สถานะงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

 

เลือกปีงบประมาณ  

ภาพรวมงานวิจัย

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน ทำสัญญา ขยายเวลา เบิกเงิน งวดที่ 1 เบิกเงิน งวดที่ 2 รายงานฉบับสมบูรณ์ คืนทุน รวม
1 คณะครุศาสตร์ 0   0   17   0   0   0   17  
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 0   0   13   0   0   0   13  
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0   0   13   0   0   0   13  
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0   0   3   0   0   0   3  
5 คณะวิทยาการจัดการ 0   0   7   0   0   0   7  
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0   0   29   0   0   0   29  
7 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 0   0   0   0   0   0   0  
8 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 0   0   0   0   0   0   0  
9 วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 0   0   3   0   0   0   3  
10 โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ 0   0   0   0   0   0   0  
11 บัณฑิตวิทยาลัย 0   0   0   0   0   0   0  
12 สำนักงานอธิการบดี 0   0   0   0   0   0   0  
13 กองกลาง 0   0   0   0   0   0   0  
14 กองนโยบายและแผน 0   0   0   0   0   0   0  
15 กองบริการการศึกษา 0   0   0   0   0   0   0  
16 กองบริหารงานบุคคล 0   0   0   0   0   0   0  
17 กองพัฒนานักศึกษา 0   0   0   0   0   0   0  
18 โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0   0   0   0   0   0   0  
19 โครงการจัดตั้งกองคลัง 0   0   0   0   0   0   0  
20 โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 0   0   0   0   0   0   0  
21 งานประกันคุณภาพการศึกษา 0   0   0   0   0   0   0  
22 งานหลักสูตร 0   0   0   0   0   0   0  
23 โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา 0   0   0   0   0   0   0  
24 โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 0   0   0   0   0   0   0  
25 โครงการจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพิเพียง 0   0   0   0   0   0   0  
26 สำนักศิลปวัฒนธรรม 0   0   0   0   0   0   0  
27 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0   0   0   0   0   0   0  
28 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0   0   0   0   0   0   0  
29 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 0   0   0   0   0   0   0  
30 สภาคณาจารย์และข้าราชการ 0   0   0   0   0   0   0  
31 หอพักทะเลแก้วนิเวศ 0   0   0   0   0   0   0  
32 โครงการบริการสระว่ายน้ำ 0   0   0   0   0   0   0  
33 สโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา 0   0   0   0   0   0   0  
34 ศูนย์ภาษาจีนกลาง 0   0   0   0   0   0   0  
 
รวม 0   0   85   0   0   0   85  

© งานคลังข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560