ประกาศ
เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Research connect module 2 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย)
ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Research connect module 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้ทุนพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ได้ทุนพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2

การรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558
การรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศรับสมัครงาน ตาม TOR โครงการจัดการคุณภาพงานวิจัย

 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าววิจัย
  • ข่าววารสาร
  • ข่าวทั่วไป
  • ข่าวบริการวิชาการ
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
  date :  27 กุมภาพันธ์ 2558 12:31:00  read :  9
  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  date :  27 กุมภาพันธ์ 2558 12:30:10  read :  9
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติท วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7
  date :  27 กุมภาพันธ์ 2558 12:29:30  read :  8
  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 35
  date :  27 กุมภาพันธ์ 2558 12:27:47  read :  9
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง พัฒนาบริหารศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน
  date :  27 กุมภาพันธ์ 2558 12:23:37  read :  8
เพิ่มเติม 
  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข. และขอมอบวารสารวิจัยสถาบัน มข.ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2557 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
  date :  16 มกราคม 2558 12:32:00  read :  24
  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  date :  19 ธันวาคม 2557 14:26:52  read :  45
  ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  date :  28 ตุลาคม 2557 16:07:38  read :  22
  ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
  date :  03 กันยายน 2557 10:43:01  read :  84
  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร วารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences
  date :  18 สิงหาคม 2557 11:07:25  read :  108
เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences

Vol.14 No.2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2013
เพิ่มเติม 
 
 วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฉบับพิเศษ ฉบับที่ 15-16
[มกราคม - ธันวาคม 2555]
เพิ่มเติม 
 
 
 ฐานข้อมูลและเว็บไซต์อื่นๆ ของสถาบันวิจัย
   ฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย
   โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
   โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
   ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
   ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
   ฐานข้อมูลสารสนเทศการบริการวิชาการ
   แผนโครงการบริการวิชาการ
   การบูรณาการการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
   Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences
   วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
   สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
   เว็บไซต์สืบสานงานโครงการตามแนวพระราชดำริ
   เว็บไซต์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เพิ่มเติม 
  Untitled Document
  สายตรงผู้อำนวยการ
  เมนูการใช้งาน
 • แผนปฏิบัติราชการ
 • ประกันคุณภาพการศึกษา
 • การจัดการความรู้ (KM)
 • สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
 • วารสาร Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences
 • วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • เว็บไซต์สืบสานงานโครงการตามแนวพระราชดำริ
 • เว็บไซต์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
 • ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ
 • รายงานการประชุม
 • ปฏิทินกิจกรรม
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 • กระดานสนทนา
 • ติดต่อเรา
 • RDI Online
  ภาพกิจกรรม
  สังเคราะห์งานวิจัย
   • องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ประจําปี 2555
เพิ่มเติม 
  สังเคราะห์งานบริการวิชาการและบทรายการวิทยุฯ
   • รวมบทรายการวิทยุวิทยาลัยชาวบ้าน ประจำปี 2555
เพิ่มเติม 
  เว็บไซต์แนะนำ
  • ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย
  • สืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยกับ vijai.net
  • ห้องสมุดวิจัยสำหรับสาธารณะ
  • ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
 
  โครงการจัดประชุมวิชาการ/
 นิทรรศการ
  • การประชุมวิชาการ“พิบูลสงครามวิจัย” พ.ศ. 2558 “สองทศวรรษราชภัฏพิบูลสงคราม จากท้องถิ่นสู่อาเซียน”
  • การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล็อก ในหัวข้อ "3 เสาหลักอาเซียน" ประจำปี 2557
  • โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • การจัดประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) ครั้งที่ 1
  • การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2
 
  สถิติผู้เข้าชม
Untitled Document
วันนี้ ปีนี้
14 2,598
 
  ติดตามเรา