ข้อมูลงานสังเคราะห์งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เลือกปีที่ต้องการ    เลือกตีมที่ต้องการ    

สังเคราะห์งานวิจัยทั้งหมด ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 30 เรื่อง

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เจ้าของบทความ ประเภทตีม
1    การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของแผ่นฟิล์มเส้นใยนาโนพอลิคาโปรแลคโตน/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ผสมสารสกัดจากมะหาดสำหรับประยุกต์ใช้เป็นแผ่นปิดแผล
   อาจารย์ ดร.กฤษ สุจริตตั้งธรรม นวัตกรรม
2    ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปแบบผสมเสริมโปรตีนจากถั่วเหลืองหมักโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   อาจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ /นางสาวปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล /นางสาวกนกวรรณ พรมจีน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3    การสำรวจและการใช้ประโยชน์จากเชื้อราไมคอร์ไรซาจากกล้วยไม้ของไทยบางชนิด เพื่อการอนุรักษ์และเกษตรกรรม
   อาจารย์ ดร. เรืองวุฒิ ชุติมา นวัตกรรม
4    การพัฒนาไมโครเจลจากสารสกัดใบบัวบก
   นางสาวศิริรัตน์ พันธ์เรือง นวัตกรรม
5    การพัฒนากูลโคสเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าโดยใช้อนุภาคโลหะ เป็นคะตะลิสต์เพื่อวิเคราะห์หากูลโคสในปัสสาวะ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ นวัตกรรม
6    การสร้างแบบฝึกช่วยจำคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม นวัตกรรม
7    ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายของลักษณะภายนอกของไก่พื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี แหยมคง ภูมิปัญญาท้องถิ่น
8    สารสกัดดอกดาวเรืองจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมลดริ้วรอย
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา /ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล /ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ธงไชย /อาจารย์ ดร.กาญจนา วงศ์กระจ่าง นวัตกรรม
9    การจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวน เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่
   อาจารย์จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น
10    ความหลากหลายทางรากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาวัดสำคัญในตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลก
   อาจารย์สุภาวดี น้อยน้ำใส ภูมิปัญญาท้องถิ่น
11    การสำรวจชนิดและคัดเลือกราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่สัมพันธ์กับข้าวฟ่างหวาน
   อาจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ นวัตกรรม
12    การพัฒนาเครื่องอัดแก๊สชีวภาพขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน
   อาจารย์สิริเดช กุลหิรัญบวร นวัตกรรม
13    รูปแบบการดำเนินชีวิต กับพฤติกรรมการใช้นวัตกรรมการสื่อสารผ่าน Application : Line ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของนักศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก
   อาจารย์เอกรงค์ ปั้นพงษ์ นวัตกรรม
14    ความหลากหลายของรา microfungi ที่มีฟรุตบอดีขนาดใหญ่ ในเขตพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
   อาจารย์ ดร. รำไพ โกฎสืบ นวัตกรรม
15    ดนตรีมังคละในศตวรรษที่ 21 : จากมิติแห่งอดีตสู่ปัจจุบัน
   อาจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น
16    การประเมินองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดต่าง ๆ จากผักมะไห่และสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
   อาจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน นวัตกรรม
17    ความพึงพอใจและผลสะท้อนจากการเรียนรู้กิจกรรมในวิชาจิตตปัญญาศึกษา
   อาจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ นวัตกรรม
18    การพัฒนาขนมปังที่มีใยอาหารและแคลเซียมสูงจากแป้งถั่วเหลืองหมักโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ดร.พรดรัล จุลกัลป์ และคณะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
19    การพัฒนาผงปรุงรสจากถั่วเหลืองหมักโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อผู้บริโภคคนไทย
   อาจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ /อาจารย์ธนพล กิจพจน์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
20    การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเสริมโปรตีนจากถั่วเหลืองหมักโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   อาจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ /อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น
21    โครงการวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาภูมิปัญญาการทำข้าวทอดอบกรอบปรุงรสสมุนไพร
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป ภูมิปัญญาท้องถิ่น
22    แผนงานวิจัยวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นพิษณุโลกสู่อาเซียน
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา /ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ /ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิรา ทับทิม /ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง /อาจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ /อาจารย์ ดร.สุพัตรา บดีรัฐ และอาจารย์ผกาวดี เอี่ยมกำแพง ภูมิปัญญาท้องถิ่น
23    การสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัดในจังหวัดพิษณุโลก
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริสุภา เอมหยวก /นายเจนต์ คันทะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
24    การวิเคราะห์การดำรงอยู่ของพิธีกรรมเยื้องของชาวไทยทรงดำ บ้านบัวยาง อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษบา หินเธาว์ /นางสาวธัญญาพร มาบวบ /นางสาวพัชราวรรณ บัวอ่วม /นางสาวจิตตรี จันทร์แย้มสงค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
25    การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อโน้มน้าวใจให้ชาวนาใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง กรณีศึกษา : บ้านหนองกรับ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษบา หินเธาว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
26    การพัฒนาความสามารด้านการวิจัยของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน นวัตกรรม
27    ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ปัญหาสังคม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
   อาจารย์ธัญญาพร ก่องขันธ์ นวัตกรรม
28    การศึกษาและอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
   อาจารย์ธิปไตย สุนทร ภูมิปัญญาท้องถิ่น
29    งานการประยุกต์ใช้ปูนปลาสเตอร์เสื่อมสภาพจากการผลิตเซรามิกส์มาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อิฐประดับ
   อาจารย์พรชัย ปานทุ่ง นวัตกรรม
30    องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยของใบกระดูกไก่ดำ Chemical constituents of essential oils of Justicia gendarussa Burm. f. leaves
   อาจารย์สุวิมล ทองแกมแก้ว /ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี /ดร.ภญ.อรวรรณ เฑียรฆ์พงษ์ /อาจารย์อนุสรา สีหนาท นวัตกรรม