สถานะงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

 

เลือกปีงบประมาณ  

ภาพรวมงานวิจัย

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน ทำสัญญา ขยายเวลา เบิกเงิน งวดที่ 1 เบิกเงิน งวดที่ 2 รายงานฉบับสมบูรณ์ คืนทุน รวม
1 คณะครุศาสตร์ 0   0   34   0   0   0   34  
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 0   0   16   0   0   0   16  
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0   0   15   0   0   0   15  
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0   0   22   0   0   0   22  
5 คณะวิทยาการจัดการ 0   0   10   0   0   0   10  
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0   0   31   0   0   0   31  
7 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 0   0   11   0   0   0   11  
8 วิทยาลัยการพยาบาล 0   0   0   0   0   0   0  
9 บัณฑิตวิทยาลัย 0   0   0   0   0   0   0  
10 สำนักงานอธิการบดี 0   0   0   0   0   0   0  
11 สำนักศิลปวัฒนธรรม 0   0   0   0   0   0   0  
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0   0   0   0   0   0   0  
13 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0   0   0   0   0   0   0  
 
รวม 0   0   139   0   0   0   139  

© งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560