนวพระราชดำริ
 • เว็บไซต์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
 • ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ
 • รายงานการประชุม
 • ปฏิทินกิจกรรม
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • กระดานสนทนา
 • ติดต่อเรา
 • RDI Online
  ภาพกิจกรรม
  สังเคราะห์งานวิจัย
   • องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ประจําปี 2555
เพิ่มเติม 
  สังเคราะห์งานบริการวิชาการและบทรายการวิทยุฯ
   • รวมบทรายการวิทยุวิทยาลัยชาวบ้าน ประจำปี 2555
เพิ่มเติม 
  เว็บไซต์แนะนำ
  • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
  • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
  • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
  • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 
  โครงการจัดประชุมวิชาการ/
 นิทรรศการ
  • การประชุมวิชาการ“พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
  • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
  • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
  • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 
  สถิติผู้เข้าชม
Untitled Document
วันนี้ ปีนี้
7 5,182
 
  ติดตามเรา