ภาพรวมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

 

เลือกปีงบประมาณ  

ดูสถานะการดำเนินงาน    ดูรายละเอียด

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน จำนวนงานวิจัย งบประมาณแหล่งทุนภายใน งบประมาณแหล่งทุนภายนอก รวม
1 คณะครุศาสตร์ 11   422,500.00   600,000.00   1,022,500.00  
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 18   625,000.00   0.00   625,000.00  
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11   1,279,153.00   0.00   1,279,153.00  
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1   80,000.00   0.00   80,000.00  
5 คณะวิทยาการจัดการ 5   80,000.00   0.00   80,000.00  
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28   2,542,872.00   600,000.00   3,142,872.00  
7 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 9   1,380,100.00   0.00   1,380,100.00  
8 วิทยาลัยการพยาบาล 0   0.00   0.00   0.00  
9 บัณฑิตวิทยาลัย 0   0.00   0.00   0.00  
10 สำนักงานอธิการบดี 0   0.00   0.00   0.00  
11 สำนักศิลปวัฒนธรรม 0   0.00   0.00   0.00  
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0   0.00   0.00   0.00  
13 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0   0.00   0.00   0.00  
 
รวม 83   6,409,625.00   1,200,000.00   7,609,625.00  

© งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560